0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Lợi nhuận sau thuế 1000đ 717

GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG VẬN DỤNG QUY TRÌNH ĐẲNG LỢI EPS ĐẾN GIÁ TRỊ CỔ PHIẾU P10 PPT

GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG VẬN DỤNG QUY TRÌNH ĐẲNG LỢI EPS ĐẾN GIÁ TRỊ CỔ PHIẾU P10 PPT

Trong các tổng công ty Nhà n−ớc, việc huy động số khấu hao luỹ kế của TSCĐ của các đơn vị thành viên phải tuân theo đúng các quy định về chế độ quản lý tài chính hiện hành của Nhà n−ớc. Quản lý quá trình mua sắm, sửa chữa, nh−ợng bán và thanh lý TSCĐ đ−ợc thực hiện thông qua nghiên cứu dự án đầu t− của doanh nghiệp.
 • 5
7. TT V.V PHAN PHOI LOI NHUAN 2008

7. TT V.V PHAN PHOI LOI NHUAN 2008

Mức trích 5% lợi nhuận sau thuế.[r]
 • 1
KHÁI QUÁT CHUNG VỀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

+ Cố tính hạch toán thấp những chi phí như khấu hao tài sản cố định, chi phí tài chính…. + Thay đổi các phương páhp hạch toán như LIFO, FIFO Việc phân tích tái chính giữa ngân hàng và người chủ sở hữu công ty có sự khác biệt. Tuy cả hai đều là fnhà đấu tư, cả hai đều xem xét khả năng hoàn vốn từ hoạt động đầu tư, những Ngân hàng là người thu tiền trước chủ sở hữu. Do đó trong khi người chủ sở hữu lại quan tâm đến lợi nhuận sai lãi vay, tức lợi nhuân của họ thì ngân hàng lại quan tâm hơn đến lợi nhuận trước thuế và lãi vay. Do vậy, trong từng hoàn cảnh cụ thể chúng ta nên sử dụng linh hoạt giữa lợi nhuận ròng hoặc lợi nhuận trước thuế và lãi vay để phân tích.
 • 35
TUYỂN TẬP 717 CÂU TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ LUYỆN THI ĐẠI HỌC

TUYỂN TẬP 717 CÂU TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ LUYỆN THI ĐẠI HỌC

TUYỂN TẬP 717 CÂU TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ LUYỆN THI ĐẠI HỌC
 • 98
CHƯƠNG III GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHO VAY DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRUNG VÀ DÀI HẠN TRONG HỆ THỐNG NHNO

CHƯƠNG III GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHO VAY DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRUNG VÀ DÀI HẠN TRONG HỆ THỐNG NHNO

Ngân hàng sử dụng các báo cáo tài chính và ngân quỹ để ước lượng nhu cầu vốn của người xin vay, đánh giá khả năng trả nợ, ước lượng thiệt hại có thể có nếu người vay không hoàn trả và quyết định các điều khoản tài trợ nếu cho vay. Các nhân viên tín dụng phải tránh lệ thuộc quá nặng vào các thông tin trong bảng quyết toán lịch sử vì tình hình tài chính của một doanh nghiệp có thể thay đổi. Thông tin từ các bản báo cáo lợi tức trước đó cũng phải được sử dụng thận trọng vì số liệu lợi nhuận quá khứ chưa hẳn là cơ sở đáng tin cậy cho dự báo tương lai. Đây không phải là sự phủ nhận tầm quan trọng của việc đánh giá tình hình tài chính hiện nay của người vay và tầm quan trọng cuả việc kiểm tra mức độ và chiều hướng của các lợi tức trong quá khứ, nhưng nhân viên tín dụng cần thiết phải biết tình hình tài chính, khả năng sinh lợi và các nhu cầu ngân quỹ của người vay sẽ như thế nào trong tương lai. Giá trị chủ yếu của các báo cáo tài chính lịch sử là giúp đánh gía tính hợp lý của các dự báo về ngân quỹ và lợi nhuận của người vay.
 • 25
GIẢIPHÁPNÂNGCAOHIỆUQUẢCHOVAYDỰÁNĐẦUTƯTRUNGVÀDÀIHẠNTRONGHỆTHỐNG NHNO & PTNT VIỆT NAM

