0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (142 trang)

Quạn lý quá trình dáy hĩc.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ ĐÀO TẠO TỪ XA TẠI ĐH MỞ BÁN CÔNG TPHCM (Trang 57 -62 )

W S 1 Noơi dung chương trình đào táo 2,92 0,73 3,25 0,76 3,85 0,

2.2.2. Quạn lý quá trình dáy hĩc.

Quá trình dáy hĩc là hốt đoơng kép bao goăm hốt đoơng giạng dáy cụa người dáy và hốt đoơng hĩc taơp cụa người hĩc.

Trong đào táo từ xa người hĩc phại phát huy khạ naíng tự hĩc, sáng táo, chụ đoơng hĩc taơp, người thaăy đóng vai trò cô vân, hướng dăn. Nói như thê khođng phại là xem nhé vai trò cụa người Thaăy mà vai trò cụa người thaăy trở neđn rât quan trĩng trong vieơc thiêt kê giáo trình, bài giạng, hướng dăn tìm tài lieơu tređn

các phương tieơn hoê trợ giạng dáy, hĩc taơp cho hĩc vieđn. Đađy chính là lý do vì sao hĩc lieơu giữ vai trò quyêt định trong hình thức giáo dúc từ xa.

2.2.2.1. Quạn lý quá trình giạng dáy:

Tái ĐHMBCTP.HCM, hieơn nay, đoơi ngũ giạng vieđn giạng dáy cho từ xa được huy đoơng từ nhieău nguoăn như giạng vieđn cơ hữu, giạng vieđn thưnh giạng từ các trường Đái hĩc, các Vieơn, cán boơ quạn lý, chuyeđn vieđn nghieđn cứu, các chuyeđn gia tái các cođng ty, xí nghieơp.

Nhieơm vú cụa giạng vieđn giạng dáy từ xa hieơn nay là giạng dáy phú đáo trong những buoơi taơp trung ođn taơp và tư vân cho hĩc vieđn qua các phương tieơn thođng tin lieđn lác. Hieơn nay, giạng vieđn giạng dáy chụ yêu là ođn taơp vào các buoơi hĩc taơp trung (maịt giáp maịt) với hình thức giạng dáy chụ yêu là phân traĩng bạng đen. Heơ thông giạng dáy qua E-learning (Electronic learning - đào táo qua phương tieơn đieơn tử) vừa được đưa vào sử dúng naím 2004, do vaơy các giạng vieđn chưa theơ thiêt kê bài giạng tređn trang web này được. Maịt khác, giạng vieđn cũng caăn được taơp huân đeơ giạng dáy qua heơ thông E-learning cụa nhà trường.

+ Khi khạo sát hình thức toơ chức hĩc taơp trung là hĩc vieđn neđn gaịp trực tiêp giạng vieđn hay ođn taơp trực tuyên qua máng, chúng tođi xađy dựng boơ cađu hỏi với 2 hình thức lựa chĩn tređn và nghieđn cứu tređn 2 đôi tượng giạng vieđn và quạn lý , kêt quạ như sau:

Bảng 2.7: Đânh giâ hình thức học tập trung ơn tập.

VỊ TRÍ COĐNG TÁC

GV QL TOƠNG COƠNG

STT NOƠI DUNG

SL Tư leơ % SL Tư leơ % SL Tư leơ % 1 OĐn taơp trực tiêp với giạng vieđn. 57 85,07 32 94,12 89 88,12 2 OĐn taơp trực tuyên qua máng 10 14,93 2 5,882 12 11,88

Bieơu đoă bạng 2.7:

Đánh giá hình thức hĩc taơp trung

85,07 14,93 14,93 94,12 5,88 - 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00 1 2

Noơi dung đánh giá Tỷ leơ (%)

Giạng vieđn Quạn lý

Kêt quạ nghieđn cứu cho thây, hình thức hĩc taơp trung maịt giáp maịt giữa giạng vieđn và hĩc hieơn nay được nhieău người đoăng tình nhât (chiêm tư leơ 88,12%, trong đó GV=85,07%, QL=94,12%).

Đôi chiêu thực tráng hieơn nay, chúng tođi nhaơn thây kêt quạ này rât phù hợp. Với hình thức toơ chức lớp hĩc taơp trung hieơn nay, giạng vieđn đeău đên từng cơ sở đào táo đeơ phú đáo cho hĩc vieđn trước khi thi. Còn hình thức ođn taơp trực tuyên qua máng muôn thực hieơn được đòi hỏi phại có cơ sở há taăng caăn thiêt phúc vú cho hình thức ođn taơp này như phaăn meăm hoê trợ dáy hĩc qua máng, đường truyeăn tôc đoơ cao, heơ thông vieên thođng thu - phát hình 1 hay 2 chieău... Đđy chính lă vấn đề bất cập vì hình thức đăo tạo hiện nay chưa thể hiện rõ tính chất từ xa.

