0
 1. Trang chủ >
 2. Thể loại khác >
 3. Tài liệu khác >

BẢNG GIẢI TRÌNH CHI TIẾT CÁC KHOẢN MỤC CHI PHÍ

Nghiên cứu chính sách marketing  mix dịch vụ cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP á châu – chi nhánh huế

Nghiên cứu chính sách marketing mix dịch vụ cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP á châu – chi nhánh huế

hay mua ô tô v.v… Nắ m b ắt đượ c tình hình đó, các ngân hàng ngày càng n ỗ l ự c tìm ki ế m và lôi kéo khách hàng v ề phía mình nh ằ m m ở r ộ ng th ị ph ầ n tín d ụ ng tiêu dùng c ủ a mình. Nh ưng điều đó sẽ không d ễ dàng, vì hi ệ n nay, các ngân hàng đang cạ nh tranh kh ố c li ệ t v ới nhau đặ c bi ệ t là trong l ĩnh vự c cho vay tiêu dùng. T ấ t c ả các ngân hàng đều đ ã nh ậ n ra cho vay tiêu dùng r ấ t ti ềm năng và khách hàng là nhân t ố quy ết đị nh s ự t ồ n t ạ i c ủ a ngân hàng. Vì v ậ y, th ự c hi ệ n chính sách marketing - mix t ốt là phương thứ c thu hút khách hàng m ớ i và c ủ ng c ố khách hàng hi ện có. Trướ c đâ y, ACB – Hu ế h ầu như tậ p trung vào tín d ụ ng bán buôn nên vi ệ c cho vay bán l ẻ - cho vay tiêu dùng v ẫ n còn b ỏ ngõ. Ý th ức đượ c v ấn đề đó, trong những năm gầ n đây ACB - Hu ế đ ã đưa ra nhiề u bi ện pháp như gia tăng nhân sự cho b ộ ph ậ n Khách hàng cá nhân t ừ 5 nhân viên lên 7 nhân viên… và đầu tư vào nhữ ng m ả ng m ớ i ph ụ c v ụ t ố t cho d ị ch v ụ cho vay tiêu dùng trong đó có chi ến lượ c quan tr ọ ng là marketing – mix nh ằ m nâng cao s ứ c c ạnh tranh và gia tăng thị ph ần đố i v ớ i d ị ch v ụ cho vay tiêu dùng. Tuy nhiên, công tác marketing - mix trong d ị ch v ụ cho vay tiêu dùng t ạ i ACB - Hu ế v ẫ n còn nh ững điểm đáng lo ngạ i. Xu ấ t phát t ừ th ự c ti ễ n trên, tác gi ả ch ọn đề tài “Nghiên cứu chính sách marketing - mix dịch vụ cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP Á Châu – Chi nhánh Huế”
 • 118
 HÀNH VI TIÊU DÙNG S ẢN PHẨM M Ì ĂN LIỀN CỦA SINH VI ÊN KHÓA 0 8 TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

HÀNH VI TIÊU DÙNG S ẢN PHẨM M Ì ĂN LIỀN CỦA SINH VI ÊN KHÓA 0 8 TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

Vi ệc mua sản phẩm M ì Ăn Liền ph ù h ợp với nhu cầu l à c ần thiết, như ng vi ệc mua s ản phẩ m v ới kiểu dáng nào để tiết kiệm được thời gian v à chi phí, phù h ợp điều kiện tiêu dùng c ũng l à quan tr ọng. V ới số liệu thu được, lượng sinh vi ên mua Mì Gói chi ếm tỷ lệ rất cao với 90%, 2 lo ại đóng gói M ì Ly và M ỳ Tô chiếm tỷ lệ rất thấp chỉ 5%/mỗi loại. Qua k ết quả phân tích được, cho thấy sinh vi ên thích mua lo ại M ì Gói nh ất bởi một phần do thói quen v ì ki ểu đóng gói xuất hiện đầu ti ên k ể từ những ngày đầu sản xuất, phần khác v ì tính ti ện l ợi khi muốn mang theo dễ dàng hơn. Hơ n n ữa, đa số các tiệm tạp hó a g ần trường đều có bán r ất nhiều M ì Ăn Liền đóng gói n ên r ất tiện cho các bạn sinh vi ên mua dùng. Ki ểu đóng gói M ì Ly và Mì Tô m ới có mặt tr ên th ị trường gần đ ây nên ít được sinh vi ên dùng, đồng thời do việc phân phối của 2 kiểu đóng gói n ày ch ư a nhi ều, p h ần lớn được trưng bày và bán ở các trung tâm si êu th ị, v ì th ế đây như là sản phẩm sa xỉ hơn ít phù h ợp với túi tiền ti êu dùng c ủa sinh vi ên nên t ỷ lệ n ày còn th ấp hơ n lo ại M ì Gói.
 • 49
Lê huyền tông ( 1663 – 1671) pot

