0
Tải bản đầy đủ (.docx) (131 trang)

Cấu trỳc cỏc thị trường chứng khoỏn 1 Thị trường sơ cấp

Một phần của tài liệu BAI TIEU LUAN TTCK DOC (Trang 28 -34 )

1.3.1.1. Thị trường sơ cấp

Cựng với hoạt động mua đi bỏn lại của cỏc chứng khoỏn đó phỏt hành trờn thị trường

thứ cấp, hoạt động phỏt hành và cung ứng cỏc chứng khoỏn mới để tăng vốn của cỏc

doanh nghiệp cũng diễn ra liờn tục trờn thị trường sơ cấp. Gúp phần vào việc tạo ra sự sụi

động trờn thị trường sơ cấp phải kể đến ngõn hàng đầu tư (tổ chức bao tiờu chứng khoỏn),

định chế tài chớnh hoạt động với tư cỏch là trung gian giữa cỏc doanh nghiệp phỏt hành

và người mua chứng khoỏn sau cựng. Thụng thường, tại cỏc nước cú thị trường vốn phỏt

triển, một đợt phỏt hành cỏc chứng khoỏn mới đều được tổ chức dưới sự hỗ trợ đắc lực

của cỏc tổ chức bao tiờu chứng khoỏn. Vai trũ này thể hiện ở việc tổ chức bao tiờu cung

ứng một loạt cỏc dịch vụ: tư vấn, bao tiờu và phõn phối cỏc chứng khoỏn mới được phỏt

hành đến cụng chỳng.

Trước hết, cần phải xỏc định rừ nội hàm của khỏi niệm “ ngõn hàng đầu tư ” bởi vỡ

đõy là một trong những khỏi niệm dễ gõy nờn sự hiểu lầm nhất. Theo thụng lệ quốc tế,

thuật ngữ “ngõn hàng đầu tư” cú ý nghĩa khỏc biệt vỡ “ ngõn hàng đầu tư” hoàn toàn

khụng phải là ngõn hàng thương mại hiểu theo nghĩa thụng thường và, do đú, hoạt động

của định chế này khụng thể được điều chỉnh theo loại hỡnh hoạt động của ngõn hàng như

đó đề cập tại khoản 2, điều 20 Luật cỏc tổ chức tớn dụng. Đú là một định chế tài

chớnh

chuyờn nghiệp (market specialists), chuyờn bao tiờu chứng khoỏn (underwriter)

trờn thị

trường tài chớnh. Núi cỏch khỏc, ngõn hàng đầu tư chớnh là cỏc tổ chức bao tiờu (thường

là cỏc cụng ty chứng khoỏn) chuyờn thực hiện dịch vụ tư vấn phỏt hành chứng khoỏn và

đúng vai trũ tớch cực trong việc phõn phối chứng khoỏn tới nhà đầu tư cuối cựng trờn thị

trường sơ cấp.

Trong một đợt phỏt hành chứng khoỏn mới ra cụng chỳng, với tư cỏch là nhà tư

vấn,

cỏc tổ chức bao tiờu chứng khoỏn cung cấp những dịch vụ hỗ trợ cần thiết để giỳp cỏc

doanh nghiệp cú thể đỏp ứng yờu cầu của Uỷ ban chứng khoỏn Nhà nước (SSC) về đăng

ký phỏt hành và chuẩn bị những hồ sơ cần thiết để đỏp ứng cỏc quy định về cụng bố cỏc

thụng tin về nhà phỏt hành cho cỏc nhà đầu tư. Một trong những yờu cầu cụng bố thụng

20

tin đú là phải lập bản cỏo bạch để giỳp nhà đầu tư đỏnh giỏ chớnh xỏc tỡnh hỡnh tài chớnh

doanh nghiệp và trờn cơ sở đú đưa ra cỏc quyết định đầu tư chứng khoỏn. Bản cỏo bạch là

bản cung cấp những thụng tin được yờu cầu cho cỏc nhà đầu tư tiềm năng, bao gồm kế

hoạch kinh doanh, tỡnh trạng tài chớnh hiện thời của doanh nghiệp phỏt hành, cỏc thụng

tin chi tiết về cỏc thành viờn lónh đạo chủ chốt trong doanh nghiệp phỏt hành. Về phớa