GIẢIPHÁPNÂNGCAOHIỆUQUẢCHOVAYDỰÁNĐẦUTƯTRUNGVÀDÀIHẠNTRONGHỆTHỐNG NHNO & PTNT VIỆT NAM

Ngân hàng sử dụng các báo cáo tài chính và ngân quỹđểước lượng nhu cầu vốn của người xin vay, đánh giá khả năng trả nợ, ước lượng thiệt hại có thể có nếu người vay không hoàn trả và quyết định các điều khoản tài trợ nếu cho vay. Các nhân viên tín dụng phải tránh lệ thuộc quá nặng vào các thông tin trong bảng quyết toán lịch sử vì tình hình tài chính của một doanh nghiệp có thể thay đổi. Thông tin từ các bản báo cáo lợi tức trước đó cũng phải được sử dụng thận trọng vì số liệu lợi nhuận quá khứ chưa hẳn là cơ sởđáng tin cậy cho dự báo tương lai. Đây không phải là sự phủ nhận tầm quan trọng của việc đánh giá tình hình tài chính hiện nay của người vay và tầm quan trọng cuả việc kiểm tra mức độ và chiều hướng của các lợi tức trong quá khứ, nhưng nhân viên tín dụng cần thiết phải biết tình hình tài chính, khả năng sinh lợi và các nhu cầu ngân quỹ của người vay sẽ như thế nào trong tương lai. Giá trị chủ yếu của các báo cáo tài chính lịch sử là giúp đánh gía tính hợp lý của các dự báo về ngân quỹ và lợi nhuận của người vay.
 • 31
DE 717

DE 717

HÌNH CHIẾU PHỐI CẢNH LÀ HÌNH BIỂU DIỄN 3 CHIỀU CỦA VẬT THỂ, ĐƯỢC XÂY DỰNG BẰNG PHÉP CHIẾU NÀO?. PHÉP CHIẾU VUÔNG GÓCA[r]
 • 3
Tài liệu Luận văn tốt nghiệp

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp "Phân tích đánh giá chỉ tiêu lợi nhuận và các biện pháp nâng cao lợi nhuận của Công ty Hoá chất vật liệu điện và vật tư khoa học kỹ thuật ( CEMACO )" pptx

L ợ i nhu ậ n là ngu ồ n tích lu ỹ quan tr ọ ng giúp DN đầ u t ư chi ề u sâu m ở r ộ ng quy mô s ả n xu ấ t kinh doanh, là đ i ề u ki ệ n để c ủ ng c ố thêm s ứ c m ạ nh và uy tín c ủ a DN trên th ươ ng tr ườ ng. Th ậ t v ậ y, l ợ i nhu ậ n c ủ a DN sau khi đ ã th ự c hi ệ n ngh ĩ a v ụ đố i v ớ i Nhà n ướ c và chai cho các ch ủ th ể tham gia liên doanh... Ph ầ n còn l ạ i phân ph ố i vào qu ỹ đầ u t ư phát tri ể n kinh doanh và qu ỹ d ự phòng tài chính các qu ỹ này đượ c DN dùng để đầ u t ư m ở r ộ ng s ả n xu ấ t kinh doanh. Thay đổ i trang thi ế t b ị máy móc, vì DN mu ố n ngày càng phát tri ể n thì luôn ph ả i m ở r ộ ng quy mô kinh doanh và nâng cao n ă ng su ấ t lao độ ng.
 • 28
KẾ TOÁN DOANH THU CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH KAISER VIỆT NAM

KẾ TOÁN DOANH THU CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH KAISER VIỆT NAM

KẾT LUẬN    Mục tiêu hàng đầu của doanh nghiệp là tối đa hóa lợi nhuận. Vì vậy việc tính toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh là điều hết sức quan trọng. Trong nền kinh tế thị trƣờng, các doanh nghiệp tự tìm cách cải tiến để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và phát triển của công ty đƣợc xem là vấn đề quan trọng và cốt lõi vì nó ảnh hƣởng trực tiếp đến sự tồn tại và phát triển của công ty trên thị trƣờng.
 • 85
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM TOÁN BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM TOÁN BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