Lê huyền tông ( 1663 – 1671) pot

B ấy giờ thừa hưởng cơ nghiệp Thái B ình, không x ảy binh đao v ì chi ến tranh Tr ịnh – Nguy ễn tạm dừng. Trong nước vô sự, triều đ ình có làm được nhiều việc. Pháp độ được đầy đủ, kỷ cương thi hành được hết. X ứ xa lạ th ì dân l ễ vật tỏ l òng thành, Trung Qu ốc th ì tr ả lại đất. Nh à vua r ũ tay áo, ngồi ở tr ên, không ph ải khó nhọc m à m ọi việc đâu ra đấy. Khi nói đến cuộc thịnh trị lúc bấy gi ờ người phải kể đến công lao
 • 8
Ứng dụng Topsolid thiết kế và gia công đĩa thép ly hợp, chương 19 doc

Ứng dụng Topsolid thiết kế và gia công đĩa thép ly hợp, chương 19 doc

Sau khi có b ản vẽ kỹ thuật của chi tiết ta tiến h ành thi ết kế chi ti ết tr ên ph ần mềm Topsolid . Hình 5.2 Đĩa ly hợp được thiết kế tr ên Topsolid 5.2 Mô phỏng quá trình gia công trên Topsolid
 • 7
Tình hình tài chính doanh nghiệp của bạn có lành mạnh? pot

Tình hình tài chính doanh nghiệp của bạn có lành mạnh? pot

H5 = T ổng số tiền v à giá tr ị t ài s ản tương đương tiền /Tổng giá trị thuần của t ài s ản lưu động H5 được tính bằng cách so sánh giữa Tổng số ti ền và tương đương tiền với Tổng giá tr ị thuần của t ài s ản lưu động. Với bảng cân đối kế toán d ành cho các DNNN, các doanh nghi ệp có vốn đầu tư nước ngo ài, T ống số tiền v à giá tr ị t ài s ản tương đương tiền l à s ố liệu của d òng Ti ền (m ã s ố 110) cộng (+) số li ệu của d òng “Các kho ản đầu tư tài chính ngắn hạn" (m ã s ố 120), với bảng cân đối kế toán d ành cho các doanh nghi ệp vừa v à nh ỏ, l à s ố liệu của d òng Ti ền mặt tự qũy (m ã s ố 110)
 • 5
QUẢN TRỊ SỰ THAY ĐỔI

QUẢN TRỊ SỰ THAY ĐỔI

Nếu tổ chức thích ứng v ới sự thay đổi của môi trường m à không ph ải thực hiện những định hướng lại mang tính quan tr ọng trong chi ến lược v à các giá tr ị, th ì thay đổi se diễn ra th[r]
 • 7
Bài giảng xây dựng mặt đường ôtô 6 P3 pps

Bài giảng xây dựng mặt đường ôtô 6 P3 pps

- - K K í í ch ch th th ư ư ớ ớ c c t t ấ ấ m m ( ( d d à à i i , , r r ộ ộ ng ng ): ): tu tu ỳ ỳ theo theo lo lo ạ ạ i i h h ì ì nh nh c c ủ ủ a a t t ấ ấ m m . . Chi Chi ề ề u u r r ộ ộ ng ng t t ấ ấ m m th th ư ư ờ ờ ng ng b b ằ ằ ng ng
 • 6
Những ông bố xem con là cảnh ppsx

Những ông bố xem con là cảnh ppsx

đầu v ào tivi xem các tr ận bóng đá triền mi ên trên kênh nước ngo ài, nh ững trận bóng đá theo anh đều l à "c ực kỳ quan tr ọng", hoặc các bộ phim kinh dị không thể bỏ qua. R ảnh hơn th ì anh ph ải "đi tiếp khách", đi nhậu với bạn hoặc đơn giản l à "ra quán gi ải sầu tí". Bé Hoa rất ít khi được nói
 • 6
7 sai lầm phổ biến của doanh nhân trẻ doc

7 sai lầm phổ biến của doanh nhân trẻ doc

kho ản tiền khôgn đáng, việc lẫn lộn giữa t ài kho ản công ty v à cá nhân c ũng có th ể hủy hoại doanh nghiệp của bạn. Thử nghĩ xem: Chuyện g ì s ẽ xảy ra n ếu doan h nghi ệp của bạn bị kiểm toán? Trong trường hợp đó, bạn cần phải cung c ấp bản ghi chi phí kinh doanh trong v òng ít nh ất 3 năm trở lại. Thay vào đó, h ãy s ử dụng một thẻ tín dụng kinh doanh v à ch ỉ sử dụng nó cho
 • 5
CHƯƠNG 2 PHÂN TÍCH CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH

CHƯƠNG 2 PHÂN TÍCH CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH

™CHI PHÍ ĐƯỢC GHI NHẬN THEO NGUYÊN TẮC PHÙ HỢP ™CHI PHÍ ĐƯỢC GHI NHẬN THEO NGUYÊN TẮC PHÙ HỢP VỚI DOANH THU TRANG 11 BẢNG KG ẾT QUQ Ả HOẠT ĐỘNG SG ẢN XUẤT KINH DOANH _H__Ạ__NG M__Ụ__C PH[r]
 • 45
Từ điển chứng khoán Chủ đề A docx

Từ điển chứng khoán Chủ đề A docx

AVERAGE DOWN: Trung bình theo chi ều xuống. Chiến thu ật nhằm hạ thấp giá trung b ình ph ải trả cho cổ phần công ty. Thí d ụ một nhà đầu tư muốn mua 1.000 cổ phần có thể mua 400 c ổ phần theo giá thị trường hiện h ành và mua chia làm 3 l ần, mỗi lần 200 cổ phần khi giá rớt. Như thế giá phí
 • 42
Phát triển cùng Bee Việt Nam

Phát triển cùng Bee Việt Nam

ch ọn Beeline cũng như họ cần g ì để sử dụng Beeline lâu d ài. D ựa trên cơ sở đó giúp Beeline có phương hướng c ải tiến, khắc phục những thiếu xót đế ph ục vụ tốt hơn cho nhu cầu sử dụng với Mục Ti êu : Tr ở th ành nhà cung c ấp d ịch vụ hàng đầu thế giới tại Việt Nam . R ất mong sự tham gia và đóng góp ý ki ến của anh chị.
 • 47
 KHÔNG CÓ THÔNG TIN BI ẾT QUYẾT ĐỊNH G Ì

KHÔNG CÓ THÔNG TIN BI ẾT QUYẾT ĐỊNH G Ì

thông tin s ẵn có v à mi ễn phí m à b ạn có thể thu được từ tổ chức của m ình, t ừ các t ổ chức khác, hoặc ở thư viện. Rất nhiều thông tin bạn phải bỏ tiền mua, ví d ụ những báo cáo t ài chính chi ti ết của đối thủ cạnh tranh. Những thông tin khác b ạn cần phải tự thu thập, ví dụ trong việc hỏi khách h àng, ho ặc trong các
 • 5
Một số chú ý khi giao tiếp bằng tiếng Anh pptx

Một số chú ý khi giao tiếp bằng tiếng Anh pptx

Trong giao ti ếp, có những lúc chúng ta muốn tường thuật lại một vi ệc g ì đó, có khi là một t ình ti ết, một sự việc ngắn gọn nhưng c ũng có khi l à m ột câu chuyện dài hơn với nhiều thông tin v à tình ti ết mà người nói sẽ tách ra th ành nh ững đoạn nhỏ để nói.
 • 4
Tiếp thị sản phẩm mới pdf

