0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Thực hiện kế hoạch kiểm toán

QUYẾT ĐỊNH SỐ 499/QĐ-KTNN DOCX

QUYẾT ĐỊNH SỐ 499/QĐ-KTNN DOCX

a) Thực hiện nhiệm vụ Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước theo quy định tại khoản 1, Điều 20 của Luật Kiểm toán nhà nước. b) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác: xây dựng kế hoạch, phân giao nhiệm vụ kiểm toán và theo dõi thực hiện kế hoạch kiểm toán hàng năm, kế hoạch kiểm toán đột xuất theo yêu cầu của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan, đơn vị khác theo quy định của Luật Kiểm toán nhà nước; kiểm toán ngân sách nhà nước trung ương, quyết toán ngân sách nhà nước; trình bày ý kiến của Kiểm toán Nhà nước về dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương; tổng hợp kết quả kiểm toán, lập báo cáo kiểm toán năm, báo cáo kiểm toán đột xuất theo quy định; tổng hợp kết quả kiểm tra tình hình thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.
 • 7
CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA KIỂM TOÁN CHU TRÌNH HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA KIỂM TOÁN CHU TRÌNH HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

các Kiểm toán viên có thể tiến hành phỏng vấn cuãng nh quan sát các hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ. Hệ thống kế toán hàng tồn kho có đợc theo dõi từng loại không, hàng tồn kho có đợc đánh dấu theo một dãy số đợc xây dựng không. +Chính sách nhân sự: Kiểm toán viên tiến hành phỏng vấn về chính sách nhân sự đối với côngtác ghi chép, công tác quản lý hàng tồn kho, thực hiện đánh giá điều tra về trình độ nghiệp vụ, tính trung thực và t cách của thủ kho, nhân viên thu mua, kế toán hàng tồn kho cũng nh xự phân ly trách nhiệm giữa các bộ phận cá nhân trong việc thu mua, hạch toán và bảo quản hàng tồn kho.
 • 37
KT048 DOC

KT048 DOC

- Đánh giá trong nội bộ Công ty: Sau mỗi cuộc Kiểm toán, Công ty tổ chức một cuộc họp với sự tham gia của nhóm Kiểm toán và Ban giám đốc Công ty nhằm đánh giá toàn bộ cuộc Kiểm toán trên các mặt: Đánh giá việc lập kế hoạch Kiểm toán, đánh giá việc thực hiện Kiểm toán, những vấn đề còn tồn đọng, những vấn đề cần lu ý, đánh giá sự hài lòng của khách hàng, đánh giá chất lợng làm việc của các Kiểm toán viên. Ngoài ra, Công ty còn đánh giá phí Kiểm toán và các vấn đề liên quan khác để kết luận có nên tiếp tục Kiểm toán cho khách hàng lần sau nữa không. Đối với Công ty K, trởng nhóm Kiểm toán nhắc nhở các Kiểm toán viên cần khắc phục những hạn chế khách quan và chủ quan của khách hàng để hoàn thành cuộc Kiểm toán đúng thời hạn, tránh tình trạng vợt quá ngày thoả thuận trong Hợp đồng Kiểm toán. B- ớc này không đợc thể hiện trên giấy tờ làm việc của Kiểm toán viên.
 • 96
ĐỀ TÀI :

ĐỀ TÀI :"HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN CHU TRÌNH HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM TOÁN - TƯ VẤN THUẾ" PDF

ho ạch Kiểm toánđ ã l ập hay không, các sự kiện phát sinh sau Kiểm toán, thi ết kế các thủ tục Kiểm toán bổ sung cần thiết trước khi kết thúc Kiểm toán, th ảo luận với ban giám đốc Công ty khách hàng để thống nhất về các bút toán điều chỉnh. Cu ối c ùng sau khi xem xét tháy các b ằng chứng thu được bảo đảm cả về tính đầy đủ v à hi ệu lực đồng thời ph ù h ợp với
 • 106
THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG CHO VAY NGẮN HẠN CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH NAM HÀ NỘI

THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG CHO VAY NGẮN HẠN CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH NAM HÀ NỘI

