0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (142 trang)

Vài nét veă Đái hĩc Mở Bán cođng Thành phô Hoă Chí Minh và Trung tađm đào táo từ xa.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ ĐÀO TẠO TỪ XA TẠI ĐH MỞ BÁN CÔNG TPHCM (Trang 43 -50 )

Trung tađm Đào táo từ xa.

2.1.3. Vài nét veă Đái hĩc Mở Bán cođng Thành phô Hoă Chí Minh và Trung tađm đào táo từ xa.

tađm đào táo từ xa.

2.1.3.1.Khái quát đaịc đieơm, nhieơm vú cụa ĐHMBCTP.HCM:

ĐHMBCTP.HCM được thành laơp ngày 26/7/1993 theo quyêt định sô 389/TTg cụa Thụ tướng Chính phụ tređn cơ sở Vieơn Đào táo Mở roơng thành phô Hoă Chí Minh được thành laơp theo quyêt định sô 451/TCCB cụa Boơ trưởng Boơ Giáo dúc và Đào táo ngày 15/6/1990.

Sứ máng lịch sử cụa ĐHMBCTP.HCM được xác định tái Đieău 2 trong Quyêt định 389/TTg cụa Thụ tướng Chính phụ: ĐHMBCTP.HCM là cơ sở đào táo đái hĩc có các lối hình đào táo từ xa, đào táo tái choê, đào táo các đieơm veơ tinh,…

nhaỉm đáp ứng nhu caău hĩc taơp đa dáng cụa xã hoơi, góp phaăn taíng cường đoơi ngũ cán boơ khoa hĩc – kỹ thuaơt cho đât nước”.

ĐHMBCTP.HCM toơ chức và hốt đoơng chịu sự quạn lý nhà nước cụa Boơ Giáo dúc và Đào táo theo quy chê tám thời trường đái hĩc bán cođng: Nhà nước đaău tư cơ sở vaơt chât ban đaău, kinh phí hốt đoơng thường xuyeđn do trường tự huy đoơng từ các nguoăn ngoài ngađn sách (chụ yêu là nguoăn thu hĩc phí)

Sứ máng cụa ĐHMBCTP.HCM là giáo dúc từ xa, táo cơ hoơi hĩc taơp cho mĩi người, nhaỉm múc tieđu nađng cao dađn trí, góp phaăn đào táo nguoăn nhađn lực đáp ứng nhu caău phát trieơn kinh tê xã hoơi cụa đât nước. Đôi tượng cụa giáo dúc từ xa là mĩi người có nhu caău hĩc taơp, đaịc bieơt là người lao đoơng và nhađn dađn ở những vùng có đieău kieơn kinh tê xã hoơi khó khaín như vùng núi, vùng sađu, vùng xa. Vì thê, tính chât mở cụa ĐHMBCTP.HCM là:

- Hình thức đào táo đa dáng: đào táo từ xa, đào táo tái choê, đào táo tái các đieơm veơ tinh…. với cơ chê meăm dẹo.

- Châp nhaơn nguoăn tuyeơn sinh tự do: khođng đòi hỏi người hĩc phại trại qua kỳ thi tuyeơn sinh. Nói chung khođng hán chê sô lượng người đaíng ký hĩc, đaịc bieơt với hình thức giáo dúc đái hĩc từ xa.

- Chương trình, noơi dung đào táo phong phú, meăm dẹo phù hợp với nhu caău xã hoơi.

- Đào táo đa ngành, đa câp, đa heơ đáp ứng mĩi trình đoơ cụa người hĩc. Đeơ đạm bạo chât lượng đào táo, ĐHMBCTP.HCM phại thực hieơn qui trình kieơm tra đánh giá phù hợp, sàng lĩc lieđn túc đeơ đạm bạo chât lượng đaău ra.

Ngày 4/7/2005, Thụ tướng Chính phụ ký quyêt định sô 164/2005/QĐ-TTg pheđ duyeơt Đeă án “Phát trieơn giáo dúc từ xa giai đốn 2005-2010”. Moơt laăn nữa nhà trường đã khẳng định uy tín cụa mình thođng qua vieơc Chính phụ giao ĐHMBCTP.HCM cùng với Vieơn Đái hĩc Mở Hà Noơi là hai cơ sở giáo dúc từ xa chụ yêu đeơ hoàn thieơn chức naíng, nhieơm vú nhaỉm nađng cao naíng lực đào táo từ xa. Đađy là moơt trong các giại pháp được Chính phụ pheđ duyeơt đeơ phát trieơn và

nađng cao giáo dúc từ xa đeơ phân đâu đên 2010 có ít nhât 20% sinh vieđn hĩc taơp theo phương thức giáo dúc từ xa.

