0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (99 trang)

Chất lượng đội ngũ công chức tại UBND huyện Chợ Đồn, tỉnh

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC KẠN (Trang 51 -63 )

5. Kết cấu của luận văn

3.2.1. Chất lượng đội ngũ công chức tại UBND huyện Chợ Đồn, tỉnh

3.2.1.1. Tiêu chí về thể lực a. Chiều cao, cân nặng

Chiều cao là một thông số cần thiết đo thể lực công chức. Chiếm tỷ lệ cao nhất là chiều cao từ 1,6m đến 1,69m (chủ yếu công chức nam giới), mức chiều cao từ 1,5m đến 1,59m chủ yếu là công chức nữ giới. Ngày 28/04/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 641/QĐ - TTg về việc phê duyệt Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 - 2030 đặt ra mục tiêu phát triển nguồn nhân lực để đạt chiều cao trung bình là 1,67m. Như vậy, so với mức chiều cao hiện tại của công chức huyện Chợ Đồn có thể thấy công chức của huyện đạt mức phát triển chiều cao trung bình.

Bảng 3.2. Chiều cao của công chức huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn năm 2016 Tiêu chí Dưới 1,5m Từ 1,5m đến 1,59 m đến 1,69m Từ 1,6m Trên 1,7m Tổng cộng Tỷ lệ (%) Số lượng công chức (người) 8 159 202 27 396 100 Nam 2 37 169 23 231 58,3 Nữ 6 122 33 4 165 41,7

(Nguồn: Phòng Nội vụ huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn)

Về cân nặng, tỷ lệ công chức có cân nặng dưới 50kg chiếm 20,96%, cá biệt có trường hợp công chức chỉ nặng 40kg. Chiếm tỷ lệ cao nhất là công chức có mức cân nặng từ 50kg đến 59kg rơi vào cả công chức nam giới và công chức nữ giới.

Bảng 3.3. Cân nặng của công chức huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn năm 2016 Tiêu chí Dưới 50kg Từ 50kg đến 59kg Từ 60kg đến 69kg Trên 70kg Tổng cộng Tỷ lệ (%) Số lượng công chức (người) 83 210 95 8 396 100 Nam 55 112 61 3 231 58,3 Nữ 28 98 34 5 165 41,7

(Nguồn: Phòng Nội vụ huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn)

Hàng năm, UBND huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn tổ chức định kỳ khám sức khỏe cho đội ngũ cán bộ công chức của huyện, kết quả khám sức khỏe được thể hiện dưới bảng sau:

Bảng 3.4. Kết quả khám sức khỏe của công chức huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2014 - 2016

Loại sức khỏe Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 So Sánh 15/14 So sánh 16/15 Tổng số công chức 408 402 396 -6 98,5 -6 98,5 Loại I 390 392 394 2 100 2 100 Loại II 11 8 2 -3 72,7 -6 25 Loại III 5 1 0 -4 20 -1 0 Loại IV 2 1 0 -1 50 -1 0

(Nguồn: Phòng Nội vụ huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn)

Qua bảng dữ liệu 3.4 ta thấy đa số các công chức của UBND huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc đạt sức khỏe loại I (chiếm trên 90% tổng số công chức huyện). Trong đó, số lượng công chức đạt sức khỏe loại I được tăng dần qua các năm, sức khỏe loại IV và loại III đã được giảm hẳn, tới năm 2016 không còn cán bộ công chức đạt sức khỏe loại IV và loại III nữa. Điều này cho thấy sức khỏe của công chức huyện đang dần được cải thiện rõ ràng, một phần

nguyên nhân là do trong thời gian vừa qua huyện đã xây dựng được các chính sách ưu tiên chăm sóc sức khỏe cho đội ngũ công chức.

b. Giới tính

Bảng 3.5. Số lượng cán bộ công chức của UBND huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn phân theo giới tính

TT Nội dung Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016

Tổng số công chức 408 402 396

1 Nam 238 234 231

2 Nữ 170 168 165

(Nguồn: Phòng Nội vụ huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn)

Qua bảng số liệu ta thấy, về mặt giới tính, tỷ lệ cán bộ công chức là nam ở huyện Chợ Đồn chiếm tỷ trọng nhiều hơn cán bộ công chức là nữ trong giai đoạn 2014 - 2016. Nhiều cán bộ chủ chốt của huyện là nam giới. Thêm vào đó, cũng có thể nhận thấy số lượng công chức nam và nữ đều có sự giảm nhẹ từ năm 2014 đến năm 2016. Nguyên nhân của sự giảm sút này là do có một số công chức đã thuyên chuyển công tác về thành phố, một số khác đã rời bỏ khỏi ngành.

