0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (117 trang)

Kiến nghị với Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ (Trang 106 -117 )

7. Bố cục dự kiến của luận văn:

3.3.2 Kiến nghị với Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

Cần xây dựng chiến lược phát triển NNL của ngành Cao su để có cơ sở định hướng cho các đơn vị hoạt động ngành Cao su Việt Nam xây dựng chiến lược phát triển NNL của đơn vị phù hợp chiến lược của tập đoàn và điều kiện thực tiễn của đơn vị.

Xây dựng hệ thống quản lý NNL tập trung, áp dụng chung cho toàn ngành đảm bảo quản lý đầy đủ thông tin về CBCNV trong ngành, phân cấp quyền sử dụng dữ liệu cho các đơn vị trực thuộc.

Điều chỉnh, bổ sung Quy chế bổ nhiệm cán bộ hiện hành của công ty cho phù hợp với từng giai đoạn lịch sử. Cho phép tuyển chọn công khai các chức danh quản lý, lãnh đạo tại công ty và các đơn vị trực thuộc công khai trên toàn hệ thống (không như hiện tại chỉ điều chuyển ở cán bộ do Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam điều chuyển, nghĩa là chỉ trong nội bộ ngành để tạo điều kiện cho CBCNV có năng lực ứng cử vào các vị trí quan trọng, phát huy hết năng lực của CBCNV trong toàn ngành Cao su cũng như khắc phục được tình trạng vừa thừa, vừa thiếu cán bộ quản lý, lãnh đạo tại một số đơn vị trực thuộc. Ngoài ra, cũng mở rộng nguồn tuyển chọn từ bên ngoài bằng hình thức thi tuyển vào một số vị trí quan trọng của công ty. Cần có chính sách và chế độ đãi ngộ đặc biệt chung cho đối tượng chuyên gia giỏi, đóng góp quan trọng cho các Công ty Cao su.

Xem xét, điều chỉnh cơ chế tuyển dụng suốt đời nhằm sàng lọc đội ngũ người lao động không đáp ứng kịp yêu cầu công việc hoặc có chính sách khuyến khích nghỉ việc nhằm giúp các đơn vị trực thuộc chủ động trong xây dựng đội ngũ nhân lực đảm bảo hiệu quả cho công việc (nhân sự ít nhưng làm việc hiệu quả). Quan trọng về chất lượng, chứ không phải số lượng.

Tổ chức các khóa học trực tuyến miễn phí trên Cổng thông tin điện tử của tập đoàn, các đơn vị đào tạo bên ngoài nhằm tạo điều kiện cho đông đảo CBCNV trong toàn nói chung và tại Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú nói riêng tự học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng…áp dụng vào công việc hiện tại, mang lại hiệu quả công việc ngày càng cao.

TÓM TẮT CHƯƠNG 3

Từ kết quả phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú , đánh giá kết quả đạt được cũng như những yếu kém còn tồn tại trong chương 2 đồng thời kết hợp với những lý luận về quản trị nguồn nhân lực trong chương 1, chương 3 đã trình bày những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực cho công ty từ nay đến năm 2020.

Chín (9) giải pháp được tác giả đề xu t trên cơ sở hai (2) nhóm giải pháp

Nhóm giải pháp chung có 3 giải pháp:

- Giải pháp 1: Ứng dụng mạnh chính sách luân chuyển công việc nhằm phát triển tối đa năng lực của cán bộ công nhân viên; thường xuyên sàng lọc đội ngũ để thích ứng với môi trường luôn thay đổi nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

- Giải pháp 2: Đ y mạnh các hoạt động nhằm tạo dựng Văn hóa Doanh nghiệp”; đáp ứng đời sống tinh thần ngày càng cao của người lao động nhằm tạo mối quan hệ gắn bó, cộng đồng trách nhiệm giữa người lao động và doanh nghiệp.

- Giải pháp 3: Tận dụng tối đa vai trò của các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp nhằm động viên người lao động, phát huy mọi năng lực, thực hiện tốt việc chăm sóc sức khỏe, đời sống vật chất của người lao động

Nhóm giải pháp cụ thể có 6 giải pháp :

- Giải pháp 1: Hoạch định nguồn nhân lực. Tiến hành hoạch định nguồn nhân lực trên cơ sở hoàn thiện chương trình quản lý nguồn nhân lực hiện tại và phát huy tối đa hiệu quả sử dụng của chương trình.

- Giải pháp 2: Phân tích và thiết kế công việc. Xây dựng hệ thống phân tích công việc hoàn chỉnh nhằm làm cơ sở cho các hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại công ty .