- Kiểm tra các khoản chi hạch toán vào chi phí khác hoặc không đợc trừ trớc khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Sau khi tiến hành các thử nghiệm chi tiết kiểm toán viên phải hoàn thiện giấy tờ làm việc và giải quyết những vấn đề còn tồn tại nếu có nh phát hiện các sai phạm trong hạch toán doanh thu, chi phí Kiểm toán viên đ … a ra các bút toán điều chỉnh, trao đổi với khách hàng về các sai phạm đó và về các bút toán điều chỉnh. Sau đó lập bảng tổng hợp nhận xét cho khoản mục thực hiện nộp lại cho trởng đoàn kiểm toán để tổng hợp kết quả kiểm toán chung cho cuộc kiểm toán Báo cáo tài chính.
 • 35
VỐN LƯU ĐỘNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THIỆN NHÂN

VỐN LƯU ĐỘNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THIỆN NHÂN

2. Các khoản phải trả 16.491.178 84,12 17.897.435 70,79 1.406.256 8,53 Qua biểu 04 ta thấy nợ ngắn hạn của công ty chủ yếu là các khoản phải trả. Công ty vay ngắn hạn ngân hàng đầu năm là 3.136.000.000đ, chiếm tỷ trọng 15,98% trong tổng nợ ngắn hạn. Chỉ tiêu này ở thời kỳ cuối năm 2010 là 7.383.955đ tăng 135,46%, tuy nhiên xét về mặt tỉ trọng trong nợ ngắn hạn thì vay ngắn hạn ngân hàng chiếm tỷ trọng nhỏ, vào cuối năm chỉ chiểm 29,21 %. Điều này cũng đã thể hiện công ty đã tăng sử dụng nguồn vốn vay ngân hàng. Đây là một nguồn vốn quan trọng đảm bảo nhu cầu vốn trong năm khi cần thiết, vì vậy cần phải sử dụng sao cho đem lại hiệu quả cao, không những đủ bù đắp chi phí sử dụng vốn mà còn phải đem lại lợi nhuân lớn cho công ty. Và công ty cần có kế hoạch chủ động trả nợ đúng vốn vay và thời hạn, tránh làm mất khả năng thanh toán của công ty.
 • 70
TỔNG QUAN VỀ LỢI NHUẬN CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

TỔNG QUAN VỀ LỢI NHUẬN CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

Hoạt động kinh doanh là một hoạt động đặc thù của doanh nghiệp. Doanh nghiệp kinh doanh những hàng hoá, dịch vụ mà thị trường có nhu cầu, trong khả năng nguồn lực hiện có của doanh nghiệp nhằm thu lợi nhuận cao nhất, nâng cao thu nhập của người lao động, tích luỹ để đẩy mạnh quá trình tái sản xuất mở rộng, góp phần tăng thu nhập quốc dân và thúc đẩy nền kinh tế đất nước phát triển. Để sản xuất hàng hoá và cung cấp dịch vụ, doanh nghiệp phải mua nguyên nhiên liệu, các bộ phận, linh kiện rời hay bán thành phẩm của các doanh nghiệp khác ở trong và ngoài nước. Như vậy, các doanh nghiệp muốn tồn tại phải có mối quan hệ tương hỗ với các thành viên khác trong nền kinh tế.
 • 26
Đề tài “Phân tích lợi nhuận và một số giải pháp nhằm nâng cao lợi nhuận trong sản xuất kinh doanh tại Tổng công ty Thép Việt Nam” pdf

Đề tài “Phân tích lợi nhuận và một số giải pháp nhằm nâng cao lợi nhuận trong sản xuất kinh doanh tại Tổng công ty Thép Việt Nam” pdf

