0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (142 trang)

Cođng tác chính trị-tư tưởng hĩc vieđn, giạng vieđn, nhađn vieđn.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ ĐÀO TẠO TỪ XA TẠI ĐH MỞ BÁN CÔNG TPHCM (Trang 118 -125 )

Noơi dung đánh gíaTư

3.8. Cođng tác chính trị-tư tưởng hĩc vieđn, giạng vieđn, nhađn vieđn.

Hieơu trưởng caăn phại taíng cường cođng tác chaím lo đời sông cho giạng vieđn, nhađn vieđn như có chê đoơ đoơng vieđn, khuyên khích rõ ràng và kịp thời đeơ mĩi người yeđn tađm cođng tác, cùng nhau xađy dựng và phát trieơn nhà trường. Đưa vieơc giạng dáy vào neăn nêp, phúc vú tôt cho giáo dúc từ xa.

Hieơu trưởng caăn phại taíng cường sađu sát với hĩc vieđn qua nhieău keđnh thođng tin đeơ naĩm baĩt được tư tưởng, nguyeơn vĩng cụa hĩc vieđn, nhaỉm táo đieău kieơn hĩc taơp tôt nhât cho hĩc vieđn đát kêt quạ hĩc taơp cao nhât.

3.9. Moơt sô đeă xuât đôi với Chính phụ, Boơ Giáo dúc và Đào táo.

- Chính phụ đã ban hành quyêt định chuyeơn đoơi trường ĐHMBCTP.HCM sang cođng laơp. Đeă nghị Chính phụ có những hoê trợ caăn thiêt như đaău tư cơ sở vaơt chât đeơ nhà trường nhanh chóng phát trieơn lối hình đào táo mang tính chiên lược quôc gia này.

- Sớm hoàn thieơn chức naíng, nhieơm vú cụa ĐHMBCTP.HCM đeơ trường có hành lang pháp lý hốt đoơng và Chính phụ taơp trung đaău tư, nađng cao naíng lực đào táo từ xa.

- Nhanh chóng đưa những thành tựu cụa khoa hĩc-kỹ thuaơt đên những vùng xa xođi, hẹo lánh đeơ người dađn có đieău kieơn tiêp xúc với neăn vaín minh, hieơn đái cụa nhađn lối đoăng thời táo đieău kieơn thuaơn lợi cho vieơc tự hĩc cụa hĩc vieđn. - Chính phụ đã có chụ trương veă phát trieơn giáo dúc từ xa, tuy nhieđn chưa có

vaín bạn hướng dăn chư đáo cú theơ đeơ thực hieơn.

- Trong quyêt định 40 cụa Boơ GD&ĐT ban hành veă Quy chê toơ chức đào táo, thi, kieơm tra, câp chứng chư, vaín baỉng tôt nghieơp theo hình thức giáo dúc từ xa, đeă nghị đieău chưnh các múc sau:

Hieơn tái: “Sô giờ taơp trung đeơ nghe hướng dăn, giại đáp thaĩc maĩc, phú đáo chiêm từ 15 đên 25% sô giờ kê hốch toàn khóa. Tùy theo tính chât và mức đoơ khó (cho người tự hĩc) cụa moêi hĩc phaăn, Hieơu trưởng có theơ quy định sô giờ hĩc taơp trung taíng theđm, nhưng khođng quá 30% sô giờ kê hốch dành cho hĩc phaăn đó.”

Đeă nghị: “Sô giờ taơp trung đeơ nghe hướng dăn, giại đáp thaĩc maĩc, phú đáo chiêm từ 15 đên 25% sô giờ kê hốch toàn khóa. Tùy theo tính chât và mức đoơ khó (cho người tự hĩc) cụa moêi hĩc phaăn, Hieơu trưởng có theơ quy định sô giờ hĩc taơp trung taíng theđm dành cho hĩc phaăn đoù.”

+ Chương IV-Đieău 25: Sô lượng kỳ thi:

Hieơn tái: “... Trong moêi kỳ thi moêi hĩc vieđn chư được đaíng ký khođng quá 4 hĩc phaăn. Đôi với moêi hĩc phaăn xác định, hĩc vieđn chư được dự thi moơt laăn trong moơt kỳ thi.”

Đeă nghị: “… Trong moêi kỳ thi moêi hĩc vieđn chư được đaíng ký khođng quá 4 hĩc phaăn. Đôi với moêi hĩc phaăn xác định, tùy theo đieău kieơn cụa từng trường, Hieơu trưởng sẽ quyêt định sô laăn thi trong moơt kỳ thi.”

