0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (103 trang)

Nguyên nhân của hạn chế

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) QUẢN LÝ PHÍ VÀ LỆ PHÍ TẠI KHU DI TÍCH LỊCH SỬ ĐỀN HÙNG TỈNH PHÚ THỌ (Trang 87 -89 )

5. Bố cục của luận văn

3.4.3. Nguyên nhân của hạn chế

- Xây dựng kế hoạch thu - chi chưa phù hợp, nguồn chi lớn hơn thu do Khu di tích vừa sửa chữa và vừa xây dựng mới nên số thu chưa bù đắp được hết các khoản chi.

- Chính sách phí và lệ phí chậm được sửa đổi, bổ sung, điều này được cơ quan chức năng tranh luận nhiều, vì mức thu căn cứ vào tình hình phát triển kinh tế-xã hội chung của đất nước để quy định hạng mục thu cho những địa

điểm văn hóa tâm linh, mức thu tăng làm cho du khách cảm thấy không hài lòng.

- Bộ máy quản lý chưa đáp ứng được các yêu cầu về quản lý phí và lệ phí. Số lượng cán bộ làm hợp đồng còn lớn, bộ máy quản lý còn phụ thuộc vào HĐND và UBND tỉnh Phú Thọ, khả năng tự quyết và tự chủ về tài chính không có nên bị động hạng mục chi cho khu di tích.

- Một số cán bộ còn thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện thu phí và lệ phí. Việc thất thoát phí và lệ phí năm nào cũng xảy ra vì tính không đồng nhất lực lượng quản lý phí và lệ phí, đặc biệt phí và lệ phí về công đức, chi các hạng mục xây dựng mới còn thất thoát.

- Địa bàn quản lý rộng, không có hàng rào bảo bệ; dân cư sống xen kẽ, có nhiều tuyến đường ra vào khu di tích nên việc tổ chức thực hiện thu phí gặp nhiều khó khăn, phải bố trí nhiều nhân lực tham gia tổ chức thu. Vẫn còn có ý kiến trái chiều đặc biệt là thu phí tham quan di tích lịch sử

- Trong những năm vừa qua, Di tích lịch sử được Nhà nước tiếp tục đầu tư, mở rộng và xây dựng nhiều các công trình được bàn giao đưa vào sử dụng. Song do mức thu còn thấp và chưa được điều chỉnh, do vậy nguồn thu từ phí để chi trả cho các nhiệm vụ tại di tích đã được UBND tỉnh giao ngày càng không đáp ứng được.

- Đời sống nhân dân vẫn còn khó khăn, trình độ dân trí chưa phát triển đồng đều, nhận thức của một số người dân về công tác bảo vệ di tích chưa cao; chưa phát huy tính năng động của địa phương và cộng đồng trong bảo vệ và phát huy giá trị di tích.

Chương 4

CÁC GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ PHÍ VÀ LỆ PHÍ

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) QUẢN LÝ PHÍ VÀ LỆ PHÍ TẠI KHU DI TÍCH LỊCH SỬ ĐỀN HÙNG TỈNH PHÚ THỌ (Trang 87 -89 )

×