0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (99 trang)

Bài học kinh nghiệm về nâng cao chất lượng đội ngũ công chức cho

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC KẠN (Trang 38 -40 )

5. Kết cấu của luận văn

1.2.2. Bài học kinh nghiệm về nâng cao chất lượng đội ngũ công chức cho

UBND huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

Chất lượng đội ngũ công chức của UBND huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn hiện nay chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển và hội nhập; năng lực vận dụng đường lối, chính sách, pháp luật còn hạn chế do cơ cấu đội ngũ công chức các cấp, các lĩnh vực chưa đồng bộ, việc quy hoạch đào tạo chưa kịp thời, bố trí cán bộ còn bị động và chưa có chính sách phù hợp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Từ kinh nghiệm xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức của một số huyện/thành điển hình trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, có thể rút ra một số bài học như sau:

- Nhà nước phải ban hành đầy đủ các văn bản pháp quy để thống nhất việc xây dựng, công tác quản lý và sử dụng đội ngũ công chức. Những văn bản này là cơ sở tuyển chọn, sử dụng và đào tạo bồi dưỡng công chức.

- Đội ngũ công chức phải là người được đào tạo cơ bản trong nhà trường và được đào tạo bồi dưỡng sau khi tuyển dụng; được rèn luyện qua các cương vị cần thiết trong thực tế, ưu tú về năng lực và hội tụ tương đối đầy đủ những tố chất đạo đức cần thiết.

- Huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn là tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, ngân sách dành cho đào tạo và phát triển đội ngũ công chức rất hạn chế; vì vậy, cần huy động nhiều nguồn lực của xã hội cho đào tạo như gắn nội dung đào tạo nâng cao năng lực với các nội dung khác của các dự án ODA trên địa bàn.

- Biện pháp liên kết với các trường đại học để đào tạo trình độ đại học và trên đại học cho đội ngũ công chức là cần thiết để tiết kiệm kinh phí đào tạo, đồng thời tăng được số cán bộ công chức có trình độ cao.

- Thi tuyển công chức công khai, công bằng là một trong những biện pháp lựa chọn tốt nhất đội ngũ công chức có chất lượng; có chế độ đãi ngộ xứng đáng đối với công chức và chế độ đó ngày càng được hoàn thiện; đặc biệt quan tâm tới chế độ tiền lương, hưu trí và các bảo hiểm xã hội khác.

- Phải xuất phát từ yêu cầu thực tiện, nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị để đào tạo bồi dưỡng theo chức danh, nâng cao chất lượng, tính chuyên nghiệp của đội ngũ công chức. Gắn công tác đào tạo bồi dưỡng với quy hoạch, bố trí sử dụng cán bộ.

Tóm lại, đội ngũ công chức nhà nước có một vị trí vô cùng quan trọng đối với sự phát triển KT - XH của mỗi một quốc gia và mỗi địa phương trong cả nước. Suy cho cùng, xã hội muốn ổn định, phát triển không thể không chăm lo xây dựng và tăng cường nâng cao chất lượng đội ngũ công chức của mình. Điều này, trong thực tiễn đã trở thành một tất yếu khách quan.

Chương 2

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC KẠN (Trang 38 -40 )

×