KÊT LUAƠN

Phát trieơn giáo dúc – đào táo là quôc sách hàng đaău mà Đạng và nhà nước đã khẳng định thođng qua vaín kieơn cụa Đái hoơi Đạng toàn quôc laăn IX. Vai trò cụa đào táo đái hĩc giữ vị trí quan trĩng trong quá trình cung câp nguoăn nhađn lực cho toàn xã hoơi. Vượt qua những giới hán veă cơ sở vaơt chât, hình thức giáo dúc từ xa đã là moơt giại pháp chiên lược khá hoàn hạo trong vieơc phát trieơn giáo dúc trong thê kỷ XXI cụa các quôc gia tređn thê giới. Vì vaơy, hoàn thieơn quá trình quạn lý đào táo từ xa là moơt trong những yeđu caău câp bách.

Qua múc đích, nhieơm vú nghieđn cứu cụa đeă tài cùng với quá trình nghieđn cứu lý luaơn và thực tieên chúng tođi đã thực hieơn được các nhieơm vú nghieđn cứu cụa đeă tài. Tređn cơ sở xác định rõ múc tieđu, đôi tượng, phám vi nghieđn cứu, luaơn vaín đã đát được moơt sô kêt quạ sau:

Luaơn vaín đã khái quát được moơt cách heơ thông những vân đeă lý luaơn có lieđn quan đên vân đeă nghieđn cứu như:

- Trình bày khái quát lịch sử cụa vân đeă nghieđn cứu như sự hình thành và phát trieơn giáo dúc từ xa tređn thê giới, xu thê phát trieơn giáo dúc từ xa tređn thê giới, lợi ích cụa giáo dúc từ xa và toơng quan veă giáo dúc từ xa ở Vieơt Nam. - Trình bày moơt sô khái nieơm, cođng cú cho quá trình nghieđn cứu như khái

nieơm veă quạn lý, veă hieơu quạ quạn lý, veă chât lượng, veă quạn lý đào táo, veă chức naíng quạn lý đào táo, veă đào táo từ xa, veă quạn lý đào táo từ xa, veă quá trình đào táo từ xa.

- Luaơn vaín còn trình bày sự khác bieơt giữa đào táo theo hình thức đào táo đái hĩc từ xa và đào táo theo hình thức giáo dúc đái hĩc taơp trung.

- Luaơn vaín đã tìm hieơu, làm rõ thực tráng và đã đeă ra moơt sô giại pháp veă cođng tác quạn lý đào táo từ xa cụa khách theơ nghieđn cứu ở những noơi dung sau:

ƒ Quạn lý chương trình đào táo đã chư ra những bât caơp cụa chương trình đào táo hieơn hành và đeă ra moơt sô giại pháp đeơ xađy dựng chương trình đào táo mới phù hợp với phương thức đào táo từ xa.

ƒ Quạn lý quá trình dáy – hĩc đã neđu ra moơt sô bât caơp trong quá trình dáy – hĩc và đã neđu ra moơt sô giại pháp đeơ đưa vieơc giạng dáy phù hợp với phương thức đào táo từ xa và mang tính hieơn đái.

ƒ Neđu được những yêu kém cụa đoơi ngũ cán boơ quạn lý, giạng vieđn và đã đeă xuât nhưng giại pháp nhaỉm khaĩc phúc nhược đieơm này.

ƒ Quạn lý quá trình kieơm tra-thi cử đã neđu được những bât caơp trong cođng tác toơ chức kieơm tra – thi cử và đeă ra moơt sô giại pháp thi cử mang tính khoa hĩc hơn, phù hợp hơn nhaỉm quạn lý tôt hơn trong phương thức giáo dúc từ xa.

ƒ Quạn lý phương tieơn, hĩc lieơu phúc vú cho cođng tác đào táo đã neđu ra moơt sô khó khaín, hán chê veă phương tieơn đào táo, veă hĩc lieơu cụa cơ sở đào táo đoăng thời đã đeă ra moơt sô giại pháp đeơ khaĩc phúc nhược đieơm này.

ƒ Có đeă nghị giại pháp đưa những thành tựu cụa khoa hĩc và cođng ngheơ, đaịc bieơt là cođng ngheơ thođng tin vào trong phương thức đào táo từ xa.

