0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (142 trang)

MOƠT SÔ GIẠI PHÁP QUẠN LÝ ĐÀO TÁO TỪ XA TÁI ĐÁI HĨC MỞ BÁN COĐNG THÀNH PHÔ HOĂ CHÍ MINH

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ ĐÀO TẠO TỪ XA TẠI ĐH MỞ BÁN CÔNG TPHCM (Trang 93 -95 )

ĐÁI HĨC MỞ BÁN COĐNG THÀNH PHÔ HOĂ CHÍ MINH

GIAI ĐỐN 2005-2010.

Giáo dúc từ xa tiên hành theo nhieău phương thức. Nêu như trong khoạng 10 naím veă trước, khi internet chưa phoơ biên roơng, các trường đái hĩc tređn thê giới tiên hành giáo dúc từ xa baỉng cách phađn phát cho hĩc vieđn moơt heơ thông giáo trình, baíng tiêng, baíng hình đeơ hĩc vieđn tự nghieđn cứu. Khi internet phát trieơn, hĩc vieđn chư caăn ngoăi trước màn hình máy vi tính được nôi máng là có theơ tiêp thu các bài hĩc có đụ cạ ađm thanh và hình ạnh sông đoơng, trao đoơi bài hĩc và bài thi tieơn lợi hơn trước rât nhieău thođng qua dịch vú thư đieơn tử (E-mail), nhóm hĩc taơp (Groupware), dieên đàn (Forum), hay nhóm tin (Newsgroup) tređn máng. Và ngày nay tređn thê giới đang trieơn khai roơng khaĩp vieơc giáo dúc đào táo từ xa qua heơ thông E-learning.

Vieơt Nam đã gia nhaơp Máng E-learning chađu Á (Asia E-learning Network - AEN, www.asia-elearning.net) với sự tham gia cụa Boơ Giáo dúc & Đào táo, Boơ Khoa hĩc - Cođng ngheơ, trường Đái hĩc Bách Khoa, Boơ Bưu chính - Vieên Thođng... Đieău này cho thây tình hình nghieđn cứu và ứng dúng lối hình đào táo này đang được quan tađm ở Vieơt Nam. Tuy nhieđn, so với các nước trong khu vực E-learning ở Vieơt Nam mới chư ở giai đốn đaău còn nhieău vieơc phại làm mới tiên kịp các nước (xem phú lúc 9) .

Với giới hán veă trình đoơ nghieđn cứu cụa tác giạ và trong đieău kieơn cụa nhà trường hieơn tái, chúng tođi xin đeă ra moơt sô giại pháp tređn cơ sở thaím dò ý kiên qua phiêu đieău tra, phỏng vân các chuyeđn gia nhaỉm đưa quạn lý đào táo từ xa

cụa ĐHMBCTP.HCM ngày càng chât lượng hơn, hieơu quạ hơn đúng với tính chât từ đào táo xa hơn .

Đeơ khaĩc phúc những nhược đieơm neđu tređn, chúng tođi đeă xuât các giại pháp sau:

- Đoơi mới chương trình đào táo.

- Đoơi mới cođng ngheơ đào táo, đưa tiên boơ cụa khoa hĩc kỹ thuaơt, đaịc bieơt là cođng ngheơ thođng tin vào quạn lý và đào táo từ xa. Bao goăm: Đoơi mới hĩc lieơu, đoơi mới phương pháp dáy hĩc từ xa và đoơi mới cođng ngheơ đánh giá mođn hĩc.

- Đaău tư có trĩng đieơm các cơ sở vaơt chât phúc vú từ xa. - Hoàn chưnh boơ máy quạn lý phúc vú từ xa.

- Cũng cô đoơi ngũ giạng vieđn giạng dáy từ xa.

- Toơ chức huân luyeơn đào táo đoơi ngũ giạng vieđn, quạn lý phúc vú đào táo từ xa.

- Khuyên khích các đeă tài nghieđn cứu khoa hĩc veă đào táo từ xa.

- Cũng cô cođng tác chính trị-tư tưởng cho hĩc vieđn, giạng vieđn và quạn lý.

3.1. Đoơi mới chương trình đào táo.

Đeơ có cơ sở đeă xuât, chúng tođi toơ chức tìm hieơu ý kiên cụa giạng vieđn, quạn lý và nhóm cựu hĩc vieđn và hĩc vieđn naím cuôi veă vieơc neđn đoơi mới chương trình đào táo(CTĐT) neđn thay đoơi hướng nào, chúng tođi đã xađy dựng boơ phiêu hỏi goăm 7 cađu hỏi tương đương với 7 sự lựa chĩn khác nhau. Kêt quạ như sau:

Bạng 3.1: Kêt quạ các tieđu chí đeă nghị sửa đoơi chương trình đào táo. VỊ TRÍ COĐNG TÁC GV QL CHV & SVNC COƠNG S T T NOƠI DUNG

SL Tư leơ % SL Tư leơ % SL Tư leơ % SL Tư leơ % 1 Sử dúng chương trình heơ

chính quy. 6 9.84 4 13.33 4 3.96 14 10.61

2 Sử dúng chương trình heơ chính quy có đieău chưnh, sửa đoơi cho phù hợp với đôi tượng người hĩc Giáo dúc từ xa baơc đái hĩc.

48 78.69 22 73.33 50 49.50 120 90.91

3 Neđn thiêt kê theo hướng

lý thuyêt. 5 8.20 3 10.00 10 9.90 18 13.64

4 Neđn thiêt kê theo hướng

thực hành. 31 50.82 19 63.33 24 23.76 74 56.06 5 Neđn chú ý đên tính thực

tieên, tính hieơn đái, phù hợp với sự phát trieơn cụa xã hoơi.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ ĐÀO TẠO TỪ XA TẠI ĐH MỞ BÁN CÔNG TPHCM (Trang 93 -95 )

×