0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (142 trang)

Đoơi mới hĩc lieơu.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ ĐÀO TẠO TỪ XA TẠI ĐH MỞ BÁN CÔNG TPHCM (Trang 98 -101 )

40 65.57 25 83.33 54 53.47 119 90.15 6 Neđn có hĩc phaăn Giáo

3.2.1. Đoơi mới hĩc lieơu.

Theo các kêt quạ nghieđn cứu tređn, vieơc đoơi mới hĩc lieơu là moơt trong những noơi dung quan trĩng nhât góp phaăn cho sự phát trieơn cụa heơ thông giáo dúc từ xa. Chụ trương chung là hĩc lieơu phại đa dáng đeơ đáp ứng cho từng đieău kieơn khác nhau cụa người hĩc và taơn dúng được những thành tựu cụa khoa hĩc, kỹ thuaơt, cođng ngheơ truyeăn thođng đeơ phúc vú cho nhu caău đào táo từ xa.

Tređn cơ sở đó, chúng tođi nhaơn thây tài lieơu hieơn nay đang toăn tái ở 4 lối hình thức khác nhau:

- Tài lieơu hĩc taơp dưới dáng in ân.

- Tài lieơu dưới dáng baíng đĩa ghi hình và ghi tiêng. - Tài lieơu hĩc taơp thođng qua máng (thư vieơn đieơn tử). - Tài lieơu hĩc taơp thođng qua sóng phát hình và phát thanh.

Đeơ có cơ sở đeă nghị giại pháp ưu tieđn trong đieău kieơn cụa nhà trường hieơn nay và phù hợp với hoàn cạnh hĩc vieđn, đieău kieơn cụa khu vực đang sinh sông, chúng tođi muôn biêt hĩc vieđn có theơ sử dúng hình thức hĩc lieơu nào là thích hợp nhât. Chúng tođi tiên hành khạo sát mức đoơ caăn thiêt cụa hĩc vieđn và cựu hĩc vieđn từ xa đôi với 3 hình thức giáo trình cùng với 4 mức đoơ đeă nghị khác nhau:

Nhieău 4 đieơm

Trung bình 3 đieơm

Ít 2 đieơm

Chưa caăn 1 đieơm

Bạng 3.2: Kêt quạ đeă nghị mức đoơ caăn thiêt cụa các lối hĩc lieơu.

IN ÂN GHI TIÊNG, GHI HÌNH THƯ VIEƠN ĐIEƠN TỬ HV CHV HV CHV HV CHV S T T NOƠI DUNG Y S Z S Y S Z S Y S Z S 1 Giáo trình từng mođn hĩc. 3,26 0,81 3,56 0,68 2,24 1,07 2,89 1,12 1,19 0,40 2,75 1,11 Min 1 1 1 1 1 1 Max 4 4 4 4 2 4

2 Đeă cương chi tiêt cho từng mođn hĩc. 3,03 1,00 3,38 0,89 1,93 1,15 2,96 1,13 1,17 0,38 2,68 1,28

Min 1 2 1 1 1 1

Max 4 4 4 4 2 4

3 Tài lieơu hướng dăn hĩc từng mođn hĩc 3,15 0,90 3,60 0,54 2,10 1,12 2,89 1,20 1,15 0,36 2,79 1,20

Min 1 2 1 1 1 1

Max 4 4 4 4 2 4

4 Tài lieơu veă bài taơp có hướng dăn và đáp án.

2,89 1,03 3,36 0,88 2,06 1,23 2,77 1,21 1,23 0,43 2,71 1,27

Min 1 2 1 1 1 1

Max 4 4 4 4 2 4

5 Các lối sách, tài lieơu tham khạo theđm

2,66 1,13 3,60 0,65 1,91 1,18 2,65 1,29 1,25 0,47 2,63 1,25

Min 1 2 1 1 1 1

Max 4 4 4 4 2 4

Bieơu đoă 3.2 (a):

Mức đoơ caăn thiêt veă các lối hĩc lieơu cụa hĩc vieđn

3,26 3,03 3,15 2,89 2,66 2,89 2,66 2,24 1,93 2,10 2,06 1,91 1,19 1,17 1,15 1,23 1,25 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 1 2 3 4 5

Noơi dung đánh giá

Đieơm đánh giá

In ân Baíng, đĩa Thư vieơn đieơn tử

Bieơu đoă 3.2 (b):

Mức đoơ caăn thiêt veă các lối hĩc lieơu cụa cựu hĩc vieđn

3,56 3,38 3,60 3,36 3,60 3,36 3,60 2,96 2,75 2,68 2,892,79 2,77 2,65 2,89 2,71 2,63 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 1 2 3 4 5

Noơi dung đánh giá

Đieơm đánh giá

In ân Baíng, đĩa Thư vieơn đieơn tử

Kêt quạ tređn cho thây, ý kiên đeă nghị cụa hĩc vieđn và cựu hĩc vieđn là phù hợp nhau veă mức đoơ caăn thiêt giữa các lối hĩc lieơu.

Các đôi tượng đeău cho raỉng, hĩc lieơu dáng in ân là phù hợp nhât cho người hĩc và có mức đoơ caăn thiêt là cao nhât so với 2 dáng hĩc lieơu còn lái. Kê đên là hĩc lieơu dáng baíng đĩa và cuôi cùng là thư vieơn đieơn tử. Hĩc vieđn chưa xem thư vieơn đieơn tử là caăn thiêt có theơ là do hĩ chưa có đieău kieơn tiêp caơn được nhieău với khoa hĩc, kỹ thuaơt hieơn đái. Mức đoơ taơp trung cho đánh giá ở noơi dung này cụa hĩc vieđn khá cao (S<1).

Ngoài ra, ý kiên cụa 2 đôi tượng có mức đoơ khá taơp trung ở từng noơi dung cụa lối hĩc lieơu in ân. Đôi với hĩc lieơu ghi tiêng, ghi hình thì khođng taơp trung (S>1). Đieău này chứng tỏ hĩc vieđn chưa đoăng đeău veă đieău kieơn hĩc taơp đeơ tiêp caơn với dáng hĩc lieơu này.

Đôi với hĩc lieơu in ân, cạ 2 đôi tượng đeău cho raỉng vieơc thiêt kê các lối sách phúc vú cho mođn hĩc là caăn thiêt, nhât là tài lieơu hướng dăn hĩc mođn hĩc (Y=3,15; Z= 3,60).

Dựa vào khạ naíng, đieău kieơn, hoàn cạnh cú theơ cụa người hĩc và khạ naíng cụa ĐHMBCTP.HCM, chúng tođi thây raỉng các hĩc lieơu phù hợp nhât hieơn nay nhà trường caăn taơp trung đaău tư đoơi mới ngay là Tài lieơu in ân. Còn hình thức baíng, đĩa và thư vieơn đieơn tử rât caăn kinh phí xađy dựng cơ sở vaơt chât như phòng

thu-phát, phaăn meăm dáy hĩc đieơn tử E-learning và các trang thiêt bị đi kèm. Maịc khác nêu tài lieơu in ân được cung câp đaăy đụ thì vieơc đưa sách vào thư vieơn đieơn tử sẽ rât deê dàng.

Tuy nhieđn, với tôc đoơ sự phát trieơn kinh tê, khoa hĩc cụa nước ta, với nhaơn thức cụa hĩc vieđn thì trong vòng 5 naím tới, ĐHMBCTP.HCM phại xađy dựng cho được veă cơ bạn là đaăy đụ các dáng hĩc lieơu đeơ cung câp cho người hĩc từ xa. Đađy là cođng vieơc câp bách.

3.2.1.1.Tài lieơu in ân:

Moêi mođn hĩc caăn phại có các tài lieơu sau đađy: giáo trình, đeă cương chi tiêt, tài lieơu hướng dăn hĩc mođn hĩc, bài taơp có hướng dăn và đáp án. Và sách phại được thiêt kê cho phù hợp với người hĩc từ xa.

Khạo sát vieơc bieđn sốn giáo trình, đeă cương, tài lieơu phúc vú cho đào táo từ xa có neđn khác với đào táo taơp trung truyeăn thông khođng, chúng tođi tiên hành lây ý kiên cụa giạng vieđn và quạn lý. Kêt quạ như sau:

Bạng 3.3: Kêt quạ khạo sát vieơc neđn hay khođng neđn bieđn sốn giáo trình, tài lieơu khác với đào táo taơp trung.

VỊ TRÍ COĐNG TÁC

GV QL TOƠNG COƠNG

S T

T NOƠI DUNG SL Tư leơ

% SL Tư leơ % SL Tư leơ % 1 Neđn bieđn sốn khác với

giáo trình phúc vú cho hình thức hĩc taơp trung

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ ĐÀO TẠO TỪ XA TẠI ĐH MỞ BÁN CÔNG TPHCM (Trang 98 -101 )

×