0

SKKN đổi mới phương pháp dạy học lịch sử ở trường THPT qua một tiết dạy bằng giáo án điện tử

115 545 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2015, 09:21

MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Lí chọn đề tài 10 Từ dư luận báo chí việc DHLS trường THPT .10 Từ việc Bộ GD – ĐT triển khai số hoạt động CNTT&TT 19 Từ đạo Sở GD – ĐT triển khai ứng dụng CNTT&TT .24 Tính cấp bách đề tài nghiên cứu .30 Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu đề tài .32 Mức độ nghiên cứu đề tài .35 Đối tượng, khách thể, phạm vi nghiên cứu .35 Cơ sở lí luận thực tiễn PP nghiên cứu 35 9.1. Cơ sở lí luận thực tiễn 9.2. PP nghiên cứu 10.Ý nghĩa thực tiễn đề tài .36 11. Kết cấu đề tài 37 NỘI DUNG Phần I. Nêu thực trạng vấn đề 1. Thuận lợi thực đề tài .38 1.1. Tình hình giảng dạy môn LS đơn vị 1.2. Tình hình trường, lớp, HS 1.3. Ưu điểm thực đề tài 2. Khó khăn thực đề tài .40 Phần II. Mô tả giới thiệu nội dung, biện pháp 1. Đối tượng học việc thiết kế đa phương tiện DH .41 2. Khai thác, sử dụng internet góp phần tích cực hoá PPDH LS trường THPT 42 3. Thiết kế sử dụng GAĐT nhằm nâng cao chất lượng DHLS trường THPT 46 3.1. Thực trạng việc thiết kế sử dụng GAD8T môi trường DH đa phương tiện 3.2. Nhận thức GV việc thiết kế sử dụng GAĐT 3.3. Thực trạng việc thiết kế sử dụng GAĐT GV 3.4. Công tác thiết kế sử dụng GAĐT 4. Một số biện pháp ứng dụng CNTT&TT để thiết kế sử dụng GAĐT 49 4.1. Nâng cao nhận thức khuyến khích GV sử dụng GAĐT DHLS 4.2. Bồi dưỡng trình độ tin học bản, phát triển kĩ thiết kế sử dụng GAĐT cho GV 4.3. Xây dựng quy trình thiết kế sử dụng GAĐT 4.4. Tăng cường đầu tư CSVC TBDH đại, xây dựng phòng học đa phương tiện 4.5. Sự chuẩn bị Bộ GD – ĐT ứng dụng CNTT sử dụng TBDH để thay SGK lớp 12 5. Sử dụng SGK SBT LS để đổi PPDH LS trường THPT 58 6. Vận dụng lí thuyết thông tin để tổ chức HS làm việc với SGK SBT LS việc đổi PPDHLS THPT 63 6.1. Quan điểm lí thuyết thông tin học tập 6.2. Định hướng vận dụng lí thuyết thông tin để tổ chức HS làm việc với SGK SBT LS việc đổi PPDH LS THPT 6.3. Kinh nghiệm sử dụng SBT DHLS trường THPT 6.3.1. GV phải nhận thức vai trò, chức việc sử dụng SBT trình DH đại 6.3.2. BT sử dụng tất khâu trình DHLS 6.3.3. Một số lưu ý kĩ thuật sử dụng SBT DHLS để đạt hiệu cao 6.4. Kết luận tổ chức HS làm việc với SBT DHLS để đạt hiệu cao 7. Đổi việc đạo hoạt động tự học nhà HS kết hợp với SBT LS 70 7.1. Những đạo việc đổi tự học SBT LS nhà HS 7.2. Nội dung đổi tự học SBT LS nhà HS 7.2.1. Một số yêu cầu việc đổi công tác đạo hoạt động tự học SBT LS nhà HS 7.2.2. Đổi nội dung tự học kết hợp SBT LS nhà HS 7.2.3. Đổi PP tự học kết hợp SBT LS nhà HS 8. Sử dụng sơ đồ GAĐT nhằm đổi nâng cao hiệu DHLS THPT .76 8.1. Vị trí, ý nghĩa sơ đồ DHLS 8.2. Một số biện pháp sử dụng sơ đồ DHLS THPT 8.2.1. Sử dụng sơ đồ nghiên cứu kiến thức 8.2.2. Sử dụng sơ đồ ôn tập, củng cố, hoàn thiện kiến thức 8.2.3. Sử dụng sơ đồ kiểm tra, đánh giá 8.3. Sử dụng sơ đồ DHLS có giá trị tích cực, góp phần nâng cao hiệu học kích thích lòng say mê học tập HS 9. Tạo biểu tượng nhân vật LS để hình thành kiến thức LS cho HS THPT .82 9.1. Đối với nhân vật LS nhóm 9.2. Đối với nhân vật LS nhóm hai 9.3. Đối với nhân vật LS nhóm ba 10. Các biệp pháp GV giúp HS vượt qua “rào cản” đổi DHLS THPT 87 10.1. Quan niệm “rào cản” trình học tập theo cách tiếp cận “sư phạm tương tác” 10.2. Các biện pháp giúp HS vượt qua “rào cản” vùng limbic 10.2.1. Kích thích đa giác quan HS 10.2.2. Tạo động lực học tập cho HS 10.3. Các biện pháp giúp HS vượt qua “rào cản” trạng thái T 10.3.1. Luôn ví dụ, hình ảnh, kiện cụ thể để giúp HS hình thành khái niệm 10.3.2. Luôn tạo kết nối kiến thức cũ với kiến thức cách củng cố ôn tập thường xuyên, kiểm tra kiến thức 11.Một số kĩ thuật kiểm tra đánh giá vận dụng đổi PPDH LS trường THPT .93 11.1. Kiểm tra kiến thức 11.2. Bài tập phút 11.3. Tóm tắt câu 11.4. Điểm nhấn 11.5. Xác định ma trận đặc trưng Phần III. Kết kinh nghiệm rút từ SKKN 1. Kết đạt 101 2. Ứng dụng CNTT&TT với đổi PPDH LS THPT .102 2.1. Lợi ích vài điều bất lợi việc ứng dụng CNTT&TT đổi PPDH LS THPT 2.1.1. Lợi ích 2.1.2. Khó khăn 2.2. Thực trạng ứng dụng CNTT&TT công tác DHLS THPT 2.3. Một số đề xuất đưa CNTT&TT giải vấn đề đổi PPDH LS 2.3.1. Nguyên tắc chung 2.3.2. Một số giải pháp ứng dụng CNTT&TT đổi PPDH LS 3. Bài học kinh nghiệm rút từ SKKN .107 3.1. Xây dựng CSVC, TBDH đại 3.2. Đào tạo, bồi dưỡng GV CNTT&TT 3.3. Triển khai thực 3.4. Một số yêu cầu PP luận lí luận DH ứng dụng CNTT&TT vào đổi PPDH LS THPT Phần IV. Khả ứng dụng triển khai SKKN 1. Những nét CNTT&TT 112 2. Những lợi ích CNTT&TT việc đổi PPDH LS .113 2.1. CNTT&TT giúp tăng cường hứng thú học tập HS 2.2. CNTT&TT giúp HS đáp ứng nhu cầu cá nhân 2.3. CNTT&TT giúp HS phát triển đa trí tuệ 2.4. CNTT&TT giúp khuyến khích tinh thần học tập kiến tạo 2.5. CNTT&TT công cụ DH cho GV 3. CNTT&TT thách thức với việc sử dụng lớp học 115 4. CNTT&TT Việt Nam Bình Dương 116 5. Các trang CNTT tham khảo .118 6. Kho học liệu mở Việt Nam thức “mở cửa” .120 7. Hướng dẫn khai thác internet phục vụ DHLS 121 8. Giới thiệu giao diện số website 127 Phần V. Đề xuất ứng dụng CNTT&TT kết hợp SBT để đổi PPDH LS trường THPT 1. 2. 3. 4. 5. CNTT&TT hỗ trợ đổi PPDH LS THPT 129 Nguyên tắc ứng dụng CNTT&TT để đổi PPDH LS THPT.130 Cấu trúc GAĐT hỗ trợ DHLS 131 Quy trình xây dựng GAĐT hỗ trợ DHLS 132 Ý nghĩa hạn chế việc ứng dụng CNTT&TT việc đổi PPDH LS .134 6. Đề xuất số biện pháp chủ yếu giúp HS nắm vững kiến thức DHLS THPT .135 6.1. Kết hợp lời nói GV HS với đồ dùng trực quan nhằm tạo biểu tượng cụ thể, sinh động kiện LS 6.2. Sử dụng tài liệu tham khảo kết hợp SBT với trao đổi thảo luận làm sáng tỏ kiện học LS 6.3. Sử dụng câu hỏi để tổ chức trao đổi thảo luận 6.4. BTLS phương tiện quan trọng DH giúp HS nắm vững kiến thức 6.5. Thường xuyên củng cố ôn tập biện pháp tốt giúp HS nắm vững kiến thức 6.6. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết hợp với tự kiểm tra, đánh giá HS Phần VI. Sự chuẩn bị cho “năm học CNTT 2008 – 2009” 1. Trước thềm “năm học CNTT 2008 – 2009” .143 2. Bắt đầu từ năm học 2008 – 2009 HS rút bớt thời lượng học tập tải 144 3. Mười giải pháp trước mắt ngành GD 145 4. Xây dựng chương trình phổ thông sau năm 2010 147 5. Từ năm học 2008 – 2009 triển khai mô hình “trường học thân thiện toàn quốc” .148 6. Bốn giải pháp cần làm 149 7. Hoàn thiện phương án tuyển sinh đại học 150 KẾT LUẬN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Lý chọn đề tài Trong năm học 2006-2007 áp dụng đề tài “Đổi phương pháp dạy học lịch sử Trường THPT qua tiết dạy giáo án điện tử” bước đầu đạt kết số kinh nghiệm để làm hành trang trình tiếp tục đổi phương pháp dạy học (PPDH) môn lịch sử (LS) cố gắng năm học 2007-2008 hiệu cao năm học trước. Với suy nghĩ phải tìm biện pháp tối ưu trình đổi PPDH môn LS Trường THPT nên luôn cố gắng học hỏi không ngừng nội dung PP giảng dạy với mục đích mong muốn làm cho tiết dạy LS tạo hứng thú học tập em HS. 2. Từ dư luận báo chí việc dạy học lịch sử THPT Trong thời gian gần đây, dư luận đặc biệt quan tâm đến văn đề giảng dạy môn LS trường học. Kết môn thi LS qua kỳ thi số báo động đến tất HS, đồng thời nỗi lo toàn xã hội trước hiểu biết giới trẻ LS nước nhà. (Sài Gòn Giải Phóng) - Làm không hàng ngàn thi sử điểm trung bình vào mùa thi đại học (ĐH) thi khác? Ngành giáo dục (GD) phải đổi để môn Sử trở nên hấp dẫn, sinh động hơn? Ngày 31-7-2007, sau Báo SGGP có “Điểm thi môn Sử vào ĐH thấp : Hậu đổi mới… nửa vời”, nhiều nhà giáo bạn đọc góp ý kiến tâm huyết. PGS.TS Phạm Xanh cho “đối xử” không công môn học. Nếu tuần có tới đến tiết Toán có tiết học LS. Phải môn Sử môn phụ? Và “đối xử” phản ánh qua kỳ thi tốt nghiệp đại học vùa qua điểm môn LS thấp tới mức “kinh hoàng”. Theo PGS.TSKH Nguyễn Hải Kế - Chủ nhiệm Khoa LS Trường ĐHKHXH&NV Hà Nội. Mỗi tuần có đến tiết sử đừng “đòi hỏi” em thi đạt điểm môn Sử cao môn Toán, Lý, Hóa . PGS Nguyễn Hải Kế làm cố vấn cho game show Theo dòng LS Ban Khoa giáo - Đài Truyền hình Việt Nam, có một bạn trẻ trường THPT Marie Curie nói với ông: Em thích học Sử, em hiểu vai trò LS việc hình thành nhân cách người. Nhưng em phải học môn để thi ĐH nên nhiều thời gian cho môn LS. Nếu em có học môn Sử nhiều bố mẹ em cấm môn em không thi ĐH… Đỗ Kim Chung (ĐH KHXH&NV TP.HCM): “Nếu xét khía cạnh để nắm liệu điều đúng, dừng lại việc học thuộc lòng dễ quên không nhắc đến thường xuyên. Khi kiểm tra, đánh giá (KT – ĐG) kết DH, đề KT theo kiểu như: anh (chị) nêu nguyên nhân, diễn biến, kết quả, ý nghĩa .; anh (chị) cho biết nội dung hiệp định . Cũng không sai nói HS lớp học thuộc lòng trả lời hết câu hỏi kiểu đó. Tư làm HS thụ động với môn sử, học vẹt câu, chữ đến KT chép đầy đủ ý qua. Nhiều năm học môn sử trường phổ thông, chưa gặp câu hỏi kiểu như: Tại ký hiệp định . Vì sau Cách mạng tháng 8-1945 nước ta đứng trước tình “ngàn cân treo sợi tóc”. Những câu hỏi “mở” mang tính tư duy, suy nghĩ để chọn ý cho phù hợp hoi. Thêm vào đó, lịch sử thời kỳ với đầy biến động hàng trăm kiện lớn nhỏ, chi chít ý nghĩa, nguyên nhân viết sách dày thời lượng học ít. Trong đó, HS nhiều môn học khác cần phải quan tâm nên thời gian dành cho môn LS bị cắt xén, bỏ bê. Đồng thời, người dạy thiếu phương pháp truyền đạt trực quan sử dụng giáo trình điện tử, cung cấp nhiều hình ảnh cho học sinh tự diễn kiện LS. Do vậy, môn sử vốn “phức tạp” ngày, tháng, năm, kiện, số gây chán cho người học vào tiết sử người học biết “dự thính 100%”. Nếu tất nơi dạy sử theo cách đưa banner, học sử qua phim ảnh . thu hút người học hơn. Một thu hút người học, làm cho người học thích thú môn sử chắn việc học môn sử tốt hơn”. Lê Quang Huy (GV): “Tại HS đạt điểm thấp môn LS?” Ngoài nguyên nhân phận không nhỏ HS yếu môn khác nên phải chọn khối thi này, có lẽ nhận việc em học không nhập tâm học. Quan niệm không phụ huynh, học sinh, chí GV, học môn LS tương lai. Trong đó, người thầy chẳng dám “đi xa” có sách, phân tích cặn kẽ sợ “cháy” giáo án. HS bị nhiễu loạn thông tin phải tiếp thu kiến thức qua phim ảnh, mạng không xác. Nhiều em HS thổ lộ với rằng: ngày tháng nhiều nhớ không xuể, dễ lẫn lộn kiện với kiện khác. Cách học phổ biến em học vẹt hệ thống hóa kiến thức, kiện, đương nhiên điểm thấp. Chấn chỉnh chương trình, sách giáo khoa điều nhiều nhà giáo đề nghị năm qua. Song song thầy cô nên hướng HS có PP học tập phù hợp với môn, tránh trường hợp học vẹt vừa công sức, thời gian mà không mang lại hiệu quả. Nếu không kịp thời đổi mới, 2-3 năm tới tình hình tiếp tục, có tệ hại hơn”. Trong chương trình giao lưu VTV2 với chủ đề: “Thế hệ trẻ với di sản Cách mạng tháng Tám” phóng viên chương trình vấn bạn trẻ Hà Nội Nhà Hát lớn Hà Nội - nơi diễn biểu tình lớn Hà Nội diễn ngày 17/8/1945 mít tinh Tuyên bố thành lập quyền cách mạng Hà Nội ngày 19/8/1945, hầu hết bạn trẻ hỏi đến kiện này, bạn nhiều lần đến Nhà Hát lớn. Phải bạn trẻ thờ với LS nước nhà? Tại bạn trẻ lại không để ý đến di tích LS mà bạn đến nhiều lần? Theo PGS.TS Phạm Xanh - Trường ĐH KHXH&NV Hà Nội lỗi không hoàn toàn bạn. Bởi di tích LS có biển nhỏ ghi vài dòng: “Nơi diễn mít tinh Tổng khởi nghĩa tháng Tám”. Với biển nhỏ thông tin thu hút bạn trẻ điều tất yếu. Theo PGS. Phạm Xanh lỗi thuộc người làm văn hóa Hà Nội. Với di tích LS người ta gắn biển theo kiểu: Tại đây, ngày diễn kiện gì… Với cách làm di tích di tích “chết” hậu bạn trẻ Hà Nội chiều chiều đến Nhà Hát lớn chơi chẳng biết nơi diễn kiện LS Cách mạng tháng Tám. Học sách kiện, số khô cứng. Nhiều trường THPT thường tổ chức cho HS tham quan bảo tàng với hy vọng việc học sử hấp dẫn hơn. Tuy nhiên, có thực tế buổi tham quan bảo tàng các bạn trẻ không hiệu quả. Theo cô Trần Thị Nhung Phó hiệu trưởng Trường THPT Maria Curie lần nhà trường tổ chức cho HS tham quan bảo tàng với hàng trăm HS, đến bảo tàng có vài nhân viên bảo tàng thuyết minh giới thiệu vòng tiếng, hai tiếng HS hiểu nhớ họ nói. Mặt khác, bảo tàng trưng bày vật không hấp dẫn có thay đổi. Bảo tàng Cách mạng Việt Nam có 15.000 vật Cách mạng tháng Tám mồng 2/9/1945. Tuy nhiên, việc trưng bày lại hạn chế có khoảng 10%. Đã 14 năm công tác Bảo tàng Cách mạng Việt Nam chị Nguyễn Tường Khanh cho biết : có thay đổi cách trưng bày thay đổi không đáng kể đặc biệt thông tin kèm theo vật không có. Kỳ thi năm vậy, kết thi môn LS khiến nhiều người trăn trở : thống kê cho thấy có đến 90% thi môn điểm trung bình. Làm không hàng ngàn thi sử điểm trung bình vào mùa thi đại học (ĐH) thi khác? Ngành GD phải đổi để môn Sử trở nên hấp dẫn, sinh động hơn? Vậy phải làm để khắc phục tình trạng ? Trước vấn đề mang tính xã hội nhiều nhà giáo bạn đọc góp ý kiến tâm huyết. Muốn HS yêu Sử, điều gần gũi. Theo ông Phạm Văn Hà (Sở GD - ĐT Hà