0

SKKN CỰC HAY_Ứng dụng CNTT và Truyền thông kết hợp Sách bài tập để đổi mới Phương pháp dạy học lịch sử ở trường THPT

159 1,589 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2015, 14:12

. tự học SBT LS ở nhà của HS Đổi mới nội dung tự học kết hợp SBT LS ở nhà của HS Đổi mới PP tự học kết hợp SBT LS ở nhà của HS 8. Sử dụng sơ đồ trong GAĐT nhằm đổi mới và nâng cao hiệu quả DHLS ở. xuất ứng dụng CNTT& amp;TT kết hợp SBT để đổi mới PPDH LS ở trường THPT 1. CNTT& amp;TT hỗ trợ đổi mới PPDH LS ở THPT 129 2. Nguyên tắc ứng dụng CNTT& amp;TT để đổi mới PPDH LS ở THPT. 130 3. Cấu. ĐT về ứng dụng CNTT trong sử dụng TBDH để thay SGK lớp 12 5. Sử dụng SGK và SBT LS để đổi mới PPDH LS ở trường THPT 58 6. Vận dụng lí thuyết thông tin để tổ chức HS làm việc với SGK và SBT LS
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN CỰC HAY_Ứng dụng CNTT và Truyền thông kết hợp Sách bài tập để đổi mới Phương pháp dạy học lịch sử ở trường THPT, SKKN CỰC HAY_Ứng dụng CNTT và Truyền thông kết hợp Sách bài tập để đổi mới Phương pháp dạy học lịch sử ở trường THPT,

Từ khóa liên quan