0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (142 trang)

Đoơi mới phương pháp dáy hĩc.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ ĐÀO TẠO TỪ XA TẠI ĐH MỞ BÁN CÔNG TPHCM (Trang 105 -110 )

40 65.57 25 83.33 54 53.47 119 90.15 6 Neđn có hĩc phaăn Giáo

3.2.2. Đoơi mới phương pháp dáy hĩc.

3.2.2.1.Dáy hĩc qua sóng truyeăn thanh, truyeăn hình:

Dáy hĩc qua các phương tieơn truyeăn thođng đái chúng được xem như là thê heơ thứ hai sau thê heơ thứ nhât là qua con đường thư tín, báo chí. Giạng vieđn sốn tóm taĩt bài giạng và được ghi tiêng, ghi hình sau đó phát tređn đài truyeăn thanh, truyeăn hình. Ngày nay, nhờ sự phát trieơn cụa khoa hĩc-kỹ thuaơt, các lớp hĩc đã được hình thành mà giạng vieđn khođng caăn đên từng cơ sở đeơ giạng dáy. Giạng vieđn và hĩc vieđn thây được nhau, đôi thối trực tiêp nhờ caău truyeăn hình 2 chieău. Tuy nhieđn dáy hĩc qua truyeăn thanh và truyeăn hình chi phí khá đaĩt, do đó thê heơ thứ 3 đã ra đời với máng internet tôc đoơ cao cung câp moơt heơ thông đào táo mới khác bieơt hẳn so với giáo dúc từ xa trước đó.

3.2.2.2.Dáy hĩc qua heơ thông máng internet tôc đoơ cao.

Beđn cánh cách dáy hĩc truyeăn thông trong những buoơi hĩc taơp trung thì đađy là hình thức dáy hĩc khođng còn phú thuoơc vào phòng hĩc, phân traĩng, bạng đen truyeăn thông. E-learning (Electronic-learning) là cách thức đào táo, dáy hĩc qua các phương tieơn đieơn tử. Giáo dúc từ xa (distance education) đã dựa tređn sự phát trieơn cụa heơ thông E-learning đeơ thay đoơi heơ thông giáo dúc cụa mình.

Với E-learning, giạng vieđn có theơ đưa bài giạng thaơm chí có theơ đưa cạ hình ạnh minh hĩa leđn giáo trình đieơn tử và ngày nay có theơ trực tuyên được hình ạnh và tiêng nói cụa các lớp hĩc cách nhau hàng ngàn kilomet.

Đeơ thực hieơn vieơc dáy hĩc qua heơ thông E-learning, giạng vieđn thiêt kê giáo trình noơi dung bài giạng tái nhà và sau đó được các chuyeđn gia kỹ thuaơt đưa leđn máng trở thành giáo trình đieơn tử. Đađy cũng là moơt dáng hĩc lieơu mang lái nhieău tieơn ích trong quá trình đào táo và là trĩng tađm phát trieơn veă hĩc lieơu trong những naím sau này. Vieơc xađy dựng giáo trình đieơn tử cho moêi mođn hĩc bao goăm các bước sau:

- Thiêt kê kịch bạn (giáo án, đeă cương)

- Xađy dựng các trang hình (hình ạnh tĩnh/đoơng + trang text) - Xađy dựng các đốn phim (video clip)

- Xađy dùng các đốn ađm thanh (audio clip)

- Tích hợp các trang màn hình (tích hợp các lối hĩc lieơu thành các đốn bài giạng hoàn chưnh)

- Phát trieơn multimedia (Kêt hợp truyeăn thođng đa phương tieơn)

Moêi moơt quá trình đeău caăn phại có đoơi ngũ nhađn lực có tính chuyeđn nghieơp cao và những cođng cú phù hợp. Do đó chi phí xađy dựng ban đaău là rât lớn cho moơt chương trình đào táo có tính hâp dăn.

Vieơc trao đoơi bài hĩc giữa hĩc vieđn và giạng vieđn sẽ dieên ra tređn máng nhờ phaăn meăm E-learning hoê trợ. Do đó, khođng caăn đợi đên buoơi hĩc taơp trung, hĩc vieđn có theơ được giại đáp thaĩc maĩc veă bài hĩc cụa mình ngay trong ngày.

Giáo trình đieơn tử giúp cho giạng vieđn bô trí bài giạng moơt cách thuaơn tieơn và khoa hĩc mà khođng mât nhieău cođng sức. Tái bât kỳ nơi đađu hĩ cũng có theơ truy nhaơp vào chương trình, thực hieơn các chức naíng giạng vieđn (caơp nhaơt kiên thức mới cho mođn hĩc, trao đoơi thođng tin với hĩc vieđn, theo dõi tình hình hĩc taơp…). Giáo trình đieơn tử có theơ được chưnh sửa bât cứ lúc nào và bât cứ nơi đađu khi giạng vieđn caăn. Do vaơy, có theơ nói giáo trình đieơn tử đã giại phóng giạng vieđn khỏi búc giạng và vieđn phân truyeăn thông, giạng vieđn có nhieău thời gian đeơ taơp trung vào vieơc bieđn sốn tài lieơu giạng dáy đáp ứng với nhu caău thực tê.

Nhờ giáo trình đieơn tử mà hĩc vieđn có theơ được tiêp thu bài giạng cụa các chụ đeă khác nhau tái bât cứ nơi nào mà khođng caăn phại đên lớp hĩc. Vì thê có theơ giạm bớt sô giờ taơp trung ođn taơp cụa chương trình hĩc quá nhieău như hieơn nay.

3.2.2.3.Dieên đàn dáy hĩc trực tuyên (Forum):

Trực tuyên tređn máng là hình thức trao đoơi trực tiêp giữa giạng vieđn và hĩc vieđn; giữa hĩc vieđn và hĩc vieđn qua heơ thông internet.

Chúng tođi phađn ra thành các kieơu trao đoơi thođng tin như sau: 1. Moơt - Moơt

2. Moơt - Nhieău 3. Nhieău - Moơt 4. Nhieău - Nhieău

Moơt - Moơt

Kieơu trao đoơi này thường dieên ra giữa : • Hĩc vieđn với hĩc vieđn.

• Hĩc vieđn với giáo vieđn. Ví dú:

- Chat: chat giữa hai người với nhau.

- E-mail: gửi e-mail tới bán hĩc hoaịc cho giáo vieđn.

Moơt - Nhieău

Kieơu trao đoơi này thường dieên ra giữa : • Giáo vieđn với các hĩc vieđn.

• Hĩc vieđn với các hĩc vieđn khác. Ví dú:

- Chat: giáo vieđn giạng giại moơt vân đeă gì đó cho các hĩc vieđn thođng qua chat.

- Video Conference (Hoơi thạo dựa tređn video): giáo vieđn giạng giại moơt vân đeă gì đó cho các hĩc vieđn dựa tređn các phaăn meăm hoê trợ video conference.

- Chia sẹ màn hình (Screen Sharing): sử dúng máng giúp hĩc vieđn hĩc taơp baỉng cách xem các slides PowerPoint hoaịc các trang web được trình chiêu trực tiêp.

- Dieên đàn: giáo vieđn đưa cađu hỏi leđn dieên đàn yeđu caău các hĩc vieđn trạ lời.

- E-seminar: các bài giạng hoaịc thuyêt trình được đưa qua máng Internet.

Nhieău - Moơt

Kieơu trao đoơi này thường dieên ra giữa : • Các hĩc vieđn với giáo vieđn.

• Các hĩc vieđn với moơt hĩc vieđn. Ví dú:

- Chat: hỏi và thạo luaơn thời gian thực các cađu hỏi.

- Dieên đàn: các hĩc vieđn trạ lời các cađu hỏi do giáo vieđn đưa leđn dieên đàn.