Tiếp thị sản phẩm mới pdf

cho phép m ột c ông ty nh ỏ có thể giảm rủi ro v à t ận dụng danh ti ếng đ ã hình thành c ủa nó. Việc tăng th êm các s ản phẩm cho dòng s ản phẩm hiện có sẽ thu hút những người ti êu dùng có s ở thích khác nhau, tăng khả năng thu lợi nhờ sự phân chia khu vực
 • 7
Chiêu Marketing và tiếp thị sản phẩm pdf

Chiêu Marketing và tiếp thị sản phẩm pdf

- Máy t ự động - Hi ệp hội: Bác sĩ, Luật sư, CPAs (kế toán vi ên công ch ứng) - B ản thân các chi ến dịch quảng cáo Các chi ến dịch quảng cáo có thể được sử dụng trong y êu c ầu tiếp thị v à truy ền đạt thông tin tới khách h àng ch ọn lọc trong những dịch vụ, chương
 • 5
Hướng dẫn đăng ký cấp mã số thuế cá nhân qua mạng. pptx

Hướng dẫn đăng ký cấp mã số thuế cá nhân qua mạng. pptx

c ứu file --> xem tr ạng thái cấp m ã (n ếu trạng thái cấp m ã là “ đ ã c ấp m ã ” ) ch ọn mục tải kết quả để tải file kết quả về máy tính ; Một số lỗi thường gặp trong quá trình gửi file dữ liệu : 1, Báo sai ngày c ấp m ã s ố thuế -- > Liên h ệ cơ qu an thu ế để được cung cấp ng ày c ấp m ã s ố thuế đúng ;
 • 3
Những điều chưa biết về hội chứng adua pdf

Những điều chưa biết về hội chứng adua pdf

Ch ỉ có những người không ngại bị tr ù d ập, th ành ki ến, dị ngh ị mới dám xả thân v ì chính ki ến của m ình, b ảo vệ lẽ ph ải theo tinh thần khoa học. Chẳng hạ n, vì kiên quy ết không theo s ố đông cho rằng trái đất l à trung tâm v ũ trụ,
 • 6
Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của Hợp tác xã pptx

Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của Hợp tác xã pptx

Tên bước Mô t ả bước xã Th ủ Dầu Một, tỉnh B ình D ương. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ xem xét, n ếu hồ sơ đầy đủ th ì ti ếp nhận v à vi ết bi ên nh ận hồ sơ; nếu h ồ sơ chưa đầy đủ th ì h ướng dẫn để tiếp tục ho àn ch ỉnh.
 • 4
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TIỂU HỌC: CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP 1

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TIỂU HỌC: CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP 1

Xu t phát tấ ừ khó khăn trên mà tôi đã có nh ng giữ ải pháp sau đ tháo g ể ỡ khó khăn đó làm cho công tác ch nhiủ ệm được dễ dàng h n .ơ II.. V i trò chớ ơi mà các em ch a biư ết cách ch[r]
 • 20
phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần sách và thiết bị giáo dục tràng an

phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần sách và thiết bị giáo dục tràng an

N n c ung công ty đã n n t c được vai trò quan trọng của vấn đề p át tri n nguồn n ân lực t ông qua đào tạo nâng cao t n độ người lao động t ể iện: công ty đã c c ương tr n đào tạo đội ngũ công n ân trực tiếp sản xuất về n ững iến t c c liên quan đến ỹ t u t công ng ệ, t c c công tác t i nâng c, nâng cấp c o công n ân lao động, ồi ưỡng iến t c c o đội ngũ quản đốc, t trưởng sản xuất. n t c đào tạo tuy c ưa được p ong p ú mới c ừng lại ở n t c truyền t ống là cử cán ộ đi ọc ở các trường đại ọc. v v y công ty c n mở rộng nội ung đào tạo ết ợp nâng cao năng lực c uyên môn ỹ t u t với nâng cao năng lực quản tr . Số lượng công n ân viên c tr n độ đại ọc ở công ty còn t. Công ty c t ể t i tuyển ụng để c được n ững người c tr n độ cao oặc tuyển c ọn n ững người trẻ tu i, c năng lực để đào tạo đại ọc và trên đại ọc, đặc iệt là c uyên ng àn quản tr in oan để nâng cao năng lực quản l .
 • 69
tài liệu cho ngành ấu hoaluhhs webseite

