0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (117 trang)

Đánh giá kết quả thực hiện công việc

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ (Trang 71 -72 )

7. Bố cục dự kiến của luận văn:

2.3.5. Đánh giá kết quả thực hiện công việc

Dựa trên Quy chế phân phối tiền lương, Quy chế thi đua khen thưởng và Quy chế giảm trừ chất lượng của đơn vị, hàng tháng, các phòng ban và đội trực thuộc công ty tiến hành đánh giá chất lượng làm việc của các cá nhân. Đây sẽ là một căn cứ quan trọng để đánh giá thi đua vào cuối năm.

Hàng năm, vào tháng 12, công ty sẽ có hướng dẫn về việc xét thi đua khen thưởng cho năm trên cơ sở đăng ký danh hiệu thi đua từ đầu năm của cá nhân, tập thể trực thuộc. Việc xét thi đua được thực hiện từ đơn vị cấp dưới lên trên, cụ thể từ cấp tổ, ,đội đến phòng , ban, xí nghiệp .

Căn cứ vào kết quả xét thi đua từ các đơn vị trực thuộc, Hội đồng thi đua khen thưởng của công ty sẽ họp và quyết định kết quả thi đua năm cho các cá nhân, tập thể. Tuy nhiên, việc xét thi đua chủ yếu còn mang tính cảm tính, chưa định lượng được khối lượng, chất lượng...công việc đạt được. Vì vậy, công tác thi đua khen thưởng hàng năm chưa thật sự trở thành động lực thúc đ y tinh thần làm việc của CBCNV.

Bảng 2.17: Kết quả khảo sát về đánh giá kết quả làm việc của CB.CNV

Việc đánh giá kết quả làm việc của người lao động được thực hiện công bằng, chính xác Ý kiến CBCNV Rất không đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến Đúng/ Đồng ý Rất đúng/ Rất đồng ý Số phiếu 11 24 39 100 26 Tỷ lệ (%) 5,5 12 19,5 50 13 Nguồn: Tác giả tự tổng hợp

Qua kết quả khảo sát về nội dung “việc đánh giá kết quả làm việc của CBCNV được thực hiện công bằng, chính xác” số người đồng ý chiếm 63%, số người cho là bình thường chiếm 19,5%, số người không và rất không đồng ý chiếm 17,5%. Như vậy, đa số CBCNV tham gia khảo sát cho là việc đánh giá kết quả làm việc của CBCNV là bình thường và tốt. Điều này có thể lý giải vì tâm lý chung của CBCNV trong một DN nhà nước đã quen với tâm lý thi đua bình bầu, dĩ hòa vi quý” (xuề xòa, né tránh sự va chạm, cốt cho không khí hòa thuận, vui vẻ). Tuy

nhiên, vẫn còn đến 17,50% không đồng ý. Thiết nghĩ, thời gian tới, công ty cũng cần nghiên cứu bổ sung quy trình đánh giá kết quả làm việc gắn với hiệu quả công việc nhằm phát huy hết tác dụng của công tác đánh giá nhân viên trong kích thích CBCNV làm việc hiệu quả, góp phần cho sự phát triển của DN.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ (Trang 71 -72 )

×