+ Đeơ tìm hieơu vân đeă hieơn nay giạng vieđn có sử dúng chung đeă cương và có ra đeă thi chung hay khođng, chúng tođi xađy dựng boơ phiêu cađu hỏi vieơc sử dúng đeă cương và ra đeă thi trong thời gian qua. Boơ phiêu goăm 2 cađu hỏi với 2 phương án lựa chĩn có hoaịc khođng và được khạo sát tređn 2 đôi tượng giạng vieđn và quạn lý. Kêt quạ như sau:

Bạng 2.8: Kêt quạ đánh giá thực tráng vieơc giạng dáy theo đeă cương chung hay khođng. VỊ TRÍ COĐNG TÁC GV QL TOƠNG COƠNG ST T NOƠI DUNG

SL Tư leơ % SL Tư leơ % SL Tư leơ % 1 Có giạng dáy theo đeă

cương chung. 47 70,15 18,00 52,94 65,00 64,36 2 Khođng giạng dáy theo

đeă cương chung. 20 29,85 16,00 47,06 36,00 35,64

COƠNG: 67 100 34 100 101 100

Bieơu đoă bạng 2.8

Đánh giá thực tráng giạng dáy theo đeă cương chung

70 ,1 5 2 9 ,8 5 2 9 ,8 5 5 2 ,94 4 7,0 6 - 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 1 2

Noơi dung đáng giá

leơ (%

Giạng vieđn Quạn lý

Kêt quạ nghieđn cứu cho thây ý kiên cụa giạng vieđn và quạn lý phù hợp nhau. Cạ 2 đôi tượng đeău cho raỉng hieơn nay giạng vieđn hieơn nay có giạng dáy theo đeă cương chung chiêm tư leơ 64,36% (GV=70,15 %, QL=52,94%). Tuy nhieđn, đánh giá cụa quạn lý khá thâp so với giảng viín. Đôi chiêu với thực tráng hieơn nay, giạng vieđn chưa thông nhât được giáo trình giạng dáy, moêi giạng vieđn giạng dáy theo moơt giáo trình do đó vieơc cung câp tài lieơu cho hĩc vieđn rât khó khaín.

Đeơ làm rõ kêt quạ cụa vieơc giạng dáy theo đeă cương chung, chúng tođi khạo sát baỉng boơ phiêu hỏi vieơc toơ chức thi đeă chung tređn 2 đôi tượng giạng vieđn và quạn lý tái ĐHMBCTP.HCM. Boơ phiêu goăm 2 cađu hỏi với 2 phương án lựa chĩn có hoaịc khođng và được khạo sát tređn 2 đôi tượng giạng vieđn và quạn lý. Kêt quạ như sau:

VỊ TRÍ COĐNG TÁC GV QL TOƠNG COƠNG S T T NOƠI DUNG

SL Tư leơ % SL Tư leơ % SL Tư leơ % 1 Có ra đeă thi chung. 15 22,39 9 26,47 24 23,76 2 Khođng ra đeă thi chung. 52 77,61 25 73,53 77 76,24

COƠNG: 67 100 34 100 101 100

Bieơu đoă bạng 2.9:

Đánh giá thực tráng thi theo đeă chung

22,39 77,61 77,61 26,47 73,53 - 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 1 2

Noơi dung đáng giá

leơ

(%) Giạng vieđn

Quạn lý

Qua kêt quạ khạo sát, chúng tođi nhaơn thây kêt quạ lựa chĩn cụa 2 đôi tượng là phù hợp nhau. Cạ 2 đôi tượng đeău cho raỉng hieơn nay vieơc thi cử chưa được toơ chức thi chung đeă chiếm 76,24% (GV=56,72%; QL=67,65%).

Thaơt vaơy, đên nay trường văn chưa thông nhât được đeă cương chung cụa moơt sô mođn hĩc do đó văn còn tình tráng Thaăy dáy, thaăy ra đeă neđn gađy khó khaín rât lớn cho Trung tađm khạo thí trong vieơc quạn lý thi cử và laơp ngađn hàng đeă thi chung.

+ Đeơ tìm hieơu veă vieơc có neđn thành laơp ngay boơ phaơn tư vân hĩc taơp cho hĩc vieđn hay khođng, chúng tođi xađy dựng boơ cađu hỏi veă sô giờ giại đáp thaĩc maĩc trung bình trong moơt tuaăn cụa giạng vieđn qua các phương tieơn thođng tin, lieđn lác trong thời gian qua. Kêt quạ như sau:

Bạng 2.10: Kêt quạ khạo sát sô giờ giại đáp thaĩc maĩc trong 1 tuaăn cụa giạng vieđn.

Sô giờ giại đáp thaĩc maĩc trong 1 tuaăn

STT NOƠI DUNG

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 COƠNG1 Sô giạng vieđn chĩn 3 2 8 11 10 6 3 2 45

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ ĐÀO TẠO TỪ XA TẠI ĐH MỞ BÁN CÔNG TPHCM (Trang 57 -62 )

×