0

Pháp luật về quản lý chất thải rắn thông thường ở việt nam

92 0 0
  • Pháp luật về quản lý chất thải rắn thông thường ở việt nam

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 22:25

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH HỒNG THỊ VUI PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN THÔNG THƯỜNG Ở VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SỸ LUẬT HỌC TP HỒ CHÍ MINH- 2008 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH HỒNG THỊ VUI PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN THÔNG THƯỜNG Ở VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SỸ LUẬT HỌC Chuyên ngành : Luật Kinh tế Mã số : 60.38.50 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS PHẠM HỮU NGHỊ TP HỒ CHÍ MINH - 2008 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các kết nêu Luận văn trung thực chưa công bố công trình khác Những quan điểm Luận văn ý kiến tôi, hay truyền tải ý kiến Tác giả xin chịu trách nhiệm hoàn toàn ý kiến, đề xuất khoa học TÁC GIẢ LUẬN VĂN Hồng Thị Vui LỜI CẢM ƠN Tơi xin bày tỏ lịng kính trọng biết ơn sâu sắc PGS.TS Phạm Hữu Nghị - Nghiên cứu viên Viện Nhà nước Pháp luật, người tận tình hướng dẫn, giúp đỡ để tơi hồn thành Luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn ủng hộ, giúp đỡ thầy cô giáo Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh bạn bè đồng nghiệp Cám ơn ý kiến đóng góp quý báu chuyên gia, cổ vũ khuyến khích đồng nghiệp bạn bè! QUY ƯỚC VIẾT TẮT - Chất thải rắn : CTR - Chất thải rắn thông thường : CTRTT - Đánh giá tác động môi trường : ĐTM - Luật Bảo vệ Môi trường năm 1993 : Luật BVMT 1993 - Luật Bảo vệ Môi trường năm 2005 : Luật BVMT 2005 - Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày tháng năm 2007 Chính phủ Về quản lý chất thải rắn : Nghị định số 59/2007/NĐ-CP MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết đề tài……………………………………………………… 2.Tình hình nghiên cứu đề tài……………………………………………… 3.Phạm vi, mục đích nhiệm vụ nghiên cứu ………………………………… 4.Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu………………………………… 5.Ý nghĩa nghiên cứu đề tài……………………………………………… Kết cấu luận văn………………………………………………………… CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHẤT THẢI RẮN THÔNG THƯỜNG VÀ PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN THÔNG THƯỜNG ……………………………………………………… 1.1 Các khái niệm: Chất thải, chất thải rắn thông thường ……………… 1.1.1 Khái niệm chất thải……………………………………………………… 1.1.2 Khái niệm chất thải rắn thông thường…………………………………… 1.2 Tình hình chất thải rắn thơng thường; thực trạng quản lý chất thải rắn thông thường nhu cầu tăng cường quản lý chất thải rắn thông thường ……………………………………………………………………… 1.2.1 Tình hình chất thải rắn thơng thường…………………………………… 1.2.2 Thực trạng quản lý chất thải rắn thông thường………………………… 1.2.3 Nhu cầu tăng cường quản lý chất thải rắn thông thường……………… 1.3 Quan niệm pháp luật quản lý chất thải quản lý chất thải rắn thông thường ………………………………………………………………… 1.3.1 Quan niệm pháp luật quản lý chất thải ……………………………… 1.3.2 Quan niệm pháp luật quản lý chất thải rắn thơng thường…………… 1.3.3 Mơ hình pháp luật quản lý chất thải rắn thông thường…………… CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VÀ THỰC TRẠNG THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN THÔNG THƯỜNG ……… 2.1 Thực trạng pháp luật quản lý chất thải rắn thông thường ………… 2.1.l Các quy định trách nhiệm tổ chức, cá nhân lĩnh vực quản lý chất thải rắn thông thường …………………………………………… 2.1.2 Các quy định đánh giá tác động môi trường liên quan đến chất thải rắn thông thường ……………………………………………………………… 2.1.3 Các quy định kiểm tra, tra việc thực pháp luật liên quan đến quản lý chất thải rắn thông thường……………………………………… 2.1.4 Các quy định trách nhiệm pháp lý chủ thể vi phạm pháp luật quản lý chất thải ……………………………………………………………… 2.2 Thực trạng thực pháp luật quản lý chất thải rắn thông thường 2.2.1 Những kết đạt ………………………………………………… 2.2.2 Những thiếu sót, hạn chế bất cập …………………………………… 1 2 3 5 11 11 19 23 26 26 27 28 34 34 34 45 46 48 49 49 59 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CƠ CHẾ THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN THƠNG THƯỜNG …………………………… 3.1 Giải pháp hồn thiện pháp luật quản lý chất