0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (117 trang)

Giải pháp 1:Hoạch định nguồn nhân lực

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ (Trang 86 -88 )

7. Bố cục dự kiến của luận văn:

3.2.2.1 Giải pháp 1:Hoạch định nguồn nhân lực

Tiến hành hoạch định nguồn nhân lực trên cơ sở hoàn thiện chương trình quản lý nguồn nhân lực hiện tại và phát huy tối đa hiệu quả sử dụng của chương trình.

Tiến trình hoạch định nguồn nhân lực công ty tiến hành qua ba bước cơ bản sau: - Bước 1: Phân tích nhu cầu

- Bước 2: Phân tích sức cung

Mục tiêu của giải pháp

- Dự báo được nhu cầu NNL, đưa ra các chính sách và thực hiện các chương trình nhằm đảm bảo cho công ty có đủ NNL, cả về số lượng và chất lượng, đáp ứng yêu cầu cạnh tranh trong hội nhập kinh tế quốc tế.

- Phát huy tối đa hiệu quả sử dụng của phần mềm quản lý NNL đang sử dụng tại công ty.

Nội dung giải pháp

- Xác định quan điểm: xây dựng chiến lược NNL gắn với chiến lược kinh doanh của công ty trong từng giai đoạn.

Giai đoạn từ nay đến năm 2020, công ty tập trung mở rộng địa bàn tham gia các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Phước và các tỉnh lân cận....Như vậy, việc tuyển dụng phải tập trung cho đối tượng trẻ, năng động, sáng tạo, có trình độ chuyên môn cao về trồng, chăm sóc và chế biến mủ Cao su …Ngoài ra, đến thời điểm năm 2020, đội ngũ CBCNV đến tuổi về hưu khá nhiều, cần có kế hoạch chu n bị NNL thay thế trong tương lai để đảm bảo duy trì tốt hoạt động sản xuất kinh doanh của DN.

- Phân tích hiện trạng quản trị NNL của công ty ; xác định điểm mạnh, điểm yếu, khó khăn, thuận lợi của đơn vị; trên cơ sở đó dự báo nhu cầu nhân lực trong từng giai đoạn. Việc xác định biến động lao động trong đơn vị và xác định nhu cầu nhân sự tương lai phải được thể hiện bằng chỉ tiêu định lượng.

- Xây dựng kế hoạch chi phí cho hoạt động quản trị NNL của DN một cách cụ thể, rõ ràng. Chi phí cho hoạt động NNL cũng phải được lập kế hoạch dựa trên kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của DN.

-Hoàn thiện chương trình quản lý NNL tại công ty.

Chương trình quản lý NNL hiện tại cần được đầu tư nghiên cứu hoàn thiện theo hướng quản lý toàn bộ thông tin liên quan đến NNL của DN, thông tin được cập nhật đầy đủ, kịp thời. Điều quan trọng là chương trình phải được đưa vào phân cấp sử dụng rộng rãi trong DN nhằm giúp các nhà quản trị có đủ thông tin khi cần thiết để đề xuất, đưa ra các quyết định liên quan đến hoạt động quản trị NNL của công ty một cách tốt nhất.

- Bổ sung hồ sơ nhân viên vào chương trình quản lý kịp thời, đầy đủ, đáp ứng tốt công tác hoạch định NNL.

- Xây dựng quy hoạch đội ngũ cán bộ kế cận một cách bài bản, không chỉ mang tính đối phó với cấp trên.

Lợi ích của giải pháp

- Tạo thế chủ động cho công ty về NNL, đáp ứng kịp thời những biến động của công ty trong quá trình sản xuất kinh doanh.

- Có được đội ngũ cán bộ dự nguồn có trình độ chuyên môn theo yêu cầu, có đạo đức, tác phong tốt, có năng lực công tác cho các vị trí chủ chốt trong DN.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ (Trang 86 -88 )

×