0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (99 trang)

Hoàn thiện công tác đánh giá đội ngũ công chức

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC KẠN (Trang 88 -99 )

5. Kết cấu của luận văn

4.2.5. Hoàn thiện công tác đánh giá đội ngũ công chức

- Công tác đánh giá phải được thực hiện một cách nghiêm túc theo định kỳ hàng năm, tránh tình trạng làm lấy lệ, làm cho đủ thủ tục.

- Để công tác đánh giá có hiệu quả thì việc rà soát luôn phải gắn với tiêu chuẩn chức danh vì có gắn với tiêu chuẩn chức danh mới có một cơ sở đúng đắn để đánh giá cán bộ, công chức. Đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ cả về số lượng, chất lượng và thời gian. Những sai sót, khuyết điểm cần được quan tâm từ đó có những giải pháp phù hợp để nâng cao chất lượng công chức. Đánh giá mức độ uy tín của từng cá nhân công chức đối với tập thể cơ quan. Đây là nội dung đánh giá phản ánh tổng hợp kết quả phấn đấu của mỗi cá nhân công chức. Mức độ uy tín hay không uy tín được tập thể khẳng định nhìn nhận.

Đánh giá xem công chức đó có phù hợp với vị trí công tác, yêu cầu nghề nghiệp hay không. Ở đây phải xem xét xem kết quả đạt được trong quá trình công chức thực hiện nhiệm vụ của mình, đánh giá sự phấn đấu về chuyên môn qua thái độ học hỏi và các bằng cấp có được. Những ưu điểm thiếu sót cần được làm rõ trong quá trình đánh giá này, đánh giá tinh thần hòa

nhập, trách nhiệm với tập thể xem ở vị trí công tác đó người công chức có phù hợp không, từ đó có những phương hướng cụ thể phù hợp với yêu cầu nghề nghiệp. Việc đánh giá nên được thực hiện thông qua các cuộc họp, việc đánh giá phải công khai, thủ trưởng đơn vị có vai trò quan trọng trong việc đánh giá lại chất lượng công chức.

- Để công tác này đạt kết quả cao nhất cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa cấp cơ sở với cơ quan quản lý cán bộ, công chức của huyện là Phòng Nội vụ, trong đó Phòng Nội vụ giữ vai trò chủ yếu.

KẾT LUẬN

Đội ngũ công chức là những người có quan hệ trực tiếp, gắn bó mật thiết với người dân, là người trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước với người dân để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh ở địa phương. Việc không ngừng củng cố, chăm lo xây dựng đội ngũ công chức là nhiệm vụ chiến lược có ý nghĩa quan trọng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa.

Trong thành tích chung của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Chợ Đồn trong công cuộc đổi mới cùng với đất nước, có sự đóng góp rất lớn của đội ngũ công chức. Trong thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn đã thường xuyên quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ công chức. Tuy nhiên, đứng trước những yêu cầu đòi hỏi của thời kỳ hội nhập kinh tế khu vực và thế giới, thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước với những thử thách mới, yêu cầu mới, nhiệm vụ mới, thực trạng đội ngũ công chức huyện Chợ Đồn còn nhiều tồn tại, bất cập, yếu về chất lượng, chưa đáp ứng được yêu cầu.

Để nâng cao chất lượng đội ngũ công chức là một vấn đề rất khó khăn, phức tạp và lâu dài. Nó phụ thuộc rất nhiều yếu tố như: chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị từ trung ương tới địa phương và đặc biệt là sự chủ động, nỗ lực phấn đấu vươn lên của mỗi một công chức.

Qua nghiên cứu lý luận, thống kê, phân tích số liệu thực trạng đội ngũ công chức huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn tôi đã rút ra những ưu điểm, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế đó; làm rõ các nguyên nhân và đề xuất được hệ thống các giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ công chức tại huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.

Tuy nhiên, do điều kiện thời gian cũng như trình độ, năng lực, việc đầu tư thời gian cho công tác nghiên cứu về nâng cao chất lượng đội ngũ công chức của huyện Chợ Đồn còn hạn chế, các tài liệu sưu tầm để nghiên cứu chưa được nhiều, nội dung, số lượng đối tượng khảo sát mới chỉ tập trung ở góc độ điều tra khảo sát, số liệu thống kê, thu thập chưa phản ánh được một cách toàn diện, chính xác thực trạng chất lượng đội ngũ công chức huyện Chợ Đồn. Việc nâng cao chất lượng đội ngũ công chức là một vấn đề rất khó khăn và phức tạp.

