0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (117 trang)

Những thành tựu đã đạt được

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ (Trang 72 -73 )

7. Bố cục dự kiến của luận văn:

2.4.1. Những thành tựu đã đạt được

Với khối lượng công việc ngày càng tăng, kết quả kinh doanh năm sau cao hơn năm trước, Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú phải đảm bảo số lao động tăng tương ứng. Số lượng nhân sự tăng đáng kể, nhưng đảm bảo thực hiện tốt chủ trương của công ty như nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho CBCNV. NNL của DN tương đối đồng đều, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có kinh nghiệm trong quản lý, vận hành tốt công việc thường xuyên. CBCNV đa phần làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, tuân thủ nghiêm nội quy, kỷ luật lao động, luôn đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau, nhiệt tình hưởng ứng các phong trào thi đua tập thể, góp phần cho việc hoàn thành nhiệm vụ của Công ty và đặc biệt là nâng cao đời sống vật chất cho người lao động thể hiện qua mức lương bình quân của CBCNV đều tăng qua các năm.

Công tác quản lý, sử dụng cán bộ đã bắt đầu được quan tâm; đã mạnh dạn trong sắp xếp, bố trí cán bộ trẻ, có trình độ vào vị trí lãnh đạo các đơn vị cơ sở, phát huy được năng lực của CBCNV.

Công tác đào tạo và phát triển NNL được quan tâm. Đơn vị đã chủ động liên kết với đối tác bên ngoài để tổ chức các khóa đào tạo phần nào đáp ứng kịp thời nhu cầu công việc.

Chính sách tiền lương tại Công ty gắn với kết quả thực hiện công việc, phần nào đáp ứng được yêu cầu kích thích, động viên nhân viên, duy trì những nhân viên giỏi. Ngoài ra, tại Công ty đã tạo được môi trường làm việc thân thiện, thoải mái, đây cũng là động lực thúc đ y người lao động gắn bó làm việc lâu dài với Công ty.

Nguyên nhân của nh ng thành tựu trên

Trong ban lãnh đạo công ty cũng có người có quan điểm, nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của công tác quản trị NNL nên đã trực tiếp chỉ đạo thực hiện một số nội dung cụ thể về công tác cán bộ và công tác đào tạo.

Đội ngũ CBCNV đa phần đều là lực lượng cũ, tốt nghiệp Đại học nên phần nào đáp ứng được yêu cầu của công việc.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ (Trang 72 -73 )

×