0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (99 trang)

Từng bước chuẩn hóa đội ngũ công chức

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC KẠN (Trang 84 -85 )

5. Kết cấu của luận văn

4.2.2. Từng bước chuẩn hóa đội ngũ công chức

Qua kết quả đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ công chức huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn ta thấy số lượng công chức chưa đạt chuẩn về trình độ chuyên môn còn cao so với mặt bằng chung của toàn tỉnh. Những tiêu chuẩn chức danh cụ thể này được quy định rất rõ tại Quyết định số 04/2004/QĐ- BNV ngày 16/01/2004 của Bộ Nội vụ. Tại điều 3 của quy định kèm theo quyết định này nêu rõ những tiêu chuẩn chung của người công chức như sau:

“ - Có tinh thần yêu nước sâu sắc, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có năng lực tổ chức vận động nhân dân thực hiện có kết quả đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước ở địa phương.

- Cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, công tâm thạo việc, tận tuỵ với dân. Không tham nhũng và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng. Có ý thức kỷ luật trong công tác.

Trung thực, không cơ hội, gắn bó mật thiết với nhân dân, được nhân dân tín nhiệm.

- Có trình độ hiểu biết về lý luận chính trị, quan điểm, đường lỗi của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; có trình độ học vấn, chuyên môn, năng lực, sức khoẻ để làm việc hiệu quả đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.”

Ngoài ra, đối với từng chức danh công chức đều có những quy định về tiêu chuẩn rất cụ thể. Xây dựng được bản tiêu chuẩn chức danh công việc này và đối chiếu với tình hình thực tế tại mỗi địa phương, các lãnh đạo có thể đánh giá được chất lượng đội ngũ công chức của mình như thế nào, đã và chưa đạt được tiêu chuẩn gì để có hướng khắc phục và phát triển phù hợp.

Tiêu chuẩn cụ thể của cán bộ, công chức cấp xã chính là căn cứ để các địa phương thực hiện các quy hoạch, kế hoạch bầu cử, tuyển dụng, bố trí và sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, xếp lương, nâng bậc lương và các chế độ, chính sách khác. Đồng thời cũng là căn cứ xác định những yêu cầu cần thiết về phẩm chất chính trị, đạo đức, và năng lực của công chức; là cơ sở để đội ngũ công chức ý thức được tinh thần học tập, nâng cao kiến thức, hoàn thiện các kỹ năng và điều chỉnh lại bản thân trong thực hiện công việc.

Muốn như vậy, trong thời gian tới cần phải tiến hành nhiều biện pháp cụ thể để chuẩn hóa và nâng cao chất lượng công chức: tiến hành đào tạo đối với công chức trẻ có khả năng phát triển nhằm đạt trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng được yêu cầu công việc; Sắp xếp cho thôi việc đối với công chức chưa đạt chuẩn đối với các địa phương có nguồn thay thế tốt hơn, bên cạnh đó cần đào tạo kỹ năng cho đội ngũ công chức như kỹ năng giải quyết công việc, kỹ năng ứng xử...

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC KẠN (Trang 84 -85 )

×