0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (142 trang)

S 1 Tài lieơu in ân như sách, giáo trình, tài lieơu 3,09 0,81 2,94 0,

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ ĐÀO TẠO TỪ XA TẠI ĐH MỞ BÁN CÔNG TPHCM (Trang 76 -80 )

1 Tài lieơu in ân như sách, giáo trình, tài lieơu… 3,09 0,81 2,94 0,51

Min 1 2 Max 5 4 2 Phân bạng 4,13 0,87 3,16 0,78 Min 1 1 Max 5 5 3 Projector 2,00 0,67 2,23 0,62 Min 1 1 Max 3 4

4 Tređn trang web cụa nhà trường phúc vú cho

Giáo dúc từ xa baơc đái hĩc 2,69 0,93 2,19 0,60

Min 1 1

Max 5 4

5 Đieơn thối. 3,06 0,84 2,65 0,61

Min 2 2

Max 5 4

6 Baíng Cassette, Video (baíng tiêng, baíng hình). 2,78 0,91 2,39 0,56

Min 1 2

Max 5 4

7 Đài phát thanh 1 chiều (GV giảng băi, học viín nghe) 2,98 1,05 2,68 0,60

Min 1 2

Max 5 4

8 Đài phát thanh 2 chiều (GV & HV nĩi chuyện

với nhau) 1,41 0,72 1,13 0,35

Min 1 1

Max 4 2

9 Đài truyeăn hình 1 chiều (GV giảng băi, học

viín xem) 1,41 0,72 1,10 0,31

Min 1 1

Max 4 2

10 Đài truyeăn hình 2 chiều (GV giảng băi & HV

thấy nhau vă nĩi chuyện với nhau) 1,23 0,53 1,07 0,25

Min 1 1

Bieơu đoă bạng 2.17:

Đánh giá mức đoơ tieơn nghi hieơn nay cụa các phương tieơn dáy hĩc từ xa 3,09 4,13 2,00 2,69 3,06 2,78 2,98 1,41 1,41 1,23 2,94 3,16 2,23 2,19 2,65 2,39 2,68 1,13 1,10 1,07 - 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Noơi dung đánh giá

Đi

eơm Giạng vieđn

Quạn lý

Qua kêt quạ nghieđn cứu, chúng tođi nhaơn thây:

- Đôi với giạng vieđn, mức đoơ tieơn nghi giạm daăn theo thứ tự noơi dung sau: 2, 1, 5, 7, 6, 4, 3, 8, 9, 10.

- Đôi với giạng vieđn, mức đoơ tieơn nghi giạm daăn theo thứ tự noơi dung sau: 2, 1, 7, 5, 6, 3, 4, 8, 9, 10.

Qua kêt quạ tređn chúng tođi nhaơn thây đánh giá cụa giạng vieđn và quạn lý khá phù hợp nhau. Cạ 2 đôi tượng khạo sát đeău cho raỉng phương tieơn dáy hĩc baỉng phân bạng (noơi dung 2) hieơn đang sử dúng nhieău nhât và được cung câp khá đaăy đụ (W=4,13, X=3,16 với S<1). Kê đên là tài lieơu in ân (noơi dung 1) được đánh giá ở mức trung bình (W=3,09, X=2,94 với S<1). Những phương tieơn được đánh giá ở mức đoơ từ ít đên trung bình là các phương tieơn ở noơi dung 3, 4, 5, 6, 7 (từ 2,0 – 3,06); những phương tieơn đánh giá ở mức đoơ chưa có đên rât ít là những phương tieơn ở noơi dung 8, 9,10 (từ 1,10 – 1,41).

Đôi chiêu với thực tráng sử dúng các phương tieơn đào táo từ xa cụa nhà trường cho thây các mức đánh giá tređn đeău khá phù hợp. Vieơc dáy hĩc hieơn nay chụ yêu là qua phương tieơn phân traĩng bạng đen và sử dúng hĩc lieơu in ân là

chính. Heơ thông đào táo đieơn tử dường như chư mới baĩt đaău. Có phát bài giạng tređn đài phát thanh nhưng Đài truyeăn hình thì chư duy nhât phát tređn Đài truyeăn hình tưnh Bình Định. Kêt quạ khạo sát rât sát với thực tê. Hieơn nay, đeơ phát bài giạng tređn Đài truyeăn hình TP.HCM thì chi phí vođ cùng tôn kém vì phại tính giá như quạng cáo. Do chi phí quá cao neđn hieơn nay tái ĐHMBCTP.HCM chư phát bài giạng tređn Đài phát thanh Đài tiêng nói nhađn dađn TP.HCM và Đài truyeăn hình cụa các tưnh nêu như được sự hoê trợ cụa đài như Đài truyeăn hình tưnh Bình Định. Vieơc dáy hĩc từ xa hieơn nay chụ yêu thođng qua hĩc lieơu in ân, baíng đĩa.

+ Trong giáo dúc từ xa, người hĩc chụ yêu là tự hĩc, hĩc moơt mình, neđn “người thaăy” thường xuyeđn cụa hĩ chính là hĩc lieơu.

Khạo sát thực tráng veă mức đoơ hieơu bài cụa hĩc vieđn khi tự đĩc giáo trình, tài lieơu hĩc taơp tái ĐHMBCTP.HCM baỉng boơ phiêu 1 cađu hỏi với 5 mức đoơ đánh giá khác nhau và được khạo sát tređn 4 đôi tượng giạng vieđn, quạn lý, hĩc vieđn và cựu hĩc vieđn :

Hieơu tređn 75%: 5 đieơm. Hieơu đên 75%: 4 đieơm. Hieơu đên 50%: 3 đieơm. Hieơu dưới 30%: 2 đieơm. Hieơu dưới 10%: 1 đieơm. Kêt quạ như sau:

Bạng 2.18: Kêt quạ đánh giá khạ naíng hieơu bài khi đĩc giáo trình, tài lieơu. VỊ TRÍ COĐNG TÁC

GV QL HV CHV

STT NOƠI DUNG

W Sw X Sx Y Sy Z Sz 1 Khạ naíng hieơu bài khi đĩc giáo trình 2.08 0.64 2.12 0.48 3.04 0.79 2.82 0.88

Min 1 1 1 1

Qua kêt quạ nghieđn cứu, chúng tođi nhaơn thây mức đoơ đánh giá cụa các đôi tượng có mức đoơ taơp trung cao. Đánh giá khạ naíng hieơu bài cao nhât là hĩc vieđn (3,04, S<1) – hieơu đên 50%, giạng vieđn và quạn lý thì cho raỉng hĩc vieđn đĩc tài lieơu và hieơu bài chư đên mức 30% (GV=2,08, QL=2,12).

Đôi chiêu với thực tráng, chúng tođi nhaơn thây hieơn nay hĩc lieơu là yêu tô quan trĩng hàng đaău đeơ có theơ tiên hành đào táo từ xa. Tuy nhieđn, nêu như đôi với các sinh vieđn hĩc taơp trung, thư vieơn, giáo trình, đaău sách chuyeđn mođn là khá đaăy đụ thì hĩc vieđn từ xa haău như chưa có. Bởi vì giáo trình phúc vú cho hĩc từ xa khođng theơ thiêt kê, xađy dựng giông giáo trình phúc vú cho hĩc taơp trung. Hieơn nay Trung tađm đào táo từ xa chư có vài mođn hĩc được viêt giáo trình theo kieơu hĩc từ xa. Đieău này đã gađy khó khaín rât lớn cho hĩc vieđn từ xa, vì hình thức hĩc taơp cụa hĩ chụ yêu là tự hĩc.

Kêt quạ tređn càng khẳng định cho vieơc caăn thiêt phại bieđn sốn lái giáo trình phúc vú cho người hĩc theo phương thức đào táo từ xa.

Đánh giá veă thực tráng thỏa mãn sô lượng hĩc lieơu như: tài lieơu in ân, baíng tiêng baíng hình, thư vieơn đieơn tử tái ĐHMBCTP.HCM cung câp cho hĩc vieđn baỉng boơ phiêu 5 cađu hỏi với 4 mức đoơ trạ lời khác nhau cụa quạn lý và giạng vieđn:

Nhieău: 4 đieơm. Trung bình: 3 đieơm.

Ít: 2 đieơm

Chưa có: 1 đieơm. Kêt quạ như sau:

Bạng 2.19: Kêt quạ đánh giá thực tráng thõa mãn sô lượng hĩc lieơu từ xa. IN ÂN GHI TIÊNG, GHI HÌNH TV ĐIEƠN TỬ GV QL GV QL GV QL S T T NOƠI DUNG W S X S W S X S W S X S 1 Giáo trình từng mođn hĩc. 3 0,72 2,85 0,5 2,02 0,83 2,33 0,6 1,52 0,91 1,53 0,88 Min 2 2 2 1 1 1 Max 4 4 4 4 4 4

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ ĐÀO TẠO TỪ XA TẠI ĐH MỞ BÁN CÔNG TPHCM (Trang 76 -80 )

×