đầu tư nước ngoài trên cơ sở hợp đồng liên doanh. Doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài do nhà đầu tư nước ngoài đầu tư 100% vốn tại Việt Nam. b - Hoạt động của doanh nghiệp Hoạt động kinh doanh là một hoạt động đặc thù của doanh nghiệp. Doanh nghiệp kinh doanh những hàng hoá, dịch vụ mà thị trường có nhu cầu, trong khả năng nguồn lực hiện có của doanh nghiệp nhằm thu lợi nhuận cao nhất, nâng cao thu nhập của người lao động, tích luỹ để đẩy mạnh quá trình tái sản xuất mở rộng, góp phần tăng thu nhập quốc dân và thúc đẩy nền kinh tế đất nước phát triển. Để sản xuất hàng hoá và cung cấp dịch vụ, doanh nghiệp phải mua nguyên nhiên liệu, các bộ phận, linh kiện rời hay bán thành phẩm của các doanh nghiệp khác ở trong và ngoài nước. Như vậy, các doanh nghiệp muốn tồn tại phải có mối quan hệ tương hỗ với các thành viên khác trong nền kinh tế.
 • 83
PHÂN TÍCH LỢI NHUẬN VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO LỢI NHUẬN TRONG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM

PHÂN TÍCH LỢI NHUẬN VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO LỢI NHUẬN TRONG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM

Tổng lợi nhuận sau thuế = doanh thu Tổng - xuất kinh doanh Tổng chi phí sản + biến đổi Chi phí Các khoản thuế phải nộp bao gồm : - Thuế doanh thu = Tổng doanh thu x tỷ lệ thuế doanh thu [r]
 • 34
NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HÀN VIỆT

NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HÀN VIỆT

3 BẢNG PHÂN TÍCH LỢI NHUẬN LỢI NHUẬN NĂM T1 NĂM T2 NĂM T3 CHÊNH LỆCH NĂM T2/T1 CHÊNH LỆCH NĂM T3/T2 1.Lợi nhuận thuần hoạt động SXKD 2.Lợi nhuận khác 3.Lợi nhuận sau thuế TỔNG LỢI NHUẬN [r]
 • 61
HỆ SỐ LỢI NHUẬN HOẠT ĐỘNG PPTX

HỆ SỐ LỢI NHUẬN HOẠT ĐỘNG PPTX

Các nhà quản lý cần phải tìm ra các nguyên nhân khiến hệ số lợi nhuận hoạt động cao hay thấp để từ đó họ có thể xác định xem doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả hay không, hoặc xem giá bán sản phẩm đã tăng nhanh hơn
 • 4
PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY TNHH CÁP ĐIỆN SH – VINA

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY TNHH CÁP ĐIỆN SH – VINA

- Đối với người lao động Việc tăng lợi nhuận làm nâng cao hơn đời sống vật chất của người lao động, từ đó kích thích tinh thần hăng say lao động và tạo môi trường làm việc ổn định cho người lao động. Khi doanh nghiệp làm ăn sinh lãi lớn, mang về lợi nhuận nhiều, thì lương và thưởng của người lao động tăng lên, đời sống của họ không ngừng được nâng cao. Đây là phần thưởng ý nghĩa nhất cho công sức người lao động bỏ ra, cũng là động lực để họ tiếp tục gắn bó với đơn vị, hăng say lao động, miệt mài sáng tạo, đóng góp nhiều hơn nữa cho công ty. Điều này lại giúp hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả hơn… như vậy, sự tác động qua lại giữa người lao động và lợi nhuận của doanh nghiệp giúp doanh nghiệp đứng vững, ngày càng phát triển.
 • 49
GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM SẢN NGHỆ AN