Một số giải pháp đề xuất trong luận văn có thể còn có hạn chế, cần phải được tiếp tục được đánh giá, nghiên cứu, bổ sung và hoàn thiện để có tính khả thi cao góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ công chức huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn CNH-HĐH đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Hoàng Mai Anh (2010), Quản lý NNL tại Công ty Điện toán và Truyền số liệu trong điều kiện CNH-HĐH, Luận văn Thạc sỹ, Trường ĐH Kinh tế. 2. Triệu Tuệ Anh và Lâm Thạch Viên (2004), Thiết kế tổ chức và quản lý

chiến lược NNL, Nxb Lao động Xã hội, Hà Nội.

3. Christian Batal (2002), Quản lý nhân lực trong khu vực nhà nước, tập 1,2. Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội.

4. Lê Văn Biên (2005), Giải pháp nâng cao năng lực quản lý NNL của các ngân hàng thương mại VIB, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Trường ĐHKT- ĐHQG Hà Nội.

5. Bộ Lao động Thương binh và xã hội (2005), Các văn bản quy định về chế độ tiền lương - bảo hiểm xã hội, Nxb Lao động - Xã hội, Hà Nội.

6. Briefcase (2007), Nghệ thuật giữ chân nhân viên giỏi, Nxb Lao động - Xã hội, Hà Nội.

7. Trần Xuân Cầu (2012), Giáo trình Kinh tế Nguồn nhân lực, Nxb Đại học kinh tế Quốc dân, Hà Nội.

8. Công ty Điện lực Bắc Kạn, từ 2009-2013, Báo cáo tổng kết Tình hình sản xuất kinh doanh Công ty, Hà Nội.

9. Công ty Điện lực Bắc Kạn (2014), Đề án kiện toàn bộ máy, Hà Nội.

10. Công ty Điện lực Bắc Kạn (2012), Quy chế Phân phổi tiên lương trong Công ty, Hà Nội.

11. Công ty Điện lực Bắc Kạn (2012), Quy chế Công tac can bô trong Công ty, Hà Nội.

12. Công ty Điện lực Bắc Kạn (2012), Quy định chức năng, nhiêm vu cac đơn vi trong Công ty, Hà Nội.

13. Công ty Điện lực Bắc Kạn (2012), Quy chế Phân phối tiền lương trong Cống ty, Hà Nội.

15. Trần Kim Dung (2006), Quản trị NNL, Nxb Thống kê, Hà Nội.

16. Phạm Văn Dũng và cộng sự (2012), Kinh tế chính trị Đại cương, Nxb Đại học Quốc gia, Hà Nội.

17. Vũ Ngọc Duy (2009), Giải pháp tài chính nâng cao năng lực quản trị NNL của Tổng cống ty Giấy Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế,

Luận văn thạc sỹ kinh tế, Trường Đại học Kinh tế- ĐHQG Hà Nội.

18. Vũ Thùy Dương và Hoàng Văn Hải (2008), Giáo trình Quản trị nhân lực,

Nxb Thống Kê, Hà Nội.

19.Nguyễn Văn Điềm (2006), Giáo trình Quản trị nhân lực, Nxb Lao động - xã hội, Hà Nội.

20. Nguyễn Trọng Điều (2003), Quản trị NNL, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 21. Phan Huy Đường (2011), Giáo trình Quản lý nhà nước, Nxb Đại học

Quốc gia, Hà Nội.

22. Phan Huy Đường (2012), Quản lý lao động nước ngoài tại Việt Nam, Nxb Đại học Quốc gia, Hà Nội.

23.Đoàn Thu Hà và Nguyễn Thị Ngọc Huyền, 2002. Giáo trình Khoa học Quản lý, tập2. Hà Nội: Nxb Khoa học kỹ thuật.

24. Nguyễn Việt Hà (2012), Hoàn thiện cống tác QL NNL tại sân bay Nội Bài, Luận văn thạc sỹ, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

25. Nguyễn Tuấn Hải (2012), Nâng cao chất lượng NNL tại Cống ty Điện lực Huế, Luận văn thạc sỹ, Trường Đại học Huế.

26. Paul Hersey and Ken Blanc Hard (2001), Quản trị hành vi tổ chức, Nxb thống kê, Hà Nội.

27. Hà Văn Hội (2006), Quản trị NNL, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

28. Lê Thị Hường (2012), Đào tạo NNL chất lượng cao ngành du lịch tại Đà Nang, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Trường Đại học Đà Nẵng.