tài liệu cho ngành ấu hoaluhhs webseite

Để giúp phát tri ển tính khí các em tốt hơn, phải dạy cho chúng l ập kế hoạch hành động trước khi bắt tay v ào vi ệc; v à bi ết trước mục ti êu ph ải đạt, chúng sẽ thu được th ành [r]
 • 180
Thủ tục thanh toán trong nước Thu tiền mặt pot

Thủ tục thanh toán trong nước Thu tiền mặt pot

TTHC yêu c ầu trả phí, lệ phí: Không K ết quả của việc thực hiện TTHC:Tiền nộp v ào ngân hàng và được ghi Có v ào các tài kho ản thích hợp của khách h àng. Tr ả lại người nộp tiền 01 li ên làm ch ứng từ báo Có.
 • 3
Tính toán cọc ngàm trong đá có xét đến khả năng chịu tải trọng ngang của các lớp đất bên trên

Tính toán cọc ngàm trong đá có xét đến khả năng chịu tải trọng ngang của các lớp đất bên trên

cholesterol, giàu trái cây và vitamin các lo ại n ên r ất t ốt cho sức khoẻ, giúp phòng ng ừa v à h ỗ trợ rất nhiều cho người mắc các bệnh lý m ãn tính liên quan đến ăn u ống như béo ph ì, cao huy ết áp, tiểu đường, bệnh
 • 94
Những trò chơi cho bé khi còn nằm trong nôi pptx

Những trò chơi cho bé khi còn nằm trong nôi pptx

M ọi thứ với bé đều mới mẻ v ì th ế bạn không cần thiết ph ải mua những đồ chơi phát sáng, kêu bíp bíp. Bé có th ể chơi trên thảm, chạm v ào nh ững đồ chơi được làm b ằng chất liệu nhẹ nh àng ho ặc quan sát một vật
 • 4
Kinh nghiệm phỏng vấn xin việc potx

Kinh nghiệm phỏng vấn xin việc potx

h ồi hộp hơn v ì b ạn đ ã thú nh ận m ình h ồi hộp. - Không nên ng ồi trước, mà đợi người phỏng vấn chỉ chỗ ngồi cho bạn r ồi h ãy ng ồi. - Có m ột lời khen nào đó chân thành, không lố bịch đối với người phỏng
 • 6
Vận hành khai thác hệ thống cấp thoát nước-Yêu cầu an toàn 1

Vận hành khai thác hệ thống cấp thoát nước-Yêu cầu an toàn 1

Trước khi xuống giếng phải kiểm tra sự có mặt của các hơi khí độc, các kh í nguy hi ểm cháy nổ dưới giếng - Trường hợp có khí th ì ph ải có biện pháp khử khí.. 2.4.[r]
 • 5
Trời lạnh, bệnh về da tăng ppsx

Trời lạnh, bệnh về da tăng ppsx

t ốn kém. Với trẻ em, BS. Lan Anh (Viện Da liễu Q u ốc gia) khuyên nên dùng lo ại qu ần áo, bít tất bằng chất liệu cotton mềm thấm mồ hôi. H àng ngày, tr ẻ phải được v ệ sinh thân thể, ăn uống đủ chất. Khi d ùng các s ản phẩm chăm sóc da cho trẻ phải được tư vấn của bác sĩ, không n ên t ự ý mua d ùng cho tr ẻ.
 • 5
Giáo án Giải tích 12 - Tiết 40: Nguyên hàm

