0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (180 trang)

xuất hướng nghiên cứu tiếp theo

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH SỬ DỤNG ỨNG DỤNG GIAO ĐỒ ĂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM KHẢO SÁT TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Trang 114 -180 )

Dựa vào những điểm hạn chế của đề tài, tác giả xin đề xuất một số hướng nghiên cứu cho đề tài:

Thứ nhất, mở rộng phạm vi nghiên cứu ở nhiều tỉnh, thành phố trên Việt Nam hơn để mở rộng kích thước mẫu nhằm tăng tính đại diện cho mẫu.

Thứ hai, nên phỏng vấn sâu kết hợp giứa các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giao đồ ăn trực tuyến và người tiêu dùng để có thể so sánh đối chiếu quan điểm từ hai bên nhằm tìm ra các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ.

Thứ ba, nghiên cứu thêm các yếu tố có khả năng ảnh hưởng đến ý định sử dụng ứng dụng giao đồ ăn như sự tin tưởng, kinh nghiệm sử dụng ứng dụng trước đó, nhận thức rủi ro với đặt đồ ăn trực tuyến, …

Sơ kết Chương 5

Ở chương 5, tác giả đã đưa ra kết luận về kết quả nghiên cứu, đồng thời giới thiệu cơ hội và thách thức của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vựa giao đồ ăn. Dựa trên kết quả nghiên cứu, tác giả tiến hành để xuất một số giải pháp cho doanh nghiệp và kiến nghị cho chính phủ để nâng cao chất lượng của các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng ứng giao đồ ăn của người tiêu dùng. Cuối cùng tác giả đưa ra những điểm hạn chế của đề tài cũng như đề xuất hướng nghiên cứu mới cho đề tài.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu Tiếng Việt

1. Appota, Báo cáo Thị trường ứng dụng di động 2021, năm 2021, tại địa chỉ: https://news.appotapay.com/bao-cao-ung-dung-di-dong-2021-tai-viet-nam-253/, truy cập ngày 10/09/2021.

2. Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Sách trắng thương mại điện tử năm 2021, năm 2021, tại địa chỉ: https://trungtamwto.vn/file/20973/bao-cao-tmdt- 2021-v6-pdf.pdf, truy cập ngày 10/09/2021.

3. Đàm Thị Phương Thảo & Lê Triệu Tuấn, Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng ứng dụng đặt đồ ăn trực tuyến NOW FOOD tại tỉnh Thái Nguyên, Tạp chí Kinh tế & Quản trị kinh doanh, số 16/2021.

4. FitchSolutions, Vietnam Consumer & Retail Report Q4 2021, năm 2021, tại địa chỉ: https://store.fitchsolutions.com/all-products/vietnam-consumer-retail-report, truy cập ngày 05/09/2021.

5. Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc, Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS, NXB Thống Kê, Hà Nội 2005.

6. Nguyễn Công Khanh, Đánh giá và Đo lường trong Khoa học xã hội, NXB Chính trị, TP.HCM 2004.

7. Nguyễn Đình Thọ & Nguyễn Thị Mai Trang, Nghiên cứu thị trường, NXB ĐH Quốc gia TPHCM, TP.HCM 2017.

8. Nguyễn Đình Thọ, Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học trong Kinh Doanh, thiết kế và thực hiện, NXB Lao Động Xã Hội, Hà Nội 2011.

9. Nguyễn Huy Tuân & Mai Thị Hồng Nhung, Nhân tố ảnh hưởng đến hành vi mua thức ăn nhanh qua Internet của người tiêu dùng tại TP. Đà Nẵng, Tạp chí Tài chính, số 2/2019.

10.Phạm Thị Hoàng Dung, Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi mua món ăn qua mạng của khách hàng tại thành phố Đà Nẵng trong đại dịch Covid-19,

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Duy Tân, tập 3 số 46/2021, tr. 89 – tr. 96.

11.Phan Duy, Factors affecting intention to use online food delivery (OFD) apps of the millennials in Ho Chi Minh city - A case of Grabfood, Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh, Trường Đại học Quốc Tế - Đại học Quốc gia, TP.HCM năm 2019.

12.Q&Me, Food delivery demand increase after Covid-19, năm 2020, Asia Plus Inc, tại địa chỉ: https://qandme.net/en/report/food-delivey-demand-increase- after-covid-19.html, truy cập ngày 02/09/2021.

