0
Tải bản đầy đủ (.docx) (131 trang)

Tiến trỡnh chuẩn bị hỡnh thành thị trường chứng khoỏn ở Việt Nam

Một phần của tài liệu BAI TIEU LUAN TTCK DOC (Trang 46 -49 )

Tại Việt Nam, vấn đề thành lập thị trường chứng khoỏn từ lõu đó được nhiều học giả

trong và ngoài nước quan tõm nghiờn cứu. Ở miền Nam Việt Nam, từ thỏng 7 năm 1963,

bản phỳc trỡnh về vấn đề thiết lập thị trường chứng khoỏn tại Sài gũn do giỏo sư Vũ Quốc

Thỳc, trưởng khoa Luật, Viện đại học Sài gũn trỡnh bày đó chỉ rừ sự cần thiết và khả năng

hỡnh thành một thị trường chứng khoỏn ở Sài gũn. Theo bản phỳc trỡnh này, mụ hỡnh thị

trường chứng khoỏn của Việt Nam lỳc đầu chỉ cần 10 nhà mụi giới với 10 cụng ty ngoại

quốc đang hoạt động ở Việt Nam như hóng BGI, Cụng ty kỹ nghệ tơ sợi, Cụng ty Vĩnh

hảo, Cụng thương ngõn hàng.... Mụ hỡnh này sẽ được phỏt triển và mở rộng dần theo tốc

độ phỏt triển của nền kinh tế. Đỏng tiếc là đề ỏn này bị hoón lại và bị rơi vào quyờn lóng

do chớnh quyền Ngụ Đỡnh Diệm bị lật đổ. 33

Tiếp theo cỏc nỗ lực của chớnh quyền Ngụ Đỡnh Diệm nhằm hỡnh thành thị trường chứng khoỏn, ngày 16 thỏng 2 năm 1973, Thủ tướng chớnh phủ của chớnh quyền Sài gũn

đó ký sắc lệnh số 027 SL/ThT/PC2 về thị trường chứng khoỏn và cỏc quy định cú liờn

quan đến ngành mụi giới chứng khoỏn. Theo sắc lệnh, một Uỷ ban chứng khoỏn quốc gia

sẽ được thiết lập để “điều chỉnh cỏc thủ tục cú liờn quan đến hoạt động mua ban, phõn

phối và bao tiờu chứng khoỏn, kiểm soỏt cỏc hoạt động này trong khuụn khổ bảo vệ cỏc

khoản tiền tiết kiệm của cụng chỳng đầu tư ” [109, p.4/19]. Cơ cấu của Uỷ ban chứng

khoỏn quốc gia bao gồm: Bộ trưởng Tài chớnh (Chủ tịch), Thống đốc ngõn hàng quốc gia

và bốn chuyờn gia kinh tế, tài chớnh, ngõn hàng.

Đến thỏng 2 năm 1974, cỏc ý tưởng về vấn đề thành lập thị trường chứng khoỏn Việt

Nam của ngõn hàng quốc gia Việt Nam. Cũng trong năm này, một cụng trỡnh nghiờn cứu

nghiờm tỳc và tương đối dài hơi của Tiến sỹ Sidney N. Robbins, giỏo sư tài chớnh học,

Đại học Columbia với sự cộng tỏc của ụng Nguyễn Bớch Huệ, trợ lý đặc biệt của Thống

Đốc Ngõn hàng quốc gia Việt Nam và ụng Charles C. Munroe III, cựu chuyờn viờn mụi

giới của Cụng ty chứng khoỏn Sutro & Co đó được cụng bố [123, p.1-212].

Cụng việc chuẩn bị triển khai xõy dựng thị trường chứng khoỏn tại Việt Nam đang được tiến hành khoản trương thỡ đến 30/4/1975, Chớnh quyền Sài gũn sụp đổ. Một lần

nữa, đề ỏn thành lập thị trường chứng khoỏn phải bị khộp lại vỡ đú là một định chế xa lạ

với nền kinh tế kế hoạch hoỏ tập trung thời bấy giờ của Việt Nam.

Kể từ khi đoạn tuyệt với nền kinh tế kế hoạch hoỏ tập trung bao cấp sau sự sụp đổ của

Liờn Xụ và cỏc nước Đụng Âu, xuất phỏt từ tầm quan trọng nhiều mặt của thị trường

chứng khoỏn đối với nền kinh tế thị trường. Chớnh phủ đó bắt đầu hoạch định chiến lược

thiết lập một thị trường chứng khoỏn ở Việt Nam. Ngay từ đầu của những năm 1990,

nhiều đoàn cụng tỏc của Chớnh phủ đó được cử đi nghiờn cứu, học tập kinh nghiệm xõy

dựng thị trường chứng khoỏn ở cỏc nước cú nền kinh tế thị trường phỏt triển. Cũng trong

thời gian này, cựng một lỳc, chớnh phủ đó giao cho Bộ tài chớnh và Ngõn hàng Nhà nước

Việt Nam nghiờn cứu, xõy dựng đề ỏn hỡnh thành thị trường chứng khoỏn và trỡnh chớnh

phủ xem xột. Trờn cơ sở cỏc khuyến nghị của hai đề ỏn của hai ngành này, vào năm 1994,

chớnh phủ đó thành lập ban chỉ đạo soạn thảo Phỏp lệnh về thị trường chứng khoỏn gồm

đại diện cuả Bộ tài chớnh, Bộ tư phỏp, Ngõn hàng Nhà nước.... để soạn thảo một số văn

bản phỏp quy cú liờn quan đến hoạt động giao dịch chứng khoỏn trờn thị trường. Một

năm sau, năm 1995, Chớnh phủ quyết định thành lập Ban chuẩn bị tổ chức thị trường

chứng khoỏn.

Tuy nhiờn, tiến độ xõy dựng cơ sở hạ tầng cho thị trường chứng khoỏn chỉ được đẩy

nhanh khi vào năm 1996, Chớnh phủ ban hành nghị định 75/1996/NĐ-CP thành lập SSC,

một tổ chức độc lập, chịu trỏch nhiệm xõy dựng cỏc tiền đề cần thiết để hỡnh thành và

34

phỏt triển thị trường chứng khoỏn Việt Nam. Mặc dự, cho trước thời điểm khai trương,

vẫn cũn cú nhiều ý kiến khỏc nhau về thời điểm thớch hợp cho sự ra đời của thị trường

chứng khoỏn vỡ “từ gúc độ bảo đảm an toàn và sự thành cụng của cuộc thử nghiệm...chưa

thể núi cỏc điều kiện đó được chuẩn bị là hoàn chỉnh và đầy đủ” [5, tr.10], ngày 20 thỏng

7 năm 2000, Trung tõm Giao dịch Chứng khoỏn Thành phố Hồ Chớ Minh (HSTC) - mụ

hỡnh thủ nghiệm, bước đệm cho Sở giao dịch chứng khoỏn Việt Nam (VSE) trong tương

lai - đó được chớnh thức khai trương, đỏnh dấu một bước khởi đầu quan trọng trong tiến

trỡnh hỡnh thành và phỏt triển thị trường chứng khoỏn ở Việt Nam.

Một phần của tài liệu BAI TIEU LUAN TTCK DOC (Trang 46 -49 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×