2.3.Đánh giá thực trạng chất lượng cho vay ngắn hạn của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Nam Hà Nội 2.3.1.Kết quả đạt được Trong những năm qua, cho vay ngắn hạn của ngân hàng đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Cho vay ngắn hạn không chỉ tăng trưởng về quy mô mà còn nâng cao dần về chất lượng . Điều này thể hiện rõ rệt qua quy mô dư nợ cho vay ngắn hạn tăng, vòng quay vốn cho vay tăng, tỷ lệ nợ ngắn hạn và tỷ lệ nợ khó đòi giảm nhanh chóng qua các năm. Điều này chứng tỏ rằng, vốn vay của ngân hàng đã phát huy được tác dụng, doanh nghiệp vay vốn sản xuất kinh doanh có hiệu quả và còn cho thấy hoạt động kinh doanh của ngân hàng phát triển, đem lại lợi nhuận ngày càng cao. Để đạt được những kết quả trên, ngân hàng đã thực hiện nhiều biện pháp, chính sách tích cực, phù hợp với từng thời kỳ phát triển.
 • 36
HOÀN THIỆN QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ RỦI RO KIỂM TOÁN TRONG GIAI ĐOẠN LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM THỰC HIỆN

HOÀN THIỆN QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ RỦI RO KIỂM TOÁN TRONG GIAI ĐOẠN LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM THỰC HIỆN

Hoàn thiện quy trình đánh giá rủi ro kiểm toán trong Giai đoạn Lập Kế hoạch Kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện
 • 152
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM TOÁN CÁC KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM TOÁN CÁC KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 Nghiên cứu hệ thống kiểm soát nội bộ của khách hàng và đánh giá rủi ro kiểm soát Nghiên cứu hệ thống kiểm soát nội bộ của khách hàng (HTKSNB) và đánh giá rủi ro kiểm soát là một phần việc hết sức quan trọng mà kiểm toán viên phải thực hiện trong cuộc kiểm toán, điều này đợc quy định trong nhóm chuẩn mực đối với công việc tại chỗ ở điều thứ 2 trong 10 chuẩn mực kiểm toán đợc chấp nhận rộng rãi (GAAS): “kiểm toán viên phải có một sự hiểu biết đầy đủ về HTKSNB để lập kế hoạch kiểm toán và để xác định bản chất, thời gian và phạm vi của các cuộc khảo sát phải thực hiện. Điều này giúp cho kiểm toán viên xác định đợc khối lợng các nghiệp vụ kinh tế tài chính cần kiểm tra cũng nh thiết lập các thủ tục kiểm toán chi tiết.
 • 23
Bàn về ủy thác hoặc thuê doanh nghiệp kiểm toán thực hiện kiểm toán

Bàn về ủy thác hoặc thuê doanh nghiệp kiểm toán thực hiện kiểm toán

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm toán, kiểm toán viên phải xuất trình giấy giới thiệu, giấy chứng nhận đăng ký hành nghề do Bộ Tài chính cấp và chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước; Khai báo kịp thời và đầy đủ với người đứng đầu DNKT và người ra quyết định thành lập Đoàn kiểm toán quy định tại Điều 28 của Luật Kiểm toán Nhà nước và các tình huống khác làm ảnh hưởng đến tính độc lập của kiểm toán viên. Khi có hành vi vi phạm pháp luật thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.
 • 5
THỰC TRẠNG LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN

THỰC TRẠNG LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN KẾ TOÁNKIỂM TOÁN

ngoài. Vì vậy, kiểm toán viên có cơ sở để nghi ngờ về việc các số dư cuối kỳ sẽ được chuyển đổi sang đồng Việt Nam một cách không đúng. Khoản mục “Tài sản cố định” Xét trên phương diện hoạt động kinh doanh: Công ty liên doanh A là một doanh nghiệp sản xuất, vì vậy tài sản cố định chiếm tỷ trọng lớn trong tổng tài sản của doanh nghiệp. Thêm vào đó, qua phân tích sơ bộ trên Bảng cân đối kế toán của Công ty, kiểm toán viên nhận thấy trong năm 2005 khoản mục này có sự biến động lớn, qua tìm hiểu thì được biết: Trong năm 2005 Công ty đã đầu tư mua sắm một dây truyền công nghệ của Nhật Bản nhằm nâng cao công suất sản xuất sản phẩm, đưa cơ giới hoá, tự động hoá vào quá trình sản xuất sản phẩm, một tài sản cố định thuê tài chính, tài sản cố định vô hình là một phần mềm máy tính.
 • 49
Kế toán hoạt động thuê mua tài chính

Kế toán hoạt động thuê mua tài chính

LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN BAO GỒM KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN TỔNG QUÁT VÀ KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN CHI TIẾT GỒM SÁU BỚC CÔNG VIỆC NH SAU: _SƠ ĐỒ 2: LẬP KẾ HOẠCH VÀ THIẾT KẾ PHƠNG PHÁP KIỂM TOÁN_ 5 CHUẨN [r]
 • 35
TỔ CHỨC CÔNG TÁC KIỂM TOÁN

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KIỂM TOÁN

LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN BAO GỒM KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN TỔNG QUÁT VÀ KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN CHI TIẾT GỒM SÁU BỚC CÔNG VIỆC NH SAU: _SƠ ĐỒ 2: LẬP KẾ HOẠCH VÀ THIẾT KẾ PHƠNG PHÁP KIỂM TOÁN_ 5 CHUẨN [r]
 • 35
TRÌNH TỰ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KIỂM TOÁN

TRÌNH TỰ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KIỂM TOÁN

Từ đó ta có thể thấy mục tiêu của tổ chức công tác kiểm toán hớng tơí việc tạo ra mối quan hệ khoa học và nghệ thuật các phơng pháp kĩ thuật kiểm toán dùng để xác minh và bày tỏ ý kiến về đối tợng kiểm toán.mối liên hệ này xuất phát từ yêu cầu thực hiện chức năng kiểm toántheo từng đối tợng loại hình cụ thể của kiểm toán .Những ph- ơng pháp kĩ thuật áp dụng rất đa dạng,sử dụng những phong pháp luận,những phạm trù chiết học ,kinh tế trính trị vào nghiên cứu.các phơng pháp toán học đối chiếu lôgíc,đối chiếu trực tiếp,kiểm kê ,thực nghiệm và đIều tra các yếu tố này cần đ … ợc kết hợp theo một trình tự khoa học phù hợp với đối tợng cụ thể ở một khách thể xác định.có nhiều cách kết hợp cụ thể khác nhau và mang lại hiệu quả khác nhau.
 • 35
 CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN VIỆT NAM SỐ 200 (23 TR)

CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN VIỆT NAM SỐ 200 (23 TR)

Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam yêu cầu kiểm toán viên phải có sự xét đoán chuyên môn và luôn duy trì thái độ hoài nghi nghề nghiệp trong suốt quá trình lập kế hoạch cũng như thực hiện kiểm[r]
 • 23
TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH (ACAGROUP)

TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH (ACAGROUP)

Ngoài trụ sở chính tại Hà Nội, Công ty còn mở các văn phòng đại diện ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Vinh và thành phố Hồ Chí Minh. Sự phát triển không ngừng của ACAGroup đã nhanh chóng đưa tên tuổi của Công ty tới vị trí xứng đáng với nỗ lực mà các thành viên trong Công ty tâm huyết xây dựng. Tháng 9 năm 2006, Công ty đã gia nhập hãng kiểm toán quốc tế Kreston International – một trong những hãng kiểm toán danh tiếng hàng đầu thế giới. Ngày 14 tháng 11 năm 2006, ACAGroup đã trở thành thành viên chính thức của Kreston International và là đại diện duy nhất của hãng này tại Việt Nam. Đây là một sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng trong quá trình phát triển của Công ty. Một mặt, từ nay Công ty được áp dụng các kỹ thuật tiên tiến nhất trên thế giới trong lĩnh vực kiểm toán từ Kreston International, mặt khác đây cũng là một niềm tự hào lớn và là động lực thúc đẩy để ACAGroup ngày càng phát triển .
 • 20
TÀI LIỆU CHƯƠNG 6: THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN PDF

TÀI LIỆU CHƯƠNG 6: THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN PDF

• Kết quả giai đoạn cung ứng là yếu tố đầu vào của các giai đoạn sau vì vậy, KTV thường hướng vào kết quả hoạt động và xem xét các yếu tố như chất lượng, số lượng và thời gian cung cấp, giá cả các yếu tố mua vào. • Bước 2: Kiểm toán viên tiến hành lựa chọn một số vật tư, hàng hóa điển hình để kiểm tra chi tiết. Trong quá trình kiểm tra, các KTV cần có sự phối hợp với kiểm tra các nghiệp vụ về vật tư, trong đó sử dụng các định mức như định mức hao phí NVL, định mức dự trữ vật tư để làm căn cứ đưa ra kết luận về quá trình cung cấp có đáp ứng được các yêu cầu trong quá trình sản xuất, trong tiêu thụ.
 • 37
CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY KIỂM TOÁN TƯ VẤN THỦ ĐÔ

CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY KIỂM TOÁN TƯ VẤN THỦ ĐÔ

toàn công ty đối vưói các đơn vị có nhiều thành viên. Quan tâm đến các vấn đề về tài chính, thuế theo quy định từng thời kỳ, từng niên độ kế toán và coi đó là một trọng tâm trong các cuộc kiểm toán BCTC thường niên: Phần lứon mục tiêu này đwocj các công ty kiểm toan nội địa xem là một vấn đề nên né trành trong các cuộc kiểm toán BCTC thương niên. Đây cũng là lý do giải thích vì sao các BCTC đã được kiểm toán vẫn còn có những sự khác biệt quá lớn so với kết quả của các cơ quan tài chính, thuế. Điều này có thể giải thích như một sự tất yếu do Chính sách tài chính, thuế và Chế độ kế toán Việt Nam chưa có sự hoà hợp trong việc xem xét, ghi chép các khoản thu nhập hay chi phí. Tuy nhiên CACC luôn quan tâm tới vấn đề này và xem xét vấn đề này như một khoản mục trọng tâm trong tất cả các cuộc kiểm toán BCTC với mục tiêu đưa ra các ý kiến đánh giá, tư vấn hữu hiệu nhất cho khách hang về BCTC hằng năm.
 • 30
109 BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN THỦ ĐÔ

109 BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN THỦ ĐÔ

- Tổng hợp xây dựng kế hoạch kiểm toán Giai đoạn thực hiện kiểm toán - Tiến hành cuộc kiểm toán tại đơn vị - Tổng hợp và xử lý kết quả kiểm toán Giai đoạn kết thúc kiểm toán - Phát hành [r]
 • 30
388 HOÀN THIỆN LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH TƯ VẤN - KIỂM TOÁN S&S THỰC HIỆN

388 HOÀN THIỆN LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH TƯ VẤN - KIỂM TOÁN S&S THỰC HIỆN

388 Hoàn thiện Lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán tài chính do Công ty TNHH Tư vấn - Kiểm toán S&S thực hiện
 • 70
THỰC TẾ QUY TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BCTC DO CTY CỔ PHẦN KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN THỰC HIỆN

THỰC TẾ QUY TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BCTC DO CTY CỔ PHẦN KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN THỰC HIỆN

Thực tế quy trình lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán BCTC do Cty Cổ phần Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Kế toán thực hiện
 • 96
HOÀN THIỆN LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN BCTC DO CTY CỔ PHẦN KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN THĂNG LONG THỰC HIỆN

HOÀN THIỆN LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN BCTC DO CTY CỔ PHẦN KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN THĂNG LONG THỰC HIỆN

Hoàn thiện lập kế hoạch kiểm toán BCTC do Cty Cổ phần Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long thực hiện
 • 82
385 HOÀN THIỆN QUY TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH DO CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM TOÁN THĂNG LONG THỰC HIỆN

385 HOÀN THIỆN QUY TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH DO CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM TOÁN THĂNG LONG THỰC HIỆN

385 Hoàn thiện quy trình lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán tài chính do Công ty cổ phần Kiểm toán Thăng Long thực hiện
 • 66
QUYẾT ĐỊNH SỐ 1468/QĐ-KTNN DOCX

QUYẾT ĐỊNH SỐ 1468/QĐ-KTNN DOCX

20 c ủa Luật Kiểm toán nh à nước . b) Tr ực tiếp chỉ đạo các lĩnh v ực công tác: xây dựng kế hoạch, phân giao nhiệm vụ kiểm toán và theo dõi th ực hi ện kế hoạch kiểm toán hàng năm, kế hoạch kiểm toán đột xuất theo yêu c ầu của Qu ốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan, đơn vị khác theo quy định của Luật Kiểm toán nhà nước; kiểm toán ngân sách nh à
 • 5
Kiểm toán căn bản lập kế hoạch kiểm toán english version