- Giải pháp 3: Tuyển dụng, nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng đồng thời có chính sách riêng đối với những người lao động sắp đến tuổi nghỉ hưu .

- Giải pháp 4: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Đ y mạnh công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh về nguồn nhân lực của doanh nghiệp

- Giải pháp 5: Đánh giá kết quả thực hiện công việc. Nâng cao hiệu quả công tác đánh giá nhân viên nhằm tạo động lực khuyến khích, động viên người lao động làm việc tốt hơn.

- Giải pháp 6: Thiết lập quy chế chi trả lương, thưởng và chính sách đãi ngộ hợp lý Với chín giải pháp trên, tác giả mong muốn sẽ giúp cho công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty ngày càng hiệu quả hơn, đưa Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú tiếp tục giữ vị trí hàng đầu trong khai thác, chế biến mủ Cao su trên địa bàn tỉnh Bình Phước nói riêng, tập đoàn Cao su nói chung và phát triển bền vững trong tương lai. Đó cũng là một trong những mục tiêu chính của luận án - giúp Ban điều hành, những nhà quản lý đổi mới hơn nữa trong công tác quản trị nguồn nhân lực, nhằm cải thiện năng suất người lao động, tối đa hóa lợi nhuận và cải thiện năng lực cạnh tranh cho phù hợp với tiến trình cải cách nền kinh tế thị trường theo hướng công khai, minh bạch và bình đẳng phù hợp xu thế hội nhập thế giới ngày càng có chiều rộng và chiều sâu.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Trần Kim Dung (2011). Quản trị NNL. NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh. [2] Nguyễn Hữu Thân (2012). Quản trị nhân sự. Lần thứ chín. NXB LĐ – XH. [3] Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008), Phân tích dữ liệu nghiên cứu

với SPSS, NXB Hồng Đức, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

[4] Bùi Văn Danh, MBA.Nguyễn Văn Dung, ThS. Lê Quang Khôi (ed.) (2011).

Quản trị NNL. NXB Phương Đông.

[5] Hương Huy (2007). Quản trị NNL (Tập 1 và Tập 2). NXB giao thông vận tải. [6] Hoàng Ngọc Nhậm (chủ biên) (2008). Giáo trình Kinh tế lượng - NXB Lao động – Xã hội, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh – Thư quán khoa toán – thống kê.

[7] Nguyễn Đình Thọ (2012). Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh. NXB Lao động xã hội.

[8] Số liệu báo cáo về NNL của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú qua các năm 2014, 2015 và năm 2016.

[9] Số liệu kinh doanh của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú qua các năm 2014, 2015 và năm 2016.

[10] Website Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú http://www.doruco.com.vn [11] Luật Lao động 1994, sửa đổi năm 2006, 2007, 2012 và các văn bản liên quan.

PHỤ LỤC 1: BẢNG CÂU HỎI PHỎNG VẤN (NGHIÊN CỨU CHÍNH THỨC)

PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN VỀ Một số giải pháp n h ằ m ho à n t hi ệ n c ô n g

t á c q uả n t rị nguồn nhân lực của Công ty cổ phần cao su Đồng Phú”

Xin chào Anh/Chị

Tôi là Phạm Văn Đồng, hiện tôi đang nghiên cứu đề tài về Giải pháp n h ằ m h o à n th i ệ n c ô n g t á c q u ả n t rị nguồn nhân lực của Công ty ccổ phần cao su Đồng Phú”. Rất mong Anh/Chị dành ít thời gian để trả lời nội dung những câu hỏi bên dưới theo ý kiến của mình. Thông tin chia sẻ của Anh/Chị là nguồn tư liệu quý giá giúp chúng tôi làm cơ sở nghiên cứu và hoàn toàn được bảo mật cho mục đích nghiên cứu.

Anh/Chị vui lòng khoanh tròn theo quy ước các mức độ tăng dần: 1. Rất đúng/ Rất đồng ý;

2. Đúng/ Đồng ý; 3. Không có ý kiến gì; 4. Không đồng ý; 5. Rất không đồng ý

Hoạch định nguồn nhân lực

Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú có thực hiện công tác

hoạch định NNL” 1 2 3 4 5

Công tác hoạch định NNL của DN mang lại hiệu quả tốt 1 2 3 4 5

Các chức danh nắm rõ mục tiêu và trách nhiệm công việc 1 2 3 4 5

Phân công công việc hợp lý 1 2 3 4 5

Công việc phù hợp với trình độ chuyên môn, năng lực cá

nhân 1 2 3 4 5

Tuyển dụng

DN có quy chế tuyển dụng, triển khai đến CBCNV và

thực hiện khá tốt 1 2 3 4 5

các bộ phận trong DN

Nhân sự mới tuyển dụng đáp ứng được yêu cầu của đơn

vị 1 2 3 4 5

Thông báo tuyển dụng được thông tin rộng rãi 1 2 3 4 5

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Công tác đào tạo và phát triển NNL tại DN rất được chú

