0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (142 trang)

ĐÁNH GIÁ CHUNG

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ ĐÀO TẠO TỪ XA TẠI ĐH MỞ BÁN CÔNG TPHCM (Trang 89 -93 )

Trại qua hơn 10 naím xađy dựng và phát trieơn, ĐHMBCTP.HCM đã bước đaău táo ra moơt hình thức hĩc taơp còn khá mới mẹ ở nước ta nhưng đã đáp ứng được nguyeơn vĩng hĩc taơp nađng cao trình đoơ cụa nhieău đôi tượng khác nhau phù hợp với tình hình thực tieên cụa đât nước.

Qua các kêt quạ đánh giá veă thực tráng quạn lý đào táo từ phương thức tuyeơn sinh, thời gian đào táo, chương trình đào táo, quạn lý quá trình dáy-hĩc, kieơm tra-thi cử, quạn lý phương tieơn, hĩc lieơu phúc vú cho cođng tác đào táo đên cođng tác quạn lý cođng tác chính trị, tư tưởng tái ĐHMBCTP.HCM, chúng tođi rút ra những ưu đieơm và nhược đieơm như sau:

Ưu đieơm:

Moơt là, trong những naím qua, ĐHMBCTP.HCM đã thực hieơn tôt chụ trương cụa Đạng và Nhà nước veă xã hoơi hóa giáo dúc từng bước tiên tới xađy dựng xã hoơi hĩc taơp, thực hieơn sự bình đẳng trong giáo dúc, táo cơ hoơi cho những người có nhu caău hĩc đái hĩc được hĩc, đaịc bieơt là những người lao đoơng, vùng sađu, vùng xa, góp phaăn nađng cao dađn trí, đào táo nguoăn nhađn lực đáp ứng nhu caău phát trieơn kinh tê xã hoơi cụa đât nước. ĐHMBCTP.HCM, đã góp phaăn chuaơn hóa đoơi ngũ các boơ ở các tưnh, huyeơn, xã, góp phaăn đưa neăn giáo dúc đái hĩc đên từng người dađn ở những vùng xa xođi hẹo lánh, khođng có đieău kieơn đên trường.

Hai là, nhà trường có đoơi ngũ giạng vieđn, đoơi ngũ quạn lý taơn tađm, nhieơt tình, có trách nhieơm, có trình đoơ, khođng quạn những khó khaín đeơ đưa tri thức đên những vùng xa xođi, hẹo lánh.

Ba là, nhà trường có máng lưới các cơ sở lieđn kêt đào táo nhieơt tình, có trách nhieơm. Các cơ sở lieđn kêt ngày càng gaĩn bó với nhà trường và sự phôi hợp trong quạn lý đào táo từ xa ngày càng đoăng boơ.

Bôn là, chương trình đào táo xađy dựng linh hốt theo từng modul, kêt hợp với hình thức đào táo theo tín chư đã táo đieău kieơn thuaơn lợi tôi đa cho đôi tượng hĩc từ xa.

Naím là, nhà trường có hĩc lieơu in ân và cung câp khá đaăy đụ và kịp thời cho hĩc vieđn. Ngoài ra, bài giạng còn được phát tređn đài phát thanh Thành phô Hoă Chí Minh, Đài truyeăn hình Quy Nhơn và bài giạng được ghi tređn baíng, đĩa đeơ cung câp cho hĩc vieđn.

Sáu là, nhà trường có Trung tađm khạo thí neđn vieơc quạn lý đieơm sô hĩc vieđn, lưu trữ bài thi, cođng tác ra đeă thi, coi thi nghieđm túc khá bài bạn và nghieđm túc.

Bạy là, nhà trường đã có trang web bước đaău phúc vú cho vieơc thođng báo các thođng tin caăn thiêt như kê hốch tuyeơn sinh, đieơm thi. Tiên tới sẽ phát trieơn chương trình E-learning (dáy hĩc trực tuyên) qua internet.

Nhược đieơm:

Beđn cánh những thành quạ đã đát được trong những naím qua, ĐHMBCTP.HCM văn còn toăn tái những khó khaín, vướng maĩc, những bât caơp trong phương thức đào táo từ xa baơc đái hĩc dăn đên chât lượng, hieơu quạ đào táo chưa cao.

Moơt là, vieơc áp dúng thành tựu khoa hĩc kỹ thuaơt chưa được quan tađm đúng mức dăn đên kêt quạ là vieơc hĩc từ xa đã tiên tới hĩc “từ gaăn” theơ hieơn ở sô giờ hĩc taơp trung quá cao. Như tređn đã trình bày, moơt trong những nguyeđn nhađn hình thành và phát trieơn phương thức đào táo từ xa là do sự tiên boơ cụa khoa hĩc, kỹ thuaơt và cođng ngheơ thođng tin. Tuy nhieđn, vieơc đưa những thành tựu cụa khoa hĩc và cođng ngheơ, đaịc bieơt là cođng ngheơ thođng tin vào trong phương thức đào táo từ xa cụa Đái hĩc Mở còn quá hán cheâ.