29. Lê Thị Mỹ Linh (2009), Phát triển nguồn nhân lực trong DN NVV ở Việt nam trong quá trình hội nhập quốc tế, Luận án Tiến sỹ, Trường Đại học Kinh tế quốc dân.

30. Phetsamone Phonevilaisack (2012), Quản trị nguồn nhân lực ở TCT Điện lực CHDCND Lào - Lý luận thực tiễn và giải pháp, Luận án Tiến sỹ, Trường ĐHKT Quốc dân.

31. Nguyễn Thị Thu Phương (2011), Quản lý nhân lực tại công ty Cokyvina.

Luận văn thạc sỹ Quản lý kinh tế, Trường ĐHKT-ĐHQG Hà Nội.

32. Lê Quân (2008), Kỹ thuật xây dựng hệ thống tiền lương và đánh giá thành tích của DN, Nxb Đại học Kinh tế Quốc dân.

33. Nguyễn Ngọc Quân và Nguyễn Vân Điềm (2013), Quản trị Nhân lực,

Nxb Đại học Kinh tế Quốc dân.

34. Nguyễn Văn Quân (2013), Một số giải pháp thu hút và duy trì NNL tại Công ty TNHH Linh kiện Điện tử SANYO OPT Việt Nam, Luận văn thạc sỹ, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

35.Quốc hội (2003), Bộ luật lao động nước CHXHCN Việt Nam, Sửa đổi bổ sung 2002 - 2003, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

36. Bowin Robert và Harvey Donald (2010), Giáo trình Quản trị NNL (Human Resources Management, Nxb Lao động - Xã hội, Hà Nội.

37. Đặng Đức San và Nguyễn Văn Phần (2002), Quản lý, sử dụng lao động trong DN (Tập 1,2), Nxb Lao động - Xã hội, Hà Nội.

38. Nguyễn Hồng Sơn và Phan Huy Đường (2013), Giáo trình Khoa học Quản lý, Nxb ĐHQG Hà Nội.

39. Phạm Quỳnh Sơn (2008), Xây dựng chiến lược phát triển NNL cho Xí nghiệp dịch vụ và Cho thuê văn phòng - Công ty Cổ phần ford Thăng Long, Luận văn thạc sỹ Kinh tế, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Lunghwa.

40. Bùi Xuân Thắng (2011), Giải pháp hoàn thiện quản lý nhân lực tại Hội sở Vinh - Ngân hàng TMCP Bắc Á, Luận văn Thạc sỹ, Đại học Kinh tế.

41. Nguyễn Hữu Thân (2008), Quản trị nhân sự, Nxb Lao động - Xã hội, Hà Nội. 42. Trần Thị Thu và Vũ Hoàng Ngân (2013), Quản lý nguồn nhân lực trong

tổ chức công, Giáo trình Nxb Đại học Kinh tế Quốc dân.

43. Trần Thị Thủy (2010), Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý NNL tại Công ty Điện Lực Thái Bình trong điều kiện tái cơ cấu ngành điện Việt Nam, Đề tài NCKH.

44. Đinh Văn Toàn (2012), Phát triển NNL của Tập đoàn Điện lực Việt Nam đến năm 2015, Luận án tiến sỹ, Trương Đại học Kinh tê quôc dân.

45. Trịnh Văn Toản (2009), Nâng cao năng lực quản trị NNL của công ty giấy bãi bằng Việt Nam, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Trường ĐHKT- ĐHQG Hà Nội.

46. Hoàng Quốc Trung (2009), Nâng cao năng lực quản trị NNL và hội nhập của các ngân hàng thương mại đến năm 2015, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Trường ĐHKT- ĐHQG Hà Nội.

47. Willam J (2012), Tối đa hóa năng lực nhân viên (The Manager Guide to Maximazing Employee Potential).

PHỤ LỤC PHỤ LỤC 01

PHIẾU ĐIỀU TRA (Dành cho đội ngũ công chức)

Để phục vụ cho đề tài nghiên cứu: Nâng cao chất lượng công chức tại Ủy

ban nhân dân huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn”, nhằm mục đích nâng cao chất

lượng đội ngũ công chức nơi đồng chí đang sinh sống trong tình hình hiện nay. Rất mong sự nhiệt tình hợp tác.

A. THÔNG TIN CHUNG

1. Họ và tên:

2. Giới tính: Nam Nữ 3. Tuổi:

4. Địa chỉ: 5. Chức vụ:

Cán bộ quản lý Chuyên viên, nhân viên văn phòng, ban 6. Thâm niên công tác:

Dưới 5 năm Từ 5 đến dưới 10 năm Từ 10 năm đến dưới 15 năm

Từ 15 đến dưới 20 năm Trên 20 năm

B. NỘI DUNG CHÍNH

1. Ông, bà đánh giá tình hình sức khỏe hiện nay của ông bà như thế nào?

Rất khỏe mạnh Khỏe mạnh Bình thường Yếu 2. Ông bà cho biết trình độ của ông bà hiện nay?

- Trình độ học vấn:

- Trình độ chính trị

Sơ cấp Trung cấp Cao cấp - Trình độ ngoại ngữ

Trình độ A Trình độ B Trình độ C - Trình độ tin học

Trình độ A Trình độ B Trình độ C 3. Kết quả đánh giá xếp loại công chức của ông bà năm vừa qua đạt loại gì? Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực Không hoàn thành nhiệm vụ

4. Ông bà cho biết đơn vị của ông bà có những hình thức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nào?

Dài hạn Ngắn hạn Không tổ chức

5. Ông bà cho biết chính sách bố trí, sử dụng đội ngũ công chức của đơn vị ông bà hiện nay ở mức độ nào (đánh dấu x vào ô mà ông bà chọn)

TT Tiêu chí Mức độ Rất ít Ít Bình thường Nhiều Rất nhiều 1 Sự phù hợp giữa công việc với

năng lực sở trường

2 Về sự thách thức trong công việc

3 Cơ hội thăng tiến trong công việc

4 Hài lòng về việc bổ nhiệm, đề bạt công chức

6. Ông bà có những kiến nghị gì để nâng cao chất lượng công tác của đội ngũ công chức tại Huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn nơi ông bà đang công tác?

PHỤ LỤC 02

PHIẾU ĐIỀU TRA (Dành cho người dân)

Để phục vụ cho đề tài nghiên cứu: Nâng cao chất lượng công chức tại Ủy

ban nhân dân huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn”, nhằm mục đích nâng cao chất

lượng đội ngũ công chức nơi ông/bà đang sinh sống trong tình hình hiện nay. Rất mong sự nhiệt tình hợp tác.

A. THÔNG TIN CHUNG

1. Họ và tên:

2. Giới tính: Nam Nữ 3. Tuổi:

4. Địa chỉ:

B. NỘI DUNG CHÍNH

1. Ông bà đánh giá phẩm chất đạo đức của đội ngũ công chức đang làm việc tại nơi ông bà sinh sống hiện nay ở mức độ nào (đánh dấu x vào ô mà ông bà chọn)

TT Tiêu chí Mức độ Rất kém Kém Bình thường Tốt Rất tốt 1 Phẩm chất đạo đức lối sống

2 Trách nhiệm với công việc 3 Sự công bằng, công tâm, trung

trực khi làm việc

2. Ông bà đánh giá khả năng làm việc của đội ngũ công chức đang làm việc tại nơi ông bà sinh sống hiện nay như thế nào? (đánh dấu x vào ô mà ông bà chọn)

Có khả năng tiếp xúc với dân Có khả năng làm việc tốt

Làm tốt công tác dân vận

Cán bộ công chức có năng lực bình thường

3. Ông bà đánh giá về chất lượng dịch vụ công mà đội ngũ công chức đang làm việc tại nơi ông bà sinh sống cung cấp hiện nay ở mức độ nào (đánh dấu x vào ô mà ông bà chọn) TT Tiêu chí Mức độ Rất kém Kém Bình thường Tốt Rất tốt 1 Quy trình, thủ tục dịch vụ hành chính được đơn vị công khai minh bạch

2 Hồ sơ không bị mất mát, sai sót 3 Phòng tiếp nhận và hoàn trả hồ

sơ rộng rãi, thoáng mát

4 Người dân dễ liên lạc với cán bộ thụ lý hồ sơ

5 Thời gian giải quyết hồ sơ nhanh gọn

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC KẠN (Trang 88 -99 )

×