0
Tải bản đầy đủ (.docx) (131 trang)

CÁC CHÍNH SÁCH VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG 1 Hoàn thiện khung phỏp lý.

Một phần của tài liệu BAI TIEU LUAN TTCK DOC (Trang 97 -99 )

3.2.1. Hoàn thiện khung phỏp lý.

Suy cho cựng thị trường chứng khoỏn cũng chỉ là một “sõn chơi” dành cho cỏc nhà đầu

tư sành điệu cho nờn, ngoài cỏc điều kiện về “sõn bói” (hệ thống giao dịch, hệ thống

thanh toỏn, hệ thống cụng bố thụng tin...), để thị trường cú thể tồn tại, cần phải cú “luật

chơi” (cỏc văn bản phỏp quy và cỏc quy dịnh phỏp lý khỏc) để cỏc “cầu thủ” (cỏc nhà

phỏt hành, cỏc nhà đầu tư) cú thể khộp mỡnh vào khuụn khổ, để “trọng tài” (Uỷ ban chứng khoỏn, Hiệp hội cỏc nhà mụi giới) cú thể điều chỉnh cỏc hoạt động, cỏc mối quan

hệ đan xen, phức tạp diễn ra hàng ngày hàng giờ trờn thị trường. Cú thể xem hành lang

phỏp lý là rào chắn bảo đảm cho thị trường chứng khoỏn hoạt động nhịp nhàng, cú hiệu

quả. Nếu một hoạt động nào đú trong thị trường chứng khoỏn khụng được phỏp lý điều

chỉnh thỡ thị trường sẽ chở nờn hỗn loạn. Vỡ vậy, chỉ cú bằng luật phỏp và bằng cỏc quy

chế mang tớnh phỏp lý chặt chẽ thỡ thị trường chứng khoỏn mới thực sự trở thành nơi đầu

tư lành mạnh, mới khuyến khớch người dõn đầu tư mạnh mẽ vào cỏc chứng khoỏn và do

đú mới huy động tối đa lượng tiền nhàn rỗi trong dõn để phỏt triển sản xuất. Đõy là mục

đớch cuối cựng với thị trường chứng khoỏn.

Do đú, để tạo hành lang phỏp lý an toàn cho thị trường chứng khoỏn, thiết nghĩ, ớt nhất cú ba trọng tõm cụng tỏc cần phải tập trung triển khai trong thời gian tới. 1. Khắc phục cỏc khiếm khuyết đó và đang bộc lộ trong hệ thống cỏc văn bản phỏp quy

hiện hành.

a) Loại bỏ dần sự chia cắt và phõn đoạn thị trường theo kiểu mỗi một dịch vụ tài chớnh

chỉ cú một định chế tài chớnh chuyờn phục vụ. b) Che chắn cỏc khe hở hiện cú.

c) Hạn chế tớnh mơ hồ, tăng tớnh nhất quỏn và minh bạch trong cỏc văn phỏt luật hiện

hành.

2. Chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện hệ thống cỏc văn bản điều chỉnh hoạt động của thị

trường chứng khoỏn.

a) Trờn cơ sở tổng kết, đỏnh giỏ kết quả quỏ trỡnh thực hiện Nghị định 48/NĐ-CP tiến

hành chỉnh sửa những điểm bất hợp lý, những điểm chồng chộo hoặc khụng phự hợp với

những quy định tại cỏc văn bản phỏp quy khỏc. 67

b) Bổ sung, hoàn thiện (về phạm vi điều chỉnh, đối tượng điều chỉnh) để chuẩn bị cỏc

tiền đề cần thiết cho việc hỡnh thành bộ Luật chứng khoỏn.

3. Tổ chức nghiờn cứu, xõy dựng và ban hành cỏc bộ Luật cú liờn quan khỏc Luật khuyến

khớch phỏp triển thị trường vốn, Luật kinh doanh tư vấn đầu tư, Luật lưu ký và thanh

toỏn chứng khoỏn, Luật bảo vệ cỏc nhà đầu tư chứng khoỏn....

4. Phỏp chế hoỏ cỏc luật chơi trờn thị trường chứng khoỏn bằng hệ thống luật rừ ràng,

bằng cỏc quy chế quản lý và giỏm sỏt hợp lý để tạo cơ sở phỏp lý xử lý cỏc tranh chấp

xảy ra giữa những người đầu tư và tạo điều kiện xõy dựng một sõn chơi bỡnh đẳng, trật tự, đỏng tin cậy cho mọi chủ thể tham gia trờn thị trường chứng khoỏn. Đõy là một

trong những biện phỏp quan trọng để trỏnh cho thị trường chứng khoỏn khỏi bị lợi dụng để biến tướng thành một sũng bạc hoặc chứng khoỏn Lụ tụ như ở một số thị trường chứng khoỏn trong giai đoạn đầu ở một số nước.

Một phần của tài liệu BAI TIEU LUAN TTCK DOC (Trang 97 -99 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×