thải rắn thông thường 3.1.1 Cần có quy định xác định thứ tự ưu tiên hoạt động quản lý chất thải 3.1.2 Cần chuẩn hóa số khái niệm (định nghĩa)………………………… 3.1.3 Sửa đổi khoản Điều 20 Nghị định số 59/2007/NĐ-CP………………… 3.1.4 Xác lập hệ thống quy chuẩn quản lý chất thải rắn thông thường……… 3.1.5 Ban hành Luật Tái chế chất thải………………………………………… 3.1.6 Ban hành Luật Thuế bảo vệ mơi trường………………………………… 3.1.7 Hồn thiện quy định xử lý vi phạm pháp luật lĩnh vực bảo vệ môi trường quản lý chất thải rắn thông thường………………………… 3.2 Giải pháp hoàn thiện chế thực pháp luật quản lý chất thải rắn thông thường …………………………………………………………… 3.2.1 Tăng cường biện pháp phân loại, thu gom, xử lý chất thải rắn thông thường ………………………………………………………………………… 3.2.2 Tăng cường đầu tư cho hoạt động quản lý chất thải rắn thơng thường … 3.2.3 Kiện tồn máy quản lý nhà nước chất thải rắn thông thường…… 3.2.4 Đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động thu gom, vận chuyển xử lý chất thải rắn thông thường …………………………………………………………… 3.2.5 Mở rộng nâng cao hiệu hợp tác quốc tế quản lý chất thải… KẾT LUẬN ………………………………………………………………… DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 69 69 69 69 70 70 70 71 72 72 72 74 75 76 77 79 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Mơi trường vấn đề nóng bỏng quốc gia giới, dù quốc gia phát triển hay quốc gia phát triển Sự nhiễm, suy thối cố mơi trường diễn ngày mức độ cao đặt người trước trả thù ghê gớm thiên nhiên Nguy mơi trường đặc biệt nóng bỏng quốc gia phát triển, nơi nhu cầu sống người nhu cầu phát triển xã hội xung đột mạnh mẽ với cần thiết phải bảo vệ tài nguyên thiên nhiên mơi trường Vì thế, nhiều hội nghị giới bàn thảo bảo vệ môi trường, nhiều công ước quốc tế bảo vệ môi trường đời đưa yêu cầu bảo vệ môi trường, coi việc bảo vệ môi trường điều kiện tảng phát triển bền vững Việt Nam đứng hàng ngũ quốc gia phát triển phải đối đầu với vấn đề môi trường Bảo vệ môi trường để phát triển bền vững yêu cầu mang tính thiết nước ta Nhận thức vấn đề này, Đảng Nhà nước ta coi bảo vệ môi trường sách quan trọng Đảng Nhà nước ta xác định, đến 2020, phấn đấu đưa Việt Nam trở thành nước công nghiệp Từ định hướng đó, dự kiến kế hoạch năm tới, tăng trưởng kinh tế phải trì mức cao làm cho đất nước chủ động hội nhập mạnh mẽ với kinh tế khu vực giới Tuy nhiên nhịp độ phát triển cao, dân số tăng nhanh kéo theo lượng lớn tài nguyên thiên nhiên khai thác chất thải từ sản xuất, sinh hoạt ngày tăng Điều cho thấy, muốn phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân phải có khoa học công nghệ tiên tiến Song phải đặc biệt quan tâm cơng tác kế hoạch hóa dân số bảo vệ môi trường Sự kết hợp hai mục tiêu đòi hỏi tất yếu khách quan phát triển đất nước Ở Việt Nam, thời gian gần đây, chất thải phát sinh ngày nhiều, lượng chất thải rắn thơng thường chiếm tỷ lệ lớn, dẫn đến ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe nhân dân Có nhiều ngun nhân dẫn đến tình trạng trên, có ngun nhân quan trọng văn quản lý chất thải nói chung chất thải rắn thơng thường nói riêng cịn bất cập, chưa đầy đủ, chưa sát với điều kiện thực tế; việc áp dụng hiệu công cụ kinh tế quản lý chất thải chưa quan tâm mức Bên cạnh đó, việc thực hiện, giám sát thực quy định quản lý chất thải chất thải rắn thơng thường cịn hạn chế; đầu tư cho cơng tác quản lý chưa đáp ứng với nhiệm vụ đặt Vì vậy, hồn thiện pháp luật quản lý chất thải rắn thông thường Việt Nam địi hỏi cấp thiết góp phần bảo đảm phát triển bền vững Đây lý để chọn đề tài: “Pháp luật quản lý chất thải rắn thông thường Việt Nam” làm luận văn thạc sĩ Luật học Tình hình nghiên cứu đề tài Chất thải tồn tất yếu trình tồn tại, phát triển xã hội lồi người, chất thải rắn thơng thường chiếm khối lượng lớn tổng hợp khối lượng chất thải Vì thế, quản lý chất thải rắn thơng thường trở thành yêu cầu tất yếu quốc gia Để quản lý chất thải, quốc gia giới sử dụng nhiều công cụ quản lý khác nhau, pháp luật cơng cụ quản lý hữu hiệu mà quốc gia Việt Nam phải sử dụng Đã có nhiều viết, đề tài quản lý chất thải, chất thải rắn, đề cập đến vấn đề liên quan đến quản lý chất thải, chất thải rắn Nhưng chưa có viết đề cập riêng biệt, chuyên sâu đến việc quản lý chất thải rắn thơng thường Vì vậy, qua đề tài “Pháp