0

Quản lý phát triển chương trình đào tạo trình độ đại học tại trường đại học kinh tế ĐHQGHN đáp ứng khung trình độ quốc gia việt nam

143 4 0
  • Quản lý phát triển chương trình đào tạo trình độ đại học tại trường đại học kinh tế   ĐHQGHN đáp ứng khung trình độ quốc gia việt nam

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/06/2022, 15:40

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC HỒNG THỊ THẢO QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI ĐÁP ỨNG KHUNG TRÌNH ĐỘ QUỐC GIA VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ GIÁO DỤC HÀ NỘI – 2021 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC HỒNG THỊ THẢO QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI ĐÁP ỨNG KHUNG TRÌNH ĐỘ QUỐC GIA VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 14 01 14 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS TRẦN THỊ HOÀI HÀ NỘI – 2021 LỜI CẢM ƠN Sau hai năm học tập rèn luyện Trƣờng Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội, với tình cảm chân thành tơi xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc tới Thầy giáo, cô giáo Khoa Quản lý giáo dục, phận sau đại học phòng Đào tạo, Ban Giám hiệu Trƣờng Đại học Giáo dục nhiệt tình giảng dạy tƣ vấn giúp đỡ tác giả trình học tập nghiên cứu thực luận văn Đặc biệt, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc bày tỏ lịng kính trọng TS Trần Thị Hoài, giảng viên trực tiếp hƣớng dẫn, tận tình dẫn, giúp đỡ động viên tơi vƣợt qua khó khăn suốt q trình hồn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn Thầy cô Ban Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội, Lãnh đạo Trƣờng Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội cán giảng viên, chuyên viên Nhà trƣờng quan tâm, góp ý nhiệt tình tham gia trả lời khảo sát suốt q trình thực đề tài Tơi xin cảm ơn lãnh đạo Văn phòng, Ban Tổ chức cán bộ, lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội tạo điều kiện cho tơi đƣợc tham gia chƣơng trình thạc sĩ Quản lý giáo dục Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, tháng 10 năm 2021 Tác giả luận văn Hoàng Thị Thảo i DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ BGD&ĐT Bộ Giáo dục Đào tạo CBQL Cán quản lý CĐR Chuẩn đầu CTĐT Chƣơng trình đào tạo ĐHKT Đại học Kinh tế ĐHQGHN Đại học Quốc gia Hà Nội KHCN Khoa học công nghệ KTĐG Kiểm tra đánh giá KTĐQG Khung trình độ Quốc gia PPDH Phƣơng pháp dạy học ii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ii DANH MỤC BẢNG vii MỞ ĐẦU CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC ĐÁP ỨNG KHUNG TRÌNH ĐỘ QUỐC GIA VIỆT NAM 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Một số nghiên cứu nƣớc 1.1.2 Một số nghiên cứu nƣớc 13 1.2 Một số khái niệm 18 1.2.1 Chƣơng trình đào tạo 18 1.2.2 Chuẩn đầu 18 1.2.3 Khung trình độ quốc gia 20 1.2.4 Quản lý 21 1.2.5 Phát triển chƣơng trình đào tạo 21 1.2.6 Quản lý phát triển chƣơng trình đào tạo 21 1.3 Phát triển chƣơng trình đào tạo đáp ứng Khung trình độ quốc gia Việt Nam 22 1.3.1 Khung trình độ quốc gia Việt Nam 22 1.3.2 Chuẩn đầu chƣơng trình đào tạo đại học quy định Khung trình độ quốc gia 23 1.3.3 Quy trình phát triển chƣơng trình đào tạo đáp ứng khung trình độ quốc gia Việt Nam 24 1.4 Quản lý phát triển chƣơng trình đào tạo đại học đáp ứng Khung trình độ quốc gia Việt Nam 25 1.4.1 Quản lý nội dung chƣơng trình đào tạo 25 1.4.2 Quản lý phƣơng pháp dạy học 28 1.4.3 Quản lý kiểm tra đánh giá kết học tập sinh viên 30 1.4.4 Quản lý điều kiện đảm bảo chất lƣợng 32 1.5 Các yếu tố ảnh hƣởng đến quản lý phát triển chƣơng trình đào tạo đại học đáp ứng Khung trình độ quốc gia Việt Nam 34 iii 1.5.1 Quan điểm đạo, công tác kiểm tra, đánh giá Bộ, Ban ngành việc phát triển chƣơng trình đào tạo 34 1.5.2 Nhận thức cán quản lý, giảng viên, nhân viên phát triển chƣơng trình đào tạo nhà trƣờng 35 1.5.3 Năng lực quản lý đội ngũ cán quản lý nhà trƣờng 35 1.5.4 Năng lực đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy chƣơng trình đào tạo 36 1.5.5 Học liệu, sở vật chất trang thiết bị 37 Kết luận chƣơng 38 CHƢƠNG 39 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI ĐÁP ỨNG KHUNG TRÌNH ĐỘ QUỐC GIA VIỆT NAM 39 2.1 Khái quát Trƣờng Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội 39 2.1.1 Lịch sử hình thành 39 2.1.2 Cơ cấu tổ chức đội ngũ cán 40 2.1.3 Hoạt động đào tạo 40 2.1.4 Hoạt động nghiên cứu khoa học 43 2.1.5 Hoạt động hợp tác phát triển 44 2.1.6 Hoạt động Đảm bảo chất lƣợng 46 2.2 Khái quát khảo sát thực trạng 48 2.2.1 Mục tiêu khảo sát 48 2.2.2 Nội dung khảo sát 48 2.2.3 Đối tƣợng khảo sát 48 2.2.4 Phƣơng pháp khảo sát 49 2.2.5 Tổ chức khảo sát 49 2.3 Thực trạng phát triển chƣơng trình đào tạo trình độ đại học Trƣờng Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội đáp ứng Khung trình độ quốc gia Việt Nam 50 2.3.1 Thực trạng nhận thức cán quản lý, giảng viên tham gia thực phát triển chƣơng trình đào tạo Trƣờng Đại học Kinh tế 50 2.3.2 Thực trạng quy trình phát triển chƣơng trình đào tạo trình độ đại học Trƣờng Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội 52 2.4 Thực trạng quản lý phát triển chƣơng trình đào tạo trình độ đại học Trƣờng Đại iv học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội đáp ứng Khung trình độ quốc gia Việt Nam 59 2.4.1 Thực trạng quản lý chuẩn đầu chƣơng trình đào tạo trình độ đại học Trƣờng Đại học Kinh tế đáp ứng Khung trình độ quốc gia Việt Nam 59 2.4.2 Thực trạng quản lý phƣơng pháp dạy học 65 2.4.3 Thực trạng quản lý phƣơng pháp kiểm tra đánh giá kết học tập sinh viên 67 2.4.4 Thực trạng quản lý điều kiện đảm bảo chất lƣợng đáp ứng Khung trình độ quốc gia Việt Nam 68 2.5 Các yếu tố ảnh hƣởng đến quản lý phát triển chƣơng trình đào tạo trình độ đại học đáp ứng Khung trình độ quốc gia Việt Nam Trƣờng Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội 76 2.6 Đánh giá chung thực trạng quản lý phát triển chƣơng trình đào tạo trình độ đại học đáp ứng Khung trình độ quốc gia Việt Nam Trƣờng Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội 77 2.6.1 Kết đạt đƣợc 77 2.6.2 Một số tồn tại, hạn chế 78 2.6.3 Nguyên nhân tồn tại, hạn chế 78 Kết luận chƣơng 79 CHƢƠNG 80 BIỆN PHÁP QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI ĐÁP ỨNG KHUNG TRÌNH ĐỘ QUỐC GIA VIỆT NAM 80 3.1 Nguyên tắc đề xuất biện pháp 80 3.1.1 Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa 80 3.1.2 Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu 80 3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi 80 3.1.4 Nguyên tắc đảm bảo tính pháp lý hệ thống 81 3.2 Biện pháp quản lý phát triển chƣơng trình đào tạo trình độ đại học Trƣờng Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội đáp ứng Khung trình độ quốc gia Việt Nam 81 3.2.1 Tổ chức nâng cao nhận thức cán quản lý, giảng viên tầm quan trọng phát triển chƣơng trình đào tạo đáp ứng Khung trình độ quốc gia Việt Nam 81 3.2.2 Chỉ đạo xây dựng Quy trình phát triển chƣơng trình đào tạo đại học đáp ứng Khung trình độ quốc gia Việt Nam 85 v 3.2.3 Tổ chức điều chỉnh chƣơng trình đào tạo đại học đáp ứng Khung trình độ quốc gia Việt Nam 90 3.2.4 Tổ chức đổi phƣơng pháp dạy học nhằm giúp sinh viên đạt chuẩn đầu 94 3.2.5 Tổ chức đổi công tác kiểm tra đánh giá theo hƣớng tiếp cận lực 99 3.2.6 Xây dựng kế hoạch hoàn thiện điều kiện đảm bảo chất lƣợng chƣơng trình đào tạo 102 3.3 Mối quan hệ biện pháp 105 3.4 Khảo nghiệm tính cần thiết tính khả thi biện pháp đề xuất phát triển chƣơng trình đào tạo trình độ đại học đáp ứng Khung trình độ quốc gia Việt Nam 106 3.4.1 Quy trình khảo nghiệm 106 3.4.2 Kết khảo nghiệm 107 Tiểu kết chƣơng 113 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 114 Kết luận 114 Khuyến nghị 116 TÀI LIỆU THAM KHẢO 118 PHỤ LỤC vi DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Khung tham chiếu trình độ ASEAN Khung trình độ quốc gia số nƣớc thành viên 12 Bảng 2.1: Tổng hợp CTĐT đào tạo Trƣờng Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội 42 Bảng 2.2: Cơ cấu chọn mẫu khảo sát 49 Bảng 2.3 Thang điểm đánh giá thực trạng phát triển chƣơng trình đào tạo trình độ đại học 50 Bảng 2.4 Thang điểm đánh giá điều kiện đảm bảo chất lƣợng chƣơng trình đào tạo 50 Bảng 2.5: Ý kiến đánh giá nhận thức đối tƣợng khảo sát 51 Bảng 2.6: Quy trình mở chƣơng trình đào tạo Trƣờng Đại học Kinh tế 53 Bảng 2.7: Kết khảo sát thực quy trình xây dựng chƣơng trình đào tạo Trƣờng Đại học Kinh tế 54 Bảng 2.8: Quy trình cập nhật, điều chỉnh chƣơng trình đào tạo Trƣờng Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội 56 Bảng 2.9: Kết khảo sát thực quy trình rà sốt điều chỉnh chƣơng trình đào tạo Trƣờng Đại học Kinh tế 58 Bảng 2.10: Đánh giá mức độ đáp ứng chuẩn đầu chƣơng trình đào tạo trình độ đại học Trƣờng Đại học Kinh tế đáp ứng Khung trình độ quốc gia Việt Nam 59 Bảng 2.11: Đánh giá mức độ thực phƣơng pháp dạy học 65 Bảng 2.12: Đánh giá mức độ thực phƣơng pháp kiểm tra đánh giá 67 Bảng 2.13: Đánh giá điều kiện đảm bảo chất lƣợng chƣơng trình đào tạo trình độ đại học 69 Bảng 2.14: Cơ sở vật chất phục vụ cho công tác đào tạo 74 Bảng 2.15: Trang thiết bị phục vụ cho công tác đào tạo 75 Bảng 2.16: Các yếu tố ảnh hƣởng đến quản lý phát triển chƣơng trình đào tạo đại học Trƣờng Đại học Kinh tế 76 Bảng 3.1: Chuẩn đầu trình độ đại học quy định Khung trình độ quốc gia 91 Việt Nam 91 vii Bảng 3.2: Tiêu chuẩn đánh giá dạy giảng viên 96 Bảng 3.3: Kết đánh giá tính cần thiết biện pháp 107 Bảng 3.4: Kết khảo nghiệm tính khả thi biện pháp 109 Bảng 3.5 Xét tính tƣơng quan mức độ cần thiết mức độ khả thi biện pháp 111 Biểu đồ 3.1 Mối quan hệ tính cấp thiết khả thi biện pháp phát triển chƣơng trình đào tạo trình độ đại học đáp ứng Khung trình độ quốc gia Việt Nam 112 viii 11 Đại học Quốc gia Hà Nội, Quyết định số 3079 QĐ-ĐHQGHN tháng 10 2010 ban hành Quy chế đào tạo đại học Đại học Quốc gia Hà Nội 12 Đại học Quốc gia Hà Nội, Tài liệu hội nghị tổng kết 10 năm áp d ng phương thức đào tạo theo tín Đại học Quốc gia Hà Nội (năm 2018) 13 Đảng Cộng sản Việt