0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (189 trang)

Kiểm định sự khác biệt trung bình giữa các nhóm nhân khẩu học

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH NỘI ĐỊA CỦA VIETNAM AIRLINES – KHẢO SÁT TRONG THỜI KỲ COVID 19 (Trang 74 -76 )

Nhằm kiểm định sự khác biệt trung bình, tác giả sử dụng kiểm định Independent – Samples T- Test đối với biến định tính có 2 giá trị và one-way ANOVA đối với biến định tính có từ 3 giá trị trở lên với căn cứ giá trị Sig.

• Kiểm định Independent-Samples T-test:

Nếu giá trị Sig, trong kiểm định Levene <0,05 thì phương sai giữa 2 giá trị là khác nhau, ta sử dụng kết quả kiểm định T-test ở hàng Equal variance not assumed. Với giá trị sig. T-Test <0,05, có thể kết luận có sự khác biệt và ngược lại, nếu sig.T – test ≥ 0,05, không có sự khác biệt.

Nếu giá trị Sig. trong kiểm định Levene ≥ 0.05 thì phương sai giữa 2 giá trị không khác nhau, ta sử dụng kết quả kiểm định T-Test ở hàng Equal variance assumed. Giá trị sig T-Test < 0.05 có thể kết luận có sự khác biệt và ngược lại, nếu sig T-Test ≥ 0.05 không có sự khác biệt.

• Kiểm định One-way ANOVA:

Nếu Sig. trong kiểm định ANOVA <0.05, chúng ta có kết luận có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về mức độ hài lòng.

Nếu Sig. trong kiểm định ANOVA ≥ 0.05, chúng ta có thể kết luận không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về mức độ hài lòng.

Tóm tắt chương 3:

Ở chương này, tác giả trình bày quy trình nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu. Tác giả đưa nghiên cứu định tính để xác định thang đo chính thức, hiệu chỉnh thang đo ban đầu từ các mô hình nghiên cứu trên cơ sở lý thuyết để đưa ra thang đo phù hợp và chính xác hơn với thực tiến đạt được. Thang đo định tính được xây dựng sau khi phỏng vấn nhóm và phỏng vấn tay đối với 10 thành viên là chuyên gia trong lĩnh vực hàng không và khách hàng thường xuyên

57

bay với mức thẻ ưu tiên cao Platinum của Vietnamairlines trong giai đoạn Covid-19. Kế đến, tác giả đưa ra các mô hình nghiên cứu định lượng đã áp dụng thông qua SPSS 26.

58

CHƯƠNG 4

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH NỘI ĐỊA CỦA VIETNAM AIRLINES – KHẢO SÁT TRONG THỜI KỲ COVID 19 (Trang 74 -76 )

×