0
Tải bản đầy đủ (.docx) (131 trang)

Thị trường thứ cấp

Một phần của tài liệu BAI TIEU LUAN TTCK DOC (Trang 34 -39 )

Sau khi được mua bỏn trờn thị trường sơ cấp, chứng khoỏn tiếp tục được mua bỏn giữa

cỏc nhà đầu tư trờn thị trường thứ cấp. Khỏc biệt cơ bản giữa thị trường sơ cấp và thị

trường thứ cấp là, trong thị trường thứ cấp, nhà phỏt hành chứng khoỏn khụng nhận thờm

được bất cứ khoản tiền nào từ người mua. Thay vào đú, trờn thị trường thứ cấp, tiền vốn

Cụng chứng đầu tư 24

được lưu chuyển từ người mua sang người bỏn và người mua mới. So với thị trường sơ

cấp, thị trường thứ cấp cú tầm quan trọng đặc biệt đối với cỏc nhà phỏt hành lẫn nhà đầu

tư vỡ thị trường cấp hai thực hiện hai chức năng cơ bản sau đõy:

Thứ nhất, thụng qua cỏc giao dịch định kỳ, thị trường thứ cấp cung cấp cỏc dũng

thụng

tin đều đặn để phỏt triển giỏ trị và mức lợi tức tối thiểu của chứng khoỏn cú sẵn trờn thị

trường. Qua những dũng thụng tin này, cỏc nhà đầu tư cú thể phỏt hiện ra giỏ trị của cỏc

cụng ty cú cổ phiếu trờn thị trường, cỏc nhà phỏt hành cú thể nhận biết giỏ cả của cỏc trỏi

phiếu và lợi suất mà cỏc nhà đầu tư kỳ vọng và đũi hỏi đối với cỏc loại trỏi phiếu. Những

thụng tin như vậy cũng giỳp nhà phỏt hành trờn thị trường sơ cấp trước đõy cũng như cho

biết cỏc nhà đầu tư sẽ sẵn sàng đún nhận cỏc đợt phỏt hành mới như thế nào.

Thứ hai, thị trường thứ cấp gia tăng tớnh lưu chuyển cho cỏc chứng khoỏn. Chức

năng

này mang lại lợi ớch rừ rệt cho cỏc nhà đầu tư vỡ nú cho phộp cỏc nhà đầu tư hủy bỏ hoặc

hoỏn chuyển một khoản đầu tư vào một loại chứng khoỏn nhất định bằng cỏch bỏn cỏc

chứng khoỏn đang nắm giữ để lấy tiền mặt. Trừ khi hoàn toàn tin tưởng rằng bất cứ lỳc

nào cũng cú thể hoỏn chuyển từ việc đầu tư một chứng khoỏn này sang một chứng khoỏn

khỏc, hiển nhiờn, nhà đầu tư sẽ lưỡng lự và miễn cưỡng khi quyết định đầu tư vào bất kỳ

cỏc chứng khoỏn nào. Sự miễn cưỡng này dẫn đến cỏc bất lợi cho cỏc nhà phỏt triển tiềm

năng trờn hai phương diện: hoặc là nhà phỏt hành khụng thể bỏn được cỏc chứng khoỏn

mới được phỏt hành hoặc là để bỏn được, nhà phỏt hành phải chịu một mức lói suất cao

hơn để bự lại cho sự kẹt vốn do cỏc chứng khoỏn được nắm giữ khụng cú tớnh lưu chuyển. Như vậy, bằng cỏch cho nhà phỏt hành quyền lựa chọn để bỏn cỏc chứng khoỏn,

một thị trường thứ cấp vận hành tốt cũng giỳp nhà phỏt hành giảm chi phớ cho cỏc đợt

phỏt hành chứng khoỏn ra cụng chỳng.

Để thực hiện cỏc chức năng trờn, trong thực tế, thị trường thứ cấp thường được tổ chức

dưới hỡnh thức thị trường mua bỏn trực tiếp, thị trường giao dịch thụng qua cỏc nhà mụi

giới, thị trường giao dịch thụng qua cỏc nhà kinh doanh chứng khoỏn và thị trường đấu

giỏ.

Trong thị trường mua bỏn trực tiếp, cỏc nhà đầu tư tự tỡm đến với nhau thụng qua

cỏc thụng tin bằng miệng, quảng cỏo, internet hoặc thư điện tử. Cỏc chứng khoỏn được

mua bỏn trờn thị trường trực tiếp khụng cú sự tham gia của bờn thứ ba như cỏc nhà mụi

giới, cỏc nhà buụn chứng khoỏn. Với sự xuất hiện của mạng internet, trong tương lai, cú

lẽ hỡnh thức giao dịch này ngày càng tỏ ra cú ưu thế.

Trờn thị trường giao dịch thụng qua cỏc nhà mụi giới, khi khối lượng giao dịch tăng

lờn đủ lớn, khi khụng tỡm thấy mức giỏ đặt mua hợp lý trờn thị trường, người bỏn cú thể

sử dụng người mụi giới để tỡm kiếm người mua thớch hợp. Với cỏc dịch vụ tỡm kiếm cú

tớnh chất chuyờn mụn hoỏ của người mụi giới, người bỏn cú thể yờu cầu người mụi giới

25

tỡm trong danh sỏch cỏc nhà đầu tư tiềm năng của mỡnh để cho nhà đầu tư thớch hợp và

thương lượng giỏ cú thể chấp nhận được cho cỏc khỏch hàng của mỡnh. Một chức năng

khỏc của nhà mụi giới là duy trỡ tỡnh trạng ẩn danh của cỏc đối tỏc tham gia giao dịch.

Cho dự cú thể dễ dàng phỏt hiện một đối tỏc cú mức giỏ giao dịch thớch hợp, người mua

và người bỏn là cỏc cỏ nhõn bao giờ cũng thớch che dấu vị thế chứng khoỏn của mỡnh

trước cỏc đối thủ cạnh tranh. Thị trường trỏi phiếu chớnh quyền địa phương là thị

giao dịch thụng qua cỏc nhà mụi giới.

So với thị trường mua bỏn trực tiếp, thị trường giao dịch thụng qua cỏc nhà mụi giới cú

những lợi điểm chung khụng phải là khụng cú những nhược điểm. Nhược điểm cú thể

thấy rừ nhất là khụng cú gỡ bảo đảm rằng lệnh của cỏc nhà đầu tư cú thể được thực hiện

ngay lập tức. Trong khoảng thời gian đang tỡm kiếm cỏc đối tỏc thớch hợp do khỏch hàng

của mỡnh, một tin tức mới được tiết lộ cú thể làm thay đổi mức giỏ cõn bằng trờn thị

trường của cỏc chứng khoỏn. Sự chậm trễ trong việc thực hiện lệnh cú thể là nguyờn nhõn

dẫn đến cỏc rủi ro do giỏ và khỏch hàng cú thể bị tổn thất. Vỡ võy, sẽ là cú lợi hơn nếu cú

một tỏc nhõn đứng ra duy trỡ thị trường bằng cỏch đặt mua liờn tục cỏc chứng khoỏn mà

cỏc nhà đầu tư muốn bỏn và bỏn cỏc chứng khoỏn mà nhà đầu tư muốn mua. Chủ thể duy

trỡ tớnh liờn tục của thị trường được gọi là cỏc nhà kinh doanh chứng khoỏn hoặc là cỏc

nhà tạo thi trường (market - marker).

Trong thị trường giao dịch thụng qua cỏc nhà kinh doanh chứng khoỏn, và kinh

doanh mua chứng khoỏn cho chớnh mỡnh khi cú người bỏn nhưng khụng cú người mua và

bỏn chứng khoỏn của chớnh mỡnh khi cú người mua nhưng khụng cú người bỏn. Khỏc với

cỏc nhà mụi giới, cỏc nhà kinh doanh chứng khoỏn sử dụng vốn của mỡnh vào quỏ trỡnh

duy trỡ thị trường và vỡ vậy, khi tăng hoặc giảm số lượng chứng khoỏn sẵn cú, nhà kinh

doanh chứng khoỏn nhận lấy cỏc rủi ro xảy ra nếu cú khi cú sự thay đổi giỏ cả cõn bằng.

Đổi lại, nhà kinh doanh cú thể kiếm lời bằng cỏch luụn luụn yết giỏ mua thấp hơn giỏ

bỏn. Tại nhiều nước, cú 3 loại thị trường của cỏc nhà kinh doanh chứng khoỏn là:

thị

trường cỏc trỏi phiếu chớnh phủ, thị trường trỏi phiếu cụng ty và thị trường khụng chớnh

thức của cỏc cổ phiếu khụng được niờm yết.

Mặc dự, so với thị trường giao dịch thụng qua cỏc nhà mụi giới, thị trường giao dịch

thụng qua cỏc nhà kinh doanh chứng khoỏn cung cấp cho cỏc nhà đầu tư cơ hội để tỡm

kiếm cỏc đối tỏc giao dịch nhanh hơn, rẻ hơn và do đú cú thể thức hiện cỏc lệnh nhanh

hơn so với thị trường giao dịch trực tiếp hoặc thị trường giao dịch thụng qua mụi giới

nhưng thị trường này vẫn cú một số nhược điểm. Nhược điểm thứ nhất là khụng ai cú thể

bảo đảm rằng giỏ do cỏc nhà buụn riờng rẽ đưa ra khụng thể là giỏ tốt hơn nếu nhà đầu tư

tiến hành tiếp xỳc với cỏc nhà buụn khỏc. Trong trường hợp này, để cú mức giỏ tốt nhất,

nhà giao dịch thụng qua cỏc nhà buụn phải mất thờm cỏc khoản chi phớ giao dịch. Nhược

26

điểm thứ hai trong mua bỏn thụng qua nhà buụn là nhà đầu tư phải chịu thờm một khoản

chi phớ tớnh trong khoảng chờnh lệch giữa giỏ đặt mua và giỏ chào bỏn của nhà buụn

chứng khoỏn. Thị trường đấu giỏ ra đời để khắc phục những hạn chế này. Thay vỡ mua

cỏc chứng khoỏn từ người bỏn, giữ chỳng và đợi cho đến khi cú người mua, người bỏn

(hoặc đại diện của người bỏn) và người mua cú thể tiếp xỳc để mặc cả trực tiếp giỏ cả của

cỏc chứng khoỏn. Cũng cú thể cú sự hiện diện của người bỏn đấu giỏ - nhà tạo thị trường

cho một hoặc nhiều chứng khoỏn được niờm yết trờn sàn giao dịch (tức là cỏc chuyờn gia)

- nhưng họ chỉ cú mặt để ghi chộp một cỏch thụ động giỏ đặt mua và giỏ chào bỏn bởi cỏc

nhà đầu tư tiềm năng. Đặc tớnh quan trọng nhất của thị trường đấu giỏ là cỏc lệnh mua

bỏn được tập trung hoỏ tại một địa điểm nhất định trờn sàn giao dịch để cú thể phỏt hiện

và ghộp cỏc lệnh đặt mua với cao nhất và cỏc lệnh bỏn với giỏ thấp nhất với nhau.

giao dịch chứng khoỏn là cỏc thị trường đấu giỏ.

Một phần của tài liệu BAI TIEU LUAN TTCK DOC (Trang 34 -39 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×