Nội): Thứ nhất, nên biến quan điểm, kiện, vấn đề thành câu chuyện LS, đặc biệt ý đến việc liên hệ tới nét riêng LS địa phương với người, địa danh có thật. Những câu chuyện LS khiến HS nhớ lâu số, kiện khô khan. Thứ hai, hầu hết trường học Hà Nội mang tên vị anh hùng, người có công với đất nước, HS hiểu rõ lai lịch, ý nghĩa tên ấy. Niềm đam mê, yêu thích khám phá LS nhiều bắt nguồn từ khâm phục, tự hào nhân vật mà biết. Bởi thế, muốn HS yêu Sử, trước hết, đầu năm học, nhà trường nên dành thời gian nói chuyện nhân vật LS mà trường mang tên, mở thi tìm hiểu đóng góp nhân vật để HS có hội tiếp cận thêm thông tin mới. Thứ ba, phòng truyền thống trường không nên dừng lại việc lưu giữ, trưng bày hình ảnh, thành tích hoạt động thầy- trò hệ, mà nơi ghi lại tên tuổi cựu GV, HS trường anh dũng hy sinh Tổ quốc, có nhiều đóng góp để xây dựng nhà trường. Nhớ ơn anh hùng, liệt sĩ, lớp hệ HS không thêm tự hào trường mình, mà sức học tập, rèn luyện, xứng đáng với cống hiến cha anh. Sáng kiến TP Hồ Chí Minh việc treo pa-nô có thông tin vị anh hùng đường phố thời gian qua cách làm hay để nhà trường tham khảo. Đây lần nội dung ba tuyên ngôn tiếp xúc đến người dân gần gũi giản dị thông qua Pa-nô treo dọc trục đường chính. Đó văn bất hủ hào hùng Nam quốc sơn hà Lý Thường Kiệt, Bình Ngô Đại Cáo Nguyễn Trãi Bản Tuyên ngôn Độc lập Hồ Chí Minh đọc Quảng trường Ba Đình cách 62 năm. Rất nhiều người dân TP.HCM khẳng định: Những câu trích pa-nô thích hợp, phản ánh tinh thần tuyên ngôn đó. Nội dung khẳng định chủ quyền dân tộc, cảnh cáo tất bọn ngoại xâm dám đến xâm phạm chủ quyền dân tộc ta , nhân dân ta. Cùng với Tuyên ngôn Độc lập danh sách tóm tắt tiểu sử tám mươi mốt nhân vật LS xếp theo thứ tự năm hy sinh năm mất, tính từ 2/9/1945 trở đi. Đó chiến sĩ cộng sản, nhân sĩ, chí sĩ, học giả nhà văn hóa, nhà tu hành, bác sĩ, họa sĩ, nhạc sĩ…Tất họ đặt lợi ích dân tộc lên hết, sẵn sàng hy sinh tính mạng Tổ quốc lâm nguy. Theo Giáo sư Huỳnh Lúa: Danh sách anh hùng giới thiệu lần thể tinh thần Tuyên ngôn Độc lập mà Bác Hồ viết: “Toàn thể dân tộc Việt Nam đem hết tinh thần lực lượng, tính mạng cải để giữ vững quyền tự độc lập ấy.” Có thể nói lần thứ ba TP.HCM triển khai chương trình “Dân ta biết sử ta”. Đó cách thiết thực kỷ niệm ngày khai sinh đất nước. Thông tin tiểu sử anh hùng dân tộc đặc biệt văn, câu thơ bất hủ Tuyên ngôn Độc lập tuyên truyền đường phố hôm góp phần nhắc nhở người dân Việt Nam LS dân tộc, góp phần bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho hệ người Việt Nam, xây dựng đất nước “sánh vai cường quốc năm châu” thời kỳ hội nhập. Giảng viên TƯỞNG PHI NGỌ, Khoa Lịch sử, ĐH Sư phạm TPHCM: Đề thi cần đòi hỏi thí sinh độc lập suy nghĩ Giữa dạy học đề thi có mối quan hệ mật thiết với nhau, yêu cầu đề thi mang tính định hướng việc dạy học thầy trò. Dạy học không hoàn toàn hướng tới mục đích thi thực tế, tỷ lệ HS đậu phần trăm coi thước đo đánh giá việc dạy học. Do vậy, đề kiểu dạy học kiểu đó. Nhiều năm nay, đề thi Sử gồm vài ba câu không khó, cần thí sinh (TS) chăm chỉ, thuộc có nhiều khả đậu. Sự TS khả tư độc lập mà chỗ có học thuộc nội dung đề thi ra. Do vậy, xin kiến nghị : Các đề kiểm tra, thi THPT (kể kỳ thi tốt nghiệp) cần chuyển sang hướng yêu cầu TS độc lập suy nghĩ nhiều hơn. Câu chữ đề cần diễn đạt cho dễ hiểu, xác. Sắp tới Bộ GD – ĐT triển khai thi trắc nghiệm môn LS. Phương thức thi kiểm tra nhiều nội dung thời gian ngắn, không đo khả TS việc nhận thức, trình bày, diễn đạt giải vấn đề cách sáng tạo. PGS-TS NGUYỄN THỊ CÔI, Khoa Lịch sử, ĐH Sư phạm Hà Nội: Làm cách mạng vị trí môn lịch sử Đổi kiểm tra, đánh giá kết học Sử HS cần thiết, có tác dụng góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn. Muốn đổi cần xây dựng sử dụng dạng sách tập (BT) LS dạy học có vai trò quan trọng trình, củng cố kiến thức LS cho HS. GV sử dụng loại BT dạng câu hỏi tổng hợp, BT nhằm rèn kỹ thực hành, hệ thống khái quát hóa kiến thức vận dụng kiến thức, BT trắc nghiệm khách quan. Để có tập chất lượng đòi hỏi GV phải đầu tư suy nghĩ, tìm tòi, sáng tạo. Việc đổi kiểm tra, đánh giá không công việc GV đứng lớp mà công việc cấp quản lý. Bên cạnh đó, phải làm cách mạng quan niệm vị trí môn LS từ cấp quản lý GD cao đến ban giám hiệu, cha mẹ HS toàn xã hội. Cổ nhân dạy “lịch sử cô giáo sống”, quan niệm môn học tất đề xuất đổi nội dung, PP, có hoạt động kiểm tra, đánh giá vào thực tiễn được. ThS PHẠM PHÚC VĨNH, Bộ môn Lịch sử Trường ĐHSP Đồng Tháp: Phải đổi cách tổ chức lớp học Cách tổ chức lớp học phổ biến nhà trường phổ thông mang nặng tính áp đặt chủ quan, gián tiếp tạo nên bất bình đẳng HS trình dạy học. Trừ HS có khả tương ứng với nội dung PPDH GV lớp, số HS lại bị ép buộc phải tiếp nhận kiến thức cao, thấp so với khả mình, làm hứng thú, động lực học tập phận lớn HS. Thực tế đòi hỏi phải để tất môn học nói chung môn LS nói riêng, HS học lớp học có nội dung PP phù hợp với khả mình? Chúng cho rằng, để HS giỏi có điều kiện phát triển khiếu đối tượng HS khác tiếp thu nội dung học với PP thích hợp với khả mình, trường THPT nên tổ chức lớp học theo môn học với nội dung, chương trình với PPDH phân thành nhiều mức độ từ cao đến thấp, tương ứng với khả đối tượng HS từ giỏi đến yếu kém. (Tuổi Trẻ 29/7/2007) - Khi HS, lúc “lều chõng” thi khối C, lo làm tốt môn LS. Chúng dạy : học LS học thuộc lòng. Nếu xét khía cạnh để nắm liệu điều đúng, dừng lại việc học thuộc lòng dễ quên không nhắc đến thường xuyên. Khi kiểm tra, đánh giá kết dạy học, đề kiểm tra theo kiểu như: anh (chị) nêu nguyên nhân, diễn biến, kết quả, ý nghĩa .; anh (chị) cho biết nội dung hiệp định . Cũng không sai nói học sinh lớp học thuộc lòng trả lời hết câu hỏi kiểu đó. Tư làm học sinh thụ động với môn sử, học vẹt câu, chữ đến kiểm tra chép đầy đủ ý qua. Nhiều năm học môn sử trường phổ thông, chưa gặp câu hỏi kiểu như: Tại ký hiệp định . Vì sau Cách mạng tháng 8-1945 nước ta đứng trước tình “ngàn cân treo sợi tóc”. Những câu hỏi “mở” mang tính tư duy, suy nghĩ để chọn ý cho phù hợp hoi. Thêm vào đó, LS thời kỳ với đầy biến động hàng trăm kiện lớn nhỏ, chi chít ý nghĩa, nguyên nhân viết sách dày thời lượng học ít. Trong đó, HS nhiều môn học khác cần phải quan tâm nên thời gian dành cho môn LS bị cắt xén, bỏ bê. Đồng thời, người dạy thiếu PP truyền đạt trực quan sử dụng giáo trình điện tử, cung cấp nhiều hình ảnh