0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (189 trang)

Phân loại mẫu theo nghề nghiệp của hành khách

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH NỘI ĐỊA CỦA VIETNAM AIRLINES – KHẢO SÁT TRONG THỜI KỲ COVID 19 (Trang 78 -79 )

Qua phân tích về nghề nghiệp của hành khách, có thể nhận thấy được hành khách sử dụng dịch vụ vận chuyển nội địa trong giai đoạn Covid này của Vietnamairlines đến phần lớn từ ngành thương mại, dịch vụ & công chức cơ quan nhà nước chiếm lần lượt 33,9% và 29,5%. Tiếp theo là các hành khách thuộc ngành sản xuất và xây dựng chiếm 21%, học sinh sinh viên chiếm 13,8% và cuối cùng là nội trợ, nghỉ hưu chiếm thấp nhất 1,9%. Có thể thấy số lượng khách thương mại dịch vụ chiếm phần lớn, tiếp theo đó khách là các bộ ban ngành, cơ quan chức năng thuộc khối nhà nước, thực hiện chuyến bay. Lý do là Vietnam Airlines là hãng hàng không quốc gia mang trách nhiệm chính phục vụ đại biểu quốc hội đi họp đại hội khóa XIII và các cuộc triệu tập đại hội Đảng toàn quốc. Theo phân tích thì số lượng khách thương mại dịch vụ, cơ quan công chức nhà nước, sản xuất và xây dựng phần lớn thuộc đối tượng lãnh đạo và quản lý cấp cao. Điều này cũng ảnh hưởng đến việc chăm sóc kỹ lưỡng và mức độ hài lòng của hành khách. Những khách thuộc đối tượng này rất quan trọng về vấn đề thời gian bay, lịch bay và độ tin cậy của lịch bay cũng như họ quan tâm đến chính sách hành lý phải thuận tiện vì thường mang nhiều hành lý.

Bảng 4.3: Thống kê mẫu theo nghề nghiệp

Nghề Nghiệp

61

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid Thương mại dịch vụ 108 33.9 33.9 33.9

Cơ quan công chức nhà nước 94 29.5 29.5 63.3

Sản xuất và xây dựng 67 21.0 21.0 84.3

Học sinh sinh viên 44 13.8 13.8 98.1

Nội trợ, nghỉ hưu 6 1.9 1.9 100.0

Total 319 100.0 100.0

Nguồn: Kết quả xử lý SPSS

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH NỘI ĐỊA CỦA VIETNAM AIRLINES – KHẢO SÁT TRONG THỜI KỲ COVID 19 (Trang 78 -79 )

×