Hai là, qua các kêt quạ nghieđn cứu đã theơ hieơn rõ vieơc yêu kém cụa đoơi ngũ quạn lý, giạng vieđn nhà trường trong cođng tác quạn lý, giạng dáy trong cođng tác đào táo từ xa. Giạng vieđn thì khođng quan tađm hoaịc khođng biêt làm thê nào thiêt kê bài giạng tređn E-learning, đưa tài lieơu tham khạo leđn thư vieơn đieơn tử, hĩc

vieđn thaơm chí có những người chưa biêt sử dúng máy tính đeơ truy caơp vào trang web cụa nhà trường hoaịc nêu có biêt sử dúng thì cũng khođng biêt địa chư trang web cụa nhà trường như thê nào. Các nhà quạn lý chưa hoàn thieơn được heơ thông trợ giúp cho người hĩc theo hình thức từ xa.

Ba là, đoơi ngũ giạng vieđn chưa có phương pháp giạng dáy từ xa neđn khạ naíng giúp hĩc vieđn đát lây kiên thức trong thời gian ngaĩn cho hĩc vieđn còn bị hán chê. Kiên thức hĩc vieđn đát được phaăn lớn nhờ vào buoơi hĩc taơp trung là chụ yêu.

Bôn là, toơ chức nhađn sự phúc vú cho đào táo từ xa còn chưa hợp lý, moơt người kieđm quá nhieău vieơc trong khi đó sô lượng hĩc vieđn thì đođng và ở khaĩp các tưnh, thành. Trung tađm ĐTTX chưa thành laơp các boơ phaơn quạn lý chuyeđn mođn cú theơ đeơ quạn lý trong từng lĩnh vực phúc vú đào táo theo phương thức từ xa. Vì vaơy đã dăn đên hieơu quạ quạn lý chưa cao.

Naím là, chương trình đào táo thì mang tính thực tieên chưa cao. Noơi dung chưa xađy dựng theo đúng quy định.

Sáu là, hình thức thi cử chưa mang tính khoa hĩc cao. Ít sử dúng phương pháp đánh giá traĩc nghieơm khách quan.

Bạy là, hĩc lieơu còn quá bât tieơn cho người hĩc từ xa. Các dịch vú hoê trợ hĩc taơp cho người hĩc từ xa còn nghèo nàn, chaơm cháp. Hĩc vieđn, còn phú thuoơc quá nhieău vào các buoơi hĩc taơp trung.

Tám là, kê hốch hĩc taơp còn bị thay đoơi thường xuyeđn.

Chín là, hĩc vieđn thiêu phương pháp hĩc taơp, thiêu tài lieơu, hĩc lieơu, phương tieơn hĩc taơp, thiêu người kèm, đeơ hỏi, thiêu thời gian hĩc… là những nguyeđn nhađn gađy trở ngái đôi với hĩc vieđn dăn đên kêt quạ hĩc taơp chưa tôt.

Tóm lái, maịc dù là trường Đái hĩc đaău tieđn trong cạ nước đào táo theo hình thức hĩc từ xa, nhưng nêu so sánh với sô lượng hĩc vieđn đang hĩc theo hình thức giáo dúc đái hĩc từ xa trong cạ nước năm 2004 thì nhà trường mới chiêm tư leơ khoạng 10%. Sô lượng hĩc vieđn đã tôt nghieơp đái hĩc theo hình thức hĩc từ xa tái ĐHMBCTP.HCM là 3.284. So với sô lượng hĩc vieđn tôt nghieơp theo hình thức

hĩc từ xa trong cạ nước tính đên naím 2004 là 54.354 thì nhà trường mới đát 6,04%. Moơt con sô quá bé nhỏ.

Chaĩc chaĩn raỉng trong những naím saĩp tới sô lượng người hĩc theo hình thức này sẽ phát trieơn rât nhanh, đó là moơ nhu caău to lớn mà ngành giáo dúc phại đáp ứng vì 40 trieơu người lao đoơng có nhu caău caău phại hĩc và muôn hĩc: đó là nhu caău rât lành mánh cụa moơt xã hoơi hĩc taơp. Có người lo raỉng heơ thông hĩc chính quy còn đang bị keđu ca veă chât lượng như thê thì khođng theơ phát trieơn hình thức khođng chính quy được. Theo chúng tođi thì loêi cụa chât lượng khođng phại ở hình thức hĩc mà caín nguyeđn cụa nó vì nhieău nguyeđn nhađn khác, ví dú: beơnh hình thức baỉng câp còn rât naịng neă trong tuyeơn dúng và sử dúng con người, bởi noơi dung chương trình chưa tương thích với nhu caău thực tieên và đôi tượng caăn đào táo, bởi cách quạn lý đào táo và thi cử, bởi cách dáy và cách hĩc chưa đúng…

Đeơ khaĩc phúc những nhược đieơm, khó khaín toăn tái tređn, trong phám vi bài luaơn vaín cụa mình tođi xin đeă ra moơt sô giại pháp nhaỉm góp phaăn đưa Trung tađm đào táo từ xa – ĐHMBCTP.HCM xứng đáng với tâm vóc, vị trí, vai trò mà xã hoơi đang giao phó, moơt trong các đơn vị được nhà nước taơp trung đaău tư trong Đeă án “Phát trieơn giáo dúc từ xa giai đốn 2005-2010”.

Chương 3.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ ĐÀO TẠO TỪ XA TẠI ĐH MỞ BÁN CÔNG TPHCM (Trang 89 -93 )

×