0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (142 trang)

Quạn lý cođng tác chính trị, tư tưởng cụa giạng vieđn, quạn lý và hĩc vieđn.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ ĐÀO TẠO TỪ XA TẠI ĐH MỞ BÁN CÔNG TPHCM (Trang 84 -89 )

Đánh giá mức đoơ cung câp hĩc lieơu trong Thư vieơn đieơn tử cho hĩc vieđn

2.2.5. Quạn lý cođng tác chính trị, tư tưởng cụa giạng vieđn, quạn lý và hĩc vieđn.

hĩc vieđn.

+ Đeơ tìm hieơu veă mức đoơ cođng tác toơ chức, quạn lý giạng dáy và hĩc taơp, sự nhieơt tình cụa các boơ phaơn hoê trợ cho hĩc vieđn, giạng vieđn trong thời gian qua tái ĐHMBCTP.HCM, chúng tođi xađy dựng boơ phiêu 4 cađu hỏi veă đoơi ngũ cán boơ quạn lyù, được khạo sát tređn 3 đôi tượng giạng vieđn, hĩc vieđn và cựu hĩc vieđn với 5 mức đoơ đánh giá khác nhau:

Tôt: 5 đieơm

Khá: 4 đieơm

Trung bình: 3 đieơm

Kém: 2 đieơm

Rât kém: 1 đieơm Kêt quạ như sau:

Bạng 2.20: Kêt quạ đánh giá đoơi ngũ quạn lý.

VỊ TRÍ COĐNG TÁC

GV HV CHV

STT NOƠI DUNG

W S Y S Z S 1 Cođng tác toơ chức, quạn lý giạng

dáy và hĩc taơp. 3.24 0.64 4.04 0.74 3.70 0.81

Min 2 2 1

Max 4 5 5

2 Trách nhieơm và nhieơt tình cụa boơ

phaơn tư vân hĩc taơp. 3.18 0.69 3.95 0.82 3.85 0.69

Min 2 1 2

Max 4 5 5

3 Trách nhieơm và nhieơt tình cụa cán boơ, nhađn vieđn quạn lý cụa TTĐTTX.

3.41 0.66 4.03 0.80 3.67 0.92

Min 2 1 1

4 Trách nhieơm và nhieơt tình cụa cán boơ, nhađn vieđn quạn lý cụa cơ sở lieđn kêt đào táo (TTGDTX,….).

3.51 0.67 4.15 0.76 4.20 0.98

Min 1 2 1

Max 4 5 5

Bieơu đoă bạng 2.20:

Đánh giá đoơi ngũ quạn lý

3,24 3,18 3,41 3,51 4,04 4,03 4,15 3,70 3,953,85 3,67 4,20 - 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 1 2 3 4

Noơi dung đánh giá

Đi eơm đ án g Giạng vieđn Hĩc vieđn Cựu hĩc vieđn

Qua kêt quạ nghieđn cứu, chúng tođi nhaơn thây các đánh giá có sự taơp trung cao ở từng noơi dung (S < 1).

Veă cođng tác toơ chức, quạn lý giạng dáy và hĩc taơp, các ý kiên có đánh giá khác nhau, thâp nhât là giạng vieđn đánh giá ở mức đoơ trung bình (3,24) và cao nhât là hĩc vieđn đánh giá ở mức đoơ khá (4,04). Đôi chiêu với các kêt quạ nghieđn cứu ở tređn, đôi chiêu với thực tráng, chúng tođi nhaơn thây đánh giá này là phù hợp. Đoơi ngũ quạn lý hieơn nay còn nhieău hán chê veă trình đoơ, naíng lực, caăn được boăi dưỡng theđm hoaịc taíng cường theđm những người có naíng lực, trình đoơ trong lĩnh vực quạn lý đào táo từ xa.

Đánh giá veă mức đoơ taơn tình, có trách nhieơm cụa các boơ phaơn quạn lý, qua kêt quạ nghieđn cứu cho thây các đôi tượng được khạo sát đeău đánh giá trách nhieơm và nhieơt tình cụa cán boơ, nhađn vieđn quạn lý cụa cơ sở lieđn kêt đào táo ở mức đoơ khá cao (W=3,51, Y=4,15, Z=4,2) với các ý kiên taơp trung cao (S<1). Mức đánh giá này là cao hơn so với trách nhieơm và nhieơt tình cụa cán boơ, nhađn vieđn quạn lý cụa TTĐTTX (W=3,41, Y=4,03, Z=3,67). Rieđng trách nhieơm và nhieơt tình cụa boơ phaơn tư vân hĩc taơp là thâp nhât (W=3,18, Y=3,95, Z=3,85).

Nhìn chung, giạng vieđn đánh giá đoơi ngũ cán boơ quạn lý là thâp nhât chư ở mức trung bình (3,18 đên 3,51).

+ Tìm hieơu các yêu tô ạnh hưởng đên chât lượng đào táo từ xa tái ĐHMBCTP.HCM và mức đoơ ạnh hưởng cụa nó cho phép ta chư ra định hướng cại tiên chât lượng đào táo trong giai đốn tới. Chúng tođi xađy dựng boơ phiêu hỏi goăm 11 noơi dung và được khạo sát ở 4 đôi tượng giạng vieđn, quạn lý, hĩc vieđn và cựu hĩc vieđn, với 5 mức đoơ ạnh hưởng khác nhau:

Rât nhieău: 5 đieơm. Nhieău: 4 đieơm Trung bình: 3 đieơm

Ít: 2 đieơm

Rât ít: 1 đieơm Kêt quạ như sau:

Bạng 2.21: Kêt quạ ạnh hưởng đên chât lượng đào táo cụa moơt sô yêu tô. VỊ TRÍ COĐNG TÁC

GV QL

STT NOƠI DUNG

W Sw X Sx 1 Phương thức tuyeơn sinh (trình đoơ đaău vào) 4.10 1.02 3.79 1.14

Min 1 1

Max 5 5

2 lượng…)Chương trình đào táo (noơi dung, khôi 4.20 0.79 3.94 0.97

Min 2 1

Max 5 5

3 Thời gian đào táo. 3.13 1.03 3.65 0.75

Min 1 2

Max 5 5

4 Phương pháp đánh giá, kieơm tra thi cử 3.97 1.01 4.42 0.08

Min 1 3

Max 5 5

5 Phương tieơn đào táo 3.66 0.70 3.88 0.75

Max 5 5

6 Hĩc lieơu, giáo trình, tài lieơu 4.29 0.80 4.03 1.15

Min 2 2

Max 5 5

7 Ý thức hĩc taơp cụa hĩc vieđn. 4.44 0.80 3.91 1.16

Min 2 2

Max 5 5

8 Vai trò cụa giạng vieđn. 4.19 0.90 4.06 0.95

Min 2 2

Max 5 5

9 Cođng tác toơ chức, quạn lý 4.05 0.69 3.94 0.80

Min 3 3

Max 5 5

10 Trách nhieơm và nhieơt tình cụa cán boơ, nhađn vieđn TTĐTTX 3.95 0.76 3.77 0.80

Min 2 2

Max 5 5

11 Vai trò cụa các cơ sở lieđn kêt tái các tưnh, quaơn, huyeơn. 3.83 0.83 3.74 0.77

Min 2 2

Max 5 5

Bieơu đoă bạng 2.21:

Moơt sô yêu tô ạnh hưởng đên chât lượng đào táo

0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Noơi dung đánh giá

Đ ieơ m đán h g Giạng vieđn Quạn lý

Qua kêt quạ khạo sát, chúng tođi nhaơn thây giạng vieđn và quạn lý có đánh giá khác nhau veă các yêu tô ạnh hưởng đên chât lượng đào táo từ xa.

Đôi với giạng vieđn, mức đoơ ạnh hưởng cụa các yêu tô thâp daăn theo thứ tự các noơi dung sau: 7, 6, 2, 8, 1, 9, 4, 10, 11, 5, 3.

Đôi với quạn lý, mức đoơ ạnh hưởng cụa các yêu tô thâp daăn theo thứ tự các noơi dung sau: 4, 8, 6, 2, 9, 7, 5, 1, 10, 11, 3.

Như vaơy, đôi với giạng vieđn ý thức hĩc taơp cụa hĩc vieđn (noơi dung 7) có ạnh hưởng lớn nhât và nhieău đên chât lượng đào táo từ xa (W=4,44, S<1). Trong khi ở giạng vieđn noơi dung này chư đứng ở hàng thứ 6 (X=3,91, S=1,16) tuy nhieđn ý kiên có mức đoơ taơp trung khođng cao (S>1).

Đôi với quạn lý, noơi dung 4 có ạnh hưởng nhieău nhât đên chât lượng đào táo từ xa, đó là phương pháp đánh giá, kieơm tra thi cử và ý kiên có đoơ taơp trung cao (X=4,42, S<1). Trong khi ở giạng vieđn, noơi dung này đứng hàng thứ 7 (W=3,97, S=1,01) nhưng mức đoơ taơp trung khođng cao (S>1).

Noơi dung 2, 6, 8 được quạn lý và giạng vieđn đánh giá là các yêu tô quan trĩng kê tiêp có ạnh hưởng đên chât lượng đào táo từ xa. Đó là các noơi dung chương trình đào táo (W=4,2; X=3,94 với S<1); hĩc lieơu, giáo trình, tài lieơu (W=4,29, S<1; X=4,03, S=1,15) và vai trò cụa gạng vieđn (W=4,19, X=4,06 với S<1).

Rieđng yêu tô thời gian đào táo (noơi dung 3) được giạng vieđn và quạn lý đoăng đánh giá là có ạnh hưởng ít nhât và ở mức đoơ trung bình đôi với chât lượng đào táo từ xa (W=3,13, S=1,03; X=3,65, S<1).

Các noơi dung còn lái 1, 9, 10,11, 5 đeău được giạng vieđn và quạn lý đánh giá là có mức đoơ ạnh hưởng từ trung bình khá đên khá nhieău đên chât lượng đào tá từ xa như phương thức tuyeơn sinh (W=4,10, S=1,02; X=3,79, S=1,14); cođng tác toơ chức quạn lý (W=4,05, X=3,94 với S<1); trách nhieơm và nhieơt tình cụa cán boơ, nhađn vieđn TTĐTTX (W=3,95, X= 3,77 với S<1); vai trò cụa các cơ sở lieđn kêt tái các tưnh, quaơn, huyeơn (W=3,83, X=3,74 với S<1); phương tieơn đào táo (W=3,66, X=3,88 với S<1).

Nhìn chung tùy theo góc nhìn cụa từng đôi tượng khạo sát, mức đoơ ạnh hưởng đên chât lượng đào táo từ xa cụa 11 noơi dung tređn có khác nhau nhưng đeău được đánh giá là ạnh hưởng ở mức trung bình đên khá nhieău.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ ĐÀO TẠO TỪ XA TẠI ĐH MỞ BÁN CÔNG TPHCM (Trang 84 -89 )

×