13.Q&Me, Vietnam mobile app popularity 2019, năm 2020, Asia Plus Inc, tại địa chỉ: https://oscartranads.com/wp-content/uploads/2019/09/vietnam-mobile-app- trend-2019.pdf, truy cập ngày 02/09/2021.

14.Reputa, Food Delivery Market Report 2020, năm 2020, Viettel, tại địa chỉ: https://apidn.reputa.vn/blog/upload/files/b16c2ad7-510d-46bf-9ef0-

4e9324a4446e.pdf, truy cập ngày 05/09/2021.

15.Statista, eServices Report - Online food delivery, năm 2021, tại địa chỉ: https://www.statista.com/outlook/dmo/eservices/online-food-delivery/vietnam, truy cập ngày 01/09/2021.

16.Vietdata, Cuộc đua cạnh tranh giành thị phần trên các ứng dụng giao hàng trực tuyến và người đầu tiên về đích?, năm 2021, tại địa chỉ: https://www.vietdata.vn/cuoc-dua-canh-tranh-gianh-thi-phan-tren-cac-ung- dung-giao-hang-truc-tuyen-va-nguoi-dau-tien-ve-dich-62982172, truy cập ngày 02/09/2021.

17.Trần Thị Bảo Yến & Lê Thị Giang, Nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng thức ăn nhanh qua internet tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tạp chí Nghiên cứu Tài chính - Marketing, tập 62 số 2/2021, tr. 31 – tr. 44.

Tài liệu Tiếng Anh

1. Abbas, Sayyed Khawar and Hassan, Hafiz Ali and Asif, Jawad and Ahmed, Bilal and hassan, fahad and Haider, Syed Salman, Integration of TTF, UTAUT, and ITM for Mobile Banking Adoption, International Journal of Advanced Engineering, Management and Science (IJAEMS), Vol. 4, No. 5/2018, pp.55- 72.

2. Ajzen, I., The theory of planned behavior, Organizational Behavior and Human Decision Processes, Vol. 50/1991, pp. 179-211.

3. Alagoz, Serhat Murat; Hekimoglu, Haluk, A Study on Tam: Analysis of Customer Attitudes in Online Food Ordering System, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol. 62/2012, pp. 1138–1143.

4. Alam, S. S., & Rashid, M., Intention to use renewable energy: Mediating role of attitude, Energy Research Journal, Vol. 3, No. 2/2012, pp. 37-44.

5. Albert L. Lederer; Donna J. Maupin; Mark P. Sena; Youlong Zhuang, The technology acceptance model and the World Wide Web, Management Science, Vol. 29, No. 3/2000, pp. 269–282.

6. B Bregashtian, SE Christian Herdinata, The Effect of Perceived Ease of Use, Usefulness and Risk on Intention to Use the Go-Food Application in Surabaya and Sidoarjo, International Conference on Entrepreneurship (ICOEN), KnE Social Sciences, Indonesia 2021, pp. 169-183.

7. Berlian Maulidya Izzati, Analysis of customer behavior in mobile food ordering application using UTAUT model (case study: GoFood application), International Journal of Innovation in Enterprise System, Vo. 04, No. 01/2020, pp. 23-34.

8. Boonchai Kijsanayotin; Supasit Pannarunothai; Stuart M. Speedie, Factors influencing health information technology adoption in Thailand's community health centers: Applying the UTAUT model, International Journal of Medical Informatics, Vol. 78, No. 6/2009, pp. 404–416.

9. Carlsson, C., Carlsson, J., Hyvonen, K., Puhakainen, J., & Walden, P., Adoption of mobile devices/services – searching for answers with the UTAUT, Proceeding of the 39th Hawaii International Conference on System Sciences, System Sciences, Vol. 6/2006, pp. 1-10.

10.Chai, L. T., & Yat, D. N. C., Online Food Delivery Services: Making Food Delivery the New Normal, Journal of Marketing Advances and Practices, Vol. 1, No. 1/2019, pp. 62-77.

11.Chen, Han-Shen; Liang, Chia-Hsing; Liao, Shu-Yi; Kuo, Hung-Yu, Consumer Attitudes and Purchase Intentions toward Food Delivery Platform Services, Sustainability, Vol. 12, No. 23/2020, pp. 10177–10195.