trọng 1 2 3 4 5

Công tác đào tạo trong DN thời gian qua đem lại hiệu quả

tốt 1 2 3 4 5

Các chương trình đào tạo, bồi dưỡng thời gian qua đã đáp

ứng được yêu cầu của CBCNV 1 2 3 4 5

Có được trang bị những kỹ năng cần thiết để thực hiện tốt

công việc 1 2 3 4 5

Cơ hội thăng tiến

Anh/Chị có nhiều cơ hội để được thăng tiến trong đơn vị

1 2 3 4 5

Anh/Chị được biết các điều kiện cần thiết để được thăng

tiến 1 2 3 4 5

Chính sách thăng tiến trong doanh nghiệp là công bằng

1 2 3 4 5

Đánh giá kết quả làm việc của CB.CNV

Việc đánh giá kết quả làm việc của người lao động được

thực hiện công bằng, chính xác 1 2 3 4 5

PHỤ LỤC 2 I/ BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Bộ phận Phòng Hành chính - Nhân sự

Chức danh Trưởng phòng Hành chính

Cán bộ quản lý trực tiếp Ban giám đốc

Chức danh Trách nhiệm Quyền hạn Trưởng phòng HC-NS

a. Chức năng: Tham mưu, giúp việc cho HĐQT và Tổng giám đốc trong các lĩnh vực:

- Công tác tổ chức cán bộ.

- Công tác lao động tiền lương, kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động, bảo hiểm xã hội, BHYT, BHTN, các chế độ chính sách cho CB.CNLĐ … - Công tác tuyển dụng huấn luyện, đào tạo.

- Công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật.

- Công tác quản trị hành chính văn phòng, quản lý cơ quan Công ty. - Chỉ đạo công tác TCCB, LĐTL, HCQT, đào tạo, thi đua khen thưởng, chế độ chính sách … của các đơn vị trực thuộc.

b. Nhiệm vụ: Căn cứ vào quy chế cán bộ, kế hoạch và yêu cầu thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty, tiến độ quy hoạch của HĐQT, Tổng giám đốc để xây dựng công tác tổ chức cán bộ. Đề xuất Tổng giám đốc, HĐQT Công ty việc thành lập, sát nhập, giải thể các đơn vị trực thuộc. Theo dõi, tổng hợp, đề xuất HĐQT, Tổng giám đốc tuyển

c. Quyền hạn:

- Được quyền yêu cầu các đơn vị cung cấp hồ sơ tài liệu liên quan đến công tác tổ chức cán bộ, (kể cả Công ty con). Cung cấp những tài liệu, báo cáo cần thiết cho việc xây dựng kế hoạch lao động, quỹ tiền lương, thanh toán tiền lương định mức lao động, ATLĐ, bảo hộ lao động, Bảo hiểm xã hội và giải quyết chế độ chính sách cho người lao động …

- Kiểm tra định kỳ, đột xuất các đơn vị trực thuộc về công tác tổ chức cán bộ, thực hiện kế hoạch lao động, quỹ lương, thanh toán tiền lương, định mức lao động , BHLĐ, Bảo hiểm xã hội và các quyền lợi khác của người lao động.

- Sơ kết, tổng kết định kỳ về công tác lao động tiền lương, BHLĐ, Bảo hiểm xã hội, ATLĐ … của toàn Công ty.

- Đề xuất Tổng giám đốc về công tác tuyển dụng, đào tạo, đề bạt, bổ nhiệm, miễn nhiệm,

dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển, miễm nhiệm, thuyên chuyển nâng lương, khen thưởng, kỷ luật … cán bộ, công nhân lao động toàn Công ty.

- Kết hợp cùng các phòng ban xây dựng các phương án tổ chức sản xuất và thực hiện việc kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh định kỳ của các đơn vị trực thuộc của Công ty

- Xây dựng và đề xuất các hình thức trả lương phù hợp với đơn vị đối với từng loại công việc, từng thời điểm của mùa vụ.

- Thực hiện báo cáo tổng hợp hàng tháng, quý, năm và các báo cáo về tổ chức cán bộ, lao động tiền lương cho HĐQT, BKS, Tổng giám đốc theo quy định.

