0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (142 trang)

TÀI LIEƠU THAM KHẠO

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ ĐÀO TẠO TỪ XA TẠI ĐH MỞ BÁN CÔNG TPHCM (Trang 140 -142 )

1. Boơ Giáo dúc và đào táo (2000), Quy hốch toơng theơ máng lưới các trường đái hĩc, cao đẳng và trung hĩc chuyeđn nghieơp Vieơt Nam giai đốn đên naím 2010, dự thạo đeă án cụa Boơ GD & ĐT, Hà Noơi.

2. Boơ Giáo dúc và đào táo (2001), “Phát trieơn giáo dúc từ xa ở Vieơt Nam đên naím 2010”, Đeă án toơng theơ, Hà Noơi.

3. Boơ Giáo dúc và đào táo (2001), Quy chê toơ chức và hốt đoơng cụa các trường ngoài cođng laơp, sô 39/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 28/8/2001, Hà Noơi.

4. Boơ Giáo dúc và đào táo (2005), Quy hốch phát trieơn xã hoơi hóa giáo dúc giai đốn 2005-2010, quyêt định sô 20/2005/QĐ-BGD&ĐT, ngày 24/6/2005, Hà Noơi.

5. Boơ Khoa hĩc và cođng ngheơ (2002), Giáo dúc từ xa-Xu thê cụa giáo dúc hieơn đái, táp chí Hốt đoơng khoa hĩc (8), Hà Noơi.

6. Đái hĩc Mở bán cođng TP.HCM (2005), Toơng kêt và đánh giá Đái hĩc Mở bán cođng TP.HCM15 naím xađy dựng và phát trieơn, kỷ yêu Đái hĩc Mở bán cođng TP.HCM, TP.HCM.

7. Đái hĩc Mở bán cođng TP.HCM (2001), “Hoơi thạo toơng kêt và đámh giá mođ hình Đái hĩc Mở bán cođng TP.HCM (1990-2000)”, TP.HCM.

8. GS.TSKH. Vũ Ngĩc Hại, PGS.TS. Traăn Khánh Đức (2003), Heơ thông giáo dúc hieơn đái trong những naím đaău thê kỷ XXI, Nhà xuât bạn giáo dúc, Hà Noơi.

9. Traăn Kieơm (2004), Khoa hĩc quạn lý giáo dúc, Nhà xuât bạn giáo dúc, TP.Hoă Chí Minh.

10. Traăn Vaín Laíng , Đào Vaín Tuyêt, Choi Seong (2004), “E-learning Heơ thông đào táo từ xa”, Nhà xuât bạn thông keđ, TP.HCM.

11. Phám Thanh Lieđm (2000), “Lý luaơn veă quạn lý giáo dúc”, Bài giạng dùng cho các lớp boăi dưỡng cơ bạn, Trường Cán boơ quạn lý giáo dúc và đào táo II, TP.HCM.

12. Cao Vaín Phường (1998), “Nghieđn cứu trieơn khai chương trình đào táo từ xa baơc đái hĩc trong đieău kieơn Vieơt Nam”, Báo cáo tóm taĩtđeă tài câp Boơ, mã sô B94-40-04, TP.HCM.

13. PGS.TS Hoàng Tađm Sơn (2001), Moơt sô vân đeă Toơ chức khoa hĩc lao đoơng cụa người Hieơu trưởng, Bài giạng dùng cho các lớp boăi dưỡng cơ bạn Trường CBQLGD & ĐT II, TP.HCM.

14. Phám Thị Phương Trang (2002), “Thực tráng và moơt sô giại pháp veă quạn lý quá trình đào táo tái Đái hĩc Mở bán cođng TP.HCM”, Luaơn vaín Thác sĩ Quạn lý giáo dúc, Trường Đái hĩc Sư phám TP.HCM, TP.HCM. 15. Thụ tướng chính phụ,Đieău leơ trường đái hĩc (2003), Hà Noơi

16. Thụ tướng Chính phụ (2005), Phát trieơn giáo dúc từ xa giai đốn 2005- 2010, Quyêt định sô 164/2005/QĐ-TTg, ngày 4/7/2005, Hà Noơi.

17. Trung tađm đào táo từ xa Đái hĩc Huê (2005), “Kỷ yêu nhađn dịp kỷ nieơm 10 naím thành laơp Trung tađm đào táo từ xa-Đái hĩc Huê”, Xí nghieơp in Chuyeđn Dùng Thừa Thieđn-Huê, Huê.

18. Trường Đái hĩc Sư phám Hà Noơi (2005), “Giáo dúc từ xa & Tái chức”,

Táp chí (4), Hà Noơi.

19. Website: Đái hĩc Mở Hà Noơi, http://www.dhm-

hnou.edu.vn/News/tu%20xa%2010%20nam/hoi%20nghi.htm

20. Website: Golden Key Language Center , Phát trieơn E-Learning trong đào táo từ xa,http://www.goldenkey.edu.vn/vi/content/view/233/59. 21. Website: Máng thođng tin khoa hĩc & cođng ngheơ Thành phô Hoă Chí

http://www.cesti.gov.vn/right/stinfo/content_0/naím_2002/thsng_09_2002/ chuyengia_thuctien/giaoduc_tuxa.

22. Website: Vista site (2005), E-learning-moơt hình thức đào táo vaơn dúng cođng ngheơ thođng tin,

http://www.vista.gov.vn/vietnam/khcn/cntt/200509298211253500.

23. Website Máng thođng tin khoa hĩc & cođng ngheơ Thành phô Hoă Chí Minh, 24. Website VTV Đài truyeăn hình Vieơt Nam, http:/www.vtv.vn/vi-

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ ĐÀO TẠO TỪ XA TẠI ĐH MỞ BÁN CÔNG TPHCM (Trang 140 -142 )

×