0
Tải bản đầy đủ (.docx) (131 trang)

Tăng nguồn cung chứng khoỏn.

Một phần của tài liệu BAI TIEU LUAN TTCK DOC (Trang 101 -104 )

Giống như sự vận hành của cỏc loại thị trường khỏc, dĩ nhiờn, sự vận hành của thị trường chứng khoỏn cũng chịu sự chi phối của cơ chế “bàn tay vụ hỡnh” thụng qua tỏc

động của lực cung và sức cầu chứng khoỏn trờn thị trường chứng khoỏn. Do vậy, bàn về

hỡnh thành và phỏt triển thị trường khụng đề cập đến yếu tố cung chứng khoỏn trờn thị

trường chứng khoỏn.

Núi chung, cung chứng khoỏn trờn thị trường chứng khoỏn chịu tỏc động bởi nhiều yếu tố chủ quan: ý muốn, khả năng phỏt hành và bỏn chứng khoỏn của cỏc tỏc nhõn kinh

tế để gõy vốn hoặc để cõn bằng thu chi ngõn sỏch. Cỏc yếu tố này, đến lượt chỳng, lại

chịu sự chi phối trực tiếp bởi những lợi ớch, cỏc thuận lợi cú được khi phỏt hành và bỏn

chứng khoỏn so với kờnh vay mượn truyền thống. Đỏng tiếc là cho đến nay vẫn cũn khỏ

nhiều yếu tố chủ quan làm hạn chế nguồn cung trờn thị trường chứng khoỏn Việt Nam

hiện nay.

Yếu tố đầu tiờn là, mặc dự Chớnh phủ đó cú chủ trương đẩy mạnh cổ phần hoỏ một bộ

phận cỏc doanh nghiệp nhà nước, đến nay, tiến độ cổ phần hoỏ vẫn cũn chậm vỡ nhiều

69

nguyờn nhõn mà nguyờn nhõn chủ yếu là hiện vẫn cũn cú sự xung đột về lợi ớch chung

với lợi ớch cục bộ của một số Bộ, ngành, cấp chủ quản cũng như lợi ớch của giới lónh đạo

hiện tại của doanh nghiệp khi thực hiện chuyển đổi hỡnh thức sở hữu.

Yếu tố thứ hai là, trước cỏc lo ngại về cỏc phiền toỏi phải cụng bố cỏc thụng tin nội bộ và cỏc nguy cơ bị thõu túm, sỏt nhập do cú sự phõn tỏn quyền sở hữu, cỏc cụng ty cú

đủ điều kiện niờm yết rất ngần ngại khi phỏt hành chứng khoỏn ra cụng chỳng. Yếu tố thứ ba là hiện nay phương thức tài trợ giỏn tiếp qua hệ thống tớn dụng ngõn

hàng vẫn cũn giữ vai trũ quan trọng trờn thị trường tài chớnh ở nước ta. Dễ hiểu là khi cỏi

nụi bao cấp trờn diện rộng cho cỏc doanh nghiệp nhà nước qua tớn dụng với lói suất ưu

đói vẫn chưa bị cắt, khi chi phớ vay vốn ngõn hàng vẫn cũn thấp so với chi trả cổ tức, khi

nỗi lo sợ về ỏp lực về chi trả cổ tức cao hơn lói suất ngõn hàng của cỏc cổ đụng vẫn cũn

thường trực thỡ khú cú thể kỳ vọng vào cỏc doanh nghiệp mạnh dạn phỏt hành chứng

khoỏn cho cụng chỳng.