c. Độ tuổi

Bảng 3.6. Số lượng cán bộ công chức của UBND huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn phân theo độ tuổi

Tiêu chí Dưới 30 tuổi Từ 30 tuổi đến 40 tuổi Từ 41 tuổi đến 50 tuổi Trên 50 tuổi Tổng cộng Tỷ lệ (%) Số lượng công chức (người) 95 222 63 16 396 100 Nam 37 156 34 4 231 58,3 Nữ 58 66 29 12 165 41,7

Về mặt độ tuổi, đội ngũ công chức nằm trong độ tuổi từ 30 tuổi đến 40 tuổi chiếm đa số và chiếm tỷ trọng thấp nhất là đội ngũ công chức trên 50 tuổi. Điều này cho thấy đội ngũ công chức của huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn đã có sự trẻ hóa, tận dụng được trí tuệ và sức trẻ của đội ngũ tri thức trẻ.

Qua kết quả điều tra khảo sát đội ngũ công chức huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn, tác giả đã tổng hợp kết quả ý kiến đánh giá về thể lực của đội ngũ công chức huyện như sau:

(Nguồn: Kết quả điều tra khảo sát của tác giả)

Hình 3.2. Tình hình sức khỏe của đội ngũ công chức của UBND huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

Qua hình trên, có thể thấy đa phần công chức huyện Chợ Đồn đều đánh giá sức khỏe của họ là tương đối tốt (57% khỏe mạnh và 12% là rất khỏe mạnh)

Nhìn chung, thể lực của công chức huyện Chợ Đồn trong những năm vừa qua đã được cải thiện, nhưng vẫn còn thấp so với các nước theo các chỉ số về nhân trắc (thấp, bé, nhẹ cân). Do đó, rất khó khăn khi phải làm việc trong môi trường không thuận lợi với cường độ lao động cao, điều kiện lao động nặng nhọc, gánh nặng thần kinh tâm lý lớn. Đây là vấn đề hệ trọng của quốc gia trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực hướng vào cải thiện nòi giống qua từng thế hệ. Cho nên cần phải kiên trì và lâu dài, phụ thuộc rất nhiều

vào mức sống và chất lượng cuộc sống, đặc biệt là chế độ chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng.

3.2.1.2. Tiêu chí về trí lực

a. Trình độ học vấn và chuyên môn

Qua số liệu thu thập được từ phòng nội vụ huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn, tác giả đã thống kê và tổng hợp được thực trạng về trình độ học vấn và chuyên môn của đội ngũ công chức huyện từ năm 2014 đến năm 2016 như sau:

Bảng 3.7. Số lượng cán bộ công chức của UBND huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn phân theo trình độ học vấn và chuyên môn

Tiêu chí Phân loại Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016

Tổng cộng 408 402 396 Trình độ học vấn Tiểu học 2 2 2 Trung học cơ sở 36 28 19 Trung học phổ thông 370 372 375 Trình độ chuyên môn Tiến sĩ 0 0 0 Thạc sĩ 1 1 1 Đại học 163 164 166 Cao đẳng 89 87 84 Trung cấp 92 90 88

Công nhân kỹ thuật 1 1 1

Sơ cấp 1 1 1

Chưa qua đào tạo 61 58 55

(Nguồn: Phòng Nội vụ huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn)

Qua bảng được tổng hợp ở trên, ta có thể thấy cơ cấu về trình độ học vấn và trình độ chuyên môn của đội ngũ công chức huyện Chợ Đồn từ năm 2014 - 2016 không có nhiều thay đổi. Về trình độ học vấn, tỷ lệ công chức có trình độ văn hóa trung học phổ thông có sự tăng dần theo từng năm và có tỷ lệ cao nhất, chiếm phần lớn trong tổng số, ít nhất là công chức có trình độ tiểu

học. Về trình độ chuyên môn, tỷ lệ công chức có trình độ chuyên môn cao như tiến sĩ, thạc sĩ chiếm tỷ trọng thấp, chỉ có 1 người đạt trình độ thạc sĩ trong suốt cả 3 năm qua. Tỷ lệ cán bộ công chức có trình độ đại học là cao nhất, tuy nhiên tỷ lệ này vẫn còn khá thấp so với các địa phương khác. Số lượng công chức chưa qua đào tạo vẫn còn khá cao.