12.Cho, Meehee; Bonn, Mark A.; Li, Jun (Justin), Differences in perceptions about food delivery apps between single-person and multi-person households,

International Journal of Hospitality Management, Vol. 77/2019, pp. 108-116. 13.Cho, Y. C., & Sagynov, E., Exploring factors that affect usefulness, ease of use,

trust, and purchase intention in the online environment, International Journal of Management & Information Systems (IJMIS), Vol. 19, No. 1/2015, pp. 21-35. 14.Chong, A.Y.L., Chan, F.T., &Ooi, K.B., Predicting consumer decisions to adopt

mobile commerce: Crosscountry empirical examination between China and Malaysia, Decision Support Systems, Vol. 53, No.1/2012, pp. 34–43.

15.Das, J., Consumer’s perception towards online food ordering and delivery services: an empirical study, Journal of Management, Vol. 5, No. 5/2018, pp. 155-163.

16.Davis, F. D., Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology, MIS Quarterly, Vol. 13, No. 3/1989, pp. 313-340.

17.Davis, F., P.Bagozzi, R., & R.Warshaw, P., User acceptance of computer technology: A comparison of two theoretical models, Management Science, Vol. 35, No.8/1989, pp. 982-1003.

18.Dsr Chetan Panse, A Sharma, N Dorji, Understanding consumer behaviour towards utilization of online food delivery platforms, Journal of Theoretical and Applied Information Technology, Vol. 97, No. 16/2019, pp. 4353-4365.

19.Elango, Dinesh; Dowpiset, Kitikorn; Chantawaranurak, Jirachaya, A Study on Factors Impacting Consumers' Intention to Use On-demand Food Delivery Applications in Bangkok, Thailand, SSRN Electronic Journal, No.3/2018, pp 370-387.

20.Emad Abu-Shanab, J. Michael Pearson & Andrew Setterstrom, Internet Banking and Customers’ Acceptance in Jordan: The Unified Model’s Perspective, Communications of the Association for Information Systems, Vol. 26, No.1/2010, pp. 493-525.

21.Garver, M.S. and Mentzer, J.T., Logistics research methods: employing structural equationmodeling to test for construct validity, Journal of Business Logistics, Vol. 20, No. 1/1999, pp. 33-57.

22.Grunert, K.G. and Ramus, K., Consumers’ willingness to buy food through the internet: A review of the literature and a model for future research, British Food Journal, Vol. 107, No. 6/2005, pp. 381-403.

23.GT Prabowo, A Nugroho, Factors that influence the attitude and behavioral intention of Indonesian users toward online food delivery service by the Go- Food application, Advances in Economics, Business and Managemnet Research, Vol. 72/2019, pp. 204-210.

24.Gunden, N., Morosan, C., & DeFranco, A., Consumers’ intentions to use online food delivery systems in the USA, International Journal of Contemporary Hospitality Management, Vol. 32, No. 3/2020, pp. 1325-1345.

25.Gupta, Vikas; Duggal, Shelley, How the consumer’s attitude and behavioural intentions are influenced: A case of online food delivery applications in India, International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research, Vol. 15, No.1/2020, pp. 77-93.

26.H.S. Sethu & Bhavya Saini, Customer Perception and Satisfaction on Ordering Food via Internet, a Case on Foodzoned.Com, in Manipal, Proceedings of the Seventh Asia-Pacific Conference, Global Business, Economics, Finance and Social Sciences, Kuala Lumpur 2016, pp. 15-17.

27.Hair J.F., Tatham R.L., Anderson R.E. and Black W., Multivariate Data Analysis, 5th Edition, Prentice-Hall, Inc., New Jersey 1998.

28.Huynh Thi Cam Ly and Tran Thi Bach Yen, Factors affect consumers’ decision on food consumption via mobile applications: An empirical case of GrabFood Delivery App, Industry and Trade Magazine, No.10/2020, pp. 289-296.

29.Jabnoun, N., and Hassan Al-Tamimi, H. A., Measuring perceived service quality at UAE commercial banks, International Journal of Quality & Reliability Management, Vol. 20, No. 4/2003, pp. 458-472.

30.Kallioja, M., Louho, R. and Oittinen, P., Factors Affecting the Use of Hybrid Media Applications, Graphic Arts in Finland, No. 35/2006, pp. 11-21.

