0

Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường tiểu học thành phố cà mau tỉnh cà mau đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông

119 6 0
  • Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường tiểu học thành phố cà mau tỉnh cà mau đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/06/2022, 22:04

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HỒ THÀNH NHỰT PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƢỜNG TIỂU HỌC THÀNH PHỐ CÀ MAU TỈNH CÀ MAU ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC PHỔ THÔNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC Đà Nẵng, năm 2021 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HỒ THÀNH NHỰT PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƢỜNG TIỂU HỌC THÀNH PHỐ CÀ MAU TỈNH CÀ MAU ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC PHỔ THÔNG Chuyên ngành: Quản lý Giáo dục Mã số: 8140114 LUẬN VĂN THẠC SĨ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC TS THÁI VĂN LONG Đà Nẵng, năm 2021 i LỜI CAM ĐOAN Tôi tên Hồ Thành Nhựt xin cam đoan cơng trình nghiên cứu tơi Các liệu thu thập kết phân tích luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Cà Mau, ngày 10 tháng năm 2021 (Ký tên ghi rõ họ tên) Hồ Thành Nhựt vi MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i TÓM TẮT .ii MỤC LỤC vi DANH MỤC VIẾT TẮT xi DANH MỤC CÁC BẢNG xii DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ xiii MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài 2.Mục đích nghiên cứu 3.Nhiệm vụ nghiên cứu 4 Khách thể, đối tượng nghiên cứu: Giả thiết khoa học: Đối tượng khảo sát giới hạn nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Cấu trúc luận văn CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƢỜNG TIỂU HỌC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 1.1 Tổng quan lịch sử nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Các nghiên cứu nước 1.1.2 Các nghiên cứu Việt Nam 1.2 Các khái niệm 11 1.2.1 Quản lý 11 1.2.2 Quản lý giáo dục quản lý nhà trường 16 1.2.3 Phát triển 17 1.2.4 Đội ngũ cán quản lý trường tiểu học 17 1.3 Những yêu cầu phát triển đội ngũ cán quản lý trường tiểu học đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục phổ thông 18 1.3.1 Chuẩn hiệu trưởng sở giáo dục phổ thông 18 1.3.2 Những yêu cầu cụ thể hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường tiểu học 19 1.4 Phát triển đội ngũ cán quản lý trường tiểu học đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục phổ thông 21 vii 1.4.1 Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển đội ngũ cán quản lý trường tiểu học đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục phổ thông 22 1.4.2 Công tác tuyển chọn, bổ nhiệm sử dụng đội ngũ cán quản lý trường tiểu học đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục phổ thông 22 1.4.3 Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán quản lý trường tiểu học đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục phổ thông 23 1.4.4 Công tác kiểm tra, đánh giá, sàng lọc đội ngũ đội ngũ CBQL trường tiểu học 23 1.4.5 Cơ chế, sách đội ngũ cán quản lý trường tiểu học đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục phổ thông 24 1.5 Các yếu tố ảnh hưởng phát triển đội ngũ cán quản lý trường tiểu học đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục phổ thông 24 1.5.1 Tác động Nghị Trung ương (Khóa XI) Đổi tồn diện Giáo dục Đào tạo 24 1.5.2 Giáo dục Đào tạo trước cách mạng công nghiệp 4.0 24 1.5.3 Những yếu tố tác động từ yêu cầu bồi dưỡng CBQL trường tiểu học đáp ứng triển khai chương trình giáo dục phổ thơng 25 1.5.4 Nhận thức tham gia, hưởng ứng CBQL trường tiểu học yếu tố ảnh hưởng quan trọng 25 Tiểu kết chương 25 CHƢƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƢỜNG TIỂU HỌC THÀNH PHỐ CÀ MAU TỈNH CÀ MAU ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 26 2.1 Mơ tả q trình khảo sát 26 2.1.1 Mục đích khảo sát 26 2.1.2 Địa bàn đối tượng khảo sát 26 2.1.3 Phương pháp, nội dung xử lý kết khảo sát 26 2.2 Khái quát tình hình kinh tế- xã hội giáo dục mầm non huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau 29 2.2.1 Khái quát chung tình hình kinh tế xã hội TP Cà Mau 29 2.2.2 Khái quát chung giáo dục tiểu học TP Cà Mau 32 2.3 Thực trạng đội ngũ cán quản lý trường tiểu học thành phố Cà Mau tỉnh Cà Mau 32 2.3.1 Tình hình trường, lớp, học sinh 32 2.3.2 Thực trạng Thực trạng số lượng CBQL 32 2.3.3 Thực trạng cấu 32 viii 2.3.4 Thực trạng đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức 33 2.3.5 Thực trạng đánh giá phát triển sử dụng đội ngũ cán quản lý chuẩn hiệu trưởng trường TH theo chức danh HT sở giáo dục phổ thông 33 2.4 Thực trạng phát triển đội ngũ CBQL trường tiểu học TP Cà Mau tỉnh Cà Mau đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục phổ thông 36 2.4.1 Thực trạng nhận thức phát triển đội ngũ cán quản lý trường tiểu học thành phố Cà Mau tỉnh Cà Mau đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục phổ thông 36 2.4.2 Thực trạng xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ cán quản lý trường tiểu học thành phố Cà Mau tỉnh Cà Mau đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục phổ thông 37 2.4.3 Thực trạng quy hoạch, sàng lọc, luân chuyển, bổ nhiệm phát triển đội ngũ cán quản lý trường tiểu học thành phố Cà Mau tỉnh Cà Mau đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục phổ thông 38 2.4.4 Thực trạng đào tạo, bồi dưỡng phát triển đội ngũ cán quản lý trường tiểu học thành phố Cà Mau tỉnh Cà Mau đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục phổ thông 40 2.4.5 Thực trạng công tác kiểm tra, đánh giá phát triển đội ngũ cán quản lý trường tiểu học thành phố Cà Mau tỉnh Cà Mau đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục phổ thông 41 2.5 Những yếu tố ảnh hưởng đến phát triển đội ngũ cán quản lý trường tiểu học thành phố Cà Mau tỉnh Cà Mau đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục phổ thông 43 2.5.1 Tác động Nghị Trung ương Khóa XI Đổi tồn diện giáo dục Luật Giáo dục sửa đổi 2019 43 2.5.2 Đội ngũ cán quản lý trường tiểu học thành phố Cà Mau tỉnh Cà Mau trước yêu cầu cách mạng công nghiệp 4.0 43 2.5.3 Những yếu tố tác động từ yêu cầu triển khai chương trình giáo dục phổ thơng 43 2.5.4 Nhận thức tham gia, hưởng ứng đội ngũ CBQL trường tiểu học yếu tố ảnh hưởng quan trọng 44 2.5.5 Nguồn lực đầu tư tài chính, chế độ sách 44 2.6 Đánh giá chung thực trạng quản lý phát triển đội ngũ cán quản lý trường tiểu học thành phố Cà Mau tỉnh Cà Mau đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục phổ thông 44 2.6.1 Thuận lợi 45 2.6.2 Hạn chế 46 PL5 PHỤ LỤC PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN (Dùng cho Cán quản lý , Giáo viên) Kính thưa q Thầy/Cơ Chúng tiến hành nghiên cứu đề tài “Phát triển đội ngũ cán quản lý trường tiểu học thành phố Cà Mau tỉnh Cà Mau đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục phổ thơng” Kính mong q Thầy/Cơ vui lòng trả lời câu hỏi cách đánh dấu X vào ô tương ứng với câu trả lời phù hợp q Thầy/Cơ Phiếu hỏi sử dụng vào mục đích nghiên cứu khoa học, khơng nhằm đánh giá cá nhân hay đơn vị Trân trọng cảm ơn q Thầy/Cơ Câu Xin Thầy/Cơ vui lịng cho biết ý kiến mức độ cần thiết biện pháp quản lý hoạt động bồi dƣỡng chuyên môn cho giáo viên trƣờng mầm non huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau cách đánh dấu (x) vào thích hợp Mức độ cần thiết TT Các biện pháp Nâng cao nhận thức vai trò, trách nhiệm, lực người cán quản lý trường tiểu học thành phố Cà Mau tỉnh Cà Mau đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục phổ thông Xây dựng kế hoạch quy hoạch phát triển đội ngũ cán quản lý trường tiểu học thành phố Cà Mau tỉnh Cà Mau đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục phổ thông Sàng lọc, luân chuyển, bổ nhiệm phát triển đội ngũ cán quản lý trường tiểu học thành phố Cà Mau tỉnh Cà Mau đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục phổ thông Đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn phát triển đội ngũ cán quản lý trường Rất cần thiết Cần thiết Cần thiết Không cần thiết PL6 Mức độ cần thiết TT Các biện pháp Rất cần thiết Cần thiết Cần thiết Không cần thiết tiểu học thành phố Cà Mau tỉnh Cà Mau đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục phổ thông Tạo động lực điều kiện phát triển đội ngũ cán quản lý trường tiểu học thành phố Cà Mau tỉnh Cà Mau đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục phổ thông Kiểm tra, đánh giá phát triển đội ngũ cán quản lý trường tiểu học thành phố Cà Mau tỉnh Cà Mau đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục phổ thơng Câu Xin Thầy/Cơ vui lịng cho biết ý kiến mức độ khả thi biện pháp quản lý hoạt động bồi dƣỡng chuyên môn cho giáo viên trƣờng mầm non huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau cách đánh dấu (x) vào thích hợp Mức độ khả thi TT Các biện pháp Nâng cao nhận thức vai trò, trách nhiệm, lực người cán quản lý trường tiểu học thành phố Cà Mau tỉnh Cà Mau đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục phổ thông Xây dựng kế hoạch quy hoạch phát triển đội ngũ cán quản lý trường tiểu học thành phố Cà Mau tỉnh Cà Mau đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục phổ thơng Rất khả thi Khả thi Ít khả thi Không khả thi PL7 Mức độ khả thi TT Các biện pháp Sàng lọc, luân chuyển, bổ nhiệm phát triển đội ngũ cán quản lý trường tiểu học thành phố Cà Mau tỉnh Cà Mau đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục phổ thông Đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn phát triển đội ngũ cán quản lý trường tiểu học thành phố Cà Mau tỉnh Cà Mau đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục phổ thông Tạo động lực điều kiện phát triển đội ngũ cán quản lý trường tiểu học thành phố Cà Mau tỉnh Cà Mau đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục phổ thông Kiểm tra, đánh giá phát triển đội ngũ cán quản lý trường tiểu học thành phố Cà Mau tỉnh Cà Mau đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục phổ thơng Rất khả thi Khả thi Ít khả thi Không khả thi Xin chân thành cám ơn quý thầy cô!!! ... đội ngũ cán quản lý trường tiểu học đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục phổ thông 4.2 Đối tượng nghiên cứu: Phát triển đội ngũ cán quản lý trường tiểu học thành phố Cà Mau tỉnh Cà Mau đáp ứng yêu cầu đổi. .. sở lý luận phát triển đội ngũ cán quản lý trường tiểu học đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục phổ thông Chương 2: Thực trạng phát triển đội ngũ cán quản lý trường tiểu học thành phố Cà Mau tỉnh Cà Mau. .. trạng Phát triển đội ngũ cán quản lý trường tiểu học thành phố Cà Mau tỉnh Cà Mau đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục phổ thông Qua Luận văn đề xuất biện pháp Phát triển đội ngũ cán quản lý trường tiểu học
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường tiểu học thành phố cà mau tỉnh cà mau đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông ,