0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (142 trang)

Đieău khieơn (chư đáo thực hieơn).

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ ĐÀO TẠO TỪ XA TẠI ĐH MỞ BÁN CÔNG TPHCM (Trang 29 -30 )

Đađy là chức naíng theơ hieơn naíng lực cụa người quạn lý. Sau khi hốch định kê hốch và saĩp xêp toơ chức, người quạn lý phại đieău khieơn cho heơ thông hốt đoơng nhaỉm thực hieơn múc tieđu đã đeă ra. Đađy là quá trình sử dúng quyeăn lực quạn lý đeơ tác đoơng vào đôi tượng bị quạn lý (con người, các boơ phaơn) moơt các có chụ đích nhaỉm phát huy hêt tieăm naíng cụa hĩ hướng vào vieơc đát múc tieđu chung cụa heơ thông. Người đieău khieơn heơ thông phại là người có tri thức và kỹ naíng ra quyêt định và toơ chức thực hieơn quyêt định.

Trước khi ra quyêt định, người đieău khieơn heơ thông phại thu thaơp đaăy đụ những thođng tin caăn thiêt đeơ vieơc ra quyêt định được chính xác và khạ thi. Thođng tin còn là phương tieơn đeơ thông nhât hốt đoơng cụa heơ thông quạn lý nói chung và cụa heơ thông quạn lý đào táo nói rieđng. Do đó, người quạn lý phại là người có trình đoơ đeơ có theơ chĩn lĩc những thođng tin caăn thiêt, chính xác, biêt lối bỏ những thođng tin bị nhieêu nhaỉm tránh ra quyêt định sai laăm.

* Ra quyêt định là moơt quá trình bao goăm các bước sau: - Phát hieơn vân đeă và đeă ra nhieơm vú;

- Thu thaơp và xử lý thođng tin; - Chính thức đeă ra nhieơm vú;

- Dự kiên các phương án;

- So sánh các phương án theo tieđu chuaơn hieơu quạ xác định; - Ra quyêt định chính thức.

* Toơ chức thực hieơn quyêt định là nhaỉm múc đích đưa quyêt định trở thành hieơn thực. Đađy là giai đốn khó khaín đòi hỏi noê lực rât lớn cụa nhà quạn lý. Quá trình toơ chức thực hieơn quyêt định có theơ bao goăm các bước sau:

- Truyeăn đát quyêt định;

- Laơp kê hốch thực hieơn quyêt định; - Thực hieơn quyêt định;

- Kieơm tra đánh giá vieơc thực hieơn quyêt định; - Đieău chưnh quyêt định;

- Toơng kêt vieơc thực hieơn quyêt định.

Như vaơy các cođng đốn trong quá trình toơ chức thực hieơn quyêt định đã hieơn dieơn trong bât kỳ moơt hốt đoơng quạn lý nào chư khác nhau veă qui mođ toơ chức mà thođi.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ ĐÀO TẠO TỪ XA TẠI ĐH MỞ BÁN CÔNG TPHCM (Trang 29 -30 )

×