Rừ ràng, trong bối cảnh ấy, để đảm bảo tớnh liờn tục, cõn bằng và bền vững trong hoạt

động của thị trường chứng khoỏn, điều cần là nguồn cung chứng khoỏn phải được điều

tiết để đảm bảo trờn thị trường chỳng khoỏn số lượng chứng khoỏn lưu hành luụn đủ lớn

về số lượng và đảm bảo về mặt chất lượng. Sau đõy là một số giải phỏp khả dĩ để gia tăng

khối lượng của dũng cung chứng khoỏn:

1. Trờn cơ sở đỏnh giỏ và phõn nhúm cỏc doanh nghiệp nhà nước, cần triển khai đồng bộ

và mạnh mẽ việc sắp xếp, cải tổ lại cỏc doanh nghiệp nhà nước trờn diện rộng nhằm

loại bỏ lề lối quản lý kộm hiệu quả, cứng nhắc, tạo ra động lực thỳc đẩy tăng trưởng

kinh tế và cỏc tiền đề vật chất cần thiết cho việc hỡnh thành thị trường cổ phiếu núi riờng và thị trường chứng khoỏn núi chung: a) Với nhúm cỏc doanh nghiệp nhà nước

hoạt động khụng cú hiệu quả và khụng cú hi vọng sống sút sau khi tiến hành cơ cấu

lại, tài sản của cỏc doanh nghiệp này sẽ được chuyển sang cụng ty quản lý và khai thỏc tài sản quản lý; b) Với nhúm cỏc doanh nghiệp kộm vừa: bỏn cho cỏc nhà đầu tư

tư nhõn trong và ngoài nước; c) Với nhúm cỏc doanh nghiệp nhà nước cú tiềm năng

phỏt triển: khuyến khớch phỏt hành cổ phiếu ra cho cụng chỳng để niờm yết trờn thị trường chứng khoỏn.

2. Sẽ khụng cú động lực cho cỏc doanh nghiệp phỏt hành cổ phiếu ra cụng chỳng nếu

như khụng cú một chớnh sỏch khuyến khớch, ưu đói về tài chớnh và bảo vệ doanh nghiệp trước nguy cơ bị thõu túm, sỏt nhập đủ hấp dẫn dành cho cỏc doanh nghiệp niờm yết chứng khoỏn trờn thị trường chứng khoỏn tập trung. Những động lực cần phải cú để khuyến khớch cỏc doanh nghiệp tự nguyện thực hiện cổ phần hoỏ cú thể ỏp

dụng: a) Cho phộp cỏc doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hoỏ được ỏp dụng chế độ khấu hao nhanh; b) Ngoài chế độ ưu đói ỏp dụng cho cỏc doanh nghiệp thực 70

hiện cổ phần hoỏ hiện nay, những doanh nghiệp cổ phần hoỏ thực hiện niờm yết sau

một năm chuyển đổi sở hữu được miễn thế thu nhập doanh nghiệp trong ba năm nữa;

c) Ưu tiờn được sử dụng cỏc nguồn ngõn quỹ hỗ trợ kỹ thuật do nước ngoài tài trợ (tài chợ kiểm toỏn, tư vấn hiện đại hoỏ cụng ty, tư vấn cổ phần hoỏ, tư vấn xõy dựng

chiến lược phỏt triển, tài trợ cụng ty hoỏ và quản trị cụng ty...) và vay vốn ngõn hàng;

d) Để giữ cho bộ mỏy lónh đạo, quản lý chủ chốt của cụng ty khỏi cú sự biến động lớn, cỏc giao dịch đặc biệt sau đõy phải cú ý kiến chấp thuận trước của SSC: mua 10% trở lờn cổ phần của cỏc cụng ty niờm yết; giao dịch với ý định mua quyền kiểm

soỏt của một cụng ty.

3. Bờn cạnh việc hỡnh thành cỏc chớnh sỏch động lực, chớnh phủ nờn chỉ định và cú những biện phỏp cưỡng bỏch cỏc cụng ty đủ điều kiện niờm yết phải phỏt hành cổ phiếu ra cụng chỳng. Nếu những cụng ty được chỉ định khụng chấp hành hoặc cố ý lần lửa, cần ỏp dụng cỏc chế tài đặc biệt như: a) Nhiờm cấm hành trỏi phiếu để huy động vốn; b) Loại trừ khoản chi phớ trả lói vay ngõn hàng trong khoản mục chi phớ khi

tớnh thu nhập chịu thuế; c) Tớnh thờm 10% thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cho cỏc cổ đụng của cỏc cụng ty này.