Giáo án Giải tích 12 - Tiết 40: Nguyên hàm

Củng cố: -Hiểu khái niệm nguyên hàm của hàm số trên K.Phân biệt rõ một nguyên hàm với họ nguyên hàm của một hàm số -Vận dụng định nghĩa, đ ịnh l í nguyên hàm vào gi ải các bài toán cụ th[r]
 • 2
QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG THẾ GIỚI_WB

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG THẾ GIỚI_WB

TRANG 1 _ĐỀ TĂTI:TTÌTĐMHTỂUCTNHGỂTĂVTĐ ẾCTỚG_ _LÍI MỊ ®ÌUÌ PHÔP LHC LL® HÌ U L® Í I_ _ H Ô Ì_ _®ÌU L®H_ CHÚNG tađúsốrúoúmrộếúiớvứa ú_WBTGĂTĂVHGDTGỂPGDTCỂSGDTĂV.GỂTĂVUGDTLHCTCÍŨT_ _I ẾCTD[r]
 • 36
Giáo án chủ đề nghề nghiệp 2011

Giáo án chủ đề nghề nghiệp 2011

TRANG 1 í C.ruñCuniøñCqïusCñùeeöbCeio N d CmBtCõiöeõCbñusCoöñrCtsCøeăïùCuekCuøeñ N ì CmCoueñCñúûCñiCrùSCnùăuøbùCbrùCöbCgùSsCeöăù N ơ ClrùsCuSùCõiöeõCñiCñúûöeõCbitùCqriñibCuñCñrùCnùuăr N [r]
 • 103
TẢI SOẠN ÂM NHẠC LỚP 8 TIẾT 4: HỌC HÁT: BÀI LÝ DĨA BÁNH BÒ - SOẠN ÂM NHẠC LỚP 8 TIẾT 4

TẢI SOẠN ÂM NHẠC LỚP 8 TIẾT 4: HỌC HÁT: BÀI LÝ DĨA BÁNH BÒ - SOẠN ÂM NHẠC LỚP 8 TIẾT 4

Anh em như thể í a tay chân, chớ nên cãi cọ, chớ nên đánh đấm, vâng lời mẹ cha sớm hôm học hành.. Ì I í I i này, mình cùng thi đua viết chữ tính bài, phải tính cho nhanh, phải viết sao c[r]
 • 1
BẢ ĐẬU TA - BẢ ĐẬU NAM - BẢ ĐẬU TÂY PPTX

BẢ ĐẬU TA - BẢ ĐẬU NAM - BẢ ĐẬU TÂY PPTX

Bả đậu tây là đại mộc, có thể cao 30 mét, di thực từ Trung Mỹ, thân có gai, bẻ nhánh chảy nhiều nhũ dịch (mủ trắng), cành lá sum suê nên trước kia thường được trồng lấy bóng mát ở sân trường hay dọc lộ. Hoa đực và hoa cái trên cùng một cây (hoa đơn phái, đồng chu). Có lẽ vì cây dễ bị gãy đổ khi có mưa to, gió lớn và hột Bả đậu có tính xổ mạnh, có thể gây chết người nếu ăn hột, nhất là khi trẻ con ưa lấy trái và hột để chơi rồi ăn phải, nên nay ít được trồng.
 • 5
BÀI 22 TÁC DỤNG TỪ CỦA DÒNG ĐIỆN  TỪ TRƯỜNG

BÀI 22 TÁC DỤNG TỪ CỦA DÒNG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG

q©tha ha©ìlh A«m o‡ t©mB)t A®, i»o츩,h×- -ó â»s©,hì Dú t¹ỉ t©óh© Ay Mỉ ¸©õ, ©ÕA (m,h t¹Õha A©õ -ì­A SòB Øêha APA s©Íyha s©PsC Ò× ©÷h© t¾h© tõPh Øôha A©3B MÍöh Ø:AC t¾h© tõPh t. ÒÍ, ¹, Øôha A©3BC Òut ªóì tõPh ©)t M«A (m,h t¹Õha t¹õha Øê ªPõ t©®B -dhg bmB h©ìlhC t¹õha Dìím ¸ì­h t©ì)m M: oì­m A©ì tì)t -í DÖA t¹Íha t©m§ oêA A®, ªí ÒÖt MÍöh Ø:AC -í t:A Du t©øÒ t¹õha APA oõ1ì -ó APA o?s Døt ¸©PA h©,mC -í Mê s©òh ª: -ó t©,B Dßì A®, ÒÍ, t©»õ
 • 22
giao ản

giao ản

LUYỆN TẬP GIỚI THIỆU ĐỊA PHƯƠNG I,MỤC TIấU: 1- KT: Luyện tập giới thiệu địa phương 2- KN: Dựa vào bài đọc Kộo co, thuật lại được cỏc trũ chơi đó giới thiệu trong bài ; biết giới thiệu một trũ chơi (hoặc lễ hội) ở quờ hương để mọi người hỡnh dung được diễn biến và hoạt động nổi bật.
 • 40
KINH DOANH CHỨNG KHOÁN_ CHƯƠNG 3

KINH DOANH CHỨNG KHOÁN_ CHƯƠNG 3

_Quyền nhận cổ tức _ - Nhậ CK, TRANG 15 í dịch vụ lưu kí từ khách hàng ản lí và của từng công ty và gửi báo cáo theo các quy định về quản lí hoạt động nhượng theo y uyền và nghĩa vụ của [r]
 • 30
Tư tưởng Hồ Chí Minh: Câu 1: Phân tích những luận điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về vấn đề dân độc

Tư tưởng Hồ Chí Minh: Câu 1: Phân tích những luận điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về vấn đề dân độc

Gi ải quyết vấn đề dân tộc trong cách mạng Việt Nam nếu chỉ dừng lại ở cuộc đấu tranh để giành độc lập cho dân tộc, tự do cho nhân dân th ì s ự nghiệp cách mạng đó mới chỉ đi được một..[r]
 • 7
EFFECTIVE WRITING SKILLS FOR PUBLICRELATIONS

EFFECTIVE WRITING SKILLS FOR PUBLICRELATIONS

TRANG 1 ỶỔỊỖ ÚỔ-ỂỪỆ ỸỨỨỪƠỂỞẾỪ ÉỆỞỂỞỖỰ ÍỘỞƠƠ-ỨỔỆ ĐỀỚƠỞƠ ĨỪƠƯỂỞỔỖ-ÌỊỞỆỬ ỸỬỞỂỞỔỖ TRANG 2 ỸỨỨỪƠỂỞẾỪ ÉỆỞỂỞỖỰ ÍỘỞƠƠ-ỨỔỆ ĐỀỚƠỞƠ TRANG 3 ĨỪƠƯỂỞỔỖ-Đ Ĩ Ừ Ò ĨỪƠƯỂỞỔỖ-Đ Ĩ Ư Ý Ì Ừ Ý Ỹ Í Ỹ Ĩ Ừ Ỹ Í ÌỊỞ[r]
 • 274

Xem thêm

Từ khóa: quyết định giá thuộc thẩm quyền của bộ tài chínhdịch vụ thuộc thẩm quyền của sở tài chínhxử lý giá độc quyền và liên kết độc quyền về giá theo thẩm quyền của sở tài chínhdự án thuộc thẫm quyền của thủ tướng chính phủquyết định và công bố giá trị doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của uỷ ban nhân dân tỉnhquyết định và công bố giá trị doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của bộbiểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông với số phiếu theo quy định tại khoản 1 điều nàyquyết toán kinh phí cấp bù miễn thuỷ lợi phí thuộc thẩm quyền của bộ tài chínhđơn vị thuộc thẩm quyền của bộ tài chínhdịch vụ thuộc thẩm quyền của bộ tài chínhcác đơn vị không phải là cơ quan hành chính thuộc thẩm quyền của bộ tài chínhquyết toán kinh phí cấp bù miễn thuỷ lợi phí thuộc thẩm quyền của ubnd tỉnhxử lý giá độc quyền và liên kết độc quyền về giá theo thẩm quyền của bộ tài chínhđiều 410 quy định chung về thẩm quyền của toà án việt nam giải quyết các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoàidoanh nghiệp thuộc thẩm quyền của ủy ban nhân dân tỉnhBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM