0

Định hướng, mục tiêu phát triển nguồn nhân lực của Côngty Cổ phần Cao

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ (Trang 77-78 )

7. Bố cục dự kiến của luận văn:

3.1.3 Định hướng, mục tiêu phát triển nguồn nhân lực của Côngty Cổ phần Cao

phần Cao su Đồng Phú

Là DN trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú cũng phát triển theo định hướng, mục tiêu của tập đoàn.

Công ty cổ phần Cao su Đồng Phú luôn coi giáo dục - đào tạo nhân viên là quốc sách hàng đầu. Công ty luôn gắn chiến lược phát triển Công ty với chiến lược đào tạo nhân viên bởi vì đây là lực lượng có vai trò quyết định cho việc thực hiện các mục tiêu chiến lược sản xuất kinh doanh của Công ty.

Thống nhất quản lý công tác đào tạo nhân viên trong Công ty, xây dựng nề nếp đào tạo, phân cấp quản lý trong đào tạo. Xây dựng kế hoạch đào tạo nhân viên trong toàn Công ty, đáp ứng yêu cầu cầu luôn thay đổi của nền kinh tế thị trường và đón bắt cơ hội mới. Đối với công tác đào tạo nhân viên, Công ty xây dựng chính sách về đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng đội ngũ cán bộ.

Nâng cao năng lực của cán bộ làm công tác đào tạo, tăng cường công tác kiểm tra chuyên môn trong lĩnh vực đào tạo và kiểm tra hiệu quả làm việc của nhân viên sau khi tham gia các khoá học do Công ty mở hoặc cử nhân viên đi học.

Xây dựng đội ngũ lao động có phương thức, phong cách làm việc cho phù hợp, người lao động phải có trách nhiệm và quyền hạn rõ ràng.

Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực đến năm 2020 trong đó có kế hoạch đào tạo nhân viên.

Với nhận thức nguồn nhân lực là yếu tố quyết định thúc đ y sự phát triển mà yếu tố con người là yếu tố không thể thiếu quyết định thành hay bại của Công ty, Công ty cổ phần Cao su Đồng Phú luôn coi trọng yếu tố con người trong sự nghiệp phát triển của Công ty do đó Công ty cần nhất quán nhận thức về con người và đào tạo trong Công ty.

Gắn chiến lược đào tạo nhân viên với các cơ chế, chính sách, phương thức kinh doanh của Công ty từng thời kỳ.

Có kế hoạch quy hoạch đào tạo đội ngũ quản lý trung và cao cấp qua đó các quản lý này quy hoạch, sử dụng bố trí sắp xếp lao động phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ tạo điều kiện cho nhân viên phát huy hết khả năng sáng tạo phục vụ tốt cho việc kinh doanh của Công ty.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ (Trang 77 -78 )

×