0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (180 trang)

Quy trình nghiên cứu

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH SỬ DỤNG ỨNG DỤNG GIAO ĐỒ ĂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM KHẢO SÁT TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Trang 58 -59 )

Xác định nội dung nghiên cứu

Tổng quan lý thuyết

Xây dựng thang đó nháp

Nghiên cứu sơ bộ

Bảng hỏi chính thức

Phân tích dữ liệu, kiểm định thang đo

Kết quả và giải thích

Kết luận và kiến nghị

Thống kê mô tả

Phân tích Cronbach’s Alpha Phân tích nhân tố khám phá EFA Phân tích hệ số tương quan Phân tích mô hình hồi quy Kiểm định ANOVA

Đánh giá sơ bộ thang đo Mô hình nghiên cứu đề xuất

Nghiên cứu được tiến hành trong hai giai đoạn chính là nghiên cứu sơ bộ và nghiên cứu chính thức bằng phương pháp định lượng thông qua khảo sát trực tuyến bằng Google Form đến người dân sinh sống ở TP.HCM.

Nghiên cứu sơ bộ được tiến hành trong tháng 10 năm 2021. Mục tiêu của giai đoạn này là kiểm tra bảng hỏi sơ bộ. Tác giả thu thập dữ liệu với cỡ mẫu là 30, dữ liệu thu thập được làm sạch bằng phần mềm Microsoft Excel 2010, sau đó đưa vào phần mềm SPSS 20.0 để phân tích. Bước đầu tiên của của phân tích sơ bộ là kiểm tra hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha để xem xét độ tin cậy của thang đo và bước tiếp theo là đưa ra bảng hỏi chính thức.

Nghiên cứu chính thức được tiến hành trong tháng 11 năm 2021. Sau khi có bảng hỏi chính thức từ nghiên cứu sơ bộ, tác giả mở rộng việc khảo sát chính thức trên quy mô lớn hơn vỡi cỡ mẫu là 302. Mục đích của nghiên cứu chính thức là đánh giá lại các nhân tố trong mô hình đề xuất bằng các phương pháp phân tích hệ số Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá EFA, phân tích hệ số tương quan, phân tích mô hình hồi quy và kiểm định Anova. Tất cả các dữ liệu được xử lý bằng phần mềm SPSS 20.0. Quy trình cụ thể được thể hiện trong sơ đồ 3.1.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH SỬ DỤNG ỨNG DỤNG GIAO ĐỒ ĂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM KHẢO SÁT TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Trang 58 -59 )

×