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM SẢN NGHỆ AN

cho thấy công ty đã có những biện pháp tiết kiệm chi phí quản lý doanh nghiệp có hiệu quả rõ rệt. Trong năm 2011, thu nhập khác của công ty giảm mạnh từ 91 triệu đồng năm 2010 chỉ còn 55 triệu đồng năm 2011. Vào năm 2012, thu nhập khác đã tăng lên 80 triệu đồng, tức là tăng 45,45%. Nguyên nhân là trong năm công ty đã tăng các khoản hỗ trợ vận chuyển cho khách hàng, phạt trả chậm, hao hụt trong vận chuyển, tiền thu thanh lý, nhượng bán công cụ dụng cụ tài sản. Tuy nhiên chi phí khác phát sinh của công ty năm vừa qua có tăng nhẹ 9,65% so với năm 2011 nhưng nhìn chung cả 3 năm thì chi phí khác của 2 năm 2011 và 2012 lớn hơn rất nhiều so với năm 2010. Nguyên nhân là do chi phí vận chuyển nguyên liệu liệu gỗ phục vụ cho hoạt động sản xuất của công ty mà chủ yếu là từ bên Lào sang phát sinh tăng mạnh từ năm 2011. Trong năm 2012 công ty đã có những biện pháp giảm thiểu chi phí này một cách tối thiểu. Do đó phần lợi nhuận khác của công ty năm 2012 tăng nhẹ 4,74%.
 • 74
NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Để chủ động điều hành hoạt động tài chính và giải quyết đúng quyền lợi cho các chi nhánh phù hợp với kết quả kinh doanh hàng quý trong năm tài chính. Hội đồng quản trị ngân hàng xuất nhập khẩu quy định. Hàng năm sau khi xác định lợi nhuận hạch toán nội bộ, chi nhánh xác định lại lợi nhuận dành cho quỹ phúc lợi và khen thưởng và được tạm thời phân phối 50% cho hai quỹ nhưng tối đa cũng không được vượt quá 1,5% tháng lương của một quý, tính chung cho cả năm tài chính tối đa cũng không được quá 6 tháng lương.
 • 21
NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG VÀ CƠ CHẾ TÀI CHÍNH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG VÀ CƠ CHẾ TÀI CHÍNH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

Để chủ động điều hành hoạt động tài chính và giải quyết đúng quyền lợi cho các chi nhánh phù hợp với kết quả kinh doanh hàng quý trong năm tài chính. Hội đồng quản trị ngân hàng xuất nhập khẩu quy định. Hàng năm sau khi xác định lợi nhuận hạch toán nội bộ, chi nhánh xác định lại lợi nhuận dành cho quỹ phúc lợi và khen thưởng và được tạm thời phân phối 50% cho hai quỹ nhưng tối đa cũng không được vượt quá 1,5% tháng lương của một quý, tính chung cho cả năm tài chính tối đa cũng không được quá 6 tháng lương.
 • 21
GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA CƠ CẤU VỐN ĐẾN GIÁ TRỊ CỔ PHIẾU VÀ CHI PHÍ VỐN P10 PDF

GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA CƠ CẤU VỐN ĐẾN GIÁ TRỊ CỔ PHIẾU VÀ CHI PHÍ VỐN P10 PDF

Lợi nhuận ròng (lợi nhuận sau thuế) Hiệu quả sử dụng = VCĐ trong 1 kỳ VCĐ sử dụng bình quân trong 1 kỳ Lợi nhuận sau thuế tính ở đây là phần lợi nhuận đ−ợc tạo ra từ việc trực tiếp sử dụng TSCĐ, không tính các khoản lãi do các hoạt động khác tạo ra nh−: hoạt động tài chính, góp vốn liên doanh...
 • 5
Thuế thu nhập doanh nghiệp Lợi nhuận kế toán và lợi nhuận chịu thuế.doc

Thuế thu nhập doanh nghiệp Lợi nhuận kế toán và lợi nhuận chịu thuế.doc

- Phần trích khấu hao tài sản cố định không đúng quy định của Bộ Tài chính; phần trích khấu hao tài sản cố định không tham gia vào sản xuất kinh doanh, không phục vụ người lao động của doanh nghiệp; phần trích khấu hao tài sản cố định tương ứng với nguyên giá vượt 800 triệu đồng đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi; phần khấu hao lũy kế vượt 800 triệu đồng tính đến hết năm tính thuế 2008 đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi đang sử dụng trước ngày 01 tháng 01 năm 2009; phần trích khấu hao tài sản cố định đối với tàu bay dân dụng và du thuyền không đăng ký sử dụng cho mục đích kinh doanh vận chuyển hàng hoá, hành khách, khách du lịch; phần giá trị tăng thêm do định giá lại tài sản cố định trong các trường hợp góp vốn liên doanh, điều chuyển tài sản khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, trừ trường hợp định giá tài sản cố định khi chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần; Bộ Tài chính quy định số lượng tối đa đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngỗi được trích khấu hao vào chi phí được trừ phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp.
 • 63
KINH TẾ CÔNG CỘNG 9 PDF