Theo quy định tại Thông tư số 11/2014/TT-BNV của Bộ Nội vụ thì ngạch nhân viên và cán sự phải có trình độ từ trung cấp phù hợp với ngành và lĩnh vực công tác, ngạch chuyên viên phải có trình độ đại học trở lên phù hợp với ngành và lĩnh vực công tác. Như vậy với thực trạng về trình độ của đội ngũ công chức của huyện Chợ Đồn hiện nay sẽ dẫn đến sự thiếu hụt về trình độ văn hóa, chuyên môn, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác quy hoạch, bổ nhiệm. Vì vậy trong thời gian tới huyện Chợ Đồn cần có giải pháp đào tạo bồi dưỡng đội ngũ công chức chưa qua đào tạo và tiếp tục đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ công chức chưa đáp ứng được điều kiện trên của Bộ Nội vụ.

b. Trình độ ngoại ngữ, tin học

Ngoại ngữ và tin học cũng là hai yếu tố rất quan trọng quyết định chất lượng đội ngũ công chức hiện nay, tác giả đã tổng hợp tình hình thực trạng về trình độ tin học, ngoại ngữ của đội ngũ công chức của huyện Chợ Đồn từ năm 2014 đến năm 2016 như bảng 3.8.

Qua bảng được tổng hợp ở dưới ta có thể thấy trình độ tin học và ngoại ngữ của đội ngũ công chức huyện Chợ Đồn từ năm 2014 đến năm 2016 không có nhiều thay đổi. Số lượng công chức đạt các chứng chỉ A, B, C về tin học và ngoại ngữ vẫn còn chiếm số lượng rất nhỏ trong tổng số công chức tại huyện. Theo quy định của Bộ Nội vụ tại Thông tư số 11/2014/TT-BNV thì trình độ ngoại ngữ của cán bộ, công chức, viên chức phải ít nhất đạt trình độ tương đương bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào

tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Đối với một địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số như Bắc Kạn thì đây thật sự là một thách thức lớn bởi việc học ngoại ngữ đối với người dân nói chung và cán bộ công chức nói riêng còn rất hạn chế. Đồng thời đây cũng là một sự bất cập khi áp dụng khung năng lực này đối với khu vực miền núi như Bắc Kạn, trên thực tế việc sử dụng tiếng nước ngoài trong công việc hàng ngày khá ít. Đối tượng tiếp xúc của đội ngũ công chức ở đây chủ yếu là người dân, đặc biệt là bà con đông bào dân tộc vì vậy quy định này chưa thực sự phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Bảng 3.8. Số lượng cán bộ công chức của UBND huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn phân theo trình độ ngoại ngữ và tin học

Tiêu chí Phân loại Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016

Tổng cộng 408 402 396 Trình độ tin học A 94 96 98 B 114 116 118 C 1 2 2 Chưa có chứng chỉ 199 188 178 Trình độ ngoại ngữ A 46 48 52 B 65 67 68 C 1 1 1 Chưa có chứng chỉ 296 286 275

(Nguồn: Phòng Nội vụ huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn) c. Thâm niên công tác

Một trong những tiêu chí đánh giá chất lượng công chức là kinh nghiệm làm việc hay còn gọi là thâm niên làm việc, là thời gian công chức làm việc

trong đơn vị, điều này còn thể hiện lòng trung thành của công chức đối với tổ chức và đối với ngành.

Thâm niên công chức làm việc tại huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn chiếm tỷ lệ cao nhất (34,34%) là từ 10 năm đến dưới 15 năm, công chức làm việc từ 20 năm trở lên chiếm tỷ trọng ít (8,08%) và chủ yếu là những cán bộ nòng cốt của huyện.

Hình 3.3. Thâm niên làm việc của công chức UBND huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

(Nguồn: Phòng Nội vụ huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn) 3.2.1.3. Tiêu chí về tâm lực

a. Trình độ lý luận chính trị

Theo báo cáo của phòng Nội vụ, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn, thực trạng về trình độ lý luận chính trị của đội ngũ công chức huyện từ năm 2014 đến năm 2016 như bảng 3.9.

Nhìn chung hầu hết đội ngũ công chức huyện Chợ Đồn đã thể hiện được lập trường, quan điểm chính trị vững vàng, đoàn kết nhất trí, có tinh

thần trách nhiệm trong công việc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đây là những ưu điểm cơ bản của công chức huyện, là tiền đề vững chắc để đảm bảo ổn định chính trị và phát triển kinh tế xã hội của huyện. Tuy nhiên qua bảng trên ta có thể thấy tỷ lệ cán bộ chưa qua đào tạo lý luận chính trị chiếm tỷ lệ lớn nhất (khoảng 67%), tỷ lệ cán bộ có trình độ trung cấp và cao cấp lý luận chính trị còn chiếm tỷ lệ tương đối thấp khoảng 16%.

Bảng 3.9. Số lượng cán bộ công chức của UBND huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn phân theo trình độ lý luận chính trị

Tiêu chí Phân loại Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016

Tổng cộng 408 402 396 Trình độ lý luận chính trị Cử nhân 0 0 0 Cao cấp 13 15 18 Trung cấp 40 45 50 Sơ cấp 82 90 100

Chưa qua đào tạo 273 252 228

(Nguồn: Phòng Nội vụ huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn)

Theo quy định tại Thông tư số 11/2014/TT-BNV của Bộ Nội vụ thì chuyên viên cao cấp phải đạt trình độ cao cấp về lý luận chính trị; Cán bộ chủ chốt cấp xã trong diện quy hoạch cũng phải đạt trình độ sơ cấp trở lên. Vì vậy đây cũng chính là một điểm hạn chế cần khắc phục của huyện để đáp ứng tiêu chuẩn của Bộ Nội vụ đã đề ra cũng như để nâng cao chất lượng công chức của địa phương.

b. Phẩm chất đạo đức

Nhìn chung đội ngũ công chức là những người có phẩm chất đạo đức tốt, tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng, luôn gắn bó, quan tâm đến lợi ích của công dân, có nhiều nỗ lực khắc phục mọi khó khăn phấn đấu vươn lên

trong học tập, công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, bên cạnh những tác động tích cực, thì tác động tiêu cực của kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế cũng không nhỏ, làm cho môi trường xã hội phức tạp.

Qua kết quả điều tra khảo sát người dân, tác giả đã tổng hợp kết quả ý kiến đánh giá về phẩm chất đạo đức của đội ngũ công chức như sau:

Hình 3.4. Ý kiến đánh giá của người dân về phẩm chất đạo đức của công chức UBND huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

(Nguồn: Kết quả điều tra của tác giả)

Qua kết quả ở trên có thể thấy người dân đánh giá khá cao về phẩm chất đạo đức của đội ngũ công chức huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn. Điểm đánh giá có giá trị trung bình dao động từ 3,75 đến 4,09. Điều này chứng tỏ các công chức huyện đã tích cực chủ động vận động, tổ chức quần chúng nhân dân và đi đầu trong thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, xây dựng lối sống lành mạnh, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, ngăn chặn tiêu cực ở cơ quan, đơn vị và xã hội.

3.2.1.4. Chỉ tiêu đánh giá mức độ hoàn thành công việc

Mức độ hoàn thành công việc của đội ngũ công chức được đánh giá qua nhiều yếu tố, trong đó điển hình có thể kể đến như kết quả đánh giá xếp loại công chức, khả năng đáp ứng yêu cầu công việc, phản hồi của người dân.

a. Kết quả đánh giá xếp loại công chức

Bảng 3.10. Kết quả đánh giá xếp loại công chức huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

TT Tiêu chí

2014 2015 2016

SL % SL % SL %

1 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 147 36,03 144 35,82 138 34,85 2 Hoàn tành tốt nhiệm vụ 245 60,05 249 61,94 257 64,90 3 Hoàn thành nhiệm vụ nhưng

còn hạn chế về năng lực 12 2,94 9 2,24 1 0,25 4 Không hoàn thành nhiệm vụ 4 0,98 0 0 0 0

Tổng cộng 408 100 402 100 396 100

(Nguồn: Phòng Nội vụ huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn)

Qua bảng dữ liệu 3.10 ở dưới thì số lượng công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ có xu hướng giảm, năm 2014 là 147 người chiếm 36,03% đến năm 2016 là 138người chiếm 34,85%; Số lượng công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ tăng từ 245 người chiếm tỷ lệ 60,05% năm 2014 lên 257 chiếm tỷ lệ 64,9% năm 2016. Vẫn còn tồn tại một số công chức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực. Cá biệt còn có một vài công chức không hoàn thành nhiệm vụ. Năm 2014 có 4 người không hoàn thành nhiệm vụ, năm 2015 và năm 2016 thì không có người nào không hoàn thành nhiệm vụ. Chính vì thế, năm 2014, kỷ luật 04 công chức (02 chủ tịch xã và 02 công chức địa

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC KẠN (Trang 51 -63 )

×