2.1.3.2.Múc tieđu đào táo cụa ĐHMBCTP.HCM:

Tređn cơ sở nhieơm vú được giao và tính đaịc thù cụa mođ hình trường, ĐHMBCTP.HCM đã xác định múc tieđu đào táo:” Nađng cao dađn trí, đào táo nhađn lực, boăi dưỡng nhađn tài cho xã hoơi Vieơt Nam phát trieơn”.

Múc tieđu đào táo cụa trường: đào táo kỹ sư, cữ nhađn thực hành các ngành kinh tê, vaín hóa, xã hoơi nhađn vaín, khoa hĩc kỹ thuaơt… bạo đạm yeđu caău veă phaơm chât đáo đức, naíng lực chuyeđn mođn góp phaăn cung câp nguoăn nhađn lực có tri thức phù hợp với sự phát trieơn kinh tê-xã hoơi cụa đât nước trong giai đốn cođng nghieơp hóa, hieơn đái hóa.

2.1.3.3.Phương thức, baơc hĩc và ngành đào táo tái ĐHMBCTP.HCM:

- Phương thức đào táo theo hĩc chê tín chư với các heơ chính quy

khođng chính quy. Heơ khođng chính quy goăm hình thức đào táo từ xa, hình thức vừa hĩc vừa làm (Tái chức cũ), trước naím 1999 có hình thức taơp trung-khođng chính quy.

- Các baơc hĩc: Sau đái hĩc, Đái hĩc, Cao đẳng, Trung hĩc chuyeđn nghieơp. - Lối hình đào táo: Taơp trung, Từ xa, Vừa làm vừa hĩc, Hoàn chưnh

kiên thức, Vaín baỉng 2.

- Ngành đào táo: Goăm 13 ngành. (Xem phú lúc 3)

2.1.3.4.Boơ máy toơ chức và đoơi ngũ cán boơ, giạng vieđn, nhađn vieđn.

• Boơ máy toơ chức cụa nhà trường:

- Đạng boơ cơ sở trực thuoơc Đạng boơ Khôi các trường Đái hĩc, Cao đẳng và Trung hĩc chuyeđn nghieơp.

- Cođng đoàn cơ sở.

- Đoàn Thanh nieđn Coơng sạn Hoă Chí Minh. - Hoơi đoăng quạn trị.

- Hieơu trưởng, các Phó hieơu trưởng. - Hoơi đoăng khoa hĩc và đào táo.

- Các Khoa, Trung tađm có toơ chức đào táo:

+ Khoa Tin hĩc, ngành đào táo Cođng ngheơ thođng tin.

+ Khoa Kỹ thuaơt – Cođng ngheơ, ngành đào táo Xađy dựng và ngành Cođng nghieơp. + Khoa Cođng ngheơ sinh hĩc, ngành đào táo Cođng ngheơ sinh hĩc.

+ Khoa Kinh tê-Quạn trị kinh doanh, ngành đào táo Kinh tê và ngành Quạn trị kinh doanh.

+ Khoa Kê toán-Tài chính-Ngađn hàng, ngành đào táo Kê toán và ngành Tài chính-Ngađn hàng.

+ Khoa Đođng Nam Á hĩc, ngành đào táo Đođng Nam Á hĩc.

+ Khoa Xã hoơi hĩc, ngành đào táo Xã hoơi hĩc và ngành Cođng tác xã hoơi. Phú trách boơ mođn Triêt hĩc Mác Leđnin.

+ Khoa Ngối ngữ, ngành đào táo Tiêng Anh và ngành Tiêng Trung Quôc. + Trung tađm Boăi dưỡng kê toán.

+ Trung tađm Tin hĩc ứng dúng. + Trung tađm Ngối ngữ.

+ Trung tađm chuyeơn giao cođng ngheơ và phát trieơn nođng thođn - Các phòng, Ban, Trung tađm, Cơ sở chức naíng:

+ Phòng Toơ chức – Hành chính. + Phòng Kê hốch – Tài chánh.

+ Phòng Cođng tác chính trị – Sinh vieđn. Phú trách toơ giáo dúc theơ chât và Hợp đoăng lieđn kêt đào táo giáo dúc quôc phòng.

+ Phòng Quạn trị thiêt bị.

+ Phòng Hợp tác – Nghieđn cứu khoa hĩc. + Phòng Quạn lý sau đái hĩc.

+ Phòng Quạn lý đào táo.

+ Cơ sở đào táo tái Sođng Bé + Trung tađm hoê trợ sinh vieđn. + Trung tađm tư vân du hĩc. + Trung tađm khạo thí. + Thư vieơn

+ Ban Thanh tra đào táo. + Ban bieđn taơp – Ban xuât bạn.

+ Ban chiên lược phát trieơn nhà trường. + Ban cô vân đào táo.

+ Toơ y tê.

• Đoơi ngũ cán boơ, giạng vieđn, nhađn vieđn:

Cán boơ nhađn vieđn cụa nhà trường bao goăm: cán boơ giạng dáy nghieđn cứu, cán boơ hành chính và nhađn vieđn phúc vú, làm vieơc theo các chê đoơ: bieđn chê chính thức (cođng chức), hợp đoăng theo Luaơt lao đoơng có thời hán (dài hán hay ngaĩn hán) hoaịc coơng tác vieđn.

Khi mới thành laơp Vieơn đào táo mở roơng TP.HCM chư có 14 cán boơ quạn lý và nhađn vieđn. Đên cuôi naím 2004, toơng sô cán boơ nhađn vieđn và giạng vieđn cơ hữu cụa nhà trường là 274 do nhà trường trạ lương và bạo đạm mĩi quyeăn lợi cụa người lao đoơng theo quy định cụa nhà nước veă bạo hieơm xã hoơi, bạo hieơm y tê, bạo hieơm tai nán… Trong sô này có 156 cán boơ nhađn vieđn quạn lý, 118 giạng vieđn cơ hữu trong đó có 36 giạng vieđn cơ hữu kieđm quạn lý. Sô cán boơ, nhađn vieđn quạn lý tham gia giạng dáy chiêm 18-19,5% toơng sô giạng vieđn toàn trường.

2.1.3.5.Toơng quan đào táo theo hình giáo dúc từ xa cụa ĐHMBC TP.HCM:

Từ naím 1993 trường đã trieơn khai phương thức đào táo từ xa baơc đái hĩc theo hĩc chê tín chư. Sau hơn 10 naím hốt đoơng và phát trieơn, nhà trường đã táo

cho mình thương hieơu và được xã hoơi thừa nhaơn nhờ quy trình đào táo chaịt chẽ, kieơm tra thi cử nghieđm túc, đoơi ngũ giạng vieđn cơ hữu và thưnh giạng có trình đoơ và uy tín cao. Tính đên 2004, trường có tât cạ 10 ngành đào táo theo hình thức giáo dúc từ xa baơc đái hĩc.

Chương trình giáo dúc từ xa baơc đái hĩc cụa trường ngay từ đaău trieơn khai đã thu hút sự quan tađm cụa xã hoơi. Người hĩc theo hình thức giáo dúc từ xa được gĩi là hĩc vieđn. Khóa đaău tieđn có khoạng 1.300 hĩc vieđn nhaơp hĩc, tính đên naím 2004 có hơn 17.000 hĩc vieđn nhaơp hĩc và hơn 10.000 người đang theo hĩc và hĩc vieđn theo hĩc Ngành Quạn trị kinh doanh là đođng nhât, chiêm 60.7% tređn toơng sô hĩc vieđn (Xem phú lúc 4) . Sô lượng hĩc vieđn đã tôt nghieơp đái hĩc theo phương thức đào táo từ xa là 3.284 (Xem phú lúc 5).

2.1.3.6.Vài nét veă Trung tađm đào táo từ xa (TTĐTTX):

Trung tađm đào táo từ xa được thành laơp theo quyêt định sô 196/QĐ/TC-96 cụa Hieơu trưởng ĐHMBCTP.HCM ngày 20/11/1996 tređn cơ sở tách boơ phaơn Đào táo từ xa thuoơc Phòng giáo vú. Với chức naíng làm tư vân cho Ban giám hieơu trong vieơc xađy dựng và từng bước hoàn chưnh các chương trình đào táo từ xa cụa trường, phôi hợp chaịt chẽ với các đơn vị lieđn quan trong trường và ngoài trường trieơn khai có hieơu quạ chương trình đào táo.