Nhieău - Nhieău

Kieơu trao đoơi này thường dieên ra giữa : • Các hĩc vieđn với các hĩc vieđn Ví dú:

- Chat: các hĩc vieđn cùng thạo luaơn chung moơt vân đeă đeơ tìm ra cách giại quyêt, có theơ có sự hướng dăn cụa các giáo vieđn

- Hoơi thạo video hai chieău: đađy là lớp hĩc ạo, giáo vieđn giại thích cho hĩc vieđn veă moơt vân đeă mới và hĩc vieđn có theơ đaịt cađu hỏi ngược lái cho giáo vieđn thođng qua heơ thông hoơi thạo video hai chieău.

Dieên đàn trực tuyên cũng sẽ giúp ích cho vieơc hĩc nhóm cụa hĩc vieđn được thuaơn lợi hơn.

Khạo sát sự caăn thiêt hĩc theo nhóm cụa hĩc vieđn và cựu hĩc vieđn baỉng boơ phiêu 1 cađu hỏi với mức đeă nghị ở 5 mức đoơ khác nhau:

Rât caăn thiêt: 5 đieơm. Khá caăn thiêt: 4 đieơm.

Caăn thiêt: 3 đieơm. Ít caăn thiêt: 2 đieơm. Khođng caăn thiêt: 1 đieơm. Kêt quạ như sau:

Bạng 3.4: Kêt quạ khạo sát mức đoơ caăn thiêt cụa vieơc hĩc theo nhóm cụa hĩc vieđn. VỊ TRÍ COĐNG TÁC

HV CHV

STT NOƠI DUNG

Y Sy Z Sz 1 Caăn thiêt cụa vieơc hĩc theo

nhóm cụa hĩc vieđn 3,74 1.07 3,75 1,35

Min 1 1

Max 5 5

Qua kêt quạ khạo sát chúng tođi nhaơn thây mức đeă nghị cụa các đôi tượng là gaăn như nhau tuy nhieđn chưa có sự taơp trung cao. Cạ 2 đôi tượng đeău cho raỉng vieơc caăn thiêt hĩc nhóm cụa người hĩc là ở mức đoơ caăn thiêt (Y=3,73, Z=3,88).

Đieău này chứng tỏ vieơc toơ chức hĩc qua nhóm cho hĩc vieđn từ xa là đieău caăn thiêt. Hĩc moơt mình đođi khi gađy neđn tình tráng chán hĩc nhưng nêu toơ chức hĩc nhóm thì sẽ táo hưng phân hơn trong hĩc taơp từ xa.

Trước maĩt, ở những vùng chưa phát trieơn kinh tê, khoa hĩc, kỹ thuaơt, máng internet còn hán chê thì khi nhà trường caăn táo đieău kieơn giúp đỡ đeơ hĩc vieđn có theơ tham gia hĩc nhóm baỉng cách cho mượn phòng hĩc đeơ hĩc nhóm.

Trong tương lai gaăn, dieên đàn trực tuyên caăn được hoàn thieơn vì nó là moơt hình thức hĩc taơp khođng theơ thiêu tređn heơ thông đào táo từ xa. Hieơn nay, nhà trường đã có chương trình đào táo đieơn tử E-learning, vân đeă còn lái là phại taơp huân cho giạng vieđn đeơ thiêt kê bài giạng và đưa leđn máng. Nhà trường neđn có chính sách khen thưởng hoaịc trách phát đeơ đoơng vieđn giạng vieđn tích cực trong hốt đoơng này đeơ trong vòng 5 naím tới, khi kinh tê, xã hoơi phát trieơn, khi hĩc vieđn đã có đụ đieău kieơn hĩc taơp qua máng thì nhà trường phại đáp ứng ngay.

Tóm lái hoàn thieơn được E-learning là giại pháp hữu hieơu đeơ đưa những thành tựu cụa khoa hĩc và cođng ngheơ, đaịc bieơt là cođng ngheơ thođng tin vào trong phương thức đào táo từ xa. Nó giại quyêt được hàng lốt vân đeă từ quạn lý đên giạng dáy – hĩc taơp moơt cách khoa hĩc và đát hieơu quạ cao.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ ĐÀO TẠO TỪ XA TẠI ĐH MỞ BÁN CÔNG TPHCM (Trang 105 -110 )

×