0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (142 trang)

Đào táo từ xa Đái hĩc Mở Bán cođng Thành phô Hoă Chí Minh trong những naím gaăn đađy (từ 2000-2004).

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ ĐÀO TẠO TỪ XA TẠI ĐH MỞ BÁN CÔNG TPHCM (Trang 50 -52 )

trong những naím gaăn đađy (từ 2000-2004).

Quạn lý đào táo là moơt quá trình xuyeđn suôt từ tuyeơn sinh (đaău vào) cho đên khi tôt nghieơp (đaău ra) cụa người hĩc, trong đó bao goăm chụ yêu là quá trình dáy và hĩc cụa giạng vieđn và sinh vieđn. Các hốt đoơng chính trong lĩnh vực này bao goăm :

• Quạn lý múc tieđu đào táo từ xa. • Quạn lý đaău vào theo múc tieđu.

• Quạn lý noơi dung chương trình đào táo theo múc tieđu. • Quạn lý quá trình dáy-hĩc theo múc tieđu.

• Quạn lý quá trình kieơm tra-thi cử theo múc tieđu.

• Quạn lý phương tieơn phúc vú cho cođng tác đào táo theo múc tieđu. • Quạn lý hĩc lieơu phúc vú cho cođng tác đào táo theo múc tieđu

• Quạn lý cođng tác chính trị, tư tưởng cụa đoơi ngũ giạng vieđn, quạn lý và hĩc vieđn. Trong khuođn khoơ bài luaơn vaín cụa mình, tođi chư xin được neđu moơt sô vân đeă còn bât caơp sau khi nghieđn cứu sau:

• Quạn lý quá trình dáy-hĩc. • Quạn lý quá trình kieơm tra-thi cử.

• Quạn lý phương tieơn phúc vú cho cođng tác đào táo. • Quạn lý hĩc lieơu phúc vú cho cođng tác đào táo.

• Quạn lý cođng tác chính trị, tư tưởng cụa đoơi ngũ giạng vieđn, quạn lý và hĩc vieđn.

2.2.1. Quạn lý Chương trình đào táo và Sô giờ taơp trung.

2.2.1.1. Chương trình đào táo (CTĐT):

Trong hình thức giáo dúc từ xa, khôi lượng kiên thức toàn khóa được tính baỉng toơng sô tín chư. Tín chư là đơn vị đo khôi lượng thời gian giạng dáy cụa mođn hĩc, chuyeđn đeă (gĩi chung là hĩc phaăn). Theo quy định, 1 tín chư có khôi lượng baỉng 15 tiêt lý thuyêt. Cứ 30 tiêt thạo luaơn, làm bài taơp, thí nghieơm, hoaịc 40 đên 60 tiêt thực taơp, thực hành được tính tương đương với 1 tín chư. Moêi hĩc phaăn có từ 1 đên 5 tín chư. Tái ĐHMBCTP.HCM, 1 tín chư quy định baỉng 15 tiêt lý thuyêt hoaịc 30 tiêt thực hành; 1 tiêt lý thuyêt baỉng 45 phút.

Theo quy định, chương trình đào táo đái hĩc từ xa có khôi lượng, noơi dung và câu trúc kiên thức tương đương với chương trình chính quy cùng ngành hĩc và được mieên hĩc phaăn Giáo dúc theơ chât. Đôi với hĩc phaăn giáo dúc quôc phòng thực hieơn theo “Quy chê mođn hĩc giáo dúc quôc phòng” ban hành theo quyêt định sô 40/2002/QĐ-BGD&ĐT, ngày 14/10/2002 cụa Boơ GD&ĐT.

Đeơ xác định chât lượng cụa Chương trình đào táo baơc đái hĩc theo phương thức đào táo từ xa tái ĐHMBCTP.HCM, chúng tođi xađy dựng boơ phiêu goăm 4 cađu hỏi veă tính hợp lý cụa chương trình đào táo. Boơ phiêu hỏi được khạo sát tređn 3 đôi tượng giạng vieđn , quạn lý và nhóm cựu hĩc vieđn & hĩc vieđn naím cuôi với 5 mức đoơ đánh giá như sau:

Rât hợp lý: 5 đieơm Khá hợp lý: 4 đieơm.

Chưa hợp lý: 2 đieơm Khođng hợp lý: 1 đieơm Kêt quạ như sau:

Bạng 2.3: Kêt quạ đánh giá veă tính hợp lý cụa chương tình đào táo từ xa hieơn hành. VỊ TRÍ COĐNG TÁC

GV QL CHV&SV naím cuôi ST

T NOƠI DUNG

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ ĐÀO TẠO TỪ XA TẠI ĐH MỞ BÁN CÔNG TPHCM (Trang 50 -52 )

×