- Dựa vào quy hoạch, kế hoạch sản xuất kinh doanh để xây dựng kế hoạch: Lao động tiền lương, Bảo hiểm xã hội, BHLĐ, ATLĐ … cho toàn Công ty.

- Thực hiện các chế độ chính sách cho cán bộ, công nhân theo luật định. - Nghiên cứu đề xuất phương án và chỉ đạo thực hiện các quy định về định mức lao động, cấp bậc công Việc cho các ngành nghề hiện có trong Công ty. - Tổ chức sắp xếp các phòng làm việc trong cơ quan Công ty.

- Chỉ đạo việc quản lý lưu giữ hồ sơ cán bộ, hồ sơ bảo hiểm xã hội của cán bộ, công nhân lao động và các hồ sơ tài liệu của Công ty theo quy định. - Tham gia xây dựng và chỉnh sửa Điều lệ, các Quy chế quản lý và hệ thống định mức, định biên của Công ty cho phù hợp với thực tế phát triển.

thuyên chuyển, lập hồ sơ giải quyết cho thôi việc, hưu trí, mất sức, nâng bậc lương và những nhận xét khác đối với cán bộ, công nhân lao động.

- Thừa hành Tổng giám đốc điều hành công tác quản trị hành chính trong cơ quan Công ty. Tiếp khách khi khách đến liên hệ công tác hoặc hội nghị, bố trí cho khách gặp các phòng hoặc lãnh đạo Công ty theo yêu cầu công tác.

- Thừa lệnh Tổng giám đốc Công ty giao dịch với các ban chuyên môn của Tập đoàn, các cơ quan chức năng của Nhà nước để giải quyết các vấn đề về công tác tổ chức cán bộ, lao động tiền lương và các chế độ chính sách cho người lao động. - Điều động phương tiện làm việc, phương tiện công tác giữa các phòng đảm bảo hiệu quả cao cho công việc.

- Kiểm tra đôn đốc việc thực hiện công tác quản trị hành chính, phòng gian bảo mật và bảo vệ an ninh cơ quan.

- Đề nghị Tổng giám đốc Công ty khen thưởng, kỷ luật, chuyển công tác khác đối với các cán bộ - nhân viên không hoàn thành nhiệm vụ trong lĩnh vực phòng chịu trách nhiệm.

- Hướng dẫn quy trình, thủ tục nghiệp vụ công tác TCCB, lao động tiền lương, tuyển dụng nhân viên, đào tạo tập huấn cho các Công ty con. Tham mưu cho HĐQT, Tổng giám đốc trong việc bố trí cán bộ tại các Công

- Làm thường trực hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật và an toàn vệ sinh lao động của Công ty.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất cho Tổng giám đốc.

- Tham gia các hội đồng tư vấn do Tổng giám đốc Công ty thành lập. - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng giám đốc phân công.

PHỤ LỤC 3

II/ BẢNG TIÊU CHUẨN CÔNG VIỆC – TRƯỞNG PHÒNG TCHC

Tên Công việc Tích ch t công việc

Trưởng phòng TCHC Dài hạn

Trình độ học v n

Trình độ học vấn cần thiết:

Tốt nghiệp đại học trở lên Kiểm tra trình độ văn hóa do Công ty tổ chức

Ngành học: Thuộc chuyên ngành liên quan đến quản trị, hành chính

Kinh nghiệm làm việc cần thiết:

Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hành chính, văn phòng. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm quản lý.

Kiến thức kỹ năng cần thiết

- Hiểu biết tốt về các quy trình thủ tục, quy định, chính sách liên quan đến hoạt động của các tổ chức phi chính phủ.

- Kỹ năng tiếng Anh thực hành (giao tiếp, văn bản) tốt, có thể làm việc trực tiếp với đối tác nước ngoài và viết báo cáo.

- Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng và Internet (bắt buộc) Tư duy phân tích, tổng hợp tốt. Kỹ năng truyền đạt và giao tiếp tốt.

- Cẩn thận, khả năng bao quát công việc tốt, có khả năng làm việc dưới áp lực cao.

- Có khả năng xây dựng và duy trì tốt các mối quan hệ đối tác bên ngoài tổ chức.

- Cam kết làm việc lâu dài.

Yêu cầu về thể chất:

PHỤ LỤC 4

Bảng đánh giá sau quá trình đào tạo

Học viên: ………. Đơn vị: ……… Khóa đào tạo: ………. Thời gian: ………..Số buổi:

…….

Môn học: ………. ……… Giảng viên:

Stt Nội dung đánh giá      Đề xu t

1 Nội dung bài giảng

2 Nội dung hội thảo/thực hành

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ (Trang 106 -117 )

×