0
Tải bản đầy đủ (.docx) (131 trang)

Cỏc loại lệnh được sử dụng trong giao dịch

Một phần của tài liệu BAI TIEU LUAN TTCK DOC (Trang 40 -42 )

Việc mua bỏn chứng khoỏn trờn cỏc thị trường chứng khoỏn để dựa vào cỏc nhà mụi

giới và nhà kinh doanh chứng khoỏn. Để thực hiện việc giao dịch, nhà đầu tư phải cung

cấp cho nhà mụi giới những thụng tin nhất định. Một trong những thụng số mà nhà đầu tư

phải cung cấp cho nhà mụi giới là cỏc loại lệnh mua bỏn. Trờn thực tế, mặc dự cú rất

nhiều loại lệnh được sử dụng trờn thị trường chứng khoỏn cỏc nước những lệnh thị trường, lệnh giới hạn, lệnh dừng vẫn là 3 loại lệnh cơ bản được ỏp dụng phổ biến tại cỏc

sở giao dịch chứng khoỏn.

Lệnh thị trường (lệnh mua bỏn theo giỏ thị trường) là lệnh chỉ thị cho nhà mụi giới mua hoặc bỏn một chứng khoỏn theo giỏ tốt nhất cú thể cú được trờn thị trường (giỏ cao

nhất đối với lệnh bỏn hoạc giỏ thấp nhất đối với lệnh mua).

Lệnh thị trường là loại lệnh phổ biến nhất được ỏp dụng trong mua bỏn chứng khoỏn.

Hầu hết cỏc lệnh thực hiện trờn thị trường chứng khoỏn là lệnh thị trường.

2. Lệnh giới hạn

Lệnh giới hạn là chỉ nhà mụi giới khụng được mua một chứng khoỏn quỏ mức giỏ ấn

định trước hoặc bỏn một chứng khoỏn thấp hơn mức giỏ đó chỉ định. Lệnh giới hạn là

một lệnh cú điều kiện: khi nhận được lệnh này người mụi giới phải mua và bỏn một số

lượng chứng khoỏn nhất định theo giỏ đó được ấn định hoặc tốt hơn. 28

Một lệnh mua cú giới hạn chỉ cú thể được người mụi giới thực hiện ở mức giỏ đó được

ấn định hoặc thấp hơn. Ngược lại, một lệnh bỏn cú giới hạn chỉ được thực hiện ở mức giỏ

đó được ấn định hoặc ở mức giỏ cao hơn. Khi thực hiện lệnh này, trong mọi truờng hợp,

người mụi giới cú trỏch nhiệm tỡm kiếm giỏ tốt hơn so với giỏ được ấn định cho khỏch

hàng của mỡnh.

3. Lệnh dừng

Một loại lệnh cú điều kiện khỏc là lệnh dừng. Lệnh dừng là lệnh chỉ cho người mụi giới khụng được thực hiện việc mua bỏn cho đến khi giỏ thị trường lờn xuống phự hợp

với giỏ đó ấn định. Cú hai loại lệnh dừng mua khi giỏ chưa lờn đến giỏ ấn định và lệnh

dừng bỏn khi giỏ chưa tụt xuống tới mức ấn định.

Lệnh dừng mua khi giỏ chưa đến mức ấn định chỉ định rằng lệnh sẽ khụng được

thực

hiện cho đến khi giỏ thị trường lờn tới hoặc cao hơn mức giỏ đó được ấn định. Ngược lại,

lệnh dừng bỏn khi giỏ chưa tụt xuống tới mức ấn định hoặc thấp hơn.

Như vậy, về bản chất, cả hai loại lệnh dừng đều là loại lệnh thị trường cú điều kiện. Đú là loại lệnh mua bỏn theo thời giỏ được tạm thời hoón thực hiện. Lệnh này chỉ cú hiệu

lực thực hiện khi giỏ chứng khoỏn trượt đến hoặc vượt qua một mức giỏ ấn định. Một khi

giỏ ấn định trong lệnh dừng được thoả món, lệnh dừng trở thành lệnh thị trường.

Một phần của tài liệu BAI TIEU LUAN TTCK DOC (Trang 40 -42 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×