0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (142 trang)

KHÔI LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TÁO

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ ĐÀO TẠO TỪ XA TẠI ĐH MỞ BÁN CÔNG TPHCM (Trang 126 -140 )

21 Trung tađm gíao dúc thường xuyeđn Quaơn Phú Nhuaơn TP.HCM (Nguoăn Trung tađm ĐTTX – ĐH Mở BC TP.HCM, 2004)

KHÔI LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TÁO

xa và chính quy tái Đái hĩc Mở BC TP. Hoă Chí Minh.

KHƠI LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TÁO

STT NGÀNH HĨC

HEƠ CHÍNH QUY HEƠ TỪ XA Tư leơ %

1 Đođng Nam Á hĩc 180 133 73,89% 2 Xã hoơi hĩc 202 154 76,24% 3 Tiêng Anh 190 148 77,89% 4 Cođng tác xã hoơi 190 154 81,05% 5 Quạn trị kinh doanh 184 154 83,70% 6 Xađy dựng 261 222 85,06% 7 Tài chính-Ngađn hàng 184 159 86,41% 8 Kê tốn 184 160 86,96% 9 Kinh tê 184 168 91,30% 10 Tin hĩc 173 159 91,91%

(Nguoăn: Phịng Quạn lý đào táo và Trung tađm Đào táo từ xa - Đái hĩc Mở BC TP.HCM , 2004)

Phú lúc 8 : Sơ giờ taơp trung cụa các ngành đào táo đái hĩc theo hình thức từ xa tái TTĐTTX-Đái hĩc Mở bán cođng TP.HCM.

STT TEĐN NGÀNH TOƠNG SƠ TÍN CHƯ CTĐT SƠ GIỜ KÊ HỐCH SƠ GIỜ TAƠP TRUNG TƯ LEƠ GIỮA SƠ GIỜ TT/KH (%) 1 Xã hoơi hĩc 154 2310 495 21.4% 2 Tin hĩc 159 2385 895 37.5% 3 Xađy dựng 222 3330 1615 48.5%

4 Quạn trị kinh doanh 154 2310 640 27.7%

5 Tiêng Anh 148 2220 655 29.5% 6 Kê tốn 160 2400 805 33.5% 7 Tài chính-Ngađn hàng 159 2385 730 30.6% 8 Đođng Nam Á 133 1995 390 20.1%

Phú lúc 9:

E-LEARNING – Heơ thơng dáy hĩc đieơn tử thê kỷ XXI

Giáo dúc từ xa tiên hành theo nhieău phương thức. Nêu như trong khoạng 10 naím veă trước, khi internet chưa phoơ biên roơng, các trường đái hĩc tređn thê giới tiên hành giáo dúc từ xa baỉng cách phađn phát cho hĩc vieđn moơt heơ thơng giáo trình, baíng tiêng, baíng hình đeơ hĩc vieđn tự nghieđn cứu. Khi internet phát trieơn, hĩc vieđn chư caăn ngoăi trước màn hình máy vi tính được nơi máng là cĩ theơ tiêp thu các bài hĩc cĩ đụ cạ ađm thanh và hình ạnh sơng đoơng, trao đoơi bài hĩc và bài thi tieơn lợi hơn trước rât nhieău thođng qua dịch vú thư đieơn tử (E-mail), nhĩm hĩc taơp (Groupware), dieên đàn (Forum), hay nhĩm tin (Newsgroup) tređn máng. Và ngày nay tređn thê giới đang trieơn khai roơng khaĩp vieơc giáo dúc đào táo từ xa qua heơ thơng E-learning.

Nhieău nhà chuyeđn mođn cho raỉng E-learning - phương pháp giáo dúc đào táo mới được đánh giá là cuoơc cách máng trong giáo dúc thê kỷ 21. Theo ođng Keith Holtham, Giám đơc phú trách các giại pháp cho doanh nghieơp khu vực Chađu Aù - Thái Bình Dương (Intel), E-Learning caín bạn dựa tređn cođng ngheơ máng ngang hàng (P2P). Đađy là giại pháp sử dúng cođng ngheơ cao đeơ hoê trợ quá trình hĩc taơp, cung câp các dịch vú đào táo, khĩa hĩc qua máng Internet hoaịc Intranet cho người dùng máy tính. Ưu đieơm noơi troơi cụa E-Learning so với các phương pháp giáo dúc truyeăn thơng là vieơc táo ra moơt mođi trường hĩc taơp mở và tính chât tái sử dúng các đơn vị tri thức (learning object). Với cođng ngheơ này, quá trình dáy và hĩc sẽ hieơu quạ và nhanh chĩng hơn, giúp giạm khoạng 60% chi phí, đoăng thời giạm thời gian đào táo 20-40% so với phương pháp giạng dáy truyeăn thơng. E-learning chuyeơn tại noơi dung phong phú, ân tượng và deê hieơu thođng qua trang web, bạo đạm chât lượng đào táo qua những phaăn meăm quạn lý. Mođ hình này cho phép hĩc vieđn cũng như nhađn vieđn tái các cođng ty chĩn hĩc những thứ caăn thiêt chứ khođng bĩ buoơc như trước. Beđn cánh đĩ, hĩc vieđn cĩ theơ hĩc bât cứ lúc nào baỉng cách nơi máng mà khođng caăn phại đên trường.

Tređn phám vi tồn caău hieơn nay cĩ nhieău cođng ty lớn đaău tư vào E- Learning. Naím 2000, thị trường này đã đát doanh sơ 2,2 tỷ USD. Người ta dự tính, đên naím 2005, E-Learning tređn tồn caău sẽ đát tới 18,5 tỷ USD. ở các nước cođng nghieơp phát trieơn, đieơn hình là Mỹ, lĩnh vực này đang phát trieơn rât nhanh. Thị trường E-Learning ở Mỹ sẽ đát 11,4 tỷ USD vào naím 2004. Tái Chađu Aù, thị trường này taíng trưởng 25% moêi naím (đát 6,2 tỷ USD). Chính vì vaơy, E-Learning đang được rât nhieău người hĩc quan tađm và theo hĩc (Golden key).

1. Sơ lược veă E-learning:

E-learning là kêt quạ cụa thành tựu cođng ngheơ thođng tin và truyeăn thođng, đaịc bieơt là internet. Ở Mỹ, Elearning đã được Chính phụ lieđn bang thiêt laơp và đưa vào hĩat đoơng khaĩp 13 bang. Bât cứ trường đái hĩc nào (khoạng 500 trường đã được mở) cũng đeău được Chính phụ và tư nhađn trợ giúp trong những bước đaău toơ chức hĩat đoơng E-learning và hĩach định mở roơng trong tương lai. Cĩ theơ thây raỉng Mỹ khođng chư cơ gaĩng đaơy mánh neăn giáp dúc đái hĩc thođng qua neăn cođng ngheơ thođng tin hàng đaău cụa mình mà cịn thây múc tieđu cụa hĩ là phoơ biên vaín hĩa giáo dúc ra tịan thê giới. Aûnh hưởng bởi E-learning ở Mỹ, moơt sơ trường đái hĩc tređn thê giới đã hĩach định thiêt laơp các truờng đái hĩc ạo qua máng như tái Hàn Quơc cĩ các trường như Cyber University, Trường đái hĩc quơc gia JUNAM, Đái hĩc HANAM. Đađy cũng là moơt phaăn cụa dự án câp tơc cụa chính phụ Hàn Quơc. Hieơn nay tái HaØn Quơc cĩ hơn 100 trường đang câp tơc trieơn khai E- learning. Hình thức đào táo từ xa đã vượt quá khuođn khoơ các trường đái hĩc và đang cĩ xu hướng phoơ biên trong các lĩnh vực kinh doanh hay trong nhieău chương trình huân luyeơn cụa các toơ chức tài chính và toơ chức khác.

2. Lịch sử phát trieơn cụa E-Learning:

- Trước naím 1983: Kỷ nguyeđn giạng vieđn làm trung tađm

Trước khi máy tính được sử dúng roơng rãi, phương pháp giáo dúng “Lây giạng vieđn làm trung tađm” là phương pháp phoơ biên nhât trong các trường hĩc. Hĩc vieđn chư cĩ theơ trao đoơi taơp trung quanh giạng vieđn và các bán hĩc.

- Giai đốn 1984-1993: Kỷ nguyeđn đa phương tieơn:

Heơ đieău hành Windows 3.1, Máy tính Macintosh, phaăn meăm trình dieên powerpoint đađy là các cođng ngheơ cơ bạn trong kỷ nguyeđn đa phương tieơn. Nĩ cho phép táo ra các bài giạng tích hợp hình ạnh và ađm thanh hĩc tređn máy tính sử dúng cođng ngheơ CBT phađn phơi qua đĩa CD-ROM haịc đĩa meăm. Vào bât kỳ thời gian nào, ở đađu, người hĩc cũng cĩ theơ mua và hĩc. Tuy nhieđn, sự hướng dăn cụa giạng vieđn là rât hán chê.