doanh nghiệp phỏt hành, lý do chớnh buộc cỏc doanh nghiệp phải sử dụng dịch vụ tư vấn

của tổ chức bao tiờu chứng khoỏn trong lĩnh vực này là vỡ, một mặt, bất cứ cú một sai sút

nào trong những thụng tin từ bản cỏo bạch cũng cú thể dẫn tới tranh chấp, kiện tụng giữa

những người nắm giữ chứng khoỏn và doanh nghiệp phỏt hành; Mặt khỏc, tổ chức bao

tiờu chứng khoỏn là định chế tài chớnh cú kinh nghiệm, cú kỹ năng nghề nghiệp trong

việc giỳp cỏc doanh nghiệp phỏt hành chuẩn bị cỏc hồ sơ cần thiết để đỏp ứng yờu cầu về

cụng bố thụng tin đỳng quy định của phỏp luật. Chức năng tư vấn khỏc của tổ chức bao

tiờu chứng khoỏn là tư vấn về việc xỏc định giỏ bỏn cho cỏc chứng khoỏn mới ddược phỏt

hành. Kinh nghiệm của tổ chức bao tiờu chứng khoỏn trong việc xỏc định điều kiện của

thị trường, nhu cầu về chứng khoỏn của doanh nghiệp phỏt hành sẽ giỳp cho cỏc doanh

nghiệp phỏt hành xỏc định một giỏ chào bỏn hợp lý và cơ cấu hợp lý.

Quỏ trỡnh bao tiờu cỏc đợt phỏt hành chứng khoỏn mới là một dịch vụ quan trọng khỏc

được cỏc tổ chức bao tiờu chứng khoỏn cung cấp. Trong hoạt động bao tiờu chứng khoỏn,

tổ chức bao tiờu chứng khoỏn cú thể hoạt động với tư cỏch là nhà chủ lý (principal) tức

là một nhà kinh doanh chứng khoỏn (dealer) hoặc hoạt động cới tư cỏch là nhà đại

(agent) hay nhà mụi giới (broker). Điểm khỏc nhau căn bản giữ nhà chủ lý (nhà kinh

doanh) và nhà đại lý (nhà mụi giới) là nếu như kinh doanh khụng hưởng hoa hồng mua

bỏn vỡ họ mua bỏn cho chớnh mỡnh và gỏnh chịu mọi rủi ro nếu cú thỡ nhà mụi giới thay

mặt khỏch hàng thực hiện mua bỏn để hưởng hoa hồng. Với tư cỏch là nhà chủ lý, tổ chức

bao tiờu chứng khoỏn thoả thuận với nhà phỏt hành (bao tiờu toàn bộ) ở mức giỏ thấp hơn

mức giỏ chào bỏn cho cụng chỳng (giỏ đặt mua) và rồi bỏn laị cho cụng chỳng với mức

giỏ cao hơn (giỏ chào bỏn). Chờnh lệch giữa giỏ đặt mua và giỏ chào bỏn chớnh là phần

lợi nhuận bự đắp cho những rủi ro cú thể cú trong việc mua bỏn lại cỏc chứng khoỏn được

mua từ nhà phỏt hành. Tuỳ thuộc vào quy mụ của đợt phỏt hành, mức rủi ro do biến động

giỏ cả, cỏc điều kiện thị trường và những nhõn tố khỏc tỏc động đến sức cầu chứng khoỏn

mà mức chờnh lệch này cú thể được ấn định cao hay thấp. Loại thoả thuận (dàn xếp) này

được gọi là cam kết bao tiờu chắc chắn. Thụng thường, tổ chức bao tiờu chứng khoỏn chỉ

thực hiện hỡnh thức này cho những doanh nghiệp lớn, cú uy tớn cao trờn thương trường.