cho học sinh tự diễn kiện lịch sử. 10 thuyết phục GV mà BGH sử dụng để đạt nhiệm vụ cấp phụ huynh tin tưởng giao cho mình. Qua nội dung trình bày, tóm tắt khả ứng dụng, triển khai kết đề tài sau : -Ứng dụng CNTT&TT vào PPDH LS trường THPT. +Kể từ năm học 2008 – 2009 Bộ GD – ĐT chọn “năm học CNTT”, năm qua ngành GD có số công tác chuẩn bị CSVC, nhân sự, chương trình, SGK hoàn tất chương trình thay sách THPT. Một số giảng GAĐT Bộ GD – ĐT số địa phương giới thiệu mạng internet tạo điều kiện cho GV tham khảo, ứng dụng để đổi PPDH LS trường THPT. -Đổi PP kiểm tra đánh giá kết học tập HS THPT. +Qua thực tế năm ứng dụng CNTT&TT kết hợp SBT nhà HS có kết tốt, HS tự giác nghiên cứu trước học mới, PP tự học HS kết hợp với SBT KTĐG GV DH giúp HS “biết” , “hiểu” “vận dụng” theo quy luật vận động phát triển tâm lý em. GV thường xuyên củng cố ôn tập biện pháp tốt giúp HS nắm vững kiến thức. -Kết hợp sách BTLS với sử dụng GAĐT trình soạn giảng dạy trường THPT. +Việc thiết kế sử dụng GAĐT góp phần nâng cao chất lượng DHLS trường THPT. Nhờ tải từ internet hình ảnh chân thực, màu sắc sinh động GV khai thác tranh ảnh, phim tư liệu, sơ đồ … giúp HS tái lại khứ LS cách sống động lôi nhiều giác quan tham gia trinh DHLS nên hiệu cao hơn. GV sử dụng tài liệu tham khảo kết hợp với sách BT trao đổi, thảo luận làm sáng tỏ kiện bài. Nguyên nhân đề tài SKKN đạt kết : +BGH đoàn kết tâm đạt mục tiêu GD, đơn vị nhiều năm liền đạt danh hiệu TTXS. Nội thương yêu giúp đỡ lẫn tiến bộ, đa số gần tuyệt đối tin tưởng vào lãnh đạo BGH qua kết bỏ tín nhiệm. BGH hoạt động tay, có phân công phân nhiệm rõ ràng, tất có trình độ chuyên môn vững đề bạt từ GV giỏi, thành viên nòng cốt, hạt nhân trung tâm đơn vị để GV làm gương phấn đấu học tập, noi theo. +Đội ngũ CBGV đơn vị 100% đạt chuẩn trình độ SP, đào tạo kỹ cần thiết trường SP qua lớp bồi dưỡng chuyên môn ngành tổ chức, qua giúp đỡ tổ chuyên môn qua nhiều kinh nghiệm hoạt động năm qua. +Trường quan tâm giúp đỡ quyền địa phương, Sở GD&ĐT Bình Dương, hội cha mẹ học sinh, ban ngành đoàn thể, công ty xí nghiệp đóng dịa bàn huyện. Trường có đầy đủ phòng chức năng, có cán chuyên môn phụ trách hướng dẫn GV môn thực đề tài 100 SKKN cá nhân. Công tác xã hội hóa thi đua khen thưởng tốt kích thích phong trào học tập tích cực HS trường. +HS trường tuyển chọn có trình độ tương đối đồng (điểm tuyển vào trường năm qua cao tỉnh), đa số chăm ngoan, lễ phép với thầy cô, HS vi phạm nội quy nhà trường, em qua năm học chương trình thay SGK bậc THPT. Vì HS lớp 10 lớp 11, việc áp dụng đổi PPDH LS theo hướng tích cực thuận lợi, hoạt động giao tiếp GV HS thuận lợi, có giúp đỡ lẫn việc truyền đạt kiến thức giao tiếp hai chiều. +Trường có khối lớp, khối có lớp nên giáo viên điều chỉnh PP giảng dạy cho phù hợp với nhu cầu, đặc điểm, trình độ HS lớp. +GV kết hợp hai phong cách giảng dạy vừa truyền thống hỗ trợ tích cực lớp. Mỗi lớp học trang bị bảng từ, phòng thiết bị có đầy đủ giáo cụ trực quan thực hành. Ví dụ để giới thiệu chủ đề GV sử dụng PP truyền thống đồng thời hướng dẫn HS tự khám phá, áp dụng độc lập nghiên cứu sau làm quen với chủ đề. +Đồng thời GV áp dụng phong cách học tập HS để em tiếp thu kiến thức nhanh nhiều cảm nhận trình DH như: thấy được, nghe được, vận động được, tiếp xúc … +HS học tập thuận lợi nhờ điều kiện lớp học xây dựng : mức độ âm thanh, ánh sáng, chỗ ngồi, nhiệt độ … +GV tạo động lực học tập HS câu khuyến khích, động viên phần thiết kế giảng em trả lời câu hỏi hoạt động gắn liền với hứng thú học tập HS : cho HS có thời gian để trả lời, đưa gợi ý, đưa BT thu hoạch đề tài nghiên cứu … +Sau học xong chương trình cải cách lớp 10 11 hè trường Đại học sư phạm TP Hồ Chí Minh hướng dẫn, đa số GV vận dụng vào trình giảng dạy theo PPDH học tập tích cực, nêu vấn đề. Cả GV HS học kiến thức bền vững thông qua hoạt động cụ thể lớp học. +GV vận dụng ghi nhật ký giảng dạy PPDH có đối chiếu để kịp thời điều chỉnh giảng cho phù hợp với tiếp thu HS. +Trong năm học đa số giáo viên vận dụng phương pháp giảng dạy cho học sinh lớp 10 11. BGH mở lớp tập huấn hướng dẫn GV PP soạn GAĐT GV tin học hướng dẫn, đa số GV biết cách ứng dụng CNTT&TT vào PPDH mới. 101 Phần VI. Sự chuẩn bị cho “năm học CNTT 2008 – 2009” 1. Trước thềm “Năm học công nghệ thông tin” Thứ Năm, 10/04/2008 - 9:42 AM Năm học 2008-2009 coi “Năm học công nghệ thông tin (CNTT)”, với mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào quản lý, giảng dạy học tập, xóa dần “điểm trắng, vùng lõm” internet, CNTT . Nhận thức tầm quan trọng vấn đề việc nâng cao chất lượng dạy học, Hà Nội có chuẩn bị chu đáo cho năm học CNTT có hiệu quả. Từ ứng dụng thực tiễn . Gần chục năm trước, ứng dụng từ máy tính chưa phổ biến, nhiều trường Hà Nội tự xây dựng phần mềm quản lý điểm số học sinh (HS), tiêu biểu trường THPT chất lượng cao Chu Văn An, THPT Phạm Hồng Thái, THPT Đa Phúc . Cách làm không hạn chế tiêu cực, mà giúp cán quản lý có nhìn toàn diện chất lượng dạy học, kịp thời đưa giải pháp phù hợp. Dữ liệu kết học tập, rèn luyện HS số trường cung cấp cho phụ huynh, nhằm gia đình chăm sóc, giáo dục tiến bộ. Thành công có hiệu việc phát huy ứng dụng từ CNTT phải kể đến việc ứng dụng phần mềm quản lý điểm với HS THCS - yếu tố quan trọng góp phần vào thành công phương thức tuyển sinh vào lớp 10 THPT Hà Nội vài năm qua. Theo đó, toàn liệu điểm rèn luyện, học tập HS năm, từ vào lớp tới hết lớp quản lý, lưu trữ, thuận tiện đối chiếu, kiểm tra. Qua thời gian triển khai, phần mềm hoàn thiện, đem lại tin tưởng phụ huynh, HS việc bảo đảm công khai, xác, công cho HS THCS tham gia xét tuyển vào THPT. Với giáo viên, việc thiết kế giáo án điện tử vài năm trước dường mẻ, nhiều người nhiệt tình hưởng ứng. Để giúp giáo viên có điều kiện phát huy khả sáng tạo, ứng dụng công nghệ đại việc xây dựng giảng, nhiều đơn vị chủ động đầu tư máy móc, thiết bị đại. Theo thống kê, 100% trường THPT, 70% trường THCS trang bị máy prô-jéc-tơ, với tần suất sử dụng hiệu quả. Cầu Giấy quận thành phố trang bị cho 100% trường tiểu học, THCS trường 102 phòng máy tính, có kết nối internet. Quận Tây Hồ dành hẳn chương trình mục tiêu phát triển CNTT trường học tới năm 2010, với tổng kinh phí tỷ đồng nhằm đẩy mạnh việc khai thác ứng dụng từ CNTT, internet . . đến dự định triển khai Giữa ngày bộn bề công việc cho năm học kết thúc, phòng Khoa học- Công