- Giai đốn : 1994-1999 Làn sĩng E-learning thứ nhât.

Khi cođng ngheơ Web được phát minh ra, các nhà cung câp dịch vú đào táo baĩt đaău nghieđn cứu cách thức cại tiêp phương pháp giáo dúc baỉng cođng ngheơ này. Người thaăy thođng thái đã daăn loơ rõ thođng qua các phương tieơn: E-mail, CBT qua Intranet với text và hình ạnh đơn giạn, đào táo baỉng cođng ngheơ WEB với hình ạnh chuyeơn đoơng tơc đoơ thâp đã được trieơn khai tređn dieơn roơng.

- Giai đốn : 2000-2005 Làn sĩng E-learning thứ hai.

Các cođng ngheơ tieđn tiên bao goăm JAVA và các ứng dúng máng IP, cođng ngheơ truy nhaơp máng và baíng thođng Internet được nađng cao, các cođng ngheơ thiêt kê Web tieđn tiên đã trở thành moơt cuoơc cách máng trong giáo dúc đào táo. Ngày nay, thođng qua Web giáo vieđn cĩ theơ kêt hợp hướng dăn trực tuyên (hình ạnh, ađm thanh, các cođng cú trình dieên) tới mĩi người hĩc, nađng cao hơn chât lượng dịch vú đào táo. Ngày qua ngày cođng ngheơ Web đã chứng tỏ cĩ khạ naíng mang lái hieơu quạ cao trong giáo dúc đào táo, cho phép đa dáng hố các mođi trường hĩc taơp. Tât cạ những đieău đĩ táo ra moơt cuoơc cách máng trong đào táo với giá thành rẹ, chât lượng và hieơu quạ. Đĩ chính là làn sĩng thứ 2 cụa E-learning.

Heơ thơng E-learning cĩ theơ coi là moơt giại pháp toơng theơ dùng các cođng ngheơ máy tính đeơ quạn lý: sinh vieđn, giạng dáy theo yeđu caău, các lớp hĩc được toơ chức theo lịch trình đoăng boơ, lớp hĩc qua veơ tinh, các phịng lab đa phương tieơn hoê trợ thiêt kê bài giạng, thư vieơn đieơn tử, nhĩm hĩc taơp cho phép trao đoơi thođng tin giữa các sinh vieđn và các giáo sư.

Bill Gates đã phát bieơu tređn The Road Ahead : “Cođng ngheơ thođng tin cũng sẽ làm thay đoơi lớn vieơc hĩc cụa chúng ta. Những người cođng nhađn sẽ cĩ khạ naíng caơp nhaơt các kỹ thuaơt trong lĩnh vực cụa mình. Mĩi người ở bât cứ nơi đađu sẽ cĩ khạ naíng tham gia các khĩa hĩc tơt nhât và được dáy bởi các giáo vieđn giỏi nhât”. Ngay tái Vieơt Nam, chúng ta cũng cĩ theơ tham gia các cua hĩc beđn Mỹ với thaăy giáo giỏi nhât.

3. Moơt sơ định nghĩa veă E-learning:

- Theo Compare Infobase Inc, E-learning là moơt thuaơt ngữ dùng đeơ mođ tạ vieơc hĩc taơp, đào táo dựa tređn cođng ngheơ thođng tin và truyeăn thođng.

- Theo MASIE Center, E-learning là vieơc hĩc taơp hay đào táo được chuaơn bị, phađn phơi hoaịc quạn lý sử dúng nhieău cođng cú cụa cođng ngheơ thođng tin, truyeăn thođng khác nhau đà được thực hieơn ở mức cúc boơ hay tịan cúc. - Theo Sun Microsystems Inc, E-learning là vieơc hĩc taơp được phađn phơi qua

cođng ngheơ đieơn tử. Vieơc phađn phơi qua nhieău kỹ thuaơt khác nhau như internet, TV, video tape, các heơ thơng giạng dáy thođng minh, và vieơc đào táo dựa tređn máy tính.

- Theo Elearningsite, E-learning là vieơc phađn phơi các hĩat đoơng, quá trình, sự kieơn đào táo và hĩc taơp thođng qua phương tieơn đieơn tử như internet, intranet, extranet, CD-ROM, video tape, DVD, TV, các thiêt bị cá nhađn… E-learning được các chuyeđn gia định nghĩa khác nhau nhưng nĩi chung E- learning cĩ đaịc đieơm chung sau:

- Dựa tređn cođng ngheơ thođng tin và truyeăn thođng. Cú theơ hơn là cođng ngheơ máng, kỹ thuaơt đoă hĩa, kỹ thuaơt mođ phỏng, cođng ngheơ tính tĩan…

- Hieơu quạ cụa E-learning cao hơn so với các hĩc truyeăn thơng do E- learning cĩ tính tương tác cao dựa tređn multimedia, táo đieău kieơn cho người hĩc trao đoơi thođng tin deê dàng hơn, cũng như đưa ra noơi dung hĩc taơp phù hợp với khạ naíng và sở thích cụa từng người.

- E-learning sẽ trở thành xu thê tât yêu trong neăn kinh tê tri thức. Hieơn nay, E-learning đang thu hút được sự quan tađm đaịc bieơt cụa các nước tređn thê giới với rât nhieău toơ chức, cođng ty hĩat đoơng trong lĩnh vực-learning ra đời. E-learning – giáo dúc đieơn tử - ngày càng trở neđn quan trong. Tuy vaơy chaĩc chaĩn phại cĩ những khĩ khaín với giáo dúc đieơn tử. Theo William Horton là moơt chuyeđn gia E-learning noơi tiêng tređn thê giới “đeơ được đào táo qua heơ thơng E-learning, bán caăn phại cĩ những trang thiêt bị kỹ thuaơt phù hợp, các hĩc vieđn phại cĩ trình đoơ đeơ làm vieơc với máy tính và máng internet, đeơ thu được những lợi ích từ các cơ hoơi giáo dúc trực tuyên, và trong các doanh nghieơp, vaín hĩa giao tiêp cũng cĩ theơ quyêt định thành bái cụa giáo dúc đieơn tử và hĩc taơp di đoơng”.

Đađy chính là khĩ khaín đơi với hĩc vieđn và nhà trường hieơn nay. Giáo dúc từ xa thođng qua E-learning mang lái lợi ích kinh tê xã hoơi to lớn, nhưng trước maĩt là caăn sự đaău tư ban đaău khá lớn từ nhieău phía.

4. Sự phát trieơn E-learning tái Vieơt Nam:

Hieơn nay, E-learning phát trieơn khođng đoăng đeău tái các khu vực tređn thê giới. Phát trieơn mánh nhât ở khu vực Baĩc Mỹ, ở chađu AĐu E-learning cũng rât cĩ trieơn vĩng, trong khi đĩ chađu Á lái là khu vực ứng dúng cođng ngheơ này cịn nhieău bât caơp.

Trong hai naím 2003-2004, vieơc nghieđn cứu E-learning ở Vieơt Nam đã được nhieău đơn vị quan tađm hơn. Gaăn đađy các hoơi nghị, hoơi thạo veă cođng ngheơ thođng tin và giáo dúc đeău cĩ đeă caơp nhieău đên vân đeă E-learning và khạ naíng áp dúng vào mođi trường đào táo ở Vieơt Nam như: Hoơi thạo khoa hĩc quơc gia laăn thứ nhât veă nghieđn cứu phát trieơn và ứng dúng cođng ngheơ thođng tin và truyeăn thođng ICT/rda 2/2003; Hoơi thạo khoa hĩc quơc gia laăn II veă nghieđn cứu phát trieơn và ứng dúng cođng ngheơ thođng tin và truyeăn thođng ICT/rda 9/2004; và Hoơi thạo khoa hĩc “Nghieđn cứu và trieơn khai E-learning” do Vieơn Cođng ngheơ - Thođng tin (Đái hĩc Quơc gia Hà Noơi) và Khoa Cođng ngheơ - Thođng tin (Đái hĩc Bách khoa Hà Noơi) phơi hợp toơ chức đaău tháng 3/2005 là hoơi thạo khoa hĩc veă E-learning đaău tieđn được toơ chức tái Vieơt Nam.

Các trường đái hĩc ở Vieơt Nam cũng bước đaău nghieđn cứu và trieơn khai E- learning. Moơt sơ đơn vị đã bước đaău trieơn khai các phaăn meăm hoê trợ đào táo và cho các kêt quạ khạ quan: Đái hĩc Cođng ngheơ, Vieơn Cođng ngheơ Thođng tin (Đái hĩc Quơc gia Hà Noơi), Đái hĩc Bách Khoa Hà Noơi, Đái hĩc Quơc gia TP. Hoă Chí Minh, Hĩc vieơn Bưu chính - Vieên thođng,... Gaăn đađy nhât, Trung tađm Tin hĩc Boơ Giáo dúc & Đào táo đã trieơn khai coơng E-learning (http://el.edu.net.vn/) nhaỉm cung câp moơt cách cĩ heơ thơng các thođng tin E-learning tređn thê giới và ở Vieơt Nam. Beđn cánh đĩ, moơt sơ cođng ty phaăn meăm ở Vieơt Nam đã tung ra thị trường moơt sơ sạn phaơm hoê trợ đào táo như các phaăn meăm táo bài giạng đieơn tử, các

