0
Tải bản đầy đủ (.docx) (131 trang)

Chu trỡnh giao dịch

Một phần của tài liệu BAI TIEU LUAN TTCK DOC (Trang 42 -43 )

Trước khi thực hiện giao dịch, nhà đầu tư phải mở một tài khoản tại cụng ty chứng khoỏn. Sau khi đó cú tài khoản và đó lưu ký tiền hoặc chứng khoỏn vào tài khoản, nhà

đầu tư cú thể đặt lệnh mua bỏn theo nhiều phương thức khỏc nhau. Phương thức cổ điển

nhất cú lẽ là trực tiếp đến cụng ty chứng khoỏn để đặt lệnh. Cựng với những tiến bộ của

kỹ thuật, lệnh cú thể được đặt thụng qua điện thoại, qua hệ thống mỏy vi tớnh cỏ nhõn và

qua mạng internet. Mặc dự lệnh cú thể được thực hiện thụng qua nhiều phương thức khỏc

nhau, chu trỡnh thực một lệnh giao dịch ở cỏc hệ thống giao dịch đều tương tự nhau.

Nhà đầu tư

Cụng ty mụi giới Mỏy điện toỏn của Cụng ty mụi giới

Thị trường OTC Sở giao dịch chứng khoỏn quốc tế

Sở giao dịch chứng khoỏn quốc gia Khỏp lệnh điện tử Nhõn viờn kinh doanh của Khỏp lệnh điện tử Nhõn viờn Kinh doanh Khỏp lệnh điện tử Nhõn viờn Kinh doanh 29

Tất cả cỏc lệnh được thực hiện trờn cơ sở giao dịch phải được thanh toỏn trong tổng n

ngày nhất định. Yờu cầu này thường được gọi là T + n, tức là ngày giao dịch (T) cộng

thờm n ngày. Tuỳ thuộc vào sự phỏt triển của hệ thống giao dịch mà n cú thể thay đổi

khỏc nhau trong thị trường chứng khoỏn của cỏc nước. Trong khi thị trường chứng khoỏn

Hồng Kụng ỏp dụng hệ thống thanh toỏn T + 2 thỡ Mỹ, Đài Loan, Thỏi Lan... sử dụng hệ

thống T + n, người mua phải chuyển tiền mua chứng khoỏn đến cỏc cụng ty chứng khoỏn

và cụng ty chứng khoỏn phục vụ người bỏn chuyển tiền bỏn chứng khoỏn vào tài khoản

người giao chứng khoỏn. Cỏc thụng tin giao dịch cũng được thụng bỏo tới cỏc cụng ty

thanh toỏn bự trừ (9). 30

CHƯƠNG 2

THỰC TRẠNG VỀ SỰ HèNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Một phần của tài liệu BAI TIEU LUAN TTCK DOC (Trang 42 -43 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×