0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (180 trang)

Kiểm định các giả thuyết nghiên cứu

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH SỬ DỤNG ỨNG DỤNG GIAO ĐỒ ĂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM KHẢO SÁT TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Trang 86 -88 )

Kiểm định giả thuyết H1: Kỳ vọng hiệu quả có ảnh hưởng tích cực đến ý định sử dụng ứng dụng giao đồ ăn của người tiêu dùng. Từ bảng 4.14, ta thấy hệ số beta của biến HQ là 0,252 lớn hơn 0 và sig = 0,000 (bé hơn 0,05). Như vậy với hệ số tin cậy là 95% ta có thể cho rằng yếu tố Kỳ vọng hiệu quả có ảnh hưởng tích cực đến ý định sử dụng ứng dụng giao đồ ăn. Hay nói cách khác, ta chấp nhận giả thuyết H1. Kết quả cho thấy, Kỳ vọng hiệu quả là yếu tố có ảnh hưởng lớn nhất đến ý định sử dụng ứng dụng giao đồ ăn. Nếu Kỳ vọng hiệu quả tăng thêm 1 đơn vị thì mức độ ý định sử dụng sẽ tăng bình quân lên 0,252 đơn vị trong điều kiện các yếu tố khác không đổi.

Kiểm định giả thuyết H2: Kỳ vọng nỗ lực có ảnh hưởng tích cực đến ý định sử dụng ứng dụng giao đồ ăn của người tiêu dùng. Từ bảng 4.14, ta thấy hệ số beta của biến NL là 0,212 lớn hơn 0 và sig = 0,000 (bé hơn 0,05). Như vậy với hệ số tin cậy là 95% ta có thể cho rằng yếu tố Kỳ vọng nỗ lực có ảnh hưởng tích cực đến ý định sử dụng ứng dụng giao đồ ăn. Hay nói cách khác, ta chấp nhận giả thuyết H2. Kết quả cho thấy, Kỳ vọng nỗ lực là yếu tố ảnh hưởng lớn thứ hai đến ý định sử dụng ứng dụng giao đồ ăn. Nếu Kỳ vọng nỗ lực tăng thêm 1 đơn vị thì mức độ ý định sử dụng sẽ tăng bình quân lên 0,212 đơn vị trong điều kiện các yếu tố khác không đổi.

Kiểm định giả thuyết H3: Ảnh hưởng xã hội có ảnh hưởng tích cực đến ý định sử dụng ứng dụng giao đồ ăn của người tiêu dùng. Từ bảng 4.14, ta thấy hệ số beta của biến XH là 0,107 lớn hơn 0 và sig = 0,030 (bé hơn 0,05). Như vậy với hệ số tin cậy là 95% ta có thể cho rằng yếu tố ảnh hưởng xã hội có ảnh hưởng tích cực đến ý định sử dụng ứng dụng giao đồ ăn. Hay nói cách khác, ta chấp nhận giả thuyết H3. Kết quả cho thấy, ảnh hưởng xã hội có ảnh hưởng nhỏ nhất đến ý định sử dụng ứng dụng giao đồ ăn. Nếu ảnh hưởng xã hội tăng thêm 1 đơn vị thì mức độ ý định sử dụng sẽ tăng bình quân lên 0,107 đơn vị trong điều kiện các yếu tố khác không đổi.

Kiểm định giả thuyết H4: Điều kiện thuận lợi có ảnh hưởng tích cực đến ý định sử dụng ứng dụng giao đồ ăn của người tiêu dùng. Từ bảng 4.14, ta thấy hệ số beta của biến TL là 0,195 lớn hơn 0 và sig = 0,000 (bé hơn 0,05). Như vậy với hệ số tin cậy là 95% ta có thể cho rằng yếu tố điều kiện thuận lợi có ảnh hưởng tích cực đến ý định sử dụng ứng dụng giao đồ ăn. Hay nói cách khác, ta chấp nhận giả thuyết H4. Kết quả cho thấy, điều kiện thuận lợi là yếu tố ảnh hưởng lớn thứ ba đến ý định sử dụng ứng dụng giao đồ ăn. Nếu điều kiện thuận lợi tăng thêm 1 đơn vị thì mức độ ý định sử dụng sẽ tăng bình quân lên 0,195 đơn vị trong điều kiện các yếu tố khác không đổi.