Bằng cam kết này, tổ chức bao tiờu chứng khoỏn bảo đảm (guarantee) rằng nhà phỏt hành

sẽ nhận đầy đủ số tiền bỏn khối lượng chứng khoỏn đó phỏt hành theo giỏ đó thoả thuận

dự rằng cụng ty chứng khoỏn cú bỏn hết số chứng khoỏn đó mua hay khụng. 21

Khỏc với hỡnh thức cam kết bao tiờu chắc chắn, khi thực hiện bao tiờu theo hỡnh thức

cam kết với mức tối đa, tổ chức bao tiờu chứng khoỏn chỉ cam kết bỏn càng nhiều

càng

tốt cỏc chứng khoỏn phỏt hành chứ khụng mua toàn bộ cỏc chứng khoỏn được phỏt hành

và khụng chịu trỏch nhiệm tài chớnh gỡ đối với phần chứng khoỏn khụng được bỏn hết.

Khi thực hiện bao tiờu dưới hỡnh thức cam kết đến mức tối đa tổ chức bao tiờu chứng

khoỏn giữ vai trũ là nhà đại lý.

Trong vai trũ của một nhà chủ lý, tổ chức bao tiờu chứng khoỏn cũng cú thể đúng vai

trũ là nhà bao tiờu dự phũng trong trường hợp doanh nghiệp phỏt hành cỏc cổ phiếu đặc

quyền dăng ký mua trước. Đặc quyền này cho phộp cỏc cổ đụng hiện tại được quyền mua

một phần cỏc chứng khoỏn mới được phỏt hành trong một thời gian cố định (thường là 30

đến 60 ngày), trước khi phỏt hành cổ phiếu ra cho cụng chỳng. Trong trường hợp này,

nhà phỏt hành cú thể đề nghị tổ chức bao tiờu chứng khoỏn thực hiện một cam kết theo đú

tổ chức bao tiờu chứng khoỏn sẽ mua tất cả cỏc cổ phần cú đặc quyền đăng ký mua trước

nhưng khụng được mua. Loại cam kết này được gọi là cam kết bao tiờu dự phũng. Thụng thường, cỏc tổ chức bao tiờu chứng khoỏn cú thể thực hiện bao tiờu theo hai cơ

chế: bao tiờu thương lượng và bao tiờu đấu giỏ. Trong cơ chế bao tiờu thương

lượng, nhà

phỏt hành và nhà bao tiờu sẽ thương lượng về cỏc điều khoản cung ứng, giỏ bỏn ra và lệ

phớ cho nhà bao tiờu. Trong cơ chế bao tiờu đấu giỏ (bao tiờu theo giỏ đặt mua cú tớnh

cạnh tranh), nhà phỏt hành sẽ thụng bỏo ý định phỏt hành chứng khoỏn, mời cỏc nhà bao

tiờu đặt mua chứng khoỏn và nhà phỏt hành sẽ chọn nhà bao tiờu nào đặt mua với giỏ cao

nhất. Tại nhiều nước, hỡnh thức bao tiờu đấu giỏ thường được ỏp dụng cho việc bao tiờu

phỏt hành trỏi phiếu chớnh phủ.

Một dịch vụ khỏc cũng được tổ chức bao tiờu cung cấp là dịnh vụ phõn phối chứng khoỏn đến cỏc nhà đầu tư. Trong thực tế, cỏc chứng khoỏn phỏt hành lần đầu của một tổ

chức phỏt hành cú thể được phõn phối qua ba kờnh khỏc nhau (bỏn riờng, bỏn cho cỏc cổ

đụng theo cỏc đặt quyền đăng ký mua trước và bỏn cụng khai) và dưới hai phương thức

khỏc nhau: chào bỏn giỏn tiếp và trực tiếp cú hoặc khụng cú sự tham gia của tổ chức bao

tiờu,( sơ đồ cỏc kờnh phõn phối chứng khoỏn trong phỏt hành lần đầu). Trong hỡnh thức

mua bỏn riờng, tổ chức bao tiờu cú thể tỡm được phỏt hành và đứng ra dàn xếp một giao

dịch trực tiếp giữa nhà phỏt hành và nhà đầu tư nay. Trong hỡnh thức mua bỏn

riờng này,

tổ chức bao tiờu được hưởng phớ cho cỏc dịch vụ dàn xếp giao dịch (mụi giới), xỏc định

giỏ cả cụng bằng và thực hiện giao dịch. Phỏt hành cổ phiếu thường

Phỏt hành trực tiếp Cú sự tham gia của cỏc cụng ty chứng khoỏn 22

Hỡnh 1.4. Cỏc kờnh phõn phối chứng khoỏn trong phỏt hành lần đầu.

