0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (142 trang)

Khái nieơm veă quạn lý đào táo.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ ĐÀO TẠO TỪ XA TẠI ĐH MỞ BÁN CÔNG TPHCM (Trang 26 -27 )

Quạn lý giáo dúc (nói chung) và quạn lý đào táo (nói rieđng) là heơ thông những tác đoơng có múc đích, có kê hốch, hợp quy luaơt cụa chụ theơ quạn lý (heơ

giáo dúc) nhaỉm làm cho heơ vaơn hành theo đường lôi, quan đieơm giáo dúc nhaỉm đát đên múc tieđu cụa giáo dúc-đăo tạo.

Quạn lý đăo tạo có nhieău câp đoơ, ít nhât có hai câp đoơ: câp quạn lý vi mođ và câp quạn lý vĩ mođ. Câp quạn lý vĩ mođ tương ứng với vieơc quạn lý moơt đôi tượng có quy mođ lớn nhât, bao quát toàn boơ heơ thông. Trong heơ thông này có nhieău heơ thông con, tương ứng với heơ thông con này là các hốt đoơng quạn lý vi mođ. Tuy nhieđn, sự phađn chia quạn lý vĩ mođ và quạn lý vi mođ chư là tương đôi. Ví dú, nêu ta đaịt Phòng đào táo trong phám vi trường hĩc thì nó chư là câp quạn lý vi mođ so với Ban lãnh đáo nhà trường, nhưng nó trở thành câp quạn lý vĩ mođ đôi với các trợ lý đào táo cụa các Khoa. Do đó khi xem xét moơt vân đeă quạn lý phại xác định chụ theơ quạn lý đang ở câp đoơ nào. Từ đó mới thây được môi tương quan tređn dưới vĩ mođ và vi mođ.

Quạn lý dù là quạn lý ở câp vĩ mođ hay câp vi mođ thì chúng đeău là heơ thông những tác đoơng có múc đích, có kê hốch, có heơ thông, hợp quy luaơt cụa chụ theơ quạn lý đên tât cạ maĩt xích , các đôi tượng cụa heơ thông nhaỉm làm cho heơ vaơn hành theo đường lôi, quan đieơm giáo dúc nhaỉm đát đên múc tieđu cụa giáo dúc-đăo tạo.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ ĐÀO TẠO TỪ XA TẠI ĐH MỞ BÁN CÔNG TPHCM (Trang 26 -27 )

×