4. Đa dạng hoỏ cỏc loại phiếu phỏt hành cả về kỳ hạn (ngắn, trung, dài hạn) lẫn mệnh

giỏ; đồng thời tớch cực nghiờn cứu để đưa vào thị trường cỏc cụng cụ mới như trỏi phiếu cú thể chuyển đổi, cỏc chứng quyền mua thờm chứng khoỏn, cổ phiếu ưu đói cỏc loại.

5. Cho ỏp dụng cỏc thoả thuận mua lại (Repo). Repo là một thoả thuận giữa người bỏn

và người mua chứng khoỏn mà theo đú người bỏn đồng ý mua lại cỏc chứng khoỏn (thường là cỏc loại trỏi phiếu chớnh phủ) đó giao dịch tại một mức giỏ và thời gian đó

thoả thuận trước. So với thương phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trỏi phiếu chớnh phủ ngắn

hạn (Treasury Bills) hoặc cỏc cụng cụ tài chớnh ngắn hạn khỏc (short-term

instruments), thoả thuận mua lại hấp dẫn cỏc doanh nghiệp (nhà đầu tư) ở chỗ nú gia

tăng tớnh linh hoạt, co dón cho kỳ hạn của trỏi phiếu. Nhờ đặc tớnh này, Repo cú một

vị trớ quan trọng trờn thị trường trỏi phiếu ngắn hạn lẫn thị trường trỏi phiếu trung và

dài hạn. Trước hết, Repo giỳp cỏc nhà đầu tư quản lý tiền tạm thời nhàn rỗi tốt hơn và

do đú giỳp thị trường chứng khoỏn cú thể thu hỳt được một lượng lớn tiền trụi nổi, ngăn chận khụng cho số tiền đó đầu tư vào chứng khoỏn chạy sang cỏc thị trường tài

chớnh khỏc. Mặt khỏc, trong kinh doanh trỏi phiếu, do lợi nhuận mang lại trờn mỗi trỏi

phiếu thường khỏ nhỏ nờn để cú thể kinh doanh được, thụng thường, cỏc nhà kinh doanh trỏi phiếu thường phải mua bỏn trỏi phiếu với một khối lượng lớn. Nhờ thuộc

tớnh cú thể bỏn lại trỏi phiếu đó mua cho người bỏn để thu hồi lại vốn, nhà đầu tư trỏi

phiếu cú thể đầu tư, dữ trữ một khối lượng lớn trỏi phiếu, nhà phỏt hành cú thể một 71

khối lượng trỏi phiếu. Vỡ vậy, Repo cú thể gúp phần bỡnh ổn thị trường trỏi phiếu trung hạn và dài hạn, tạo điều kiện dễ dàng cho việc phỏt hành và bao tiờu chứng khoỏn.

6. Cựng với việc thừa nhận về mặt phỏp lý việc chuyển nhượng, mua bỏn chuyển nhượng cầm cố thế chấp cần nhanh chúng mở dịch vụ chiết khấu cỏc loại chứng khoỏn đó phỏt hành tại cỏc chi nhỏnh ngõn hàng Nhà nước nhằm tăng cường tớnh lưu

chuyển cho cỏc loại chứng khoỏn - một thuộc tớnh mà thiếu nú, thị trường chứng khoỏn dẫu cú hỡnh thành cũng khụng thể phỏt huy được vai trũ vốn của nú là lưu hoạt

hoỏ mọi nguồn vốn trong nước.

Một phần của tài liệu BAI TIEU LUAN TTCK DOC (Trang 101 -104 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×