0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (142 trang)

Quạn lý quá trình kieơm tra-thi cử.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ ĐÀO TẠO TỪ XA TẠI ĐH MỞ BÁN CÔNG TPHCM (Trang 71 -75 )

12 34 56 7 89 10 COƠNG 1 Sô giạng vieđn chĩn 3 2 8 11 10 6 3 2

2.2.3. Quạn lý quá trình kieơm tra-thi cử.

Sô lượng hĩc vieđn đào táo theo phương thức từ xa thường rât đođng khođng giới hán, vì vaơy vieơc xađy dựng kỹ thuaơt lượng giá đào táo và tin hĩc hóa quá trình đánh giá là vân đeă bức xúc.

Do vân đeă thi cử hieơn nay còn gaịp khó khaín trong khađu toơ chức neđn nhà trường khođng toơ chức thi giữa mođn hĩc mà chư toơ chức thi hêt mođn. Nhieơm vú cụa nhà trường là phại tìm cách khaĩc phúc những khó khaín hieơn nay trong vieơc toơ chức thi cử đeơ kêt quạ đào táo đát chât lượng hơn.

Do phương thức tuyeơn sinh cụa hình thức từ xa là đaíng ký ghi danh, khođng thi tuyeơn sinh neđn quá trình đào táo theo phương thức này là quá trình sàng lĩc lieđn túc, sàng lĩc mánh. Đeơ đạm bạo chuaơn chât lượng đaău ra, chư ai có đụ đieău kieơn, tieđu chuaơn chât lượng mới được tôt nghieơp. Đeơ tìm hieơu hình thức ra đeă thi trong thời gian qua tái ĐHMBCTP.HCM, chúng tođi tiên hành khạo sát sự lựa chĩn 7 hình thức ra đeă thi cuôi mođn hĩc và được nghieđn cứu tređn 2 đôi tượng quạn lý và hĩc vieđn. Kêt quạ như sau:

Bạng 2.14: Kêt quạ đánh giá hình thức ra đeă thi hêt mođn hĩc. VỊ TRÍ COĐNG TÁC QL HV COƠNG STT HÌNH THỨC THI SL % SL % SL % 22 64,71 73 42,20 95 45,89 1 Traĩc nghieơm Khođng 12 35,29 100 57,80 112 54,11 20 58,82 87 50,29 107 51,69 2 Tự luaơn (đeă kín) Khođng 14 41,18 86 49,71 100 48,31 24 70,59 107 61,85 131 63,29 3 Tự luaơn (đeă mở) Khođng 10 29,41 66 38,15 76 36,71 8 23,53 7 4,05 15 7,25 4 Vân đáp Khođng 26 76,47 166 95,95 192 92,75 6 17,65 6 3,47 12 5,80 5 Tieơu luaơn Khođng 28 82,35 167 96,53 195 94,20 5 14,71 1 0,58 6 2,90 6 Seminar Khođng 29 85,29 172 99,42 201 97,10 3 8,82 7 4,05 10 4,83 7 Khác Khođng 31 91,18 166 95,95 197 95,17

Sô người tham gia trạ lời 34 173 207 100,00

Bieơu đoă bạng 2.14:

Đánh giá hình thức ra đeă thi hêt mođn hĩc

0.0020.00 20.00 40.00 60.00 80.00 1 2 3 4 5 6 7

Noơi dung đánh giá

Đieơm đánh giá

Quạn lý Hĩc vieđn

Kêt quạ nghieđn cứu cho thây, ý kiên cụa cán boơ quạn lý và hĩc vieđn là khá phù hợp nhau. Cạ 2 đôi tượng đeău nhaơn xét trong thời qua nhà trường đã áp dúng hình thức thi tự luaơn đeă mở là thođng dúng nhât, chiêm 63,29% (QL=70,59%, HV=61,85%). Kê tiêp là hình thức thi tự luaơn đeă kín chiêm 51,69% (QL=58,82%,

HV=50,29%), hình thức thi traĩc nghieơm chiêm 45,89% (QL=64,71%, 42,20%). Các hình thức thi khác chiêm khođng đáng keơ (từ 2,9 đên 7,25%).

Theo đánh giá cụa các chuyeđn gia khạo thí thì hình thức thi đeă mở làm cho thí sinh giạm bớt áp lực caíng thẳng khi đi thi nhưng đòi hỏi người ra đeă phại có trình đoơ khi ra đeă thi. Đeă thi phại mang tính chât toơng hợp kiên thức và vaơn dúng kiên thức vào thực tieên, tránh trường hợp chư hỏi những cađu thuoơc veă định nghĩa hay khái nieơm. Tuy nhieđn hình thức ra đeă thi tự luaơn chưa mang tính khách quan cao và khi toơ chức châm bài thi cho hàng chúc ngàn thí sinh trong moơt kỳ thi là đieău khó thực hieơn. Nêu thực hieơn được thì đoơi ngũ phúc vú cho cođng vieơc thi cử – làm phách - châm thi rât lớn và mât nhieău thời gian giông như hieơn tráng tái ĐHMBCTP.HCM. Đieău này đã làm ạnh hưởng rât lớn trong vieơc laơp kê hốch đào táo trong naím hĩc..