31.Kedah, Z., Ismail, Y., Haque, A.A. and Ahmed, S., Key success factors of online food ordering services: an empirical study, Malaysian Management Review, Vol. 50, No. 2/2015, pp. 19-36.

32.Kelman, H. C., Compliance, identification, and internalization three processes of attitude change, Journal of Conflict Resolution, Vol. 2, No. 1/1958, pp. 51– 60.

33.Kim Dang, Anh; Xuan Tran, Bach; Tat Nguyen, Cuong; Thi Le, Huong; Thi Do, Hoa; Duc Nguyen, Hinh; Hoang Nguyen, Long; Huu Nguyen, Tu; Thi Mai, Hue; Dinh Tran, Tho; Ngo, Chau; Thi Minh Vu, Thuc; Latkin, Carl; Zhang, Melvyn; Ho, Roger, Consumer Preference and Attitude Regarding Online Food Products in Hanoi, Vietnam, International Journal of Environmental Research and Public Health, Vol. 15 No.5/2018, pp. 981.

34.Kimes, S. E., Customer perceptions of electronic food ordering, Cornell Hospitality Report, Vol. 11, No. 10/2011, pp. 6-15.

35.Krishna Kumari, V., A Impact of Customer Behavior Towards Online Food Services, International Journal of Recent Technology and Engineering, Vol. 8, No.1/2019, pp. 497-499.

36.Lee, Eun-Yong; Lee, Soo-Bum; Jeon, Yu Jung Jennifer, Factors influencing the behavioral intention to use food delivery apps, Social Behavior and Personality: an international journal, Vol. 45, No. 9/2017, pp. 1461–1473.

37.Luarn, P. & Lin, H.H, Toward an understanding of the behavioral intention to use mobile banking, Computers in Human Behavior, No. 21/2005, pp. 873–891. 38.M Muhamad, MA Rudi Hartono, MIF Azizi, A Study Of Consumer's Perception

Towards Online Food Delivery Apps, International Journal Entrepreneurship, Organization and Business, Vol. 2, No. 3/2020, pp.01-13.

39.Martin Fishbein & Icek Ajzen, Belief, Attitude, Intention and Behavior: An Introduction to Theory and Research, Addison-Wesley Publishing Company, Boston 1975.

40.Mensah, Isaac Kofi, Factors Influencing International Students Behavioral Intention to Order Online Food Delivery Services, International Journal of Strategic Information Technology and Applications, Vol. 10, No. 1 /2019, pp. 23–39.

41.Morris C.H., Why Don't Men Ever Stop to Ask for Directions? Gender, Social Influence, and Their Role in Technology Acceptance and Usage Behavior, MIS Quarterly, Vol. 24, No. 1/2000, pp. 115–139.

42.Muangmee, C., Kot, S., Meekaewkunchorn, N., Kassakorn, N., & Khalid, B.,

Factors Determining the Behavioral Intention of Using Food Delivery Apps during COVID-19 Pandemics, Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research, Vol. 16, No. 5/2021, pp. 1297–1310.

43.Nabila Nastiti & Indira Rachmawati, Behavioral intention of consumer towards the existence of Go-Food, Jurnal Manajemen dan Bisnis: Performa, Vol.16, No. 2 September 2019, pp 1250-1267.

44.Neufeld, Derrick J; Dong, Linying; Higgins, Chris, Charismatic leadership and user acceptance of information technology, European Journal of Information Systems, Vol. 16, No. 4/2007, pp. 494–510.

45.Oded Nov; Chen Ye, Resistance to change and the adoption of digital libraries: An integrative model, Journal of the American Society for Information Science and Technology, Vol. 60, No. 8/2009, pp. 1702-1708.

46.Okumus, Bendegul; Bilgihan, Anil, Proposing a model to test smartphone users' intention to use smart applications when ordering food in restaurants, Journal of Hospitality and Tourism Technology, Vol. 5, No. 1/2014, pp. 31–49.

47.Ollila Sari, Consumers’ attitudes towards food prices, Master’s Thesis of the Faculty of Agriculture and Forestry, University of Helsinki, Helsinki 2011. 48.Pavon, Fernando; Brown, Irwin, Factors influencing the adoption of the World

Wide Web for job-seeking in South Africa, SA Journal of Information Management, Vol. 12, No. 1/2010, pp. 443-452.