Kiểm toán căn bản lập kế hoạch kiểm toán english version

Kiểm toán căn bản (tiếng anh)Bài tập lớn về lập kế hoạch kiểm toánKế hoạch kiểm toán là gì?Ý nghĩa, vai trò của lập kế hoạch kiểm toán.Các bước lập kế hoạch kiểm toánThực tiễn của việc lập kế hoạch kiểm toán
 • 28
Bàn về ủy thác hoặc thuê doanh nghiệp kiểm toán thực hiện kiểm toán

Bàn về ủy thác hoặc thuê doanh nghiệp kiểm toán thực hiện kiểm toán

Trên thế giới, cơ quan kiểm toán có thể tiến hành uỷ thác hoặc thuê doanh nghiệp kiểm toán thực hiện kiểm toán một số đối tượng nhất định theo kế hoạch kiểm toán được phê duyệt. Tại Việt Nam, trong những năm qua, hoạt động uỷ thác hoặc thuê doanh nghiệp kiểm toán thực hiện kiểm toán bắt đầu được triển khai nhiều hơn. Mới đây, ngày 15/8/2017, Tổng Kiểm toán Nhà nước đã ký Quyết định số 09/2017/QĐ-KTNN ban hành Quy chế ủy thác hoặc thuê doanh nghiệp kiểm toán thực hiện kiểm toán.
 • 5
CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN XÂY DỰNG VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN CHI TIẾT

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN XÂY DỰNG VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN CHI TIẾT

Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm toán chi tiết .pdf
 • 84
53 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN XÂY DỰNG VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN CHI TIẾT TRONG CUỘC KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

53 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN XÂY DỰNG VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN CHI TIẾT TRONG CUỘC KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

53 Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm toán chi tiết trong cuộc kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp Nhà nước
 • 84
9 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN XÂY DỰNG VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN CHI TIẾT TRONG CUỘC KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

9 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN XÂY DỰNG VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN CHI TIẾT TRONG CUỘC KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

9 Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm toán chi tiết trong cuộc kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp nhà nước
 • 84
BÀI GIẢNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

BÀI GIẢNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

NHIỆM VỤ CỦA KTNN • _XÂY DỰNG VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH, KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN HÀNG NĂM._ • _THỰC HIỆN CÁC CUỘC KIỂM TOÁN ĐỘT XUẤT THEO YÊU CẦU CỦA CHÍNH PHỦ TTG HOẶC CÁC CƠ _ _QUAN[r]
 • 33
Mô tả công việc Kiểm toán thị trường

Mô tả công việc Kiểm toán thị trường

Kiểm toán thị trường chịu trách nhiệm tiếp nhận các chương trình Trade, MKT từ các SBU, theo dõi tiến độ thực hiện chương trình, lập kế hoạch kiểm toán chi tiết theo kế hoạch; Thực hiện kiểm toán thị trường theo kế hoạch được phân công; Tổng hợp và báo cáo kết quả cho quản lý trực tiếp; Kiểm toán các số liệu kinh doanh, thông số kinh doanh cho giám đốc điều hành và các giám đốc chức năng trong công ty; Giám sát hệ thống kiểm soát nội bộ và đề xuất cải tiến hệ thống này; Đánh giá nguồn lực của công ty để tránh lãng phí, thất thoát...
 • 2
221 LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN (A&C) TẠI HÀ NỘI THỰC HIỆN

221 LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN (A&C) TẠI HÀ NỘI THỰC HIỆN

221 Lập kế hoạch kiểm toán Báo cáo tài chính do Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C) tại Hà Nội thực hiện
 • 98
8 BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM TOÁN & TƯ VẤN

8 BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM TOÁN & TƯ VẤN

Quy trình để thực hiện một cuộc kiểm toán do Công ty tiến hành theo các bớc sau: TRANG 14 Khảo sát, nghiên cứu hệ thống thông tin khách hàng Lập kế hoạch kiểm toán tổng thể Lập kế hoạch [r]
 • 24
386 HOÀN THIỆN QUÁ TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN HÙNG VƯƠNG THỰC HIỆN

386 HOÀN THIỆN QUÁ TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN HÙNG VƯƠNG THỰC HIỆN

386 Hoàn thiện quá trình lập kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán Hùng Vương thực hiện
 • 69
LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM THỰC HIỆN

LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM THỰC HIỆN

Lập kế hoạch kiểm toán Báo cáo tài chính do công ty Cổ phần Kiểm toán và Định giá Việt Nam thực hiện
 • 84
HOÀN THIỆN QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ RỦI RO TRONG GIAI ĐOẠN LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AN PHÚ THỰC HIỆN

HOÀN THIỆN QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ RỦI RO TRONG GIAI ĐOẠN LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AN PHÚ THỰC HIỆN

Hoàn thiện quy trình đánh giá rủi ro trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán do Công ty TNHH kiểm toán An Phú thực hiện
 • 120
272 HOÀN THIỆN LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN THĂNG LONG THỰC HIỆN

272 HOÀN THIỆN LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN THĂNG LONG THỰC HIỆN

272 Hoàn thiện lập kế hoạch kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty cổ phần Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long thực hiện
 • 81
154 LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM THỰC HIỆN

154 LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM THỰC HIỆN

154 Lập kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty cổ phần Kiểm toán và Định giá Việt Nam thực hiện
 • 84
Bài giảng Kiểm toán tài chính – Bài 3: Quy trình kiểm toán

Bài giảng Kiểm toán tài chính – Bài 3: Quy trình kiểm toán

 Nhận diện các bên hữu quan Theo Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 550: Bên hữu quan được hiểu là các bộ phận trực thuộc, các chủ sở hữu chính thức của công ty khách hàng hay bất kỳ công ty chi nhánh, một cá nhân hay tổ chức nào mà công ty có quan hệ. Các cá nhân hay tổ chức đó có khả năng điều hành, kiểm soát hoặc có ảnh hưởng đáng kể tới các chính sách kinh doanh hoặc chính sách quản trị của công ty khách hàng. Theo nguyên tắc kế toán, tất cả các quan hệ với các bên hữu quan cần phải được công khai cho những người sử dụng BCTC. Vì thế, KTV phải xác định được các bên liên quan và nhận định sơ bộ về mối quan hệ này nhằm dự đoán các vấn đề có thể phát sinh giữa các bên hữu quan để xây dựng kế hoạch kiểm toán phù hợp. Ví dụ về bên hữu quan: công ty mẹ, khách hàng truyền thống…
 • 45
HOÀN THIỆN LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN THĂNG LONG THỰC HIỆN

HOÀN THIỆN LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN THĂNG LONG THỰC HIỆN

Hoàn thiện lập kế hoạch kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty Cổ phần Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long thực hiện
 • 110
THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN - AASC

THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁNKIỂM TOÁN - AASC

Thực hiện kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán - AASC
 • 93
Giải pháp đề xuất nhằm nâng cao chất lượng của lập kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính tại Việt Nam

Giải pháp đề xuất nhằm nâng cao chất lượng của lập kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính tại Việt Nam

Hoạt động kiểm toán là một hoạt động độc lập, trong quá trình kiểm toán, KTV luôn luôn phải tôn trọng nguyên tắc trung thực, khách quan, tuân thủ pháp luật và các chuẩn mực nghề nghiệp. Do vậy, mọi hoạt động của kiểm toán phải được thể chế hóa bằng các văn bản pháp luật hoặc được pháp luật thừa nhận. Bất kỳ một cuộc kiểm toán nào cũng được thực hiện theo trình tự thống nhất, trong đó kế hoạch kiểm toán là bước đầu tiên của quy trình kiểm toán. Kế hoạch kiểm toán bao gồm các nội dung công việc được kiểm toán theo phương pháp kiểm toán phù hợp với chi phí về vật chất, thời gian và số lượng KTV cần thiết. Kế hoạch kiểm toán đúng đắn là cơ sở để KTV thu thập bằng chứng có giá trị, góp phần đưa ra các nhận xét xác đáng về thực trạng hoạt động được kiểm toán, giữ vững và nâng cao uy tín hình ảnh Công ty kiểm toán đối với khách hàng. Vì vậy, việc nghiên cứu lý luận và tìm hiểu thực tiễn công tác lập kế hoạch kiểm toán để tìm ra các vấn đề tồn tại và đưa ra hướng khắc phục là một điều cần thiết. Nắm bắt được vấn đề này, em đã chọn đề tài của đề án môn học là: “Lập kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính” Ngoài lời mở đầu và kết luận, đề án gồm có 3 chương: Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về lập kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính Chương 2 : Thực trạng về lập kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính tại Việt Nam Chương 3 : Nhận xét chung và các giải pháp đề xuất nhằm nâng cao chất lượng của lập kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính tại Việt Nam
 • 39

Xem thêm

Từ khóa: Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP