0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (142 trang)

Sự khác bieơt giữa đào táo theo hình thức đào táo đái hĩc từ xa và đào táo theo hình thức đào táo đái hĩc taơp trung.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ ĐÀO TẠO TỪ XA TẠI ĐH MỞ BÁN CÔNG TPHCM (Trang 33 -35 )

xa và đào táo theo hình thức đào táo đái hĩc taơp trung.

Bạng 1.1: So sánh sự khác bieơt giữa đào táo từ xa và đào táo taơp trung

Các tieđu

chí so sánh Đào táo taơp trung Đào táo từ xa

Teđn gĩi đôi tượng hĩc

Sinh vieđn. Hĩc vieđn.

Đoơ tuoơi, trình đoơ

Đoăng nhât veă trình đoơ, tuoơi tác.

Khođng đoăng nhât veă trình đoơ, tuoơi tác.

Hình thức hĩc

Hĩc taơp trung tái moơt địa đieơm cô định như lớp hĩc, giạng đường, …

Tiên trình hĩc taơp có sự

Hĩc vieđn phađn tán khaĩp nơi, thường có sự gián cách giữa thaăy-trò, hán chê sự tương tác giữa dáy-hĩc. Hĩc taơp tiên trieơn trong hình thức

kieơm soát trong hoàn cạnh phú thuoơc.

Vieơc dáy và hĩc thođng qua các hốt đoơng trực tiêp.

hĩc tự do, trong hoàn cạnh đoơc laơp (tự hĩc là chính).

Vieơc dáy và hĩc caăn hình dung thođng qua các phương tieơn nhaỉm rút ngaĩn bớt khoạng cách (như sử dúng các phương tieơn thođng tin, trợ giạng, các đợt taơp trung hướng dăn, giại đáp…) Phương tieơn thođng tin và phương pháp dáy- hĩc

Dáy hĩc trực tiêp (maịt đôi maịt(face to face))

Đòi hỏi taơp trung cao đoơ nhađn lực (tỷ leơ giạng vieđn/sinh vieđn)

Thói quen và kỹ naíng dáy và hĩc đã được biêt roơng rãi.

Dáy – hĩc chụ yêu qua các phương tieơn trung gian.

Đòi hỏi taơp trung cao đoơ vôn ban đaău đeơ xađy dựng và sạn xuât hĩc lieơu ban đaău.

Thói quen và kỹ naíng đeơ lĩnh hoơi các khóa hĩc còn ít được phoơ biên roơng rãi.

Khóa hĩc Quá trình thiêt kê, dieên tiên toơ chức giáo vú… đã có neăn nêp, chụ đoơng; khóa hĩc thường theo nieđn chê.

Thiêt kê, dieên tiên các khóa hĩc phức táp, nhieău chức naíng chuyeđn mođn hóa, bị đoơng và phú thuoơc – đaịc bieơt là khađu sạn xuât và phađn phát hĩc lieơu; khóa hĩc khođng theo nieđn chê mà toơ chức theo tín chư. Toơ chức,

quạn lý

Toơ chức thành moơt heơ thông hoàn chưnh veă đoơi ngũ quạn lý, giạng vieđn, cán boơ kỹ thuaơt ở các Khoa,

Toơ chức thành những boơ phaơn quạn lý gĩn nhé, đoơi ngũ giạng vieđn chư toơ chức moơt lực lượng làm noăng côt còn phaăn lớn khai thác

boơ mođn.

Đoơi ngũ giạng vieđn giạng dáy chụ yêu là cơ hữu, sô ít là thưnh giạng.

lực lượng giạng vieđn giỏi ở các trường chụ yêu bieđn sốn giáo trình, tài lieơu.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ ĐÀO TẠO TỪ XA TẠI ĐH MỞ BÁN CÔNG TPHCM (Trang 33 -35 )

×