49.Philip T. Kotler & Gary Armstrong, Principles of Marketing, 17th Global Edition, Prentice-Hall, New York 2017.

50.Pigatto, Gessuir; Machado, Joao Guilherme de Camargo Ferraz; Negreti, Amanda dos Santos; Machado, Lucas Miranda, Have you chosen your request? Analysis of online food delivery companies in Brazil, British Food Journal, Vol. 119, No. 3/2017, pp. 639–657.

51.Ray, A.; Dhir, A.; Bala, P.K.; Kaur, P., Why do people use food delivery apps (FDA)? A uses and gratification theory perspective, J. Retail. Consum. Serv., Vol. 51/2019, pp. 221–230.

52.Research and Markets, Online Food Delivery Services Global Market Report 2021: COVID-19 Growth and Change to 2030, năm 2021, The Business Research Company, tại địa chỉ: https://www.researchandmarkets.com/reports/5315009/online-food-delivery- services-global-market, truy cập ngày 01/09/2021.

53.Riggs, T., Everyday finance: Economics, personal money management, and entrepreneurship, Detroit, Michigan: Gale Cengage Learning, No. 2/2008, pp. 250-264.

54.Roh, M., & Park, K., Adoption of O2O food delivery services in South Korea: The moderating role of moral obligation in meal preparation, International Journal of Information Management, No. 47/2019, pp. 262-273.

55.Roh, M., & Park, K., Adoption of O2O food delivery services in South Korea: The moderating role of moral obligation in meal preparation, International Journal of Information Management, Vol. 47/2019, pp. 262-273

56.S Ren, SD Kwon, WS Cho , Online Food Delivery (OFD) services in Cambodia: A study of the factors influencing consumers' behavioral intentions

to use, IEEE

Access, No. 6/2020, pp. 61677-61685.

57.Serhat Murat Alagoz & Haluk Hekimoglu, A study on TAM: Analysis of customer attitudes in online food system, Procedia - Social and Behavioral Sciences. Vol. 62/2012, pp. 1138 – 1143.

58.Susan A. Brown and Viswanath Venkatesh, Model of Adoption of Technology in Households: A Baseline Model Test and Extension Incorporating Household Life Cycle, MIS Quarterly, Vol. 29, No. 3/2005, pp. 399–426.

59.Syed Shah Alam, Md. Yunus Ali, Mohd. Fauzi Mohd., An empirical study of Factors Affecting Electronic Commerce Adoption Among SMEs In Malaysia, Journal of Business Economics and Management, Vol. 12, No. 2/2011, pp. 375- 399.

60.Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S., Using Multivariate Statistics (3rd ed.), Harper Collins, New York 1996.

61.Tanja Lautiainen, Factors affecting consumers’ buying decision in the selection of a coffee brand, Bachelor’s Thesis, Saimaa University of Applied Sciences, Lappeenranta 2015.

62.Thao An Tran & Yen Vinh Thi Tran, 2019, An empirical analysis of the factor affecting consumers adoption of online food delivery in Vietnam, Conference Proceedings 2nd International Conference on Contemporary Issues in Economics, Management and Business, National Economics University Publishing House, pp. 1387.

63.Thompson, R. L., Higgins, C. A., & Howell, J. M., Personal computing: toward a conceptual model of utilization, MIS Quarterly, Vol. 15, No. 1/1991, pp. 124- 143.

64.Venkatesh Shankar; Alladi Venkatesh; Charles Hofacker; Prasad Naik, Mobile Marketing in the Retailing Environment: Current Insights and Future Research Avenues, Journal of Interactive Marketing, Vol. 24, No. 2/2010, pp. 111–120. 65.Venkatesh, V., G.Morris, M., B.Davis, G., & D.Davis, F., User Acceptance of

Information Technology: Toward a Unified View, MIS Quarterly, Vol. 27, No. 3/2003, pp. 425-478.

66.Venkatesh, V., Thong, J. Y., & Xu, X., Consumer acceptance and use of information technology: Extending the unified theory of acceptance and use of

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH SỬ DỤNG ỨNG DỤNG GIAO ĐỒ ĂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM KHẢO SÁT TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Trang 114 -180 )

×