phađn meăm quạn lý hĩc sinh, saĩp xêp thời khĩa bieơu... Tuy các sạn phaơm này chưa phại là sạn phaơm lớn, được đĩng gĩi hồn chưnh, nhưng đã bước đaău gĩp phaăn thúc đaơy sự phát trieơn E-learning ở Vieơt Nam.

Vieơt Nam đã gia nhaơp Máng E-learning chađu Á (Asia E-learning Network - AEN, www.asia-elearning.net) với sự tham gia cụa Boơ Giáo dúc & Đào táo, Boơ Khoa hĩc - Cođng ngheơ, trường Đái hĩc Bách Khoa, Boơ Bưu chính - Vieên Thođng... Đieău này cho thây tình hình nghieđn cứu và ứng dúng lối hình đào táo này đang được quan tađm ở Vieơt Nam.

Phú lúc 3:

NGÀNH, BAƠC VÀ HEƠ ĐÀO TÁO TÁI ĐÁI HĨC MỞ BÁN COĐNG TP.HCM

SAU ĐÁI HĨC ĐÁI HĨC CAO ĐẲNG

TRUNG HĨC HĨC CHUYEĐN NGHIEƠP STT BAƠC TEĐN NGÀNH HEƠ

Chính quy Lieđn kêt với nước ngồi Heơ chính quy-Taơp trung Heơ từ xa Heơ vừa hĩc vừa làm Chính quy Chính quy

1 Tin hĩc x x x x x

2 Xađy dựng x x x

3 Cođng nghieơp x

4 Cođng ngheơ sinh hĩc x

5 Quạn trị kinh doanh x x x x x x

6 Kinh tê x x x 7 Kê tốn x x x x 8 Tài chính-Ngađn hàng x x x x 9 Đođng Nam Á hĩc x x 10 Xã hoơi hĩc x x 11 Cođng tác xã hoơi x x x 12 Tiêng Anh x x x

13 Tiêng Trung Quơc x

Phú lúc 4: BẠNG THƠNG KEĐ SƠ LƯỢNG SINH VIEĐN ĐÊN ĐAÍNG KÝ NHAƠP HĨC ( Tính đên ngày 31/12/2004 - Nguoăn Trung tađm ĐTTX-ĐH Mở BC TP.HCM)

KHĨA 2003 TRỞ VEĂ TRƯỚC KHĨA 2004

TƯNH QTK D ĐN A XH H AV TH XD Coơ ng QTK D QTK D to ùan ĐN A C

TXH XHH AV TH XD Kinh tê TC-NH Coơ

ng TOƠNG COƠ N G TP.HCM 603 48 87 108 35 9 890 563 147 59 58 140 100 170 134 39 1410 2300 ĐÀ NẴNG 45 45 0 0 45 BÌNH ĐỊNH 247 247 53 101 27 24 205 452 PHÚ YEĐN 0 0 0 27 22 28 77 77 KHÁNH HỊA 105 46 151 0 0 151 LAĐM ĐOĂNG 64 64 0 0 64 TAĐY NINH 18 18 52 146 198 216 VŨNG TÀU 94 94 106 106 200 LONG AN 0 0 237 46 52 335 335 BÊN TRE 68 68 70 8 67 145 213 TIEĂN GIANG 76 23 148 247 27 29 32 88 335 CAĂN THƠ 32 32 94 49 43 186 218 AN GIANG 195 195 142 106 66 125 439 634 KIEĐN GIANG 150 150 119 70 88 22 299 449 BÁC LIEĐU 43 24 67 59 20 19 98 165 CÀ MAU 110 110 0 33 11 33 29 21 69 196 306 VĨNH LONG 0 30 30 30 TRÀ VINH 47 47 92 65 37 194 241 ĐOĂNG THÁP 0 98 98 98

UBDSBM&TE 0 0 44 44 44 PHÚ NHUAƠN 0 0 0 408 408 408 CS SOĐNG BÉ 1716 0 0 38 42 96 1892 873 276 0 0 0 68 54 93 0 27 1391 3283

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ ĐÀO TẠO TỪ XA TẠI ĐH MỞ BÁN CÔNG TPHCM (Trang 126 -140 )

×