Khỏc với hỡnh thức phõn phối (mua bỏn) riờng, trong hỡnh thức mua bỏn cụng khai, thụng qua một hoặc hai tổ chức bao tiờu chứng khoỏn chớnh. Tuỳ thuộc vào quy mụ của

đợt phỏt hành, để chia sẻ rủi ro, tổ chức bao tiờu chứng khoỏn làm nhiệm vụ quản lý bao

tiờu chớnh sẽ tổ chức một nhúm gồm cỏc cụng ty chứng khoỏn khỏc tham gia vào việc

phõn phối cỏc chứng khoỏn. Nhúm cỏc tổ chức bao tiờu chứng khoỏn này được gọi là

nhúm bao tiờu, nhúm mua hoặc tổ hợp bao tiờu chứng khoỏn.

Đặc quyền đăng ký mua trước cỏc cổ đụng

Bỏn riờng Đặc quyền đăng ký mua trước cho cỏc

cổ đụng Cụng chỳng

Thương lượng Cạnh tranh Thương lượng Cạnh tranh Cam kết Chắc chắn Nỗ lực Tối đa Cam kết Chắc chắn Nỗ lực Dự phũng tối đa Dự phũng Bỏn riờng Bỏn riờng Nhà phỏt hành Cụng ty Chứng khoỏn bao tiờu Cụng ty Chứng khoỏn Cụng ty Chứng khoỏn Cụng ty Chứng khoỏn Cụng ty Chứng khoỏn 23 Hỡnh 1.5. Phỏt hành lần đầu ra cụng chỳng thụng qua tổ hợp cỏc cụng ty chứng khoỏn

Cỏc thành viờn của tổ hợp bao tiờu ký cam kết với nhà bao tiờu chớnh (nhà quản lý phỏt

hành) trong việc cộng tỏc để phõn phối chứng khoỏn mới được phỏt hành đến cụng chỳng. Thoả thuận của cỏc thành viờn trong nhúm bao tiờu chứng khoỏn ghi rừ trỏch

nhiệm của cỏc thành viờn, nhà bao tiờu chớnh và lợi nhuận sẽ được phõn bố. Ngoài ra, để

gia tăng năng lực phõn phối chứng khoỏn, tổ chức bao tiờu chứng khoỏn (cụng ty chứng

khoỏn) cú thể hỡnh thành nhúm bỏn. Nhúm bỏn bao gồm cỏc thành viờn của tổ hợp bao

tiờu và cỏc cụng ty bao tiờu chứng khoỏn khụng phải là thành viờn của tổ hợp bao tiờu.

Như vậy, với vai trũ nhà bao tiờu chớnh, tổ chức bao tiờu chứng khoỏn chỉ đạo toàn bộ

tiến trỡnh bao tiờu gồm việc thiết lập thoả thuận giữa cỏc thành viờn thuộc tổ hợp bao tiờu,

ấn định trỏch nhiệm phỏp lý của cỏc thành viờn và ấn định tiền cụng (phớ); nhận cam kết

về số chứng khoỏn sẽ bao tiờu của cỏc thành viờn; xỏc định số lượng chứng khoỏn mà

mỗi cụng ty trong nhúm sẽ bỏn; phõn bố lại số chứng khoỏn chưa bỏn hết cho cỏc thành

viờn khỏc cú nhu cầu thờm hoặc cho thành viờn nhúm bỏn khỏc; thiết lập nhúm bỏn để hỗ

trợ cho việc phõn phối chứng khoỏn và ký hợp đồng bao tiờu với nhà phỏt hành. Cỏc

thành viờn của nhúm mua chủ yếu là cỏc cụng ty chứng khoỏn lớn cú quan hệ giao dịch

thường xuyờn với nhau và với một số cỏc cụng ty chứng khoỏn đúng vai trũ là người mụi

giới chứng khoỏn sau cựng cho cỏc nhà đầu tư. Khối lượng phỏt hành chứng khoỏn càng

lớn đũi hỏi mạng lưới phõn phối càng lớn để phõn phối chứng khoỏn đến người mua cuối

cựng.

Một phần của tài liệu BAI TIEU LUAN TTCK DOC (Trang 28 -34 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×