0

SKKN Một số vấn đề đổi mới nội dung và phương pháp dạy học lịch sử ở trường THPT

88 1,470 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/03/2015, 06:07

. và bản sắc riêng. 1.3. Một số yêu cầu đổi mới về phương pháp dạy học lịch sử ở trường THPT hiện nay. 1.4. Một số nhận thức về đổi mới phương pháp dạy học lịch sử. 1.5. Đổi mới dạy học lịch sử. bậc THPT và mở chuyên đề giảng dạy bồi dưỡng kiến thức cho giáo viên môn lịch sử về Một số vấn đề đổi mới nội dung và phương pháp dạy học lịch sử ở trường THPT . Việc cải cách, đổi mới phương. các nội dung, biện pháp chính. 1. Nhận thức về đổi mới phương pháp dạy học lịch sử ……………. 29 1.1. Định hướng về phương pháp đổi mới dạy học lịch sử. 1.1.1. Tính phù hợp của đổi mới phương pháp dạy
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Một số vấn đề đổi mới nội dung và phương pháp dạy học lịch sử ở trường THPT, SKKN Một số vấn đề đổi mới nội dung và phương pháp dạy học lịch sử ở trường THPT,

Từ khóa liên quan