0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (180 trang)

Phương pháp nghiên cứu

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH SỬ DỤNG ỨNG DỤNG GIAO ĐỒ ĂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM KHẢO SÁT TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Trang 27 -28 )

Luận văn sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau:

- Thứ nhất, phương pháp luận: Luận văn sử dụng kết hợp phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng.

Nghiên cứu định tính được thực hiện thông qua việc thu thập, tổng hợp và phân tích các nghiên cứu liên quan đến vấn đề mà tác giả đang nghiên cứu, qua đó, làm cơ sở để tiến hành nghiên cứu định lượng. Đồng thời, phỏng vấn nhóm với một số người tiêu dùng ở TP.HCM được tiến hành trước để kiểm tra mức độ phù hợp của bảng hỏi từ đó có sự điều chỉnh bảng hỏi hợp lí để tiến hành khảo sát sơ bộ. Kết quả khảo sát sơ bộ sẽ là cơ sở để chuẩn hóa các thang đo để tiến hành khảo sát chính thức người dùng sinh sống ở TP.HCM.

Nghiên cứu định lượng là cơ sở để tác giả kiểm định mô hình đề xuất và xác định các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng ứng dụng giao đồ ăn của người tiêu dùng Việt Nam. Trong phương pháp này, dữ liệu được sử dụng thông qua khảo sát trực tuyến qua Google Form, link khảo sát được gửi qua các trang mạng xã hội (Facebook, Instagram, …) và ứng dụng nhắn tin (Zalo, Viber, Kakaotalk).

- Thứ hai, phương pháp thu thập dữ liệu: nghiên cứu chủ yếu dựa trên dữ liệu sơ cấp thu thập từ khảo sát trực tuyến hai nhóm đối tượng là (1) những người chưa sử dụng ứng dụng và (2) những người đã từng sử dụng ứng dụng thông qua Google Form trong tháng 11 năm 2021. Một số dữ liệu thứ cấp khác được tổng hợp từ các báo cáo trong nước năm 2020-2021.

- Thứ ba, phương pháp xử lý và phân tích dữ liệu:

Phần mềm/công cụ xử lý dữ liệu: Dữ liệu thu thập được từ khảo sát được lọc sạch để loại bỏ những mẫu không đạt yêu cầu. Sau đó dữ liệu được đưa vào phần mềm SPSS 20 để xử lý và xuất ra kết quả nghiên cứu.

Phương pháp phân tích dữ liệu: Phương pháp thống kê mô tả được sử dụng để phân tích đặc điểm nhân khẩu học của người tham gia trả lời khảo sát. Các phân tích độ tin cậy của thang đo Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá EFA và phân tích hồi quy lần lượt được thực hiện để tìm ra các yếu tố có ảnh hưởng thực sự đến ý định sử dụng ứng dụng giao đồ ăn. Sau cùng, phương pháp kiểm định dữ liệu được tiến hành bằng kiểm định ANOVA để kiểm tra ảnh hưởng của các biến về đặc điểm của người tiêu dùng.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH SỬ DỤNG ỨNG DỤNG GIAO ĐỒ ĂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM KHẢO SÁT TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Trang 27 -28 )

×