0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (117 trang)

Dự báo nguồn nhân lực của côngty đến năm 2020

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ (Trang 78 -81 )

7. Bố cục dự kiến của luận văn:

3.1.5 Dự báo nguồn nhân lực của côngty đến năm 2020

Về số lượng nguồn nhân lực:

Trong những năm tiếp theo khi công ty đạt tốc độ tăng trưởng doanh thu cao và liên tục, vẫn phải hạn chế tối đa việc gia tăng số lượng nguồn nhân lực hiện

hữu (3406), nhằm nâng cao năng suất lao động. Thường xuyên luân chuyển giữa các bộ phận, nhất là từ đội ngũ gián tiếp chuyển sang làm bộ phận trực tiếp .Tạo điều kiện để mỗi người lao động phát huy hết năng lực sẵn có, đa năng hơn, có thể làm việc được ở nhiều bộ phận khác nhau thuộc công ty.

Cho đến thời điểm cuối năm 2016 doanh thu của công ty là 709,58 tỷ đồng , với số lượng nguồn nhân lực là 3406 người, năng suất lao động tương ứng đạt giá trị là 84 triệu đ/người/năm. Năng suất lao động trên có thể đạt giá trị tốt hơn nữa, nếu chúng ta làm tốt công tác quản trị nguồn nhân lực. Đồng thời với việc tăng trưởng doanh thu, thì chúng ta- những người làm công tác quản trị cũng không thể quên lập kế họach điều chỉnh số lượng nguồn nhân lực trên cơ sở dự báo hợp lý.

Bảng 3.1: Dự báo số lượng nguồn nhân lực công ty đến năm 2020

Số TT

Chỉ tiêu

Năm

Doanh thu Về số lượng nhân sự Tốc độ tăng trưởng Giá trị ( tỷ đ) Nghỉ hưu Tuyển dụng Tổng cộng 1 Năm 2017 102% 724 35 600 3450 2 Năm 2018 103% 745 40 650 3550 3 Năm 2019 105% 783 43 710 3600 4 Năm 2020 106% 829 50 720 3890

Về chất lượng nguồn nhân lực:

Thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao bằng chế độ đãi ngộ hợp lý. Để có thể nâng cao hiệu quả họat động hơn nữa, công ty phải kết hợp hài hòa giữa khả năng sáng tạo, đổi mới của lực lượng lao động trẻ với kinh nghiệm của lực lượng lao động có thâm niên. Quan tâm, đầu tư hơn nữa công tác đào tạo bằng nhiều hình thức nhằm đạt được mốt số chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Trình độ sau đại học: 2,94 %. - Trình độ đại học: 4,7 %.

- Trình độ cao đẳng, trung cấp: 5,78 %. - Trình độ sơ cấp: 86,58 %.

- Không còn nhân sự chưa qua đào tạo.

- Hàng năm, có 30 % CBCNV được tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kiến thức, kỹ năng theo yêu cầu công việc.

Đến thời điểm cuối năm 2016 nhân sự của công ty là 3406 người, trong đó trình độ trên đại học là thấp nhất là 10 người, chiếm 2,94%, trình độ sơ cấp và chưa qua đào tạo chiếm đến 86,58%, trình độ trung cấp và cao đẳng chiếm 5,78%, trình độ đại học chỉ chiếm 4,7%. Như vậy, số CBCNV có trình độ trên đại học còn quá ít, số có trình độ đại học cũng chưa nhiều trong khi số CBCNV trình độ sơ cấp và chưa qua đào tạo còn khá nhiều. Bên cạnh việc nâng cao năng lực quản trị của người lãnh đạo, cần phải phấn đấu nâng cao trình độ của người lao động.

Đối với đội ngũ lãnh đạo phải có trình độ Thạc sĩ, ngoài ra còn nâng cao kỹ năng mềm. Bộ phận gián tiếp tốt nghiệp Đại học chuyên ngành phù hợp công tác đang đảm nhiệm. Người lao động trực tiếp có qua đào tạo nghề và được tập huấn về an toàn lao động.

Về cơ cấu nguồn nhân lực:

- Tăng tỷ lệ nữ trong cơ cấu NNL hiện nay là 46% lên đến 50 %.

- Giảm dần tỷ lệ lực lượng lao động lớn tuổi (trên 40 tuổi) hiện nay là 35% xuống còn không quá 20%.

- Tăng tỷ lệ lao động trực tiếp đồng thời giảm tỷ lệ lao động gián tiếp đạt tỷ lệ gián tiếp/ tỷ lệ lao động trực tiếp duy trì ở mức 10%.

Đến thời điểm cuối năm 2016, số lao động trực tiếp tham gia sản xuất chiếm đến 90,1%, số còn lại là nhóm lao động gián tiếp 7,2% và cán bộ lãnh đạo, quản lý chiếm 2,7%. Chúng ta thấy rằng lao động gián tiếp chiếm tỷ lệ khá cao, không hợp lý, ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh. Như vậy, ngòai việc điều chỉnh số lượng, chất lượng người lao động, những người làm công tác quản trị cũng không thể không điều chỉnh cơ cấu nguồn nhân lực một cách thích hợp.

Bảng 3.2: Dự báo cơ c u nguồn nhân lực công ty đến năm 2020 Số TT Chỉ tiêu Năm Số lượng

Cơ cấu nguồn nhân lực Lao động Trực Tiếp Lao động Gián Tiếp 5 Năm 2017 3400 3070 330 6 Năm 2018 3500 3175 325 7 Năm 2019 3990 3670 320 8 Năm 2020 4100 3785 315

3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY

CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ

.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ (Trang 78 -81 )

×