ƒ Quạn lý cođng tác chính trị, tư tưởng đã neđu ra được những bức xúc, những mong muôn, những khó khaín, trở ngái cụa hĩc vieđn, giạng vieđn trong dáy hĩc từ xa đeơ từ đó có những định hướng tôt hơn trong quá trình cại tiên toơ chức, quạn lý đào táo theo phương thức đào táo từ xa.

ƒ Luaơn vaín còn đeă xuât moơt sô kiên nghị với các câp lãnh đáo đeơ phương thức đào táo từ xa có được hành lang pháp lý hoàn thieơn hơn, táo đieău kieơn cho nhađn dađn ở những vùng sađu, vùng xa có cơ hoơi hĩc đái hĩc và nhanh trở thành moơt phương thức đào táo tieđn tiên và phát trieơn mánh tái Vieơt Nam trong thê kỷ XXI.

Luaơn vaín tuy đã đát được moơt sô kêt quạ nhât định nhưng do đieău kieơn khách quan, chụ quan, đaịc bieơt là naíng lực và thời gian có giới hán neđn luaơn vaín nghieđn cứu còn nhieău thiêu sót:

- Phaăn cơ sở lý luaơn chưa được phong phú.

- Phaăn xử lý dữ lieơu chưa đi sađu vào bạn chât vân đeă.

- Phaăn bình luaơn kêt quạ nghieđn cứu chưa sađu saĩc, chư ở mức đoơ khái quát. Với những thiêu sót tređn, nêu có cơ hoơi, đieău kieơn tiêp túc nghieđn cứu, chaĩc chaĩn đeă tài sẽ khaĩc phúc được những đaịc đieơm hán chê đeơ xứng đáng với moơt đeă tài nghieđn cứu khoa hĩc.

Luaơn vaín có theơ làm tài lieơu tham khạo cho các trường Đái hĩc có toơ chức đào táo theo phương thức giáo dúc từ xa trong vieơc cại tiên heơ thông quạn lý, nađng cao chât lượng đào táo từ xa, đáp ứng được múc tieđu cụa giáo dúc đái hĩc.

Phú lúc 2: Moơt sô trường Đái hĩc Mở tređn thê giới.

Teđn trường Naím thành laơp

Đái hĩc Mở Quôc gia Tađy Ban Nha 1972

Đái hĩc Mở Coơng hòa lieđn bang Đức 1974

Đái hĩc Mở I-xra-en 1974

Đái hĩc Mở Pa-ki-xtan 1974

Đái hĩc Atha-ba-xca, Canada 1975

Đái hĩc Mở Sukhothai Thammathirat, Thái Lan 1978 Đái hĩc phát thanh truyeăn hình Trung Ương, Trung Quôc 1978

Đái hĩc Mở Sri-lan-ka 1981

Đái hĩc Mở Hà Lan 1981

Đái hĩc Khođng trung và Hàm thú Trieău Tieđn 1982

Đái hĩc Khođng trung Nhaơt Bạn 1983

Đái hĩc Tơ-bu-ka, In-đođ-neđ-xia 1984

Đái hĩc Mở Đài Loan 1986

Đái hĩc Mở Giođ-đaíng 1986

Đái hĩc Mở Indira Gandhi, Aân Đoơ 1986

Đái hĩc Mở Baíng-la-đét 1992

Đái hĩc Mở Phi-lip-pin 1995

(Nguoăn: Boơ Giáo dúc và đào táo (2001), “Phát trieơn giáo dúc từ xa ở Vieơt Nam đên naím 2010”, Đeă án toơng theơ, Hà Noơi.

Phú lúc 5: Kêt quạ đào táo theo hình thức hĩc đái hĩc từ xa tái Đái hĩc Mở bán cođng TP.HCM (1993-2004).

Naím Sô lượng chieđu sinh Sô lượng HV tôt nghieơp

1993 1,300 1994 1,922 1994 1,922 1995 1,337 1996 891 1997 601 254 1998 458 472 1999 869 769 2000 422 195 2001 506 452 2002 476 137 2003 2,300 481 2004 5,947 524 Toơng 17,029 3,284

Phú lúc 6: DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ LIEĐN KÊT ĐÀO TÁO THEO PHƯƠNG THỨC ĐÀO TÁO TỪ XA TÁI ĐÁI HĨC MỞ BÁN COĐNG TP.HCM

STT TEĐN CƠ SỞ LIEĐN KÊT ĐÀO TÁO TƯNH

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ ĐÀO TẠO TỪ XA TẠI ĐH MỞ BÁN CÔNG TPHCM (Trang 118 -125 )

×