nghệ Sở GD-ĐT Hà Nội gấp rút tổng hợp, tuyển chọn giáo án điện tử, phần mềm dạy học, tư liệu điện tử tiêu biểu . giáo viên trường gửi để xây dựng kho học liệu dùng chung ngành. Theo kế hoạch, năm học 2008-2009, kho học liệu phổ biến đến tất trường qua internet. Mọi giáo viên có nhu cầu tham khảo, sử dụng tư liệu để phục vụ cho việc thiết kế, xây dựng giảng . Tuy nhiên, điều mà nhà quản lý lo lắng, tư vấn, định hướng để giúp giáo viên biết cách ứng dụng hợp lý điều chỉnh liều lượng tư liệu cho phù hợp . Thời gian này, phần mềm quản lý thư viện trường học gấp rút hoàn thiện, dự kiến triển khai tới tất trường THCS, THPT địa bàn thành phố vào cuối tháng 4-2008. Phần mềm cung cấp miễn phí, nhằm hỗ trợ nhân viên thư viện trường việc quản lý sách, báo, tư liệu . Sau phần mềm quản lý thư viện, phần mềm quản lý sáng kiến kinh nghiệm triển khai. Mọi chuẩn bị cho “năm học CNTT” hoàn tất. Vấn đề lại tự giác, chủ động tinh thần trách nhiệm giáo viên việc nâng cao chất lượng giảng lên lớp. Theo HNM 2. Bắt đầu từ năm học 2008-2009: Học sinh rút bớt thời lượng học tập tránh tải Thứ Sáu, 30/05/2008 - 9:10 AM Cụ thể, học sinh tiểu học học tối đa 25 tiết/tuần, THCS 28 tiết/tuần THPT 29 tiết/tuần, tránh gây tải cho giáo viên học sinh. Để làm vậy, Bộ đạo xem xét điều chỉnh thời gian nghỉ hè HS, THPT. Ngoài ra, số môn học xem xét điều chuyển từ bắt buộc sang tự chọn bắt buộc nhóm môn Mỹ thuật, Thủ công/Kỹ thuật Âm nhạc… Ngày 29 -5, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển có báo cáo kết đánh giá chương trình giáo dục sách giáo khoa (SGK) phổ thông năm 2008 với đại biểu Quốc hội (QH), đồng thời nêu số giải pháp nhằm khắc phục hạn chế, thiếu sót chương trình giáo dục SGK phổ thông. Viết lại số SGK chất lượng Bộ GD-ĐT tiếp tục đạo tổ chức đánh giá toàn diện chương 103 trình SGK năm học (2008-2009, 2009-2010, 20102011 cho lớp 12) để tiếp tục thu thập ý kiến chương trình SGK sau số năm triển khai, từ có hướng dẫn điều chỉnh nội dung cách dạy môn cách phù hợp. Căn kết đánh giá số năm với SGK, có đầy đủ thông tin chất lượng số sách cụ thể, định viết lại số sách giáo khoa. Xây dựng chương trình giáo dục phổ thông Bộ lên kế hoạch bắt đầu triển khai nghiên cứu để xây dựng chương trình giáo dục phổ thông mới, triển khai sau năm 2010. Chương trình giáo dục phổ thông đổi cách theo hướng tích hợp môn học, tạo hội lựa chọn nội dung học tập nhiều hơn, biến trình dạy học thành trình tự học có hướng dẫn hỗ trợ tối ưu giáo viên học tập phổ thông, tăng cường hoạt động xã hội học sinh. Bộ dựa chuẩn chương trình quốc gia, hướng dẫn thực phù hợp với vùng, miền khác nhau, xây dựng nội dung giáo dục địa phương phù hợp với nhu cầu điều kiện vùng, miền, đặc biệt với học sinh dân tộc thiểu số. Tổ chức biên soạn số sách giáo khoa dựa chương trình quốc gia. Các sách giáo khoa Bộ GD-ĐT tổ chức thẩm định trao quyền lựa chọn sử dụng cho địa phương. Ngoài ra, thời gian tới, toàn văn chương trình giáo dục phổ thông đưa lên trang tin điện tử Bộ để giáo viên, học sinh, cán quản lý tiếp cận dễ dàng, phục vụ tốt cho trình giảng dạy học tập, nghiên cứu. Đồng thời, tổ chức hướng dẫn thực chuẩn kiến thức, kỹ chương trình cụ thể để giúp giáo viên chủ động đổi phương pháp dạy học, đổi đánh giá kết học tập học sinh dạy học theo chuẩn. Cũng liên quan đến nội dung này, từ ngày 1/7/2008 Bộ khai trương mục “Góp ý sách giáo khoa" trang tin điện tử Bộ để người dân đóng góp trực tiếp cho vấn đề sách. Trang tin chuyển tải ý kiến tiếp thu, trao đổi lại cán có trách nhiệm, tác giả SGK. Theo HNM 3. Mười giải pháp trước mắt ngành giáo dục Thứ Hai, 02/06/2008 - 8:28 AM Bộ GD&ĐT thống số giải pháp để hoàn chỉnh nội dung chương trình (CT) học bậc phổ thông. Có 11 giải pháp trước mắt, nhằm khắc phục sai sót, giảm mức độ tải nâng cao hiệu CT SGK cho năm học mới. 1. Đưa lên trang tin điện tử Bộ GD&ĐT toàn văn CT giáo dục phổ thông để giáo viên, học sinh, cán quản lý tiếp cận dễ dàng, phục vụ 104 tốt cho trình giảng dạy học tập, nghiên cứu. Đồng thời, tổ chức hướng dẫn thực chuẩn kiến thức, kỹ CT cụ thể để giúp giáo viên chủ động đổi phương pháp dạy học, đổi đánh giá kết học tập học sinh dạy học theo chuẩn. Bộ GD&ĐT xem xét để chuyển số môn từ bắt buộc sang tự chọn bắt buộc để giảm tải cho HS năm học tới. Ảnh minh họa. 2. Điều chỉnh lại kế hoạch dạy học, rút bớt thời lượng học tập tuần, đảm bảo tối đa Tiểu học 25 tiết/tuần, THCS 28 tiết/tuần THPT 29 tiết/tuần để không gây tải cho giáo viên học sinh. Để làm vậy, Bộ GD&ĐT đạo xem xét điều chỉnh thời gian nghỉ hè học sinh, THPT chuyển số môn từ bắt buộc sang tự chọn bắt buộc nhóm môn nhằm làm giảm tổng số môn học với học sinh. 3. Xem xét, điều chỉnh số môn học từ bắt buộc sang tự chọn bắt buộc nhóm môn Mỹ thuật, Thủ công/Kỹ thuật Âm nhạc tiểu học, Giáo dục hướng nghiệp Nghề phổ thông trung học. Tích hợp tốt môn Giáo dục công dân Giáo dục lên lớp để nâng cao hiệu giáo dục góp phần vào phát triển văn hoá địa phương hoạt động thiết thực học sinh. Không bắt buộc học sinh phải học tất môn nhóm nói trên. Nhà trường học sinh lựa chọn dạy học môn sở điều kiện dạy học thực tế điều kiện giáo viên địa phương sở thích lực học tập học sinh. Ở trường có điều kiện giáo viên sở vật chất thực hành cho tất môn học sinh có nguyện vọng học tất môn tổ chức dạy tất môn cho học sinh đó. 105 4. Tới ngày 20/8/2008, biên soạn xong tài liệu hướng dẫn dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ CT, xác định rõ nội dung cần dạy học cho loại đối tượng: học sinh giỏi, học sinh trung bình, học sinh kém, học sinh vùng dân tộc, vùng khó khăn. 5. Tổ chức tiếp thu nghiêm túc sửa chữa tất sai sót, lỗi kỹ thuật SGK. 6.Từ ngày 1/7/2008 khai trương mục “Góp ý SGK" trang tin điện tử Bộ GD&ĐT để người dân đóng góp trực tiếp cho vấn đề SGK. Trang tin chuyển tải ý kiến tiếp thu, trao đổi lại cán có trách nhiệm, tác giả SGK. 7. Đổi mạnh mẽ cách thức kiểm tra, thi. Kiên giảm tình trạng kiểm tra, thi với yêu cầu học sinh phải thuộc lòng nhiều kiện, văn mẫu; tăng cường câu hỏi đòi hỏi học sinh suy nghĩ, trả lời theo cách hiểu vận dụng riêng mình. Trong năm học 2008-2009, tập trung đổi kiểm tra, thi theo hướng môn: Ngữ Văn (Tiếng Việt), Lịch sử Địa lý. 8. Đối với môn khiếu Âm nhạc, Mỹ thuật Thể dục Tiểu học Trung học đánh giá theo mức “đạt” “không đạt”. Mặt khác, môn Thể dục cần nghiên cứu chuyển từ việc đòi hỏi học sinh đạt chuẩn kĩ thuật thực hành (theo hướng thể thao chuyên nghiệp) thống toàn quốc sang hướng khuyến khích học sinh luyện tập thể thao có hệ thống, có sở khoa học phấn đấu nâng cao thể lực phù hợp với đặc điểm học sinh. 9. Chỉ đạo Giám đốc Sở GD&ĐT phải định nội dung giáo dục địa phương CT dạy học. Các nội dung giáo dục địa phương phải xác định thông báo cho trường trước ngày 30/7/2008. 