• Nhieơm vú chụ yêu đaịt ra cho TTĐTTX:

- Phôi hợp với Ban lãnh đáo các Khoa lieđn quan có ngành đào táo và Phòng giáo vú trường xađy dựng và hoàn chưnh chương trình ĐTTX toàn khóa cụa từng ngành hĩc trình Ban giám hieơu và Hoơi đoăng Khoa hĩc đào táo trường xét thođng qua. Nghieđn cứu đeă xuât với Ban giám hieơu qui mođ phát trieơn cụa chương trình trong những naím tới (mở theđm ngành đào táo, địa bàn trieơn khai…)

- Phôi hợp với Ban giám đôc các Đài truyeăn hình, truyeăn thanh các Tưnh, Thành phô, đeơ trieơn khai chương trình ĐTTX qua các hình thức phát sóng

haỉng ngày tređn các đài và thực hieơn baíng hình, baíng tiêng, phúc vú kịp thời yeđu caău người hĩc thođng qua các hợp đoăng lieđn kêt cú theơ.

- Phôi hợp chaịt chẽ và thường xuyeđn với Ban lãnh đáo các Khoa, các toơ boơ mođn và giạng vieđn, leđn kê hốch trieơn khai cú theơ cho từng naím hĩc; (kê hốch giạng dáy hĩc taơp, ođn taơp toơ chức thi, kieơm tra cuôi hĩc kỳ, thi tôt nghieơp và câp baỉng tôt nghieơp cho hĩc vieđn), toơ chức bieđn sốn, phát hành giáo trình, taơp bài giạng, ghi hình, ghi ađm. Đạm bạo thực hieơn tôt kê hốch, thanh toán kịp thời các chi phí phúc vú đào táo và quạn lý. - Là đaău môi phôi hợp với các Trung tađm giáo dúc thường xuyeđn, Các

trường Đái hĩc, Cao đẳng ở địa phương đạm bạo vieơc thực hieơn các hợp đoăng lieđn kêt đào táo, lieđn heơ thường xuyeđn với người hĩc; naĩm tình hình veă giạng dáy, hĩc taơp, hướng dăn ođn taơp và giại đáp thaĩc maĩc; báo cáo kịp thời với lãnh đáo nhà trường, v.v…

- Lưu trữ và bạo quạn tôt kêt quạ thi và bài thi cụa sinh vieđn đúng qui định cụa Boơ Giáo dúc và Đào táo, đạm bạo tính an toàn tuyeơt đôi.

- Toơ chức các sơ kêt, toơng kêt vieơc thực hieơn chương trình ĐTTX cụa trường, ít nhât 2 naím 1 laăn.

• Toơ chức boơ máy cụa Trung tađm đào táo từ xa:

- Ban lãnh đáo goăm 01 giám đôc và 02 phó giám đôc. - 01 trợ lý giáo vú.

- 08 nhađn vieđn vaín phòng. • Đoơi ngũ cán boơ giạng dáy từ xa:

Goăm đoơi ngũ giạng vieđn cơ hữu từ các Khoa chuyeđn ngành trong trường và đoơi ngũ giạng vieđn thưnh giạng từ các trường Đái hĩc, Vieơn, các chuyeđn gia từ các Cođng ty, Xí nghieơp.

• Đào táo theo hình thức giáo dúc từ xa thì khođng theơ thiêu các beđn đôi tác (hợp tác) như đài truyeăn hình, đài truyeăn thanh, các cơ sở lieđn kêt đào táo như các trường Đái hĩc, Cao đẳng, các Trung tađm giáo dúc thường xuyeđn tái địa

phương. Đên nay, nhà trường đã có 21 cơ sở lieđn kêt đào táo từ Đà Nẳng đên Cà Mau. (Xem phú lúc 6).

Nhieơm vú cụa các cơ sở lieđn kêt được quy định rõ trong hợp đoăng lieđn kêt đào táo. Thođng thường các cơ sở lieđn kêt đào táo đạm nhieơm phaăn toơ chức đaíng ký ghi danh hĩc, đưa đón giạng vieđn đi lái trong địa phương, chịu trách nhieơm veă cơ sở vaơt chât và quạn lý hĩc vieđn khi hĩc taơp trung. ĐHMBCTP.HCM chịu trách nhieơm veă maịt chuyeđn mođn, tuyeơn sinh, đào táo, thi cử, xét và cođng nhaơn tôt nghieơp.

2.2. Thực tráng moơt sô cođng tác quạn lý đào táo cụa Trung tađm

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ ĐÀO TẠO TỪ XA TẠI ĐH MỞ BÁN CÔNG TPHCM (Trang 43 -50 )

×