Đeơ tìm hieơu veă vieơc thực hieơn Kê hốch kieơm tra, thi cử tái ĐHMBCTP.HCM trong thời gian qua, chúng tođi xađy dựng boơ phiêu 2 cađu hỏi veă

tính oơn định cụa các kê hốch hĩc taơp, thi cử với 3 mức đoơ đánh giá khác nhau cụa hĩc vieđn và cựu hĩc vieđn:

Đúng kê hốch 3 đieơm. Ít bị thay đoơi: 2 đieơm. Thường bị thay đoơi: 1 đieơm. Kêt quạ như sau:

Bạng 2.15: Kêt quạ đánh giá thực hieơn kê hốch thi cử, ođn taơp.

HV CHV

STT NOƠI DUNG

Y S Z S

1 Kê hốch hĩc taơp, ođn taơp. 1.98 0.77 1.9 0.87

Min 1 1

Max 3 3

2 Kê hốch kieơm tra, thi cử . 2.29 0.76 2.49 0.76

Min 1 1

Max 3 3

Đánh giá thực hieơn kê hốch thi cử, ođn taơp 1,98 1,9 2,29 2,49 0 1 2 3 1 2

Noơi dung đánh giá

Đi eơm đ án h gi á Hĩc vieđn Cựu hĩc vieđn

Kêt quạ nghieđn cứu cho thây, hĩc vieđn và cựu hĩc vieđn đeău có mức đánh giá khá taơp trung (S<1) ở tât cạ noơi dung khạo sát.

Qua kêt quạ ta nhaơn thây, mức đoơ đánh giá giữa các hĩc vieđn và cựu hĩc vieđn là khá phù hợp nhau. Cạ hai đeău đánh giá veă tính oơn định cụa vieơc thực hieơn kê hốch hĩc taơp, ođn taơp là ít bị thay đoơi (Y=1,98, Z=1,90). Và vieơc thực hieơn kê hốch thi cử có khá hơn so với thực hieơn kê hốch ođn taơp (Z=2,29, Y=2,49) nhưng

cạ 2 kê hốch văn chưa đát mức đoơ oơn định.

Khạo sát veă thời gian thođng báo kêt quạ thi cử tái ĐHMBCTP.HCM trong thời gian qua, chúng tođi xađy dựng boơ phiêu 1 cađu hỏi với 5 mức đoơ đánh giá khác nhau cụa hĩc vieđn và cựu hĩc vieđn:

Rât nhanh: 5 đieơm.

Nhanh : 4 đieơm.

Trung bình: 3 đieơm.

Chaơm: 2 đieơm.

Rât chaơm: 1 đieơm.

Kêt quạ như sau:

Bạng 2.16: Kêt quạ đánh giá thời gian thođng báo kêt quạ thi cử.

HV CHV

STT NOƠI DUNG

Y S Z S 1 Thời gian thođng báo kêt quạ thi 2,88 0,86 2,73 0,84

Min 1 1

Qua kêt quạ nghieđn cứu, chúng tođi nhaơn thây mức đoơ đánh giá cụa hĩc vieđn và cựu hĩc vieđn là phù hợp nhau và có đoơ taơp trung cao (S<1). Cạ 2 đôi tượng đeău đánh giá thời gian thođng báo kêt quạ thi hieơn nay là chaơm (Z=2,88, Y=2,73). So sánh giữa mức đoơ đánh giá thời gian thođng báo thi cụa cựu hĩc vieđn và hĩc vieđn ta thây, hĩc vieđn có mức đánh giá cao hơn (0,15) có theơ là do nhà trường đang trong giai đốn thử nghieơm đưa đieơm leđn trang web cụa trường mà ở thời đieơm hĩc cụa cựu hĩc vieđn là khođng có.

Kêt quạ nghieđn cứu này khá phù hợp với thực tráng. Như đã phađn tích ở tređn, với sô lượng bài thi quá nhieău mà chụ yêu là hình thức thi tự luaơn neđn vieơc

ạnh hưởng đên thời gian thođng báo đieơm thi và kê hốch đào táo cụa nhà trường là khođng theơ tránh khỏi.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ ĐÀO TẠO TỪ XA TẠI ĐH MỞ BÁN CÔNG TPHCM (Trang 71 -75 )

×