10. Bộ GD&ĐT hoàn thiện ban hành trước ngày 31/12/2008 văn quy định quy trình biên soạn, thẩm định, phát hành SGK. 11.Bộ GD&ĐT đạo đánh giá sâu tính sư phạm, tính khả thi tính hiệu môn học Thủ công (Tiểu học) Giáo dục công dân (Trung học) để có giải pháp xử lý phù hợp (xong trước tháng 5/2009). 4. Xây dựng chương trình phổ thông sau năm 2010 Với giải pháp lâu dài, Bộ GD&ĐT tiếp tục đạo để đánh giá toàn diện CT, SGK năm học (2008-2009, 20092010, 2010-2011 cho lớp 12). Đây việc làm thường niên, để Bộ 106 GD&ĐT có hướng dẫn điều chỉnh nội dung cách dạy môn cách phù hợp. Từ dựa kết đánh giá năm định viết lại số SGK chất lượng. Song song với việc đánh giá năm, Bộ GD&ĐT bắt đầu triển khai nghiên cứu để xây dựng CT giáo dục phổ thông mới, triển khai sau năm 2010. CT đổi cách theo hướng tích hợp môn học, tạo hội lựa chọn nội dung học tập nhiều hơn, HS phải tự học nhiều tăng cường hoạt động xã hội học sinh. Các địa phương dựa chuẩn CT quốc gia để xây dựng nội dung phù hợp với điều kiện mình, với HS dân tộc thiểu số. Để đáp ứng nội dung này, Bộ GD&ĐT đứng thẩm định số SGK dựa CT chuẩn địa phương có quyền lựa chọn SGK cho mình. Theo VTCNews 5. Từ năm học 2008-2009 triển khai mô hình "Trường học thân thiện" toàn quốc Thứ Sáu, 16/05/2008 - 7:04 AM Xây dựng mô hình "Trường học thân thiện", trường, địa phương cần chọn di tích tiêu biểu để quan tâm chăm sóc; tổ chức sưu tầm phổ biến trò chơi dân gian, tạo hứng thú cho học sinh đến trường để em thực học tốt - chơi vui. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh phát động xây dựng mô hình" Trường học thân thiện" nước sáng 15/5, trường Trung học sở Vạn Phúc, thành phố Hà Đông (Hà Tây). Phó Thủ tướng rõ: Xây dựng mô hình “Trường học thân thiện” thực có hiệu lời dạy Bác Hồ “Vì lợi ích mười năm trồng cây. Vì lợi ích trăm năm trồng nguời”. Nếu thầy, cô giáo học sinh quan tâm cải tiến cách dạy học, việc dạy học nhẹ nhàng có kết hơn. Mô hình “Trường học thân thiện” với mục đích tạo môi trường hứng thú cho người dạy người học để có kết giáo dục toàn diện cao nhất, bao gồm tiêu chí bản: đảm bảo học sinh học, biểu kỳ thị giới tính; môi trường giáo dục an toàn, tạo hứng thú học tập; thắt chặt mối quan hệ nhà trường, gia đình cộng đồng để đạt kết giáo dục cao, không gây áp lực cho học sinh; giữ gìn, bảo vệ di tích lịch sử văn hoá, công trình cộng cộng, chăm sóc bảo vệ môi trường, tạo gắn bó học sinh với giá trị văn hoá lịch sử dân tộc địa phương. Mô hình Bộ Giáo dục Đào tạo triển khai thí điểm 50 trường học thu nhiều kết khả quan. Trên sở đó, từ năm học 107 2008- 2009, Bộ Giáo dục Đào tạo tổ chức triển khai mô hình tất trường học bậc THCS THPT toàn quốc. Bộ Giáo dục Đào tạo công bố khu di tích tiêu biểu nước mà Bộ nhận chăm sóc là: Khu mộ cụ Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (tại Đồng Tháp); Đền thờ nhà giáo Chu Văn An (Hải Dương), Khu lưu niệm Bác Hồ (Hà Tây); Di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh) Nghĩa trang liệt sĩ giáo dục (Tây Ninh). Theo Website Chính Phủ 6. Bốn giải pháp cần làm Thứ Hai, 14/04/2008 - 9:40 AM Nước Việt Nam có bề dày lịch sử dựng nước giữ nước, điểm thi Đại học môn đạt trung bình 2,09/10 điểm (2007) cho thấy chênh lệch nghiêm trọng bề dày kiến thức học sinh bề dày lịch sử dân tộc. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng rõ, việc đưa giải pháp cụ thể cần quan tâm đóng góp ý kiến toàn xã hội mà trước hết tinh thần trách nhiệm từ người yêu đến với Lịch sử. Thứ nhất, để giải tốt vấn đề sách giáo khoa Lịch sử, tinh thần đánh giá thiếu sót yếu điểm để xây dựng sách giáo khoa cho vừa đáp ứng nhu cầu nhận thức, vừa thu hút học sinh từ cấp học đầu tiên. Phương pháp tiếp cận vấn đề việc sử dụng văn phong phù hợp với cách tiếp nhận học sinh cách đưa em đến với đam mê Lịch sử cách tự nhiên. Lâu phương pháp tiếp cận văn phong sách giáo khoa Lịch sử bị chi phối mạnh tư người viết, nặng tư nghiên cứu khoa học. Khi Nhật ký Đặng Thùy Trâm xuất bản, hàng triệu người dân Việt Nam, đông đảo em học sinh đón nhận chứng sinh động sức hấp dẫn Lịch sử. Nếu người viết sách biết “gãi” chỗ, chắn em có hứng thú môn học mình. Thứ hai, đổi phương pháp giảng dạy thầy cô giáo môn Lịch sử. Họ người trực tiếp giảng dạy em học sinh, thầy cô mắt xích quan trọng để đặt môn Lịch sử chỗ nó. Tự nâng lên để nâng cao chất lượng giảng dạy việc làm cần thiết cho trình đó. Muốn truyền lửa nhiệt huyết môn Lịch sử vào tâm thức em không với khối lượng kiến thức sách giáo khoa mà phải chủ động tìm tòi mở rộng vấn đề. Mỗi tiết học Lịch sử khép lại mở tầm nhìn hào hứng, chờ 108 đợi em tiết học tiếp theo, vừa kích thích tạo khả khám phá cho học sinh. Để tăng khả hiểu biết học sinh tiết học, thầy giáo cần tạo thật nhiều hội cho học sinh tiếp cận vấn đề theo tư tưởng Khổng Tử “tri chi vi tri chi, bất tri vi bất tri, thị tri dã”! (biết nói biết, nói không biết, gọi biết). Thứ ba, loại bỏ tư tưởng môn “chính” môn “phụ” Lịch sử. Tình trạng nhiều học sinh xem Lịch sử môn học thuộc lòng hệ trực tiếp tư tưởng xem Lịch sử môn “phụ”. Trong nhà trường, môn Văn, Toán, Vật lí, Hoá học… trở thành môn “chính” thường xem nhẹ môn học lại. Chính thầy cô giáo người phải thay đổi quan niệm để học sinh nhận thức lại tầm quan trọng môn Lịch sử. Thứ tư, xã hội phải cho người học Lịch sử “lối ra”. Bởi “đầu ra” dám tâm huyết với nó, cố gắng lâm vào vòng luẩn quẩn. Người yêu sử chưa lớn tiếng coi Lịch sử “phương tiện kiếm sống”, xã hội cần tạo tảng vững cho họ, không muốn “phân biệt đối xử”; lần với người yêu Sử! Nhưng khẳng định điều, Hội thảo “Thực trạng dạy học Lịch sử trường phổ thông – Nguyên nhân giải pháp” diễn ngày 28 tháng vừa qua diễn đàn “Trả lại vị cho môn Lịch sử” nước quan tâm sâu sắc. Điều cho thấy dấu hiệu bừng sáng cho tương lai môn Lịch sử. Theo Tiền Phong 7. Hoàn thiện phương án đổi tuyển sinh đại học Thứ Năm, 05/06/2008 - 8:12 AM Sau tiếp tục lấy ý kiến đề án đổi thi tốt nghiệp THPT tuyển sinh ĐH, CĐ cuối tháng vừa qua, Bộ GD-ĐT có sửa đổi để hoàn thiện đề án đổi tổng thể công tác thi để trình Chính phủ tháng này. Theo Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bành Tiến Long, việc hoàn chỉnh đề án có kế thừa nhiều kinh nghiệm quốc tế với mục đích gọn nhẹ, giảm sức ép thi cử… Từ năm 2009 thực kỳ thi THPT quốc gia để xét tốt nghiệp THPT tuyển sinh ĐH, thí sinh tổ chức thi môn: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử Địa lý. Theo ANTĐ 109 KẾT LUẬN Sự phát triển nhanh chóng CNTT&TT năm gần ảnh hưởng sâu sắc tới GD – ĐT, đặc biệt đổi PPDH. Nhận thức tầm quan trọng nầy, năm gần đây, nhiều Sở GD – ĐT, trường phổ thông đạt chuẩn quốc gia xây dựng, phát triển giải pháp chiến lược để xây dựng CSVC, đào tạo nhân lực phục vụ cho việc ứng dụng thành tựu CNTT&TT vào DH. Hiện nay, việc đưa CNTT&TT vào giảng dạy GV trường phổ thông không mẻ. Tuy nhiên, việc ứng dụng công nghệ nầy công tác DH nói chung, DH LS nói riêng bước đầu, cần phải đẩy mạnh hơn. Sở GD – ĐT trường THPT cần quan tâm nhiều đến việc xây dựng hệ thống CSVC kĩ thuật, trang thiết bị đại, đáp ứng tốt cho đội ngũ GV HS ứng dụng CNTT&TT vào DH. Đồng thời, để đạt kết tốt cần thiết phải kết hợp hài hoà với PPDH truyền thống, phù hợp với nội dung, điều kiện cụ thể; nhiên GV phải tiết kiệm thời gian vui chơi giải trí khác, dành dụm tiền bạc để tự trang bị, bồi dưỡng nâng cao trình độ CNTT&TT để dạy tốt môn LS thời gian tới. Hiện thành tựu CNTT&TT áp dụng ngày rộng rãi với cường độ ngày cao vào hệ thống GD. Cách giảng dạy theo hướng đổi sử dụng tích hợp phương tiện. Trong tương lai dự báo xuất xã hội thông tin nối mạng, học sinh truy cập tìm hiểu nhiều liệu, thông tin từ mạng máy tính. Mặc dù có thay đổi lớn lao việc đổi PPDH LS qua ứng dụng CNTT&TT, áp dụng công nghệ tiên tiến. Tuy nhiên trình GD người “công nghệ hóa” hoàn toàn được, có nhiều mặt GD quy trình hóa được, “máy tính hóa” việc GD nhân văn, đạo đức, thẫm mĩ, lòng yêu quê hương tổ quốc … Vai trò GV, bạn học, nhà trường, gia đình, xã hội … quan trọng có hỗ trợ CNTT&TT chất lượng hiệu chất lượng DH cao hơn. Dự báo nhiều nhà GD : qua việc GD môn LS bao gồm nhiều mặt chất lượng nhân văn định hướng cho hoạt động HS sau tốt nghiệp. Tin học đưa vào giảng dạy nhà trường từ phổ thông trở lên để HS dùng công cụ học tập, GV dùng công cụ sư phạm mà chuẩn bị cho HS có kỹ làm việc xã hội ngày dựa CNTT&TT, kỹ hoạt động đời sống hàng ngày gia đình xã hội, môi trường áp dụng thành tựu tin học ngày nhiều. Ưu điểm GV ứng dụng CNTT&TT để đổi PPDH LS : cá nhân hóa trình dạy, thích ứng việc dạy với khả người học, cải 110 tiến thay PP truyền thống DH KT – ĐG kết học tập HS, có kỹ sư phạm mới, có triển vọng áp dụng CNTT&TT có tính sư phạm. Tuy nhiên nhiều GV ngại phải làm chủ kỹ thuật phức tạp máy tính, ngần ngại nầy khắc phục, GV biết rõ không cần thiết tất GV phải nắm vững kỹ điện tử phức tạp sử dụng máy tính, sử dụng phần mềm soạn đề kiểm tra, cộng điểm đánh giá xếp loại HS. Ứng dụng CNTT&TT để đổi PPDH LS trường THPT cho phù hợp với “xã hội thông tin” xu hướng tất yếu ngày nay. Một số trường GV mạnh dạn tiên phong việc soạn GAĐT, phần mềm dạy học, giảng dạy máy chiếu … song nặng tính tự phát nên thiếu chiều sâu bề rộng. Thực tế cho thấy buổi học GAĐT sinh động, thu hút, tạo điều kiện thuận lợi việc trao đổi, thảo luận GV – HS, HS – HS. Việc tìm kiếm hình ảnh, tài liệu, mô cho dạy GAĐT khiến giáo viên nhiều thời gian, công sức. Hiện website www.baigiangbachkim.vn Bộ GD - ĐT thiết kế chuyên cung cấp tư liệu, – biểu đồ, vidéo clip nhiều website khác Sở GD – ĐT nước phục vụ việc đổi PPDH LS trường THPT. Việc ứng dụng CNTT&TT đổi PPDH LS làm xuất khái niệm “học tập điện tử” mà internet yếu tố cấu thành PP nầy. “Ai học hành” mong muốn bật mà Hồ Chủ tịch lúc sinh thời nói. Nếu áp dụng hiệu quả, internet biến giấc mơ “ai học hành nơi, lúc học suốt đời” Bác Hồ thành thực. Việc ứng dụng CNTT&TT kết hợp SBT để đổi PPDH LS trường THPT tất yếu xu chung toàn cầu làm thay đổi toàn cách thức DH truyền thống. Khi đưa CNTT&TT vào DHLS, công tác đào tạo HS theo đa chiều, chiều rộng lẫn chiều sâu. Cách thức nghiên cứu khoa học thay đổi, máy tính hỗ trợ. Máy tính nối dài óc người. Làm công tác GD đào tạo kiến thức cho óc người, việc ứng dụng CNTT&TT kết hợp sách BTLS để đổi PPDH LS theo hướng tích cực, nêu vấn đề việc làm cần thiết cấp bách trường THPT. Đề tài SKKN mà trình bày đề tài nầy nhiều thiếu sót, bước đầu ứng dụng CNTT&TT vào DHLS. Tuy nhiên với tâm mong muốn áp dụng học lớp bồi dưỡng chuyên môn hai năm thay SGK mạnh dạn thực tiếp tục năm học 2007-2008. Đề tài SKKN nầy dịp để tổng kết lại hoạt động thực tiễn, rút kinh nghiệm qua hai năm thay sách trường THPT Dĩ An tiếp tục thực năm tới theo chủ đề Bộ GD – ĐT “năm học CNTT”. 111 Rất mong góp ý Hội đồng xét duyệt để làm tốt công tác ứng dụng đề tài SKKN năm học 2008-2009./. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Đặng Quốc Bảo. “Quản lí nhà nước GD ĐT”. Tài liệu giảng cao học QLGD. 2. Nguyễn Đức Chính. “Chất lượng QL chất lượng GD”. Tài liệu giảng cao học QLGD. 3. Nguyễn Quốc Chí - Nguyễn Thị Mĩ Lộc. “Cơ sở Khoa học QL”. Tài liệu giảng cao học QLGD. 4. Ngô Quang Sơn. “Thiết kế sử dụng hiệu GAĐT môi trường học tập đa phương tiện”. Tài liệu giảng cao học QLGD. 5. Nguyễn Minh Đường. “Bồi dưỡng ĐT đội ngũ nhân lực điều kiện mới”. Chương trình khoa học công nghệ cấp nhà nước KX07-14, Hà Nội 1996. 6. Khoa sư phạm-ĐH Cần Thơ. Kỉ yếu HNKH năm 2005, chuyên đề “Thiết kế sử dụng câu hỏi DH”, ĐH Cần Thơ 2005. 7. Đỗ Ngọc Đạt. “Tiếp cận đại hoạt động DH trường THPT”. NXB ĐH QG Hà Nội, 1997. 8. Trần Kiều (chủ biên). “Đổi PPDH trường THPT”. Tài liệu tham khảo cho GV. Viện KHGD, Hà Nội 1997. 9. “Áp dụng DH tích cực cho môn LS”. TLTK dùng cho giảng viên SP, GV THPT. NXB ĐHSP Hà Nội, 2003. 10.Nguyễn Hữu Châu. “Những vấn đề chương trình trình DH”. NXB GD, Hà Nội 2005. 11.Nguyễn Hữu Chí (Chủ nhiệm đề tài). “Những sở khoa học việc xây dựng chương trình môn học trường THPT”. Đề tài cấp bộ, mã số B96 – 49 – 34. 12.Đào Thái Lai. “Một số triển vọng đặt với nhà trường đại bối cảnh cách mạng CNTT&TT”. NXB GD, Hà Nội 1998. 13.Đào Thái Lai. “Ứng dụng CNTT&TT với vấn đề cần xem xét đổi hệ thống PPDH”. NXB GD, Hà Nội 2002. 14.Phan Ngọc Liên (chủ biên) - Trịnh Đình Tùng - Nguyễn Thị Côi. “Phương pháp dạy học LS”. NXB ĐHSP Hà Nội 2002. 15.Vũ Duy Yên. “Bước đầu tìm hiều việc sử dụng thời gian tự học nhà HS”. NXB GD Hà Nội 1996. 16.Vũ Duy Yên. “Tìm hiểu PPDH tích cực”. NXB GD Hà Nội 2005. 17.Capitonov. “Xã hội học kỉ XX với CNTT&TT”. NXB ĐHQG, Hà Nội 2000. 18.Phạm Hồng Việt. “Nhân vật LS giới Cổ Trung đại”. NXB GD, Hà Nội 1997. 112 19.Jean Marc Dénommé et Madeleine Roy. “Tiến tới PP sư phạm tương tác”. NXB Thanh niên, Hà Nội 2000. 20.Nguyễn Hữu Lương. “Dạy học hợp quy luật hoạt động trí óc”. NXB Thông tin, Hà Nội 2002. 21.Khoa sư phạm – ĐHQG Hà Nội. Tập giảng “Lí thuyết sư phạm tương tác”, Hà Nội 2006. 22.Khalamop. “Phát huy tính tích cực HS nào?”. NXB GD, Hà Nội 2006. 23.La Lécne. “Dạy học nêu vấn đề”. NXB GD, Hà Nội 2006. 24.Vũ thị Ngọc Anh. “Kiểm tra, đánh giá kết học tập LS trường THPT”. Tài liệu bồi dưỡng GV năm 2004. 25.Nguyễn Thị Côi. “Một vài suy nghĩ biện pháp đổi việc kiểm tra, đánh giá kết học tập LS HS trường THPT”. Trường ĐHSP Hà Nội 2006. NHẬN XÉT ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM “Ứng dụng CNTT&TT kế hợp SBT để đổi PPDH LS trường THPT” 113 NHẬN XÉT ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM “Ứng dụng CNTT&TT kế hợp SBT để đổi PPDH LS trường THPT” 114 NHẬN XÉT ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM “Ứng dụng CNTT&TT kế hợp SBT để đổi PPDH LS trường THPT” 115 [...]... dung, biện pháp chính “Ứng dụng CNTT&TT kết hợp sách bài tập để đổi mới phương pháp dạy học lịch sử ở trường THPT 1 Đối tượng học và việc thiết kế đa phương tiện dạy học Cụm từ “Đa phương tiện dạy học được chuyển ngữ từ thuật ngữ “Instructional Multimedia”, đề cập đến những phương tiện DH tương tác trên cơ sở máy tính như : bài giảng điện tử, giáo trình điện tử, phần mềm DH … Học tập là một tiến trình... dạy giỏi của giáo viên cần phải sử dụng phương tiện hỗ trợ dạy học trong đó có CNTT Tổ chức các chuyên đề trong tổ, nhóm chuyên môn về đổi mới phương pháp giảng dạy có sử dụng phương tiện CNTT một cách hợp lý nhằm nâng cao chất lượng bài giảng Chú ý tránh hiện tượng lạm dụng phương tiện, hình thức hoá bài giảng, không có tác dụng trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy phát huy tính tích cực của học. ..Do vậy, môn sử vốn “phức tạp” bởi ngày, tháng, năm, sự kiện, con số càng gây chán cho người học khi vào tiết sử người học chỉ biết “dự thính 100%” Nếu tất cả mọi nơi đều dạy sử theo cách đưa những banner, học sử qua phim ảnh thì chắc sẽ thu hút người học hơn Một khi đã thu hút người học, làm cho người học thích thú môn sử thì chắc chắn việc học môn sử sẽ tốt hơn ĐỖ KIM CHUNG (ĐH... đề tài nghiên cứu về đổi mới nội dung và PPDH LS ở trường THPT của các trường ĐHSP, Viện nghiên cứu xã hội, khảo sát chất lượng dạy học môn LS ở các trường THPT để định hướng làm sáng tỏ hơn các luận điểm khoa học mà đề tài quan tâm đang giải quyết Kết hợp với thực tế qua quá trình giảng dạy chương trình thay sách lịch sử lớp 10 và 11 và những vấn đề có thể đề xuất những biện pháp khả thi vận dụng... xây dựng, sử dụng phần mềm và bài giảng điện tử trong việc đổi mới phương pháp dạy học 18 1- Triển khai đồng bộ ứng dụng CNTT trong quản lý giáo dục và đào tạo Thực hiện nghiêm túc việc trao đổi thông tin trên mạng (thông qua trang web của Sở và hệ thống thư điện tử nội bộ, không sử dụng giấy) đối với một số loại văn bản: thông báo, giấy mời, lịch hoạt động, văn bản hướng dẫn, báo cáo, từ Sở đến các... trình dạy học LS Qua hai năm giảng dạy SGK mới, về hình thức trình bày, cách thể hiện nguồn kiến thức trong mối quan hệ giữa kênh hình và kênh chữ đã tạo điều kiện cho GV có thể tiến hành đổi mới PPDH LS Từ công tác bồi dưỡng thay sách lớp 10 và 11, việc đổi mới PPDH LS ở trường THPT đã trở thành một yêu cầu cấp bách của GV LS, vì không chỉ để đáp ứng mục tiêu và nhiệm vụ của bộ môn LS ở trường THPT. .. soạn giảng bài dạy ở trường THPT 8 Đối tượng, khách thể, phạm vi nghiên cứu + Đối tượng nghiên cứu : “Ứng dụng CNTT&TT kết hợp sách BT để đổi mới PPDH LS ở trường THPT + Khách thể nghiên cứu : Môn LS lớp 10 và 11 ở trường THPT + Phạm vi nghiên cứu : Ứng dụng CNTT&TT, sách BTLS, PPDH mới 9 Cơ sở lý luận thực tiễn và phương pháp nghiên cứu 9.1 Cơ sở lý luận thực tiễn 9.1.1 CNTT&TT là một thành tựu lớn... tiêu học tập, các hoạt động học tập, các 28 phương tiện giảng dạy - học tập và học liệu, đánh giá tổng kết và hướng dẫn học tập bổ sung, môi trường học tập” cùng với các hoạt động cần thiết là : tìm tòi – phát hiện; xử lí – biến đổi nhằm phát triển sự kiện, vấn đề; ứng dụng – củng cố; đánh giá – điều chỉnh 2 Khai thác, sử dụng internet góp phần tích cực hoá PPDH LS ở trường THPT Thói quen học thuộc một. .. giảng dạy, xây dựng kho học liệu điện tử trong từng trường học, từng quận, huyện và toàn thành phố” + Đối với cấp lãnh đạo cơ sở Năm học 2007-2008 Sở GD-ĐT Bình Dương đã tập trung đầu tư kinh phí xây dựng CSVC trường học , mua sắm TBDH hiện đại trang bị cho các trường, tổ chức cuộc thi thiết kế và giảng dạy bằng GAĐT cho tất cả các trường tham dự, tổ chức các lớp bồi dưỡng tin học và thi tin học chứng... vào việc đổi mới PPDH để chuẩn bị bước vào năm học mới “Năm học công nghệ thông tin” BGH trường THPT Dĩ An thiết kế 3 phòng dạy học đa chức năng (trong đó có một phòng sử dụng di động GV có thể dạy ngay tại lớp học) , 2 phòng vi tính nối mạng internet, tổ chức các lớp bồi dưỡng tin học trình độ A cho CBGV của đơn vị, luôn động viên khuyến khích GV ứng dụng CNTT&TT để đổi mới PPDH Trong năm học 2007-2008 . chọn đề tài Trong năm học 2006-2007 tôi đã áp dụng đề tài Đổi mới phương pháp dạy học lịch sử ở Trường THPT qua một tiết dạy bằng giáo án điện tử và bước đầu đã đạt kết quả một số kinh nghiệm. học, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức các khoá đào tạo sử dụng phần mềm dạy học bộ môn, các hội thảo về xây dựng, sử dụng phần mềm và bài giảng điện tử trong việc đổi mới phương pháp dạy học. 18 1-. của việc đổi mới công tác chỉ đạo hoạt động tự học SBT LS ở nhà của HS 7.2.2. Đổi mới nội dung tự học kết hợp SBT LS ở nhà của HS 7.2.3. Đổi mới PP tự học kết hợp SBT LS ở nhà của HS 8. Sử dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN đổi mới phương pháp dạy học lịch sử ở trường THPT qua một tiết dạy bằng giáo án điện tử , SKKN đổi mới phương pháp dạy học lịch sử ở trường THPT qua một tiết dạy bằng giáo án điện tử ,

Từ khóa liên quan