0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (99 trang)

Hoàn thiện hệ thống chế độ, chính sách đối với công chức

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC KẠN (Trang 86 -88 )

5. Kết cấu của luận văn

4.2.4. Hoàn thiện hệ thống chế độ, chính sách đối với công chức

a. Chính sách đào tạo, bồi dưỡng công chức

Huyện Chợ Đồn cần đầu tư thêm kinh phí (ít nhất là tăng gấp đôi) để chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng những người ưu tú trong diện quy hoạch cho các chức danh lãnh đạo, chủ chốt cấp xã đi học các lớp tập trung cấp chuyên nghiệp (gồm các chuyên ngành kinh tế, nông lâm nghiệp) và các lớp trung cấp chính trị tại Trường Chính trị tỉnh.

Thực hiện tốt các quy định về chế độ cho các công chức trong thời gian đi học, tạo điều kiện tốt để họ an tâm học tập. Nghiên cứu tham mưu đề xuất cơ quan nhà nước có thẩm quyền bổ sung một số quy định cho hợp lý đối với cán bộ đi học.

Đề nghị các trường chuyên nghiệp của tỉnh tăng cường mở lớp đào tạo tập trung cho công chức, mở các lớp tại chức ở huyện hoặc một cụm gồm một số huyện để sớm phổ cập trình độ trung cấp về chuyên môn nghiệp vụ cho công chức nói chung, công chức của huyện Chợ Đồn nói riêng. Tăng cường mở các lớp bồi dưỡng ngắn ngày về kiến thức quản lý nhà nước, quản lý kinh tế, kiến thức quản lý chuyên ngành cho các chức danh chính quyền cấp xã, có chính sách hàng năm đưa cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã đi thăm quan học tập kinh nghiệm ở huyện bạn.

b. Chính sách đãi ngộ vật chất và tinh thần cho công chức

Chính sách đãi ngộ bảo đảm lợi ích vật chất và động viên tinh thần đối với đội ngũ cán bộ công chức bao gồm chế độ phụ cấp, sinh hoạt phí và bảo hiểm xã hội đối với cán bộ cơ sở có ý nghĩa quyết định đến tinh thần và chất lượng công tác của cán bộ.

Để đổi mới hệ thống chính sách đãi ngộ đối với cán bộ công chức, Chính phủ đã ban hành Nghị định 121/2003/NĐ-CP ngày 21-10-2003 "Về chế độ, chính sách đối với công chức phường, thị trấn" thay thế Nghị định 09/1998/NĐ-CP, áp dụng chế độ tiền lương, chế độ bảo hiểm y tế và xã hội, chế độ phụ cấp cho cán bộ chuyên trách và không chuyên trách. Đây là một sự hợp lý, góp phần làm tăng thêm lòng nhiệt tình, sự say mê cống hiến, sáng tạo trong công việc và hạn chế được những biểu hiện tiêu cực của cán bộ.

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện văn bản trên của Đảng bộ, chính quyền các cấp huyện Chợ Đồn còn chậm. Nhiệm vụ trước mắt là cần triển khai thực hiện văn bản trên nhằm đảm bảo chế độ cho công chức. Ngoài việc

quan tâm về vật chất và tinh thần cho đội ngũ công chức đương chức còn phải quan tâm đến đội ngũ công chức đã nghỉ hưu dưới các hình thức khác nhau: Tổ chức gặp mặt giữa cán bộ hưu với lãnh đạo huyện để động viên, tọa đàm trao đổi. Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức cho cán bộ hưu của xã đi điều dưỡng, thăm quan. Thực hiện đồng bộ các chính sách chế độ để bảo đảm lợi ích vật chất và động viên tinh thần đối với đội ngũ cán bộ đương chức và cán bộ hưu ở cơ sở, tạo điều kiện cho cán bộ có cuộc sống vật chất và tinh thần tương xứng với mặt bằng chung sẽ góp phần làm cho cán bộ an tâm công tác, hết lòng xây dựng quê hương, hạn chế được những tiêu cực dễ phát sinh ở cơ sở nhằm xây dựng đội ngũ công chức thực sự trong sạch, vững mạnh có trình độ năng lực đáp ứng được yêu cầu của nhiệm vụ mới.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC KẠN (Trang 86 -88 )

×