luật quản lý chất thải rắn thông thường Việt Nam”, muốn đưa vài kiến nghị góp phần nhỏ bé vào việc hoàn thiện pháp luật quản lý chất thải Việt Nam Phạm vi, mục đích nhiệm vụ nghiên cứu - Phạm vi nghiên cứu: Chất thải khái niệm rộng, pháp luật quản lý chất thải lĩnh vực quản lý phức tạp, Luận văn nghiên cứu tất loại chất thải; nghiên cứu vấn đề có tính chất chun sâu nghiệp vụ công nghệ, thiết bị quản lý loại chất thải, mà nội dung Luận văn vào nghiên cứu khía cạnh pháp lý hoạt động quản lý chất thải rắn thông thường Việt Nam 10 - Mục đích nghiên cứu: Làm sáng tỏ vấn đề lý luận thực tiễn pháp luật quản lý chất thải rắn thơng thường Từ đưa giải pháp hồn thiện pháp luật quản lý chất thải rắn thông thường nước ta giai đoạn - Nhiệm vụ nghiên cứu: Luận văn có nhiệm vụ nghiên cứu khái niệm chất thải, chất thải rắn, chất thải rắn thơng thường; Tình hình chất thải rắn thơng thường nước ta; nhu cầu quản lý, mơ hình pháp luật quản lý chất thải rắn thông thường; Phân tích quy định pháp luật quản lý chất thải rắn thơng thường, sở ưu, nhược điểm việc quản lý chất thải rắn thông thường hành, đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật hoàn thiện chế thực pháp luật quản lý chất thải rắn thông thường nước ta Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu - Đề tài viết sở phương pháp luận Chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh dựa quan điểm Đảng, Nhà nước bảo vệ môi trường bảo đảm mục tiêu phát triển bền vững; - Để giải vấn đề đề tài đặt ra, người viết luận văn sử dụng phương pháp lịch sử, phương pháp thống kê, phương pháp phân tích, phương pháp so sánh… Ý nghĩa nghiên cứu đề tài Các kết nghiên cứu Luận văn sử dụng làm tài liệu tham khảo cho sở đào tạo nghiên cứu Luật học; Một số kiến nghị đề tài có giá trị tham khảo quan xây dựng tổ chức thực pháp luật bảo vệ môi trường, pháp luật quản lý chất thải nói chung pháp luật quản lý chất thải rắn thơng thường nói riêng Kết cấu luận văn Ngoài phần Mở đầu, phần Kết luận Danh mục tài liệu tham khảo, Luận văn gồm chương: 78 3.1.6 Ban hành Luật Thuế bảo vệ mơi trường Chính sách thuế bảo vệ mơi trường thực chất việc thực sử dụng công cụ kinh tế bảo vệ môi trường nói chung quản lý chất thải nói riêng Thực công cụ kinh tế bảo vệ môi trường không bảo đảm thực nguyên tắc “người gây ô nhiễm phải trả tiền” “người hưởng lợi phải trả tiền” mà cịn khuyến khích người tiêu dùng tiêu thụ sản phẩm không gây tổn hại đến mơi trường ; khuyến khích nhà sản xuất không sử dụng nguyên liệu đầu vào gây tổn hại mơi trường; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào cơng nghệ quản lý chất thải Ngồi ra, cơng cụ kinh tế cịn giúp tạo nguồn tài để sử dụng vào mục đích bảo vệ môi trường, bảo đảm thực pháp luật pháp luật quản lý chất thải nói riêng bảo vệ mơi trường nói chung Trong Luật thuế Bảo vệ môi trường cần: - Quy định đối tượng phải nộp thuế Bảo vệ mơi trường, có thuế CTRTT; quy định thuế suất với nguyên tắc người phát sinh chất thải, người sử dụng dịch vụ, hưởng lợi từ hoạt động thu gom, xử lý chất thải phải trả tiền; - Quy định Luật thuế Bảo vệ môi trường, thuế CTRTT đảm bảo bù đắp chi phí trực tiếp; cho phép đưa hạch tốn bảo vệ mơi trường, xử lý chất thải, có CTRTT vào chi phí hợp pháp trước thuế doanh nghiệp - Quy định quan quản lý thu thuế, việc sử dụng nguồn thuế thu phục vụ công tác bảo vệ môi trường - Quy định khuyến khích áp dụng cơng nghệ sạch, chất thải việc miễn thuế nhập công nghệ tiến tiến xử lý chất thải nói chung CTRTT nói riêng ; - Quy định tạo nguồn thu cho Quỹ môi trường chế giải ngân hiệu quả, tránh vốn tồn đọng nhiều mà khả giải ngân hạn chế 79 3.1.7 Hoàn thiện quy định xử lý vi phạm pháp luật lĩnh vực bảo vệ môi trường quản lý chất thải rắn thông thường Cần sửa Nghị định 81/2006/NĐ-CP Về xử phạt vi phạm hành lĩnh vực Bảo vệ mơi trường theo hướng nghiêm khắc hơn, đặc biệt doanh nghiệp vi phạm quy định quản lý CTRTT Cần ban hành Nghị định hướng dẫn cụ thể xác định thiệt hại (xác định phạm vi, mức độ thiệt hại thành phần môi trường, cách tính tốn chi phí thiệt hại mơi trường….) làm truy cứu trách nhiệm pháp lý chủ thể làm thiệt hại đến môi trường Mặt khác, để đưa quy định Bộ luật Hình 1999 10 tội danh môi trường vào thực tiễn, cần sớm ban hành văn hướng dẫn thi hành 10 điều luật theo hướng định ranh giới rõ ràng trách nhiệm hành trách nhiệm hình sự, quan trọng cho việc nâng cao hiệu lực hệ thống pháp luật bảo vệ môi trường công tác quản lý CTRTT 3.2 Giải pháp hoàn thiện chế thực pháp luật quản lý chất thải rắn thông thường 3.2.1 Tăng cường biện pháp phân loại, thu gom, xử lý chất thải rắn thông thường - Về phân loại CTRTT: Phải tổ chức cho chủ nguồn thải thực việc phân loại chất thải nguồn cách thường xuyên; đồng thời tuyên truyền giáo dục chủ thể phát thải nhận thức ích lợi việc phân loại, trách nhiệm họ việc phân loại, biện pháp phân loại CTRTT; Cung cấp cho họ dụng cụ cần thiết cho việc phân loại Mặt khác có tổng kết, đúc rút kinh nghiệm; có hình thức khen thưởng xử phạt kịp thời việc phân loại CTRTT để hoạt động thu kết ngày cao - Về thu gom chất thải rắn thông thường: Khuyến khích thành lập HTX, doanh nghiệp tư nhân, cơng ty TNHH, cơng ty cổ phần, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước hoạt động lĩnh vực thu gom, vận chuyển xử lý CTRTT Thực tốt sách ưu đãi tài chính, riêng doanh nghiệp xử lý chất thải cần có trợ giúp ngân sách nhà nước 80 khả sinh lợi hoạt động thấp, mà việc đầu tư ban đầu lại lớn Công nhân lao động làm việc lĩnh vực thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải cần coi ngành lao động nặng, độc hại phải hưởng chế độ tiền lương, phụ cấp độc hại, bảo vệ lao động phù hợp - Về giảm thiểu chất thải: Phải có chế đồng doanh nghiệp tham gia quản lý chất thải, thực biện pháp giảm thiểu chất thải nguồn như: + Khuyến khích thay đổi công nghệ mới, nhập khẩu, chuyển giao công nghệ thân thiện môi trường cách giảm thuế nhập công nghệ, ưu đãi lãi suất vốn vay cho nhập công nghệ, đào tạo nhân lực, sử dụng công nghệ phát triển nội lực tạo công nghệ ; + Tăng hiệu suất sử dụng nguyên liệu; +Áp dụng chế sản xuất hơn, Thiết kế tạo sản phẩm gây nhiễm có nguồn chất thải + Hạch tốn chi phí quản lý chất thải nói chung CTRTT nói riêng vào chi phí sản xuất; + Khuyến khích thành phần kinh tế tham gia vào hoạt động giảm thiểu chất thải nói chung CTRTT nói riêng + Thay đổi thói quen tiêu dùng cộng đồng dân cư, loại bỏ đóng gói khơng cần thiết hạn chế dẫn đến loại bỏ việc sử dụng bao nilon tiêu dùng hàng ngày Ngồi đưa tiêu chuẩn bảo vệ môi trường vào thực việc phân hạng doanh nghiệp sở số liệu quan trắc môi trường thời kỳ phổ biến rộng rãi kết phân hạng phương tiện thông tin đại chúng nhà quản lý môi trường làm cho cộng đồng nhận biết sở quản lý chất thải nói riêng bảo vệ môi trường tốt, sở gây ô nhiễm môi trường gây áp lực để sở phải có biện pháp hữu hiệu nhằm quản lý chất thải, bảo vệ môi trường - Khuyến khích tái chế, tái sử dụng chất thải rắn thơng thường: Trong chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2010 định hướng đến năm 2020, mục tiêu phấn đấu 30% chất thải sinh hoạt đô thị thu gom tái chế 81 vào năm 2020 Để thực mục tiêu này, Nhà nước cần tạo điều kiện thuận lợi để ngành công nghiệp tái chế chất thải khơng đời mà cịn phát triển, góp phần tích cực vào mục tiêu phát triển bền vững Điều đồng nghĩa với việc Nhà nước phải tạo lập thị trường hàng hoá chất thải tức phải thay đổi cách suy nghĩ chất thải bỏ đi, phải chơn lấp thay vào phải sử dụng chất thải cách kinh tế, trước thải bỏ chúng vào môi trường ; phải coi chất thải "nguồn tài nguyên" loại "nguyên liệu có ích" Cách làm kinh tế làm cho chất thải trở thành hàng hoá tham gia vào thị trường Trên thực tế nước ta nhiều loại chất thải thu gom, thu hồi cho mục đích tái chế, hình thành nên loại hình kinh tế sôi động số điạ phương, tạo việc làm thu nhập đáng kể cho phận người lao động Tuy nhiên hoạt động mang tính tự phát, nhỏ lẻ Do trước hết phải có sách tạo cung - cầu Điều mở rộng chương trình cho vay tín dụng nhỏ, thức hố tham gia khu vực phi thức, phối hợp hoạt động khu vực phi phủ khu vực Nhà nước, hỗ trợ thành lập hợp tác xã thu gom xử lý chất thải Nâng cao hiệu thúc đẩy thị trường nguyên liệu cho hoạt động tái chế, mở rộng quy mô hoạt động sản xuất phân hữu thông qua phát triển sở sản xuất nhằm sản xuất phân hữu chất lượng cao cạnh tranh thị trường từ chất thải phân loại nguồn; Nâng cao việc xử lý, tiêu huỷ chất thải việc chôn lấp đảm bảo hợp vệ sinh Để quản lý chất thải tốt, nên xây dựng khu công nghiệp tập trung khu công nghiệp xây dựng công trình xử lý chất thải Cách làm giảm chi phí xử lý chất thải doanh nghiệp, đồng thời kiểm sốt doanh nghiệp có thực quy định xử lý chất thải rắn từ q trình sản xuất hay khơng 3.2.2 Tăng cường đầu tư cho hoạt động quản lý chất thải rắn thông thường Để đảm bảo phát triển bền vững với việc đầu tư cho phát triển kinh tế, đầu tư cho bảo vệ môi trường xem nhẹ Muốn đầu tư vào bảo vệ mơi trường có hiệu phải phân định rõ phạm vi đầu tư ngân sách nhà nước cho hoạt động nghiệp bảo vệ mơi trường Trong phân cấp rõ nhiệm vụ đầu tư trung ương địa phương Trên sở 82 hồn thiện chế sách cho đầu tư bảo vệ mơi trường nói chung quản lý CTRTT Tuy nhiên, cần tập trung vào lĩnh vực bảo đảm vận hành kỹ thuật bãi chôn lấp hoạt động; Mở rộng hoạt động thu gom chất thải nơi chưa có dịch vụ cơng ty mơi trường đô thị khu đô thị; Xây dựng bãi chôn lấp quy mô lớn với công suất phục vụ cho nhiều nhóm cộng đồng Mặt khác, việc đầu tư cho quản lý CTRTT thời gian tới nhằm chấm dứt tình trạng đổ xả rác chưa qua xử lý vào sông, ao hồ; Ưu tiên việc tái sử dụng, tái chế chất thải; hạn chế chơn lấp rác khơng quy trình xử lý triệt để sở gây ô nhiễm 3.2.3 Kiện toàn máy quản lý nhà nước chất thải rắn thơng thường Như phân tích hệ thống quan quản lý chất thải Việt Nam tồn nhiều bất cập, để quản lý chất thải tốt phải kiện toàn máy bảo đảm thực hiệu công tác quản lý nhà nước bảo vệ môi trường từ trung ương đến sở Xác định trách nhiệm phân công hợp lý nhiệm vụ quản lý chất thải nói riêng bảo vệ mơi trường nói chung ngành, cấp Đẩy nhanh việc thực Nghị định số 81/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng năm 2007của Chính phủ “Quy định tổ chức, phận chuyên môn bảo vệ môi trường quan nhà nước doanh nghiệp nhà nước"; đó, đặc biệt trọng hệ thống quản lý chất thải địa phương; kiện toàn sở Tài nguyên Môi trường (thành lập củng cố tổ chức, lực Chi cục Bảo vệ môi trường sở Tài nguyên Môi trường tỉnh) đủ mạnh tùy theo đặc thù tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Củng cố phận quản lý môi trường cấp huyện cấp xã Đối với cấp xã ý đến vị trí thơn, ấp, bản, tổ dân phố việc quản lý chất thải thuộc phạm vi quản lý Chú ý giao nhiệm vụ cho đơn vị Tăng cường hệ thống tra môi trường nhân lực trình độ chun mơn, tổ chức đào tạo chuyên sâu nghiệp vụ pháp luật để đội ngũ cán tra mơi trường có đủ lực, trình độ thực thi hiệu cơng tác kiểm soát việc thực quy định pháp luật quản lý chất thải Kiện toàn tổ chức tạo điều kiện để Cảnh sát Môi trường cấp hoạt động có hiệu 83 3.2.4 Đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động thu gom, vận chuyển xử lý chất thải rắn thông thường Muốn quản lý chất thải tốt hơn, khơng có quan quản lý nhà nước hoạt động quản lý mà phải có tham gia đồn thể, nhân dân Điều thừa nhận chủ trương, sách Đảng Nhà nước Điển hình Nghị số 41/NQ-TW Bộ Chính trị ngày 15/11/2004 khẳng định: "Bảo vệ môi trường quyền lợi nghĩa vụ tổ chức, gia đình người, biểu lối sống văn hố đạo đức, tiêu chí quan trọng xã hội văn minh nối kết truyền thống yêu thiên nhiên, sống hài hoà với tự nhiên cha ơng ta” Điều có nghĩa bảo vệ mơi trường khơng nghĩa vụ mà cịn quyền lợi người để giữ gìn truyền thống phát triển bền vững Trong thời gian vừa qua việc xã hội hóa hoạt động quản lý chất thải quan tâm Tuy nhiên, để huy động mức cao tham gia xã hội vào hoạt động quản lý chất thải góp phần đưa Luật Bảo vệ mơi trường vào sống cần phải: - Khuyến khích cộng đồng dân cư nỗ lực việc giảm thiểu, thu gom, phân loại chất thải nguồn - Lồng ghép công tác quản lý chất thải chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội với hoạt động phong trào ngành, tổ chức đoàn thể - Đa dạng hố hình thức tun truyền, phổ biến sách, chủ trương, pháp luật thông tin quản lý chất thải cho người Đặc biệt, công tác giáo dục tuyên truyền vận động cộng đồng việc thu gom phân loại chất thải nguồn phải đặt lên hàng đầu nhằm tạo ý thức thói quen cho người dân Các nội dung tuyên truyền vận động cộng đồng cần đưa vào hoạt động dân phố, phường, xã thường xuyên có giám sát quyền tổ chức xã hội - Xây dựng tiêu chí, chuẩn mực quản lý chất thải để đánh giá mức độ quản lý chất thải quan, gia đình, làng bản, khu phố, tập thể, cá nhân, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên Chú trọng xây dựng thực quy ước, hương ước, cam kết quản lý chất thải 84 - Khi xây dựng bãi chôn lấp chất thải cần tiến hành đánh giá ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội địa phương; đồng thời tạo điều kiện để địa phương tham gia vào trình lựa chọn địa điểm xây dựng vận hành bãi chôn lấp Để tránh thái độ khơng đồng tình, cần thực q trình lấy ý kiến tư vấn cộng đồng cách nghiêm túc Điều khiến cho người dân lòng với bãi chôn lấp xây dựng - Phát mơ hình, điển hình tiên tiến hoạt động quản lý chất thải để khen thưởng, phổ biến, nhân rộng phát triển giải thưởng quản lý chất thải dân cư Đưa nội dung quản lý chất thải vào vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa - Đảm bảo thực nghiêm túc quy định khuyến khích, tạo điều kiện cho thành phần kinh tế tham gia vào hoạt động thu gom, vận chuyển xử lý CTRTT 3.2.5 Mở rộng nâng cao hiệu hợp tác quốc tế quản lý chất thải Bảo vệ mơi trường nói chung quản lý chất thải nói riêng toàn thể cộng đồng giới coi vấn đề mang tính tồn cầu Những quan tâm chất thải khơng bó hẹp phạm vi quốc gia mà liên đới tác động từ quốc gia đến quốc gia khác Nhận thức rõ tầm quan trọng hợp tác quốc tế lĩnh vực bảo vệ môi trường quản lý chất thải, Đảng Nhà nước có nỗ lực việc hòa nhập hoạt động quản lý chất thải nước với hoạt động quản lý chất thải chung giới khu vực theo nhiều hình thức hợp tác đa phương, song phương, hợp tác khu vực hợp tác toàn cầu Bằng việc tham gia thực công ước quốc tế bảo vệ môi trường quản lý chất thải Các kết đạt việc tham gia thực công ước quốc tế bảo vệ môi trường góp phần thúc đẩy nhanh hội nhập Việt Nam vào cộng đồng quốc tế Vì vậy, cần phải mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế để học hỏi kinh nghiệm, tranh thủ tối đa nguồn hỗ trợ tài chính, kỹ thuật từ nước, tổ chức quốc tế cá nhân cho cơng tác quản lý chất thải nói chung quản lý chất thải rắn thơng thường nói riêng 85 Như vậy, sở đánh giá khó khăn tồn thực tế công tác quản lý chất thải rắn thông thường năm gần đây, đề xuất lên số giải pháp nhằm vào vấn đề có tính cấp thiết liên quan đến chất thải rắn thông thường kể Tuy giải pháp có thiếu sót, song góp phần nhỏ bé nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật chế thực pháp luật quản lý chất thải rắn thông thường giai đoạn 86 KẾT LUẬN Chất thải tồn tất yếu trình tồn tại, phát triển xã hội loài người Thế nhưng, giai đoạn chất thải ngày ảnh hưởng nghiêm trọng đến mục tiêu phát triển bền vững Đặc biệt chất thải rắn thông thường sản sinh từ chủ thể, hoạt động nơi, lúc ảnh hưởng lớn đến môi trường sức khoẻ người Vì quản lý chất thải rắn thông thường trở thành vấn đề thiết cần giải Xuất phát từ việc nghiên cứu tình hình chất thải rắn thơng thường, thực tiễn quản lý thực trạng pháp luật chất thải rắn thông thường, xin rút kết luận chủ yếu sau: Thứ nhất: Chất thải rắn thông thường chất thể rắn, thải từ trình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt hoạt động khác người chất thải nguy hại Như loại chất thải nào, chất thải rắn thơng thường có tác động xấu đến môi trường, sức khỏe người phát triển xã hội Tuy nhiên, chất thải rắn thơng thường trở lên có giá trị tùy thuộc vào khả quản lý thái độ cộng đồng Thứ hai: Chất thải rắn thông thường nước ta vấn đề mơi trường nóng bỏng xúc nay, đặc biệt đô thị lớn khu công nghiệp Thứ ba: Quản lý chất thải rắn thơng thường hoạt động kiểm sốt chất thải rắn thơng thường suốt q trình từ chất thải phát sinh đến xử lý, tiêu huỷ cuối Hoạt động gồm nội dung chủ yếu phân loại, thu gom, vận chuyển, tái sử dụng, tái chế, tiêu hủy… hoạt động khác liên quan đến chất thải rắn thông thường Thứ tư: Việc quản lý chất thải rắn thông thường nước ta điều chỉnh chủ yếu Luật Bảo vệ môi trường năm 2005, Nghị định số 59/2007/NĐ-CP Về quản lý chất thải rắn số văn khác Các văn bước đầu tạo sở pháp lý cho hoạt động quản lý chất thải nói chung chất thải rắn thơng thường nói riêng Tuy nhiên, văn pháp 87 luật kể cịn thiếu sót, bất cập chương Luận văn Thứ năm: Việt Nam phải đối mặt với khó khăn q trình thực pháp luật quản lý chất thải rắn thơng thường, cần phải có số giải pháp để tăng cường lực quản lý chất thải rắn thông thường, giải pháp là: - Giải pháp hồn thiện pháp luật quản lý chất thải rắn thông thường: cách sửa đổi số nội dung bất cập quy định pháp luật; xác định quy chuẩn cần thiết cho hoạt động quản lý chất thải; soạn thảo ban hành Luật Tái chế chất thải, Luật Thuế Bảo vệ mơi trường để đảm bảo tính khả thi, tính hiệu hoạt động quản lý chất thải rắn thơng thường - Giải pháp hồn thiện chế thực pháp luật quản lý chất thải rắn thông thường tăng cường tổ chức thực quy định pháp luật quản lý chất thải rắn thông thường; đầu tư thỏa đáng cho công tác quản lý chất thải rắn thông thường; củng cố máy quản lý; thúc đẩy nhanh công tác xã hội hóa khơng ngừng nâng cao hiệu quan hệ hợp tác quốc tế bảo vệ môi trường, có hợp tác quản lý chất thải 88 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO I Các văn pháp luật Hiến pháp năm 1980 Hiến pháp năm 1992 Luật Bảo vệ môi trường ngày 27/12/1993 Bộ luật số 33/2005/QH ngày 14/6/2005 Quốc hội dân Luật số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc hội bảo vệ môi trường Nghị định số 175/CP ngày 18/10/1994 Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 1993 Nghị định số 41/2005/NĐ-CP ngày 25/3/2005 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Thanh tra Nghị định số 65/2006/NĐ-CP ngày 23/6/2005 Chính phủ ban hành Quy định tổ chức hoạt động Thanh tra Tài nguyên Môi trường Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành số điều Luật Bảo vệ môi trường 10 Nghị định số 81/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 Chính phủ Về xử phạt vi phạm hành lĩnh vực bảo vệ môi trường 11 Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09/4 /2007 Chính phủ quản lý chất thải rắn 12 Nghị định 81/2007/NĐ-CP ngày 23/5/007 Chính phủ quy định tổ chức, phận chuyên môn bảo vệ môi trường quan nhà nước doanh nghiệp nhà nước 13 Nghị định số 174/2007/NĐ-CP ngày 29/11/ 2007 Chính phủ phí bảo vệ mơi trường chất thải rắn 14 Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 Chính phủ sửa đổi số điều Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 quy 89 định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Bảo vệ môi trường 15 Quyết định 152/1999/QĐ-TTg ngày 10/7/1999 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt Chiến lược quản lý chất thải rắn đô thị khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2020 16 Quyết định 64/2003/QĐ-TTg ngày 22/4/2003 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt Kế hoạch xử lý triệt để sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng 17 Quyết định 256/2003/QĐ-TTg ngày 02/12/2003 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt Chiến lược bỏa vệ môi trường quốc gia quốc gia đến năm 2010 định hướng đến năm 2020 18 Quyết định 35/2003/QĐ-TTg ngày 03/3/2008 Thủ tướng Chính phủ tổ chức hoạt động Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam 19 Chỉ thị số 199/TTg ngày 3/4/1997 Thủ tướng Chính phủ biện pháp cấp bách công tác quản lý chất thải rắn đô thị khu công nghiệp 20 Chỉ thị số 23/2005/CT-TTg ngày 21/6/2005 Thủ tướng Chính phủ đẩy mạnh công tác quản lý chất thải rắn đô thị khu công nghiệp 21 Chỉ thị số 17/2008/CT-TTg ngày 5/6/2008 Thủ tướng Chính phủ số giải pháp đẩy mạnh công tác xử lý triệt để sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng 22 Thông tư số 1590/1997/TTLT- BKHCN&MT ngày 17/10/1997 Bộ Khoa học, Công nghệ Môi trường hướng dẫn thi hành Chỉ thị số 199/TTg ngày 3/4/1997 Thủ tướng Chính phủ biện pháp cấp bách cơng tác quản lý chất thải rắn đô thị khu công nghiệp 23 Thông tư số 13/2007/TT-BXD ngày 31/12/2007 Bộ Xây dựng hướng dẫn số điều Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09/4/ 2007 quản lý chất thải rắn 90 24 Thông tư số 39/2008/TT-BTC ngày 19/5/2008 Bộ Tài hướng dẫn thi hành Nghị định số 174/2007/NĐ-CP phí bảo vệ mơi trường chất thải rắn 25 Quyết định 23/2006/QĐ-BTNMT ngày 26/12/2006 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường ban hành Danh mục chất thải rắn nguy hại II Các tài liệu tham khảo Bộ Tài nguyên Môi trường, Báo cáo diễn biến môi trường Việt Nam năm 2004 : Chất thải rắn Bộ Tài nguyên mơi trường, Báo cáo trạng mơi trường tồn quốc : phần tổng quan năm 2005 Nguyễn Quốc Công, Giảm thiểu chất thải, phân loại, thu gom xử lý chất thải rắn từ nguồng phát sinh, (2005), Nxb Khoa học Kỹ thuật Đặng Kim Chi, Tái chế chất thải ô nhiễm làng nghề tái chế Việt Nam; Nxb Khoa học Kỹ thuật (2005) N D (2008), Quyết định xử phạt quan hữu quan phù hợp,Tạp chí Mơi trường 1/2008 Nguyễn Thu Hương (2003), Những quy định pháp luật môi trường đô thị, Nxb Lao động, Hà Nội Nguyễn Đức Khiển (2003), Quản lý chất thải nguy hại, Nxb Xây dựng, Hà Nội Đặng Văn Lợi, Công nghệ xử lý chất thải rắn đô thị Việt Nam, tạp chí Bảo vệ mơi trường tháng 3/2007 Trần Quang Ninh (2004) Tổng luận Công nghệ Xử lý Chất thải rắn số nước Việt Nam, Trung tâm Thông tin Khoa học Công nghệ Quốc gia giới thiệu 10 Nguyễn Danh Sơn (2005), Kinh tế quản lý chất thải Việt namNxb Khoa học Kỹ thuật 11 Nguyễn Danh Sơn (2005), Sử dụng chất thải tình phát triển kinh tế Việt Nam, Hội nghị Môi trường toàn quốc 2005 91 12 Sở Tài nguyên MT tỉnh Bà Rịa- Vũng Tầu (2005), Báo cáo chất thải rắn địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tầu năm 2005 dự báo đến năm 2010 13 Nguyễn Văn Phương (2003), Chất thải quy định quản lý chất thải, tạp chí Luật học số 4/2003 14 Nguyễn Văn Phương (2006), Một số vấn đề khái niệm chất thải, tạp chí Luật học số 10/2006 15 Nguyễn Phú Trọng (2008), Bảo vệ môi trường gắn với phát triển bền vững nhiệm vụ trọng tâm thời kỳ cơng nghiệp hóa đại hóa đất nước, Bài phát biểu Hội nghị Mơi trường tịan quốc 1998, Kỷ yếu Hội nghị 16 Trường Đại học Luật Hà Nội (2006), Giáo trình Luật môi trường, Nxb Công an nhân dân năm, Hà Nội 17 Tổng cục Thống kê (2007), Niên giám thống kê 2007, Nxb Thống kê, Hà Nội III Tài liệu trang thông tin điện tử 18 Thuận An, Đừng để Việt Nam trở thành bãi rác http://www.vnexpress.net/GL/Khoa-hoc/2004/11/3B9D8E27/ 19 Quỳnh Anh, Xử lý rác thải công nghệ vi sinh: Giải pháp tối ưu cho môi trường, http://www.hanoimoi.com.vn/vn/48/121407 20 Liên Châu, Quản lý khó … hành hấp dẫn, http://vietbao.vn/Xa-hoi/Kho-quan-ly-vi-la-mon-hang-hapdan/45253591/157/ 21 Thế Dũng, Ra quân xử lý ô nhiễm sơng Thị Vải http://www.nhadattphcm.gov.vn/dknd/forum/topic.asp?TOPIC_ID=501 22 Thái Hà, Tìm hướng xử lý chất thải rắn đô thị công nghiệp, http://www.laodong.com.vn/Home/moitruong/tinmoitruong/2008/5/906 86 92 23 Ngọc Hậu, xử lý rác TPHCM “hồi hộp ngày” http://www.thanhnien.com.vn/News/PrintView.aspx?ID=206116 24 Lan Hương, Vẫn nhức nhối chất thải y tế, http://vietbao.vn/Suckhoe/Van-nhuc-nhoi-ve-chat-thai-y-te/30202837/248/ www.nea.gov.vn 25.10.2007 25 Thanh Lê, Túi ni lông: Xài hại mười, http://www.tgvn.com.vn/printContent.aspx?ID=1559 26 Ngọc Hậu, Xử lý rác TPHCM: Hồi hộp ngày http://vietbao.vn/Xa-hoi/Xu-ly-rac-o-TP-HCM-Hoi-hop-tungngay/45251794/157/ =26 27 Mạnh Hùng (19.3.2007) Dự án 3R phân loại rác thải để tái chế, www.kinhtenongthon.com.vn 28 Ngọc Huyền, Thiếu ngân sách xử lý vấn đề môi trường, http://vietnamnet.vn/khoahoc/2008/06/790830/ 29 Ngọc Huyền, Nặng mục tiêu kinh tế, coi nhẹ bảo vệ môi trường, http://vietnamnet.vn/khoahoc/2008/03/775051/ 30 Đức Thắng, Ngọc thắng Nhật quang, Một số kiến nghị Quy hoạch hệ thống nhà máy xử lý rác, http://203.162.12.202/thongtinmt/noidung/nd_18_03_07.htm http://tintuconline.com.vn/vn/print/xahoi/205058/= 47 31 Trương Tâm Thư, Quảng Nam: Môi trường bị thả nổi, www.laodong.com.vn 13.03 2008 32 Nguyễn Tùng, Xử lý triệt để sở gây ô nhiễm môi trường: Vẫn nương nhẹ ? http://www.kinhtenongthon.com.vn/Story/khoahoccn/KhoahocCongng hemoitruong/2006/12/1292.html ... thiện pháp luật giải pháp hoàn thiện chế thực pháp luật quản lý chất thải rắn thông thường 12 CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHẤT THẢI RẮN THÔNG THƯỜNG VÀ PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN THÔNG THƯỜNG... giảm thiểu xử lý chất thải rắn thông thường Từ khái niệm pháp luật quản lý chất thải khái niệm quản lý chất thải rắn thơng thường, suy khái niệm Pháp luật quản lý chất thải rắn thông thường hệ thống... PHÁP LUẬT VÀ THỰC TRẠNG THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN THÔNG THƯỜNG 2.1 Thực trạng pháp luật quản lý chất thải rắn thơng thường Như phân tích trên, pháp luật quản lý chất thải rắn
- Xem thêm -

Xem thêm: Pháp luật về quản lý chất thải rắn thông thường ở việt nam , Pháp luật về quản lý chất thải rắn thông thường ở việt nam