Kiểm định giả thuyết H5: Động lực thụ hưởng có ảnh hưởng tích cực đến ý định sử dụng ứng dụng giao đồ ăn của người tiêu dùng. Từ bảng 4.14, ta thấy hệ số beta của biến TH là 0,131 lớn hơn 0 và sig = 0,006 (bé hơn 0,05). Như vậy với hệ số tin cậy là 95% ta có thể cho rằng yếu tố động lực thụ hưởng có ảnh hưởng tích cực đến ý định sử dụng ứng dụng giao đồ ăn. Hay nói cách khác, ta chấp nhận giả thuyết H5. Nếu động lực thụ hưởng càng cao thì mức độ ý định sử dụng càng nhiều. Nếu động lực thụ hưởng tăng thêm 1 đơn vị thì mức độ ý định sử dụng sẽ tăng bình quân lên 0,131 đơn vị trong điều kiện các yếu tố khác không đổi.

Kiểm định giả thuyết H6: Giá trị giá cả có ảnh hưởng tích cực đến ý định sử dụng ứng dụng giao đồ ăn của người tiêu dùng. Từ bảng 4.14, ta thấy hệ số beta của biến GC là 0,168 lớn hơn 0 và sig = 0,001 (bé hơn 0,05). Như vậy với hệ số tin cậy là 95% ta có thể cho rằng yếu tố giá trị giá cả có ảnh hưởng tích cực đến ý định sử dụng ứng dụng giao đồ ăn. Hay nói cách khác, ta chấp nhận giả thuyết H6. Nếu giá trị giá cả càng cao thì mức độ ý định sử dụng càng nhiều. Nếu giá trị giá cả tăng thêm 1 đơn vị thì mức độ ý định sử dụng sẽ tăng bình quân lên 0,168 đơn vị trong điều kiện các yếu tố khác không đổi.

Bảng 4.16. Kết quả kiểm định giả thuyết nghiên cứu

Các giả thuyết Kết quả kiểm định

H1: Kỳ vọng hiệu quả ảnh hưởng tích cực đến ý định sử dụng ứng dụng giao đồ ăn của người tiêu dùng Việt Nam

Chấp nhận (ở mức ý nghĩa thống kê 5%) H2: Kỳ vọng nỗ lực ảnh hưởng tích cực đến ý định sử

dụng ứng dụng giao đồ ăn của người tiêu dùng Việt Nam

Chấp nhận (ở mức ý nghĩa thống kê 5%) H3: Ảnh hưởng xã hội ảnh hưởng tích cực đến ý định sử

dụng ứng dụng giao đồ ăn của người tiêu dùng Việt Nam

Chấp nhận (ở mức ý nghĩa thống kê 5%) H4: Điều kiện thuận lợi ảnh hưởng tích cực đến ý định sử

dụng ứng dụng giao đồ ăn của người tiêu dùng Việt Nam

Chấp nhận (ở mức ý nghĩa thống kê 5%) H5: Động lực thụ hưởng ảnh hưởng tích cực đến ý định sử

dụng ứng dụng giao đồ ăn của người tiêu dùng Việt Nam

Chấp nhận (ở mức ý nghĩa thống kê 5%) H6: Giá trị giá cả ảnh hưởng tích cực đến ý định sử dụng

ứng dụng giao đồ ăn của người tiêu dùng Việt Nam

Chấp nhận (ở mức ý nghĩa thống kê 5%)

Nguồn: Tác giả tổng hợp

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH SỬ DỤNG ỨNG DỤNG GIAO ĐỒ ĂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM KHẢO SÁT TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Trang 86 -88 )

×