Nam, Nghị số 29-NQ TW ngày 11 2013 Hội nghị Trung ương khóa XI an chấp hành Trung ương đổi bản, toàn diện giáo d c đào tạo, đáp ứng u cầu cơng nghiệp hóa, đại hóa điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế 14 Đảng Cộng sản Việt Nam, Nghị số 19-NQ TW ngày 25 10 2017, Hội nghị lần thứ sáu an Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tiếp t c đổi quản lý, nâng cao chất lượng hiệu hoạt động đơn vị nghiệp công lập 15 Trần Khánh Đức, Chuẩn đầu phát triển chương trình đào tạo theo lực bậc đại học 16 Trần Khánh Đức, Giáo d c phát triển nguồn nhân lực kỷ XXI, NXB Giáo dục Việt Nam, 2014 17 Phạm Thị Minh Hiền, (2016), Tổng quan Khung trình độ quốc gia, Tạp chí Lao động Xã hội số 535 từ tr.16 – tr.30, 9/2016 18 Nguyễn Vũ Bích Hiền, Nguyễn Thị Thu Hằng, Phạm Ngọc Long (2017), Phát triển quản lý chương trình giáo d c, Nxb Đại học Sƣ phạm 19 Trần Thị Hồi (2007), Các tiêu chí đánh giá đề cương mơn học chương trình đào tạo đại học theo tín Đại học Quốc gia Hà Nội, Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, Khoa học xã hội Nhân văn, số 23, tr 68-75 20 Trần Thị Hoài, Nghiêm Xuân Huy, Lê Thị Thƣơng (2018), Mức độ đáp ứng khung trình độ quốc gia Việt Nam chương trình đào tạo đại học nay: Nghiên cứu trường hợp Đại học Quốc gia Hà Nội, Tạp chí Đại học Quốc gia Hà Nội, Nghiên cứu Giáo dục 21 Nguyễn Văn Khôi (2010), Phát triển chương trình giáo d c, Nxb Đại học Sƣ phạm 119 22 Nguyễn Đức Khiêm, Nguyễn Thị Kim Chung (2018), Một số vấn đề việc điều chỉnh nội dung chương trình đào tạo ngành sư phạm giáo d c công dân theo hướng tiếp cận lực người học trường Cao đẳng Vĩnh Phúc, Hiệp hội trƣờng Đại học Cao đẳng Việt Nam, Nxb Đà Nẵng, tr 116 23 Dƣơng Đức Lân cộng sự, (2012), Cơ s lý luận thực tiễn xây dựng Hệ thống khung trình độ nghề quốc gia Hướng tới cộng đồng Asean 2015 24 Nguyễn Lộc, Lý luận quản lý, NXB Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2010 25 Nguyễn Hữu Lộc, Phạm Công Bằng, Lê Ngọc Qu nh Lam, 2014, Chƣơng trình đào tạo tích hợp, từ thiết vận hành, NXB Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh, TP Hồ Chí Minh 26 Lê Đức Ngọc, Trần Thị Hồi, Các ngun tắc để đánh giá chương trình đào tạo đại học sau đại học, Tạp chí Phát triển Giáo dục ISSN 0868 – 3662, số 51, tháng 3/2003, tr.14-15 27 Lê Đức Ngọc, Trần Thị Hồi, Về đánh giá chương trình đào tạo đại học, Tạp chí Phát triển Giáo dục, số 77, tháng 5/2005, tr.20-24 28 Lê Đức Ngọc-Trần Hữu Hoan Chuẩn đầu giáo d c đại học Tạp chí khoa học giáo d c Số 55, tháng 4/2010 29 Nguyễn Thị Bảo Ngọc, (2017), Tổng quan Khung trình độ quốc gia- Thế giới ASEAN Tài liệu chƣa công bố 30 Phùng Xuân Nhạ, Vũ Anh Dũng, 2011, Xây dựng Tổ chức chương trình đào tạo đại học sau đại học theo cách tiếp cận CDIO, NXB Đại học Quốc gia 2011 31 Peter F.Oliva (2006), Xây dựng chương trình học, Nguyễn Kim Dung dịch, Nxb Giáo dục, Thành phố Hồ Chí Minh 32 Quốc hội: Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14/6/2005 33 Quốc hội: Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13 34 Hoàng Hữu Tân, (2017) Khung chuẩn trình độ quốc gia thailand bậc giáo dục đại học đề xuất cho Việt Nam 35 Lê Thị Hoài Thu, Nguyễn Minh Hồng (2017), Phát triển chƣơng trình đào tạo đáp ứng khung trình độ quốc gia thách thức thực kiến nghị giải pháp 120 36 Đoàn Thị Minh Trinh, Nguyễn Quốc Chính, Nguyễn Hữu Lộc, Phạm Cơng Bằng, Peter J.Gray, Hồ Tấn Nhựt (2012), Thiết kế phát triển chương trình đào tạo đáp ứng chuẩn đầu ra, NXB Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh, TP Hồ Chí Minh 37 Trƣờng Đại học Kinh tế, Quyết định số 1280 QĐ-ĐHKT ngày 22 2021 việc ban hành Chiến lược phát triển Trường Đại học Kinh tế đến năm 2025, tầm nhìn đến 2035 38 Viện Đảm bảo chất lƣợng giáo dục, (2017), áo cáo tình hình khảo sát việc làm đơn vị thành viên trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, Công văn số 43/ĐBCL-NC&QLĐBCL ngày 13/3/2017 39 Rungchatdaporn Wahacha (2009), Quản lý chuyên môn trường học bậc s , Trung tâm SGK trƣờng ĐH Thaksin II Tài liệu tiếng Anh 40 Arjen Deij cộng sự, (2015), Global Inventory of Regional and National Qualifications Frameworks, Volume I: thematic chapters, UNESCO Institute for Lifelong Learning 41 Arjen Deij cộng sự, (2015), Global Inventory of Regional and National Qualifications Frameworks, Volume II: National and Regional Cases, UNESCO Institute for Lifelong Learning 42 Cedefop ,(2016), Briefing note - Qualifications frameworks in Europe, 43 Cedefop, (2017), European qualifications framework (EQF) 44 C.B.J Ong and T.M.N Nguyen (2017), The 4Cs Framework to Tranform Higher Education Institution as an Innovation Producing Ecosystem, International Workshop “Creativity Development and Opportunities for usiness and Srartup Ideas” Hanoi,11-12,8/2017 45 Clark, I (2011), Formative Assessment: Policy, Perspectives and Practice, Florida Journal of Educational Administration and Policy, 4(2) 158-180 46 Comparability Study of the Hong Kong Qualifications Framework (HKQF) and the European Qualifications Framework for Lifelong Learning (EQF),(2008) 47 David Raffe, (2013), What Is the Evidence for the Impact of National Qualifications Frameworks, Comparative Education, v49 n2 p143-162 2013 121 48 Department of Education of USA (2010), 2010 Education Technology Plan, http//:www.edu.gov/technology/draft-nept-2010/individulized-personalizeddifferentiated-instruction 49 Duake, S.M and Burns, R.C (2004), Meeting Standards Through Integrated Curriculum, Association for Supervision and Curriculum Development, Alexandria, Virgimia USA 50 Elmer k Talavera, Ceso iii – ASIAN qualifications reference framework (AQRF) 51 Hecklau, F., Galeitzke, M., Flachs, S., Kohl, H (2016), Holistic approach for human resource management in Industry 4.0, in 6th CLF - 6th CIRP Conference on Learning Factories, Procedia CIRP 54 (2016) 1-6 52 Hilda Taba (1962), Curriculum Development: Theory and Practice, Harcourt, Brace & World, Inc, New York, Chicago , San Francisco, Atlanta 53 Jennifer E Roberts (2008) - Methods for Assessing Student Learning Outcomes 54 J McKimm (2007), Curriculum design and development, Medical Education 55 JISC, Effective Assessment in a Digital Age - A guide to technology enhanced assessment and feedback, University of Bristol, UK (pp.1-13) 56 Alan Jenkins - Dave Unwin (1996) Writing learning outcomes for the Core Curriculum NCGIA GISCC Learning Outcomes 57 Klodiana Kolomitro Katrina Gee, (2015), Developing Effective Learning Outcomes 58 K Kolomitro (2017), Curriculum Design Handbook, Queen’s University 59 Ralph W Tyler (1950), Basic Principles of Curriculum and Instruction, University of Chicago publishing, pp 60 Referencing the Danish Qualifications Framework for Lifelong Learning to the Euro-pean Qualifications Framework, (2011) 61 S M Brookhart (2010), Formative Assessment Strategies for Every Classtoom: An ASCD Action Toll, 2nd Edition 122 62 Saylor, J G., Alexander, W M., & Lewis, A J (1981) Curriculum planning for better teaching and learning (4th ed.) New York, NY: Holt, Rinehart, & Winston 63 Stephainie Allais,(2011), The implementation and impact of National Qualifications Frameworks, Journal of Education and Work, v24 n3-4 p233258 2011, 64 The ASEAN Qualifications Reference Framework (AQRF), (2nd, 2015) 65 Teresita r Manzala, (2013), the Asean qualifications reference framework (AQRF) 66 UNESCO (2018), Guidelines on Developing and Strengthening Qualifications Frameworks in Asia and the Pacific 67 Wentling Tim (1993) Planning for effective training: A guide to curriculum development Published by Food and Agricultural Organization of the United Nation 68 World Economic Forum (2016), The Future of Jobs Employment, Skills and Workforce strategy for the fourth Industrial Revolution Executive Summary 69 Wonglimpiyarat, J 2016, The innovation incubator, university bussiness incubator and technology transfer strategy: The case of Thailand, Techonology in Society 46 (August 2016), pages 18-27 70 Yvonne Osborne (2010), Guidelines for developing curricula based on capacity Brisbane, Australia: Queensland Technology University 123 PHỤ LỤC Phụ lục Phiếu khảo sát dành cho cán quản lý giảng viên chƣơng trình đào tạo đại học Trƣờng Đại học Kinh tế PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho cán quản lý giảng viên) Kính gửi Quý thầy/cơ, Trong khn khổ chƣơng trình cao học Quản lý giáo dục Trƣờng Đại học Giáo dục - ĐHQGHN, tác giả thực nghiên cứu đề tài “Quản lý phát triển chương trình đào tạo trình độ đại học Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đáp ứng Khung trình độ Quốc gia Việt Nam” Thơng qua phiếu trƣng cầu ý kiến dƣới đây, tác giả mong muốn tìm hiểu mức độ đáp ứng chƣơng trình đào tạo trình độ đại học Trƣờng Đại học Kinh tế mối tƣơng quan với Khung trình độ quốc gia Việt Nam qui trình phát triển CTĐT ĐHQGHN Kính mong q thầy/cơ dành thời gian để đọc trả lời bảng hỏi Tác giả xin cam kết sử dụng kết khảo sát cho luận văn giữ kín thơng tin nhƣ danh tính thầy/cơ tham gia khảo sát Xin chân thành cảm ơn Quý thầy/cô! Phần 1: Thông tin cá nhân ngƣời đƣợc điều tra - Họ tên: ……………………………………………………………………… - Lĩnh vực giảng dạy nghiên cứu: ……………………………………………… - Thâm niên giảng dạy …… ……… năm - Hiện là:  Cán quản lý  Giảng viên  Chuyên gia  Chuyên viên Phần 2: Đánh giá mức độ đáp ứng chuẩn đầu chƣơng trình đào tạo đại học Trƣờng Đại học Kinh tế với Khung trình độ quốc gia Việt Nam (KTĐQG) Câu hỏi: Xin Thầy/Cô cho biết mức độ đáp ứng Chuẩn đầu (CĐR) chương trình đào tạo trình độ đại học Trường Đại học kinh tế mối tương quan với Khung trình độ quốc gia Việt Nam nay? Thầy/Cơ vui lịng đánh dấu (x) vào lựa chọn Thầy/Cô Mức độ đánh giá: (1) Không đáp ứng; (2) Đáp ứng phần; (3) Đáp ứng; (4) Đáp ứng tốt; (5) Đáp ứng tốt STT 10 Nội dung Kiến thức Kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết sâu, rộng phạm vi ngành đào tạo Kiến thức khoa học xã hội, khoa học trị pháp luật Kiến thức công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc Kiến thức lập kế hoạch, tổ chức giám sát trình lĩnh vực hoạt động cụ thể Kiến thức quản lý, điều hành hoạt động chuyên mơn Kỹ Kỹ cần thiết để giải vấn đề phức tạp Kỹ dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm cho cho ngƣời khác Kỹ phản biện, phê phán sử dụng giải pháp thay điều kiện môi trƣờng không xác định thay đổi Kỹ đánh giá chất lƣợng cơng việc sau hồn thành kết thực thành viên nhóm Kỹ truyền đạt vấn đề giải pháp tới ngƣời khác nơi làm việc; chuyển tải, phổ biến kiến thức, kỹ việc thực nhiệm Mức độ đáp ứng chuẩn đầu 5 11 12 13 14 15 vụ cụ thể phức tạp Có lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung lực ngoại ngữ Việt Nam Mức độ tự chủ trách nhiệm Làm việc độc lập làm việc theo nhóm điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân trách nhiệm nhóm Hƣớng dẫn, giám sát ngƣời khác thực nhiệm vụ xác định Tự định hƣớng, đƣa kết luận chuyên môn bảo vệ đƣợc quan điểm cá nhân Lập kế hoạch, điều phối, quản lý nguồn lực, đánh giá cải thiện hiệu hoạt động * Các ý kiến góp ý khác:…………………… Phần 3: Đánh giá thực trạng Chƣơng trình đào tạo Trƣờng Đại học Kinh tế Thầy/Cô đánh chương trình đào tạo trình độ đại học Trường Đại học kinh tế nay? Thầy/Cơ vui lịng đánh dấu (x) vào lựa chọn Thầy/Cô Câu 1: Đánh giá tầm quan trọng phát triển chƣơng trình đào tạo trình độ đại học? - Rất quan trọng  - Quan trọng  - Ít quan trọng  - Khơng quan trọng  Câu 2: Phát triển chƣơng trình đào tạo công tác trọng tâm tổng thể hoạt động giáo dục Trƣờng Đại học Kinh tế? Có Không   Câu 3: Đánh giá công tác thực rà sốt điều chỉnh chƣơng trình đào tạo trình độ đại học hành? Nội dung TT Có thực Khơng thực Các Khoa đề xuất cập nhật, điều chỉnh chƣơng trình đào tạo đề cƣơng học phần chƣơng trình đào tạo Hội đồng Khoa học Đào tạo Trƣờng họp thẩm định chƣơng trình cập nhật, điều chỉnh Thẩm định ban hành chƣơng trình đào tạo Câu 4: Đánh giá công tác thực xây dựng ban hành chƣơng trình đào tạo trình độ đại học mới? TT Nội dung Thành lập nhóm chuyên gia biên soạn đề án, xây dựng chƣơng trình đào tạo đề cƣơng học phần Nhóm chuyên gia xây dựng chuẩn đầu dự kiến khung chƣơng trình đào tạo Tổ chức điều tra khảo sát nhu cầu xã hội chuẩn đầu chƣơng trình đào tạo Tổ chức xây dựng chuẩn đầu chƣơng trình đào tạo Xây dựng Ma trận chuẩn đầu chƣơng trình đào tạo Tổ chức xây dựng chuẩn đầu cho học phần Tổ chức Hội thảo để lấy ý kiến đóng góp Có thực Khơng thực Nội dung TT Có thực Khơng thực Hội động Khoa học Đào tạo đơn vị thẩm định Lãnh đạo đơn vị trình chƣơng trình đào tạo hồn chỉnh để ĐHQGHN phê duyệt thức ban hành chƣơng trình đào tạo Câu 5: Đánh giá mức độ thực phƣơng pháp dạy học? Nội dung TT Rất Chƣa Tốt Khá TB tốt tốt Thảo luận nhóm Thuyết trình Xêmina Nghiên cứu tình Phát giải vấn đề Dự án Đóng vai Tƣơng tác Câu 6: Đánh giá mức độ thực phƣơng pháp kiểm tra đánh giá? TT Nội dung Đánh giá đầu vào Đánh giá tổng kết Đánh giá trình Rất Tốt Khá TB tốt Chƣa tốt Câu 7: Đánh giá điều kiện đảm bảo chất lƣợng chƣơng trình đào tạo? Mức độ đánh giá: (1) Khơng đồng ý; (2) Phân vân; (3) Đồng ý; (4) Hoàn toàn đồng ý STT Nội dung 1 Đội ngũ giảng viên Số lƣợng cán quản lý, đội ngũ giảng viên đội ngũ nhân viên phục vụ đủ để đáp ứng cho chƣơng trình đào tạo đại học GV có trình độ chun mơn, đáp ứng nhu cầu đào tạo Nhà trƣờng xây dựng kế hoạch cụ thể đào tạo bồi dƣỡng phát triển đội ngũ giảng viên nhân viên hỗ trợ theo năm Cơ sở vật chất, giáo trình Cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu học tập nghiên cứu ngƣời học Giáo trình, tài liệu học tập đầy đủ đƣợc cập nhật thƣờng xuyên Văn quản lý Các quy định chức năng, nhiệm vụ cho đội ngũ cán quản lý, giảng viên nhân viên nhà trƣờng nhƣ nguồn nhân lực dùng chung ĐHQGHN đƣợc xây dựng ban hành kịp thời, chi tiết, vận dụng linh hoạt Các chế sách đặc thù cho chƣơng trình đào tạo đại học đƣợc xây dựng cách rõ ràng, mạch lạc đƣợc triển khai có hiệu Các văn quy định việc phân bổ, quản lý sử dụng kinh phí cho chƣơng trình đào tạo đƣợc ban hành đầy đủ, hƣớng dẫn chi tiết, rõ ràng, dễ hiểu Mức độ đánh giá Câu 8: Trong quản lý phát triển chƣơng trình đào tạo trình độ đại học, nhà trƣờng khoa gặp phải khó khăn nào? a Năng lực quản lý cán cấp trƣờng cấp khoa b Năng lực phát triển chƣơng trình giảng viên c Chƣa có tham gia bên liên quan d Thiếu nguồn tài đ Một số khó khăn khác * Các ý kiến góp ý khác:…………………… Phụ lục PHIẾU PHỎNG VẤN (Dành cho cán quản lý giảng viên) Họ tên: Cơ quan: Ngày vấn: Nội dung vấn: Về quy trình quản lý phát triển chương trình đào tạo trình độ đại học Trường ĐHKT? Về phương pháp dạy học thường sử d ng? Về phương pháp kiểm tra đánh giá thường sử d ng? Về điều chỉnh chương trình đáp ứng Khung trình độ quốc gia Việt Nam? Ngƣời vấn Phụ lục PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho Cán quản lý giảng viên) Nhằm phát triển chƣơng trình đào tạo trình độ đại học Trƣờng Đại học Kinh tế đáp ứng Khung trình độ quốc gia Việt Nam, Thầy/Cơ vui lịng cho biết tính cần thiết tính khả thi biện pháp thực bảng hỏi sau Thầy/ Cô vui lòng đánh dấu (x) phần đánh giá Mức độ đánh giá: Tính cần thiết (1) Khơng cần thiết; (2) Cần thiết; (3) Rất cần thiết; Tính khả thi: (1) Không khả thi; (2) Khả thi; (3) Rất khả thi STT Các biện pháp Tổ chức nâng cao nhận thức cán quản lý, giảng viên tầm quan trọng phát triển CTĐT Xây dựng Quy trình phát triển chƣơng trình đào tạo đại học đáp ứng Khung trình độ quốc gia Việt Nam Điều chỉnh chƣơng trình đào tạo đại học đáp ứng Khung trình độ quốc gia Việt Nam Đổi công tác kiểm tra đánh giá theo hƣớng tiếp cận lực Điều chỉnh phƣơng pháp dạy học cho phù hợp với phƣơng pháp kiểm tra đánh giá Hoàn thiện điều kiện đảm bảo chất lƣợng chƣơng trình đào tạo * Các ý kiến góp ý khác:…………………… Tính cần thiết Tính khả thi Thông tin cá nhân 1- Lĩnh vực giảng dạy nghiên cứu…………………………………… 2- Hiện là:  Cán quản lý  Giảng viên  Chuyên gia viên 3- Thâm niên giảng dạy …… ……… năm Xin chân thành cảm ơn!  Chuyên ... tạo đại học Trƣờng Đại học Kinh tế – ĐHQGHN đáp ứng Khung trình độ quốc gia Việt Nam Chƣơng 3: Biện pháp quản lý phát triển chƣơng trình đào tạo đại học Trƣờng Đại học Kinh tế – ĐHQGHN đáp ứng Khung. .. pháp phát triển chƣơng trình đào tạo đại học đáp ứng KTĐQG Việt Nam 38 CHƢƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA. ..ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC HỒNG THỊ THẢO QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI ĐÁP ỨNG KHUNG TRÌNH
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý phát triển chương trình đào tạo trình độ đại học tại trường đại học kinh tế ĐHQGHN đáp ứng khung trình độ quốc gia việt nam ,