KINH TẾ CÔNG CỘNG 9 PDF

Người sản xuất chịu hoàn toàn gánh nặng thuế nếu ựường cung hoàn toàn không co dãn và ựường cầu hoàn toàn co dãn Giá 1000 đ P* = PThuế QT = Q S D đường cung trước và sau khi ựánh thuế Gi[r]
 • 11
PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH LỢI NHUẬN CỦA CÔNG TY PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT VĨNH LONG

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH LỢI NHUẬN CỦA CÔNG TY PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT VĨNH LONG

Ta có các công thức tính lợi nhuận như sau: Tổng lợi nhuận sau thuế lãi ròng = Tổng lợi nhuận trước thuế - thuế thu nhập doanh nghiệp Tổng lợi nhuận trước thuế = lợi nhuận về tiêu thụ sả[r]
 • 45
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH POTX

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH POTX

trạng kinh doanh của doanh nghiệp luụn biến đổi về quy mụ, ngành nghề trong lĩnh vực kinh doanh, cỏch thức quản lý, cỏch thức kinh doanh, hạch toỏn.... Hơn nữa nhu cầu quản lý nhà nước về tài chớnh, thuế, ngõn hàng, cũng như yờu cầu quản lý của Chi nhỏnh cụng ty đũi hỏi thụng tin cần thiết phải nhanh chúng, chớnh xỏc và hiệu quả. Vậy phần mềm kế toỏn mới đỏp ứng tốt hơn và nõng cao chất lượng thụng tin được cung cấp.
 • 99
TÁC ĐỘNG ĐÒN BẨY TÀI CHÍNH ĐẾN QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ CÁC DOANH NGHIỆP THỦY SẢN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ 2015

TÁC ĐỘNG ĐÒN BẨY TÀI CHÍNH ĐẾN QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ CÁC DOANH NGHIỆP THỦY SẢN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ 2015

công thức xác định sự tác động của đòn bảy tài chính đến tỷ suất suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu như sau: Tỷ lệ thay đổi về tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu = Đ[r]
 • 89
NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THỰC TRẠNG TẠI CTY IMEXIN  2 PPSX

NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THỰC TRẠNG TẠI CTY IMEXIN 2 PPSX

Trong đó: - Chi phí hoạt động bình quân năm tính theo giá trị ở mặt bằng khi đưa dự án vào hoạt động. - T: Đời hoạt động của dự án đầu tư. Tính bình quân cho một năm hoạt động của các kết quả đầu tư của dự án: min. - Chỉ tiêu hệ số hoàn vốn nội bộ IRR: Là tỷ suất lợi nhuận nếu được sử dụng để tính chuyển các khoản thu chi của toàn bộ công cuộc đầu tư về mặt bằng thời gian ở hiện tại sẽ làm cho tổng thu cân bằng với tổng chi. Công cuộc đầu tư được coi là có hiệu quả khi: IRR = IRR định mức. ở đây IRRđịnh mức có thể là lãi suất đi vay nếu phải vay vốn để đầu tư, có thể là tỷ suất lợi nhuận định mức do nhà nước quy định nếu vốn đầu tư do ngân sách cấp, có thể là định mức chi phí cơ hội nếu sử dụng vốn tự có để đầu tư. Bản chất của IRR được thể hiện trong công thức sau đây :
 • 11
GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU SƠ LƯỢC VỀ SỰ HÌNH THÀNH CỦA ĐIỂM ĐẲNG LỢI EPS TRONG CƠ CẤU VỐN DOANH NGHIỆP PHẦN 10 POT

GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU SƠ LƯỢC VỀ SỰ HÌNH THÀNH CỦA ĐIỂM ĐẲNG LỢI EPS TRONG CƠ CẤU VỐN DOANH NGHIỆP PHẦN 10 POT

* Hiệu quả sử dụng TSLĐ Chỉ tiêu này phản ánh khả năng sinh lợi của vốn TSLĐ. Nó cho biết mỗi đơn vị TSLĐ có trong kỳ đem lại bao nhiêu đơn vị lợi nhuận sau thuế. ∑ TSLĐ sử dụng bình quân các quý trong năm Số quý trong năm (4 quý) TSLĐ sử dụng bình
 • 5
PHÂN TÍCH THUẾ THU NHẬP CÔNG TY

PHÂN TÍCH THUẾ THU NHẬP CÔNG TY

 Trong dài hạn, vốn có thể thay đổi, nó chảy vào khu vực phi công ty.  Thêm vào đó, có ảnh hưởng cân bằng tổng thể. Dòng chảy vốn vào khu vực phi kinh doanh làm hạ thấp tỷ suất sinh lợi của khu vực đó, vì thế khu vực phi kinh doanh gánh chịu gánh nặng thuế.
 • 71
Mau dieu le cong ty TNHH

Mau dieu le cong ty TNHH

(a) Được chia lợi nhuận sau khi Công ty đã nộp thuế và hoàn thành các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật tương ứng với phần góp vốn vào Công ty;. (b) Tham dự họp Hội đ[r]
 • 3
VỐN LƯU ĐỘNG VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY VẬT LIỆU ĐIỆN VÀ DỤNG CỤ CƠ KHÍ

VỐN LƯU ĐỘNG VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY VẬT LIỆU ĐIỆN VÀ DỤNG CỤ CƠ KHÍ

Công ty phải tìm mọi cách, tìm mọi biện pháp để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh từ đó lợi nhuận mới tăng lên đợc. Để có đợc điều này trong thời gian tới Công ty phải : + Đối với hai nhà máy sản xuất là Nhà máy dây cáp điện và Xí nghiệp sản xuất thiết bị điện thì điều quan trọng là phải không ngừng cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lợng sản phẩm. Đồng thời, Công ty phải có kế hoạch đào tạo, tuyển thêm công nhân có trình độ, kiện toàn khâu tổ chức sản xuất và tổ chức khâu tiêu thụ. Nếu các biện pháp đợc thực hiện đồng bộ thì chắc chắn giá trị sản lợng của hai nhà máy sẽ tăng lên.
 • 34
PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH, KINH TẾ XÃ HỘI DỰ ÁN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ BỐC XẾP CONTAINER Ở CẢNG HẢI PHÒNG, THỜI KÌ PHÂN TÍCH 9 NĂM

PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH, KINH TẾ XÃ HỘI DỰ ÁN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ BỐC XẾP CONTAINER Ở CẢNG HẢI PHÒNG, THỜI KÌ PHÂN TÍCH 9 NĂM

- Giá trị sản phẩm thuần túy tăng thêm (NVA) bao gồm 2 phần: +) Chi phí trực tiếp trả cho người lao động: lương, phụ cấp. Nó phụ thuộc vào chất lượng lao động và mức lương bình quân của lao động +) Các thu nhập của xã hội: thuế, trả lãi vay, lãi cổ phần, bảo hiểm, tiền mua phát minh sáng chế, bản quyền, lợi nhuận không phân phối để lập quỹ.
 • 42
NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH MÁY TÍNH VÀ THIẾT BỊ TIN HỌC Ở CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ DPC

NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH MÁY TÍNH VÀ THIẾT BỊ TIN HỌC Ở CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ DPC

Trong tổ chức hạch toán kế toán doanh nghiệp cần phân biệt 3 chỉ tiêu lợi nhuận trong kinh doanh sau: - Lợi nhuận gộp LG - Lợi nhuận thuần trước thuế LT - Lợi nhuận thuần sau thuế hay lã[r]
 • 58
NGÀY 1842007 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC CÔNG BỐ THÔNG TIN

NGÀY 1842007 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC CÔNG BỐ THÔNG TIN

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu. Tổng Giám đốc (Giám đốc) (Ký, ghi rõ họ tên, đó[r]
 • 2
bái tập kế toán tài chính

bái tập kế toán tài chính

10. Doanh nghiệp thanh lý hợp đồng thuê TSCĐ (dạng thuê hoạt động) và nhân lại tiền ký cược bằng tiền mặt sau khi bên cho thuê TS trừ 20 000 chi phí sữa chữa máy. 11. Chi phí quảng cáo phát sinh trong kỳ là 110 000 gồm 10% thuế GTGT, DN đã thanh toán bằng chuyển khoản 30%, số tiền còn lại DN nợ. DN phân bổ chí phát sing trong vòng 10 kỳ.
 • 26
Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7447-7-717:2011 - IEC 60364-7-717:2009

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7447-7-717:2011 - IEC 60364-7-717:2009

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7447-7-717:2011 về Hệ thống lắp đặt điện hạ áp - Phần 7-717: Yêu cầu đối với hệ thống lắp đặt đặc biệt hoặc khu vực đặc biệt - Các khối di động hoặc vận chuyển được quy định các yêu cầu cụ thể cho các khối di động hoặc vận chuyển được.
 • 14
Luận văn: Vốn kinh doanh và các biện pháp nâng cao hiệu quả tổ chức và sử dụng vốn kinh doanh ở Công ty cổ phần xây dựng thuỷ lợi 3 Nghệ An pptx

Luận văn: Vốn kinh doanh và các biện pháp nâng cao hiệu quả tổ chức và sử dụng vốn kinh doanh ở Công ty cổ phần xây dựng thuỷ lợi 3 Nghệ An pptx

Biện pháp bốn: Lựa chọn mức khấu hao thích hợp đối với từng loại máy móc thiết bị. Trong năm công ty đã áp dụng 2 hình thức khấu hao là: khấu hao theo đường thẳng và khấu hao nhanh. Riêng khấu hao nhanh công ty áp dụng đối với những máy móc thiết bị được vay bằng vốn của ngân hàng. Cách tính khấu hao này tuy đã đẩy chi phí lên cao, làm giảm lợi nhuận của công ty, nhưng ta cần nhận thấy ưu điểm rõ rệt của cách tính khấu hao này. Trước hết cách tính khấu hao này giúp cho công ty có khả năng tích tụ vốn, tài trợ cho nhu cầu đổi mới tài sản cố định, giảm thu nhập chịu thuế. Về lâu dài thì do công ty có khả năng đối mới tài sản cố định, nâng cao hiệu quả sản xuất từ đó nâng cao khả năng cạnh tranh với các công ty khác trong cùng ngành.
 • 79
TOÁN CAO CẤP C2 CAO ĐẲNG PPTX

TOÁN CAO CẤP C2 CAO ĐẲNG PPTX

đườ ng cong n ằ m trong D n ố i 2 đ i ể m b ấ t k ỳ thu ộ c D . Mi ề n liên thơng cĩ biên là 1 đườ ng cong kín đượ c g ọ i là mi ề n đơ n liên (hình a); cĩ biên là nhi ề u đườ ng cong kín r ờ i nhau là mi ề n đ a liên (hình b).
 • 17

Xem thêm

Từ khóa: phan tich hieu qua kinh doanh tai cong typhân tích thực trạng phát triển nguồn nhân lực với nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty cổ phần mobilemaxmột số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty cổ phần alokhoa luan giai phap nang cao hieu qua kinh doanh tai cong ty co phangiải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty cổ phần xăng dầu tín nghĩa đến năm 2017giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty cổ phần sông đà 12các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty cổ phần cao suthực trạng phát triển nguồn nhân lực với nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty cổ phần mobilemaxgiải pháp và kiến nghị về nguồn nhân lực nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty cổ phần mobilemax2phân tích hiệu quả kinh doanh của công ty cổ phầnthuận thảophân tích thực trạng và đề xuất biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty tnhh gia anhphân tích thực trạng tài chính và một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty tnhh thạnh ân việt namphân tích bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần vận tải và cung ứng xăng dầuphan tich hieu qua kinh doanh cua cong ty tvtphan tich hieu qua kinh doanh cua cong ty xay dungBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDETrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM